首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Ki-tok-tô͘ kap Tâi-oân koàn-sio̍k   基督徒及台灣慣俗
作者是
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Chóng-hōe phian-ìn   台灣基督長老教會總會編印
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā   臺灣教會公報社
出版年
1955
篇名
9.Gō͘-ji̍t chen (五月五日).   9.五日節(五月五日)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Gō͘-ji̍tcheh, si̍t-chāiêmiâkiò-chòToan-ngó͘cheh(), miâTiông-ngó͘cheh(). Toan() ì-sùchiū-sīkhí-thâu(). Ngó͘(午) chiū-sīkapngó͘(五) sio-siāng. Só-íToan-ngó͘() Ì-sùchiū-sīChhe-gō͘().
五日實在ê叫做端午()重五()()意思就是起頭()午(Ngó͘)就是kap五(ngó͘)相siāng所以端午()意思就是初五()
Sè-sio̍kchitji̍tūí-hāchitkúihānghong-sio̍k.
世俗chit以下chit風俗
(1) Pa̍kchàng
(1)
Chàng() môa-tek-hio̍hlâipau(khahsiôngchu̍t-bí), te̍k-pia̍tpaukakhêng, ēngkiâm-chháuá-sīn̂g-môasipa̍k, chiongán-nilo̍h-khìsa̍hkàuse̍k, chin-chhiūⁿpn̄g-ôanêmi̍h.
()麻竹葉(khah秫米)特別鹹草抑是黃麻按呢落去親像飯丸ê
Gôan-lâiēngtek-kóngpn̄ghiat-lo̍hkhe, á-sīkang-hô, ì-sùbehchè-hiànKhut-gôan(), (siông-sèē-bīniû-lâibehkóng-khí). Āu-lâichiūkáiēngtek-hio̍hlâipau, pa̍kngó͘-sekêse-sòaⁿhiatlo̍hkang-hô, pa̍kngó͘-sekêse-sòaⁿ, in-ūikóngán-nichiahhō͘Kau-liông() chia̍h--khì, chiahēthanghō͘KhutGôanhióng-siū--tio̍h.
原來竹管hiat落抑是江河意思beh祭獻屈原()(詳細下面由來beh講起)後來竹葉五色ê紗線hiat江河五色ê紗線因為按呢hō͘蛟龍()食去thang hō͘享受著
(2) liông-chûn
(2)龍船
Chi̍tkhóanêsái-chûnkèng-ki: gôan-lâikóng, tāi-kethiaⁿ-tio̍hKhutGôantâu-kang, kóaⁿ-kínsáichûnbehkhìkiùi. ChāiKang-lâm() it-tàiêhong-sio̍k, chiongchàngá-sīke, ahhiat-lo̍hkang-hô, chiahsáiliông-chûnlâi-khìkhioh, ì-sùkóngbehkhioh, á-sīkiùKhut-gôan.
ê駛船競技原來大家聽著投江趕緊beh江南()一帶ê風俗抑是hiat落江河龍船來去意思beh抑是屈原
(3) Phāiⁿhiuⁿ-phang
(3)Phāiⁿ香芳
Hiuⁿ-phangchiū-sīēngphang-hiuⁿchòkui-tè, chò5hāngthâng-thōaêkhóan-sithō͘gín-náphāiⁿheng-chêng, kiò-chòNgó͘-to̍k(), ǹg-bāngthangbián-tit5hāngêto̍k-hāi. Ngó͘-to̍k, chiūchôa, piah-hó͘, siâm-sû, giâ-kangkapti-tuténg, 5hāngthâng-thōa.
香芳就是芳香kui塊5蟲豸ê款式hō͘囝仔phāiⁿ 胸前叫做五毒()向望thang免得5ê毒害五毒壁虎蟾蜍蜈蚣kap蜘蛛5蟲豸
(4) Chhahhiāⁿ, chhêngkapchhiong-pô͘
(4)kap菖蒲
Téng-bīnsó͘kóng, lângtòachàngkhìkang-ni̍hchè-hiànKhutGôan, behtńg-lâiê, bánkang-piⁿêhiāⁿ-chháukapchhiong-pô͘tńg-lâichhahmn̂g-piⁿ, ǹg-bāngēphek-siâ. KhòaⁿKeng-chhó͘Sòe-sî-kì(荊楚歲時記) kóng,
頂面江裡祭獻beh轉來ê江邊ê艾草kap菖蒲轉來門邊向望辟邪荊楚歲時記
Toan-ngó͘iōngngāichat-sênghó͘-hêng, he̍kchiánchháisênghó͘; liâmsiōngngāi-ia̍p, tàichāithô͘-siōngkailêngto̍k-khì.
端午札成虎形; 艾葉頭上毒氣
Hiān-kimsè-sio̍kkóngchhiong-pô͘êhio̍hchhin-chhiūⁿkiàm, kiò-chòPô͘-kiàm(), ēchámiau-siâ. Só͘-íūēngn̂g-chóasiáchi̍ttùián-nikóng: Pô͘-kiàmchhiong-thianhông-tó͘hiān, ngāi-kîkhunsîn-kúikeng.
現今世俗菖蒲ê親像叫做蒲劒()妖邪所以黃紙按呢蒲劒沖天皇斗艾旗神鬼
ūin-ūichiah-êchháu-miâkaphó-ōekāngim-ūn. Chhin-chhiūⁿkóng, Chhahhiāⁿēióng-kiāⁿ,Chhahchhêngēchheng-êng,á-sīkóng, Chhahchhêngkhahkiāⁿlêng.chhiong-pô͘chit, kap--siāngim, ǹg-bāngēchhiong-sēng().
因為chiah-ê草名kap好話kāng音韻親像ē勇健清閒抑是khah菖蒲chitkapsiāng向望昌盛()
(5) Ngó͘-sîchúi
(5)午時
Chitji̍têtiong-tàuêchúikiò-chòngó͘-sîchúi(á-sīkiò-chògō͘-sîchúi), lo̍h-khìsé-e̍kēsiau-chaikái-eh, chhiūⁿkhí-lâilimēpah-chèng. KhòaⁿSó-chhùi-lio̍k(): Ngó͘goa̍tngó͘ji̍tngó͘chhúchíⁿ-hoa-súibo̍k-io̍k, itliâne̍k-khìputchhim, sio̍kchháingāiliúpô͘jiûíio̍k.
Chitê中晝ê叫做午時(抑是叫做五時)落去洗浴消災解厄chhiūⁿ起來百症瑣碎錄()井花水沐浴疫氣
Kî-thaⁿiáuūkúi-nāhānghong-sio̍k, clóng-sī chíūkóngkhíí-siōngchitkúihānghiān-sîiáuTâi-ôantehliû-hêngêhong-sio̍kchiū.
其他iáukúi-nā風俗總是以上chit現時iáu 台灣teh流行ê風俗
Iû-lâi
由來
Chhâ-khóGō͘-ji̍t-chehchiū-sītehchèKhutGôan() êji̍t. KhutGôanChiàn-koksî-tāiChhó͘kokHoâi-ông() êjîn-sîn, miâPêng(), Gôan(), iêjū-miâ, miâLêng-kin(), chhut-sìChiuHián-ông() 26(B.. 343). ChiuLán-ông() 30(B.. 285) Koaⁿ-kaichinkôan, chòSam-lûTāi-hu() chiáng-kôanông-cho̍kChiau(), Khut(), Kéng() saⁿcho̍k. Khó-siohsiū-tio̍hSiōng-koanTāi-huKin-siōng() inchi̍tpanêhúi-pòng, chiūsitliáuHoâi-ôngêsìn-jīm. Ichiūsiáchi̍tphiⁿLî-so(), ǹg-bāngHoâi-ônghóan-séng. Khó-siohta̍tbo̍k-tek, kàuHoâi-ôngêkiáⁿSiongông() sòaipiánkhìTiông-sa(). It-phiàntiong-simêKhutGôanchiūsiá9phiⁿchinêbûn-chiuⁿ, chiū-sīSek-siōng(), Sia̍p-kang(涉江), Ai-théng(), Thiu-su(), Hoâi-sa(), Su-bí-jîn(), Sek-óng-ji̍t(), Kiat-siōng() kapPi-hôe-hong(), lâitîn-su̍tiêchì-khì.
查考五日節就是teh() ê戰國時代懷王() ê人臣()()ê字名靈均()出世顯王()26(B.. 343)赧王()30(B.. 285)官階kôan三閭大夫()掌管王族()()()可惜受著上官大夫靳尚() inê誹謗懷王ê信任離騷()向望懷王反省可惜目的懷王ê()長沙()一片忠心ê9ê文章就是惜誦()涉江(Sia̍p-kang),哀郢()抽思()懷沙()思美人()惜往日())橘頌()kap悲囘風()陳述ê志氣
Chóng-sīiêchì-khìsiūchhái-la̍p, chòe-āuchiūchòGû-hu-sû(), 5goe̍hchhe5thiàu-lo̍hBe̍k-lôkang(), chiū-sīhiān-sîêChîⁿ-tôngkang() chū-chīn. Chhó͘kokêlângthiaⁿ-tio̍hitâu-chúichū-chīn, kóaⁿ-kínsáichûnkhìchhōe, chóng-sīchhōe, in-ūikhòaⁿitiong-chengko-kiatêcheng-sîn, m̄-kamitâu-chúi, chiahēngán-nikèng-pàii.
總是ê志氣採納最後漁夫辭()55跳落泊羅()就是現時ê錢塘()自盡ê聽著投水自盡敢緊使chhōe總是chhōe因為忠貞高潔ê精神m̄甘投水按呢敬拜
Kiat-lūn
結論
Tùile̍k-súkhòaⁿkhí-lâi, KhutGôanchi̍têsū-si̍têjîn-bu̍t, te̍k-pia̍tIûⁿ-chú-kangbûn-ha̍kêthài-táu. Lūniêtiong-chengkiat-pe̍kêcheng-sînthangkhó-chhú, chóng-sīiêsú-seng-koan() ta̍t-titlánsèng-tô͘siàu-liām. TùiJû-kàuêtō-lílâikhòaⁿsiōng-chhiáⁿkhó-chhú. Chhì-siūⁿKhóng-chúbattú-tio̍hikhahchhimêkan-khó,KhùnuTîn-peng” (), nā-sījím-khó͘nāi-lô, iàm-sèkheng-seng, Hân(HânBûn-kong) ūi-tio̍hkhó͘-khǹgngiâpu̍t-kut()siūpiánkhìTiô-chiu, kam-gōanjím-siū, chū-sat.
歷史起來事實ê人物特別楊子江文學ê泰斗ê忠貞潔白ê精神thang可取總是ê死生觀()值得聖徒數念儒教ê道理尚且可取試想孔子bat拄著khahê艱苦陳邦()但是忍苦耐勞厭世輕生(文公)為著苦勸佛骨()潮州甘願忍受自殺
Hô-hònglánêChúkóng, Tio̍hgiâka-kīêsi̍p-jī-kèlâitòegóa.Só͘-ítùichitkhóaniàm-sèkheng-sengchū-satêlâng, m̄-nām̄-thangkèng-pàii, thanghō͘lánsiàu-liām.
何況êTio̍h家己ê十字架tòe所以chit厭世輕生自殺êm̄-nā m̄-thang敬拜bē-thang hō͘數念
Kî-ûí-siōngsó͘kóngchiah-êhong-sio̍klóngūīⁿ-toankhiàn-sńg, chū-jiânm̄-thangthàn.
其餘以上chiah-ê風俗lóng異端譴損自然m̄-thang
回上一頁