首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Ki-tok-tô͘ kap Tâi-oân koàn-sio̍k   基督徒及台灣慣俗
作者是
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Chóng-hōe phian-ìn   台灣基督長老教會總會編印
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā   臺灣教會公報社
出版年
1955
篇名
1.Sin-nî. Goân-tàn.   1.新年。元旦
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Sè-kàibô-lūnsímmi̍hbîn-cho̍klóngpîⁿ-pîⁿhoaⁿ-hísin-nîêgôan-tàn. Sin-nîchi̍t-ēkàu, lóngēnginta̍kkok, ta̍kbîncho̍kêlé-sò͘kaphong-sio̍klâikhèng-chiokhoaⁿ-hí.
世界無論民族lóng平平歡喜新年ê元旦新年一下lónginê禮數kap風俗慶祝歡喜
Ji̍t-chèngsî-tāisiūJi̍t-púnêèng-hióng, khahchēchiàuJi̍t-púnêhong-sio̍ksiúsin-le̍kêsin-nî, chhahchhêng-mn̂g, chhêng, tek, môe, katchháu-soh, chia̍hmôa-chî. Kong-ho̍kāuchiūkohho̍k-tòkó͘-cháêhong-sio̍k. Só͘ūikó͘-cháêhong-sio̍k, chiū-sītùiBân-lâmChiang, Chôansó͘thôan-lâiêhong-sio̍k. chiachí-ūthê-khíhiān-sîsin-nîkhahūtehliû-hêngêkúihānghong-sio̍k, te̍k-pia̍ttùiSèng-kàuêli̍p-tiûⁿlâikhòaⁿsó͘tio̍hchù-ì--êlâigián-kiùchiū.
日政時代日本ê影響日本ê風俗新曆ê新年榕門草索麻糬光復koh復倒古早ê風俗古早ê風俗就是閩南傳來ê風俗chia只有提起現時新年khahteh流行ê風俗特別聖教ê立場注意ê研究
(1) Chhun-liân(á-sīkóngmn̂g-liân)
(1)春聯(抑是門聯)
Nî-bóeóa12goe̍h24, 5khí, ke-bīnchiūūkhòaⁿ-tio̍hlângsiáchhun-liânteh. Chhun-liânchiū-sīēngâng-chóaliâu-á siáhó-ōetahmn̂g-bâikapmn̂g-khiāêliân-tùi, chi̍tōaⁿchi̍tpái. Só͘siáêbûn-kùchiàuhitkeêchit-gia̍p, tiàm-hō, sui-jiânkoksaⁿ-tâng, chóng-sīlónghó-ōeêtùi-kú. Chhin-chhiūⁿ: Pek-liânthian-tēhôegôan-khì, it-thóngsan-hôchèthâi-pêng.
年尾12245街面看著春聯teh春聯就是紅紙好話門楣kap門徛ê聯對ê文句hitê職業店號雖然相同總是lóng好話ê對句親像百年天地迴元一統山河太平
Á-sīchhin-chhiūⁿseng-lílâng: Pek-hòehong-hêngchâi-chèng, bān-siongûn-chi̍pchhī-senghoan
抑是親像生理百貨風行財政萬商雲集市聲
Ūchí-ūsiáchi̍t, chhin-chhiūⁿChhun, Hok, Lo̍k, Siū, téng, tahkūi-téng, siuⁿ-téng, á-sīthang-á-téng. Á-sīsiáchi̍tLio̍k-thiokheng-ōngtahti-tiâu, gû-tiâuá-sīke-tiâu.
只有親像祿櫃頂箱頂抑是窗仔頂抑是六畜興旺豬稠牛稠抑是雞稠
Hitkháu-chàuūsī-tōa-lângkòe-sin, 3í-lāim̄-thangtahâng-chóa, tio̍htahchheⁿ--ê, á-sīn̂g--ê. Sí-khìêlângnā-sīta-po͘--ê, chiūtio̍htahchheⁿ--ê; cha-bó͘--êtio̍htahn̂g--ê. Chhin-chhiūⁿ: Siúput-tihông-ji̍tsiōng, su-chhinîliāmpe̍k-ûnpui.
Hit口灶序大人過身3以內m̄-thang紅紙青ê抑是黃ê死去ê若是查甫ê青ê查某ê黃ê親像不知紅日思親白雲
Á-sī: Sīnchiongsuchīnsamliân, tuióantongchûnit-phiànsim.
抑是一片
liáu-āuiáu-bōebâi-chòngchiūm̄-biánōaⁿchhun-liân, chí-ūēngtn̂g-tn̂gêpe̍h-chóakô͘êmn̂g-liânchiū.
了後猶未埋葬m̄免春聯只有長長ê白紙ê門聯
Iû-lâi
由來
Sè-sio̍kliû-thôankóng, chhun-liânêgôan-lâithô-hû() á-sīkóngthô-pán(). KhòaⁿKeng-chhó͘() êké-soehkóng: Bûn-pôngsiatlióng-pán, íthô-bo̍kûichi, ōaSîn-tô͘Ut-lúisiōng, íapsiâ, ūichithô-hû.
世俗流傳春聯ê原來桃符()抑是桃板()荊楚()ê 解說門旁兩板桃木神茶鬱壘桃符
Ì-súkóng, ēngthô-áchhâchònn̄gpang-á, ōeSîn-tô͘Ut-lúiêsiōngtiàuthiaⁿ-mn̂gêlióng-pêngpiⁿ, tehchòphek-siâêlō͘-ēng.
意思桃仔板仔神荼鬱壘ê廳門ê兩爿teh僻邪ê路用
Chhâ-khóténg-bīnsó͘kóng-êSîn-tô͘Ut-lúisím-mi̍h? Hàn-tiâu() ChhòaIong() ūsiáchi̍tpúnchhehkiò-chòTo̍k-tòan(), lāi-bīnūkóng:
查考頂面講ê神荼鬱壘什麼漢朝()()叫做獨斷()內面
Hái-tiongTō͘-sok(sek) san, Siō͘ng thô-bo̍k, Phoan-khutsam-chhian, piki, Tong-pokkúi-bûn, Bānkúisó͘chhut-ji̍p, Sîn-tô͘Ut-lúikubûn, Chú-léngiatchu-kúi, ok-hāichikúi, Chipíúi seksū-hó͘.
海中度朔()桃木幡屈三千東北鬼門出入神茶鬱壘主領諸鬼惡害以葦食虎
Ì-sùkóng, Kó͘-cháhái-ni̍hūchi̍têsoaⁿkiò-chòTō͘-soksoaⁿ(á-sīkóngTō͘-seksoaⁿ). Soaⁿ-téngūchi̍tchângthô-áchhiū, chhiū-kilōabō͘-sēng, chóng-sīoan-oankhiau-khiausoankàu3chheng. Tang-pakpêngūchi̍têkúi-mn̂g, chèng kúilóngtùichitêmn̂gtehchhut-ji̍p. Ūnn̄gêkúi-sîn, miâSîn-tô͘kapUt-lúi, khiāhitêmn̂g-ni̍htehkiám-iathiah-êchhut-ji̍pêkúi. khòaⁿ-tio̍hpháiⁿ-kúichiūēngsoh-ápa̍k, sòahiathó͘chia̍h.
意思古早海裡叫做度束(抑是度索)山頂桃仔樹枝lōa茂盛總是彎彎曲曲soan東北鬼門lóngchit-êteh出入鬼神神荼kap鬱壘hit-ê門裡teh檢閱hiah-ê出入ê看著歹鬼索仔hiat hō͘
Tùiténg-bīnsó͘kóngchitnn̄gêkò͘-tiánkhòaⁿ, thangchaikó-cháēngthô-áchhâōeSîn-tô͘Ut-lúiêsiōngkùi tī mn̂g-piⁿtehchòphek-siâkhu-kúiêlō͘-ēng. Kàukin-á-ji̍t, lângēngthô-áchhâ, ēngchóalâiōe, á-sīìn, iū-kohtahmn̂g-piⁿ, tahmn̂g-sìⁿêmn̂g-hio̍h--ni̍h.
頂面chit故典thang古早桃仔神荼鬱壘êkùitī門邊teh避邪驅鬼ê路用今仔日桃仔抑是又koh門邊門扇ê門葉裡
Tùián-nikhòaⁿ, thô-hûá-sīthô-pánián-piànpìⁿ-chòkin-á-ji̍ttahmn̂g-hio̍h--ni̍hhitnn̄gsianSîn-tô͘Ut-lúiêsiōng.
按呢桃符抑是桃板演變變做今仔日門葉裡hitsian神荼鬱壘ê
Chóng-sīchhin-chhiūⁿkīn-sèēngtùi-kùsiáâng-chóaliâu-álâitahmn̂g-bâikapmn̂g-khiā. Chitêhong-sekkapiû-lâitùitó-ūilâi, si̍t-chāitàngkhe-khó.
總是親像近世對句紅紙條仔門楣kap門徛Chit-ê方式kap由來佗位實在tàng稽考
Sè-sio̍klóngliû-thôankóng, chhun-liânthô-hûián-piànlâi--ê. chóng-sīchiàugû-kiàn, thô-hûián-piànchòkin-á-ji̍ttahmn̂g-hio̍hhitnn̄gêkúi-siōngnā-tiāⁿ. KhiokSu-gôanūsiákóng: It-liânit-hòan, kò͘íûisin-liânkò͘-sū, hō͘sûiíchhun-liânûithô-hû.
世俗lóng流傳春聯桃符演變來ê總是愚見桃符演變今仔日門葉hit鬼像若定思源一年一換新年故事春聯桃符
Chóng-sīkū-thé-tek tián-kò͘. Chiàugû-kiàn: Tiong-kokbûn-jīêpang-kok(), ài-hoòⁿbûn-chiuⁿ, si-sû, ko-hù(, , ), iū-kohài-hoòⁿgē-su̍t. Khòaⁿkó͘-tāise-iûⁿàiōetô͘piah-ni̍h; Tiong-kokm̄-nāàiōetô͘, àisiá, he̍k-sīpiah-ni̍h, á-sīchóa-ni̍h, chòliân, chòchhat-álâitiàu-tehhim-sióng. Ín-ūichitêsim-chêngêiau-kiû, hòng-kiamsin-nîkèng-kahèng-chhù, chiūsiáhó-kùlâitahmn̂g-bâi, chng-thāⁿ, góan-sióng. Ēngâng-chóa, Tiong-kokkî-koài, in-ūiTiong-kokēngsek-tìlâipiáu-sīkai-kipkapkám-chêng; hí-sūēngâng, song-sūēngpe̍h, n̂g, á-sīle̍k.
總是具體典故愚見中國文字ê邦國()愛好文章詩詞歌賦()又koh愛好藝術古代西洋壁裡中國m̄-nā或是壁裡抑是紙裡chhat仔吊teh欣賞因為chit-ê心情ê要求況兼新年更加興趣好句門楣裝艷玩賞紅紙中國奇怪因為中國色緻表示階級kap感情喜事喪事抑是
Kiat-lūn
結論
Chiàuténg-bīnsó͘khe-khó, tahlióng-pêngêmn̂g-hio̍hêkúi-siōngkhak-si̍ttùithô-hûsó͘ián-piànlâiê, chitkhóanphek-siâkhu-kúiêbê-sìn. Só͘-ílánchòsìn-tô͘chū-jiânm̄-thangthànchitkhóanêkū-kòan.
頂面稽考兩爿ê門葉ê鬼像確實桃符演變êchit避邪驅鬼ê迷信所以信徒自然m̄-thangchitê舊慣
Nā-sītahmn̂g-liânê, chiàukhòaⁿchi̍tkhóanbîn-cho̍kêhiong-thó͘gē-su̍t. Tùichitêli̍p-tiûⁿlâisiūⁿ, sèng-tô͘m̄-thang; chóng-sītùisó͘ēngêjī-kùtio̍hsè-jī. Sè-sio̍ksó͘ēngūchinê, chhin-chhiūⁿlánphó͘-thongsó͘khòaⁿê:
若是門聯ê民族ê鄉土藝術chit ê立場聖徒m̄-thang總是ê字句細膩世俗ê親像普通ê
Khînúkhiāmûichê-kasiōng-chhek, Jímchhú-sèliông-kui. Á-sī: Ku-kachíthian-lûnlo̍k, Chhú-sèîtē-pō͘khoan.
齊家上策處世良規抑是居家天倫處世地步
Sui-jiânán-ni, lánsìn-tô͘ēnglánSèng-hōeha̍ptō-líêbûn-kùkoh-khah. Chá-nîTiong-kokSèng-kàusu-kio̍kūchhutchi̍tpúnSèng-hōeliân-thiap(). chiachhau-lio̍ktām-po̍hchòtāi-keêchham-khó.
雖然按呢信徒聖會道理ê文句koh-khah早年中國聖教書局聖會聯帖()chia抄錄淡薄大家ê參考
1神,
2仁慈上帝,
11新春既到新,舊歲剛除舊罪除
12主朝晚宜謝,帝德時刻莫忘
41,穌拯救群黎
42,耶存心自有天知
(2) Pàng-phàu()
(2)放炮()
Sè-sio̍klâng29, chiūsǹgkah-chílâitēngKhui-chiaⁿá-sīkóngKhui-chhun(, ) ê. Hit-tia̍pchiūpâitiⁿ-kó, chiū-sīâng-chó, tang-koe, seng-jîn, tiⁿ-kóe, hoat-kóeténg, siohiuⁿ, siokim, phàuchheng-têlâipàisîn. ke-kehō͘-hō͘chiūpàng-phàu, pìn-pòng-háu, kah-náchhin-chhiūⁿtehsio-thâi.
世俗29甲子開正抑是開春() êHit-tia̍p甜果就是紅棗冬瓜生仁甜粿發粿清茶家家戶戶放炮pìn-pòng哮kak-ná親像teh相刣
Phàusiēngchho͘-chóakńghóe-io̍hêtengsim, kńgchinân, behpàngê, ēnghóetiámsimhiathiah-ka̍k. Hóe-io̍hin-ūikekân-ân, behhoatchiūchhutchintōaêsiaⁿlâitân. Phàuūchinchēkhóan, ūtōa-phàu, tiong-phàu, liân-phàu-á, tek-ko-phàu, á-sīkó͘-têng-phàu. Kīn-lâim̄-nāsin-nî, kiat-hun, liânhoan-gêng, iàn-hōe, hó-pháiⁿ-sūtotehpàng-phàu.
粗紙火藥êânbehêhiat hiah-ka̍k火藥因為絚絚behêtân大炮中炮連炮仔竹篙炮抑是鼓亭炮近來m̄-nā新年結婚歡迎宴會好歹事teh放炮
Iû-lâi
由來
Chhâ-khópàng-phàuêiû-lâi, tú-túchiàuhàn-jīsó͘siápo̍k-tiok(), ì-sùchiū-sīsiotek-á. In-ūitekūtek-chat, kìⁿ-tio̍hhóesiopiak-phòaêēchhutsiaⁿpòngchi̍t-ē, chhin-chhiūⁿphàutehtânêsiaⁿ(lánsiông-siôngbatkeng-giām).
查考放炮ê由來拄拄漢字爆竹()意思就是竹仔因為竹節見著爆破êēpòng一下親像teh tân ê(常常bat經驗)
Sím-mi̍hin-toaⁿsiotek-áhō͘ichhut-siaⁿ. KhòaⁿKeng-chhó͘sòe-sî-kìchiūchaihitêiû-lâi:
甚麼因端竹仔hō͘出聲荊楚歲時記hit-ê由來
Cheng-goa̍titji̍tsamgôanchiji̍t, kebêngkhí, ûtêng-chiânpo̍k-tiok, íSan-sook-kúi.
正月庭前爆竹山臊惡鬼
Ì-sùkóng, Chiaⁿ-goe̍hchhe-it, kethîêchiūkhí-lâi, mn̂g-kháu-tiâⁿsiotek-áhō͘itân, lâikiaⁿchi̍tkhóanpháiⁿ-kúi, kiò-chòSan-so.
意思正月初一ê起來門口庭竹仔hō͘tân歹鬼叫做山臊
Hàn-tiâuūchi̍tpúnchhehmiâkiòSîn-īⁿ-keng(), chôan-pō͘tehsiábû-khechi-tām, hitlāi-bīnūkóng-khíSan-so() êkò͘-sū:
漢朝神異經()全部teh無稽之談hit內面講起山臊() ê故事
Se-hongchhimsantiongjînian, sinchhiokû, thán-sinpō͘hāi, sèngputùijîn, phàⁿpo̍k-tiokseng, kiànjînchísiok, bō͘íhoóⁿíhāi, bêngoa̍tSan-so.
西方袒身爆竹宿山臊
Ì-sùkóng, Se-hngêchhim-soaⁿlāiūchi̍tkhóanlângchhiohgōakôan, thǹg-thehēlia̍hhê-á, mô͘-hē, sèngchêngm̄-kiaⁿlâng, chí-ūkiaⁿsiotek-ápo̍kêsiaⁿ. Khòaⁿ-tio̍hlâng, chiūtòahiatánkàuji̍t-àmê, ēnghóelâihê-á, mô͘-hē, hitlângkiò-chòSan-so.
意思西方ê深山kôan褪裼蝦仔毛蟹m̄驚只有竹仔ê看著tòa hia日暗ê蝦仔毛蟹hit叫做山臊
Chiàukhòaⁿkiám-chháichi̍tkhóanchhin-chhiūⁿseng-sengêtōng-bu̍t, kó͘-chálângm̄-bat, khòaⁿchòlâng?
檢采親像猩猩ê動物古早m̄-bat
Tùián-nikhòaⁿ, po̍k-tiokgôan-lâiūi-tio̍hkhu-kúiphek-siâêlō͘-ēng. Khí-thâuēnghóesiotek-á, āu-lâikáichòphàu, ēngchóapauhóe-io̍hsio-siâng.
按呢爆竹原來為著驅鬼避邪ê路用起頭竹仔後來火藥相siâng
Kiat-lūn
結論
Sèng-tô͘m̄-thangēng, m̄-thangthàn. In-ūikì-jiâniû-lâichhin-chhiūⁿténg-bīnsó͘kóngchhuttùiīⁿ-toankhiàn-sńg, lánán-nithàn, batêlângbehthí-chhiòlán.
聖徒m̄-thangm̄-thang因為既然由來親像頂面異端譴損按呢bat êbeh恥笑
Hóe-io̍hgôan-lâiTiong-koklânghoat-bêngê, lánēnglâichòseng-sánkiàn-siatêlō͘-ēng, hóan-tńgēnglâichòkhiàn-sńgêlō͘-ēng. Chúnchòkiat-hun, hoan-gêngêpàng-phàu, lōng-hùi. Kīn-lâilī-hāi, chhì-siūⁿ, chi̍tnî-tangchôanTâisiau-mô͘lōa-chēhiat-ka̍k? M̄-nāán-ni, chincho-chakchhá-nāulâng. kohsiūⁿ-tio̍hpàng-phàulâisiong-tio̍hlâng, á-sīphàu-chóalâiín-khíhóe-chai, chiūkohkhahput-tek-liáu. Chóngkóng, put-tànkhiàn-sńg, kohsúnek. Só͘-ísèng-tô͘bô-lūnsin-nî, kiat-hun, pháiⁿê, tek-khakm̄-thangthànchitkhóanīⁿ-toanlī-ekêpháiⁿhong-sio̍k.
火藥原來中國發明ê生產建設ê路用反轉譴損ê路用結婚歡迎ê放炮浪費近來厲害試想年冬消磨若濟hiat-ka̍kM̄-nā按呢嘈促吵鬧koh想著放炮傷著抑是炮紙引起火災koh-khah不得了不但譴損koh所以聖徒無論新年結婚ê的確m̄-thangchit異端利益ê風俗
回上一頁