首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Káu-hōe sú-kì (Pe̍h-oē-jī)   教會史記(白話字)
作者是
put-siông   不詳
出版社
put-siông   不詳
出版年
1910
篇名
Ki-pún chu-liāu   基本資料
顯示的樣式
 右邊漢譯  
TùiA.. 800kàu1500nikàu-hōekhiokūchìn-pō͘, chóng-sīūke-thiⁿchē-chēhāngêīⁿ-toan, ha̍pSèng-chhehêtō-lí. ūchē-chēmâu-pēngthanghôan-ló. Kàu-hōe-lāisiông-siôngūlângpiān-lūn, kí-gītio̍hkhì-siâkui-chèng; inkhah-chēhō͘pà-pekkhah-iâⁿsòahāi-sí. KàuA.. 1500~ 1600hit-sîchêng-hêngkhahké-ōaⁿ, lângêsimkhahkhui-khoah, kok-ôngkhahhó-táⁿ, chiūkúi-nākokêlângūkái-chiàⁿkàu-hōe, pà-pekkhùi-la̍tthangchó͘-chíiu, put-kòinkek-chhut; inchiūlēng-gōasiat-kàuhō-chòIâ-so͘Sèng-kàu. Sūi-sū-kok, Tek-kok, Eng-kiat-lī, So͘-kat-lân, Tan-kok, Sūi-tiánkhah-chēsio̍kIâ-so͘-kàu. Kî-û-êkok, Í-tāi-lī, Se-pan-ngâ, Hoat-lân-se, Ò-tē-lī, Ai-ní-lânūchiphit-êkū-khóan, hâng-ho̍kPà-pek, hō-chòLô-má-kàuá-sīThian-chú-kàu.
A.. 8001500教會進步總是加添濟濟異端聖冊道理濟濟毛病thang煩惱教會內常常辯論舉議去邪歸正in較濟hō͘ pà-pek較贏sòa害死A.. 15001600彼時情形改換開闊國王好膽幾若改正教會pà-pek氣力thang阻止in不過in革出in另外設教號做耶穌聖教瑞士國德國英吉利So͘-kat-lân丹國瑞典較濟耶穌教其餘的以大利西班牙法蘭西奧地利Ai-ní-lân彼個舊款降服Pà-pek號做羅馬教抑是天主教
Lánsó͘hiâmhit-sîêmâu-pēngtāi-khàiūsaⁿ-hāngkhahiàu-kín--ê.
彼時毛病大概三項要緊的
Pà-pekchhiàm-kôanchhap-sū.
1. Pà-pek僭權chhap事
Só͘thôanêtō-líūchhò; chhin-chhiūⁿpàiMá-lī-a, khiāsù-tô͘êsiōng, Bí-sat. Tē-itsiong-tiōngsiatlângchòchè-si.
2. 道理親像馬利亞使徒彌撒第一傷重祭司
Tng-chit-êlângchē-chēm̄-hóbô͘-iūⁿ.
3. 當職的濟濟m̄好模樣
Taⁿchiongchitsaⁿ-hāngtāi-lio̍klàilūn:
三項大略
1. Pà-pekchhiàm-kôan. Chiàulânggī-lūnkàu-hōekapkok-kaêkan-sia̍pūsaⁿkhóanêì-sù.
1. Pà-pek僭權議論教會kap國家干涉意思
(1) Ūlângkóngkok-lāiêlóngtio̍hkuikok-ôngkóan-hat; in-ūikok-lāibē-tit-thangūnn̄g-êchú, tek-khaklóngtio̍hhâng-ho̍kchi̍t-êchúchiàⁿūkui-kí. Chiông-tiongkàuhōetio̍hán-ni, tio̍h jīnkok-ôngchòi-êthâu; kàu-hōe-lāiêtio̍hhō͘kok-ôngsiat-hoat. Eng-kokêÔng-ke-kàuchha-put-toán-ni. Lângkiò-chòí-lahto͘êkàu; Í-lah-to͘Sūi-sūkokêsian-siⁿ, A.. 1524~ 1583, ūkóngchit-hōêtō-lí.
(1)國內lóng國王管轄因為國內bē得thang兩個的確lóng降服一個規矩從中按呢國王伊的教會內hō͘國王設法英國皇家教差不多按呢叫做Í-lah-to͘Í-lah-to͘瑞士先生A.. 15241583這號道理
(2) ŪlângkóngKàu-hōekhahtōaKok-ka, chhin-chhiūⁿlêng-hûnkhahtōaseng-khu. CheThian-chú-kàuêtō-lí. In-ūiKiù-chúūthokpà-pekthèiliāu-líbān-hāng-sū, só͘-íchèng-lângtio̍hhâng-ho̍k-i; kok-ôngtio̍hjīnKàu-ôngchòi-êsī-tōa, hō͘ihongchòkok-ông. Thian-Chú-kàuêsian-siⁿlâiTiong-kokgâuchhap-sū, kiám-chháiin-ūiinsìnchit-êtō-lí.
(2)教會khah國家親像靈魂khah身軀天主教道理因為救主pà-pek料理萬項事所以眾人降服伊國王教王伊的序大hō͘國王天主教先生中國gâu chhap事kiám-chhái因為in這個道理
(3) Chiàulánkóng, Kàu-hōekapKok-kalóng-sīSiōng-tèsiat-li̍p--ê; chi̍t-hāngchòchi̍t-hāngêlō͘-ēng; nn̄g-pênglóngtio̍hchīninêpún-hūnkòe-hūn; tio̍hsaⁿhâng-ho̍k, m̄-thangsaⁿchhap. Lângchòpháiⁿhōan-hoat, koaⁿ-húkapkàu-hōetio̍hlēng-gōachhâ, tio̍hlēng-gōahoa̍t. Lângchòkam-toká-sībo̍k-suá-sīhôe-siūⁿá-sīseng-lílâng, koaⁿ-húêbīn-chêngpêⁿ-pêⁿpeh-sìⁿ, chòchha̍tá-sīthâilânglóngtio̍hhō͘ipān; inbē-titthe-sî, khòkàu-hōeê, m̄-khénghō͘ipān. Koaⁿ-húji̍p-kàuisǹghiaⁿ-tīkoh-iūⁿchòchho͘-kang êlâng; ihōan-hoattio̍hhâng-ho̍kTiúⁿ-ló-hōeêkhó͘-khǹgá-sīkìmbóan-chhan, m̄-thangkhòaⁿ-khintiúⁿ-ló, in-ūiinpêng-siôngêpeh-sìⁿ. Nn̄g-pêngpānlângêchōetio̍hchiàupún-hūnpān: koaⁿ-húthanghoa̍tkim, koaiⁿ-kaⁿ, thâi-thâu, tit-thangkìmbóan-chhan: kàu-hōethangkìmbóan-chhan, kek-chhut, lutkàu-hōeêchit, bē-titthangphahá-sīkoaiⁿ-kaⁿ. Nn̄g-pêngtio̍hlēng-gōachhâ, lēng-gōahoa̍t. Lângbo̍k-suchòchha̍t, koaⁿ-húpānūiáⁿ, chiūtio̍hhoa̍t-kimá-sīkoaiⁿ-kaⁿ. Kàu-hōepāniáⁿiáu-kúbē-ēkiùichhut-kaⁿ, put-kòlutiêchit, thèng-hāuichhutkaⁿchiūiû-gôanthangchòbo̍k-su; lióng-pêngthangsaⁿ-hiâm. Só͘-íbo̍k-suá-sīsîn-hūchhap-sū, bián-tithiaⁿ-tīhō͘koaⁿ-húchiàukok-hoatpān, chem̄-nātek-chōekoaⁿ-hú, hōan-tio̍hSèng-chhehêtō-lí, tek-chōeSiōng-tè, hām-hāikàu-hōe.
(3)教會kap國家lóng是上帝設立的一項一項路用兩pêng lóngin本份過分降服m̄-thang犯法官府kap教會另外另外甘篤抑是牧師抑是和尚抑是生理官府面前平平百姓抑是lónghō͘in bē得推辭教會m̄肯hō͘官府入教兄弟各樣犯法降服長老會苦勸抑是晚餐m̄-thang看輕長老因為in平常百姓兩pêng本份官府thang關監刣頭得thang晚餐教會thang晚餐革出lut教會bē得thang phah抑是關監兩pêng另外另外牧師官府罰金抑是關監教會iáu-kú bē會出監不過lut聽候猶原thang牧師兩pêngm̄-thang相嫌所以牧師抑是神父chhap事免得兄弟hō͘官府國法m̄-nā得罪官府犯著聖冊道理得罪上帝陷害教會
A.. 1000gōapà-pekkapkok-ôngoan-ke, khioktek-khakta̍k-páipà-pekm̄-tio̍h; ū-sîkok-ôngm̄-hó, àikhún-tio̍kkàu-hōe. Kok-ôngkhiokkhahbéng, ūpengthangphahLô-má; m̄-kúpeh-sìⁿchinkiaⁿpà-pek, in-ūiim̄-nāūkôanthanghāiin-êseng-khu, iā-ēhāiin-êlêng-hûnkàutē-ge̍k. Só͘-íkok-ônghō͘pà-pekkek-chhut, i-êpeh-sìⁿū-êm̄-káⁿūii, kiaⁿ-liáupêⁿ-pêⁿsiūkek. Kok-ô͘gm̄-khénghâng-ho̍k, pà-pekū-sîkìmthongkokêpeh-sìⁿ, m̄-chúnlángtī-hiachū-chi̍plé-pài. In-êlé-pài-tn̂glóngtio̍hkoaiⁿ; sîn-hūkiâⁿsé-lé, siúbóan-chhan; lângphòa-pīⁿinkhìkapilé-pài, lângisàng-chòng. Tì-kàulângtòng-bē-tiâu, ko͘-put-chiongtio̍hkhìhâng-ho̍k.
A.. 1000 gōapà-pek kap國王冤家的確逐擺pà-pek m̄著有時國王m̄好窘逐教會國王khah thang phah羅馬m̄-kú百姓pà-pek因為m̄-nāthangin的身軀也會in的靈魂地獄所以國王hō͘ pà-pek革出伊的百姓有的m̄敢驚了平平國王m̄肯降服pà-pek有時thong百姓m̄准tī-hia聚集禮拜In的禮拜堂lóng神父洗禮晚餐破病inkap禮拜送葬直到擋bē-tiâu姑不將降服
Hit-sîtāi-chìkhahchham-chhap, khahchhin-chhiūⁿkin-á-ji̍têhun-bêng. Phì-lūnlâikóng: hit-sîkàu-hōeêsán-gia̍pchinkhui-khoah, ta̍k-koklóngū; hit-tahêgia̍psihō͘kam-tok-thâukóan-hat, ti-kauinpìⁿ-chòchhin-chhiūⁿchu-hô͘êgia̍h, tio̍hla̍p-cho͘hō͘kok-ôngtio̍hchhōapengkhìchāni. Kam-tok-thâu, pà-pekàikéngsin-êkam-tok-thâulâisiat-li̍pi; m̄-kúkok-ôngàikénglâng, in-ūiini-êchu-hô͘; ū-sîàikè-kàu. Ū-sîkam-tokkok-ôngchiūkhìsiui-êcho͘, thèng-hāusin-êlâihō͘isiat-li̍p. Pà-pekū-sîlâithó; tùián-nikhoài-khoàiūmâu-pēng.
彼時代誌參插親像今á日分明譬如彼時教會產業開闊逐國lónghit-tahhō͘甘篤頭管轄直到in變作親像諸侯納租hō͘國王chhōa甘篤頭pà-pek新的甘篤頭設立m̄-kú國王因為in伊的諸侯有時計較有時甘篤國王伊的聽候新的hō͘設立Pà-pek有時按呢快快毛病
Kàu-hōeêlâi-le̍kbē-tit-thanglóng, kan-natiahkúi-nāhāngkhílài.
教會來歷bē得thang lóngkan-ta幾若
TùiA.. 800gōapeh-sìⁿkéngsinêpà-pek, tio̍hhông-tèhoaⁿ-híchiàⁿthangli̍p; sin-êhông-tètio̍hhō͘pà-peksiat. Chóngtek-khakta̍k-páiūán-ni; ū-sîhông-tèkhahbéngikhìchhûnpà-pek; pà-pekū-sîlâithong-tihông-tè.
A.. 800 gōa百姓pà-pek皇帝歡喜chiàⁿ thang新的皇帝hō͘ pà-pek的確逐擺按呢有時皇帝chhûn pà-pekpà-pek有時thang知皇帝
A.. 1046hông-tèHiân-líIIIchhōapengkhìÍ-tāi-līkok; in-ūiūsaⁿêpà-pektehsio-chiⁿ, ichū-chi̍ptāi-hōelâisiat-hoat; āu-lâisaⁿ-páiōaⁿsin-êpà-peklónghō͘ikéng.
A.. 1046皇帝Hiân-lí III chhōa以大利因為pà-pek teh相爭聚集大會設法後來三擺新的pà-pek lóng hō͘
A.. 1056hiân-lisi, i-êkiáⁿhiân-li4hòenā-tiāⁿ, hông-thài-hō͘thèiliāu-likok. Hit-sîkúi-nāpáisiatsin-êpà-peklàihō͘hông-thài-hō͘chú-ì.
A.. 1056 Hiân-lí伊的kiáⁿ Hiân-lí 4 nā-tiāⁿ皇太后料理彼時幾若新的pà-pekhō͘皇太后主意
A.. 1073, kiat-khó-le̍kchòpà-pek; ūlângchhengichòtē-itchhut-miâêpà-pek. Iliâm-piⁿchhut-chiàukek-chhutchhōa-bó͘êchè-si. In-ūihit-sîiáuūsian-siⁿgī-lūntio̍hchúnsîn-kachhōa-bó͘; m̄-nāchhōa-bó͘, chē-chēchhōasè-î, m̄-khéngsoah. Ikìmkam-tokm̄-thangkhìhō͘hông-tèsiat-li̍p. hông-tèkapikè-kàuchit-êtāi-chì50; chiông-tiongūchit-êpà-pekA.. 1111gī-lūntio̍hchionghiah-êki-gia̍plónghênghông-tè, hông-tèlóngm̄-thangchhapkam-tokê. M̄-kúkî-û-êkam-tokm̄-khéngkhek-kíkàuán-ni. A.. 1123ūgī-hô, hông-tèthangēngkim-kiàmsiatkam-tokchòchu-hô͘, m̄-thangēngbo̍kchiáêkoáiⁿkapchhiú-chísiati.
A.. 1073Kiat-khó-le̍k pà-pek第一出名pà-pekliâm-piⁿ出詔革出娶某祭司因為彼時先生議論神家娶某m̄-nā娶某濟濟細姨m̄肯soah甘篤m̄-thanghō͘皇帝設立皇帝kap計較這個代誌50從中一個pà-pek A.. 1111議論hiah-ê基業lóng皇帝皇帝lóng m̄-thang甘篤M̄-kú其餘的甘篤m̄肯克己按呢A.. 1123議和皇帝thang金劍甘篤諸侯m̄-thangkap手指
Hiân-lisiàu-liânêsím-mi̍hsīnkà-sī, kàutōa-hànchò-ôngê, chē-chēlânghiâmi, khénghâng-ho̍k. Pà-pekkiòikhìLô-má, hō͘isím-phòaⁿ. Ichinsiū-khì, chū-chi̍ptāi-hōe, gī-tiāⁿpà-pekbē-kham-tittng-chit. Pà-pekchiūikek-chhut, kóngpeh-sìⁿm̄-biánhâng-ho̍ki. Kok-lāiliâm-piⁿchinlōan. A.. 1077tang-thiⁿê, Hiân-líkhìÍ-tāi-līchhōepà-pek. Pà-pekūkhìlāi-soaⁿêsó͘-chāi, miâKa-lô͘-sa. Pà-pekchiap-la̍pi; hông-tèchiūsaⁿ-ji̍t-kú, thǹgchhiah-kha, chhēngchi̍t-niá-saⁿ, khiāgōa-tiâⁿsng-sehêtiong-kantehkhàu. Āu-lâipà-pekchiap-la̍pi, sià-biáni. Chóng-sīhiah-êchu-hô͘í-kengkéngpa̍t-lângchòhông-tò, pà-pekchún; kohkek-chhutHiân-lí. M̄-kúHiân-líkhah-iâⁿi-êtùi-te̍klâithâii; ji̍pÍ-tāi-lī, phahLô-má, ēngLâ-hūi-náêkam-tok-thâuchòpà-pek, hō͘isiatichòhông-tè. Pà-pekkiat-khó-le̍kàm-chīⁿcháu, kòe-nîSa-liân-o. (Hiān-sîlângkappà-pekkè-kàusòasui, chiūēnghit-êkó͘-tiánlâikóng, hit-êlângkhìKa-lô͘-sa.)
Hiân-lí 少年甚麼教示大漢做王濟濟降服Pà-pek羅馬hō͘審判受氣聚集大會議定pà-pek bē堪得當職Pà-pek革出百姓m̄免降服國內liâm-piⁿA.. 1077冬天Hiân-lí以大利chhōe pà-pekPà-pek內山所在Ka-lô͘-saPà-pek 接納皇帝三日久赤腳穿一領衫外埕霜雪中間teh後來pà-pek接納赦免總是hiah-ê諸侯已經別人皇帝pà-pekkoh革出Hiân-líM̄-kú Hiân-lí較贏伊的對敵以大利phah羅馬Lâ-hūi-ná甘篤頭pà-pekhō͘皇帝Pà-pek Kiat-khó-le̍k暗靜過年Sa-liân-o(現時kap pà-pek計較sòahit-ê古典彼個Ka-lô͘-sa)
A.. 1152ūchi̍têhông-tèmiâHui-tek-le̍kI, lângchhengiÂng-chhùi-chhiu; ijī-cha̍pgōakappà-pekkè-kàu; m̄-kúA.. 1117ikàuHun-nî-susiâⁿkūipà-pekkiûisià-bián.
A.. 1152皇帝腓德烈I紅嘴鬚二十gōakap pà-pek計較m̄-kú A.. 1117Hun-nî-supà-pek赦免
A.. 1198I-lō͘-sim-tekIIIchò-pà-pek; chē-ūiêkóng, itng-chitchòIâ-so͘Ki-toktāi-lí--ê, khiāSiōng-tèkaplângêtiong-kan, ēsím-phòaⁿchèng-lâng, hō͘lângsím-phóaⁿ. Hit-tia̍pūnn̄g-lângtehsio-chiⁿàichòhông-tè, pà-pekkóngtio̍hhō͘ichú-i; intiong-kauchit-lângjīnichòsī-tōa, chiūhō͘isiatchòhông-tè. Chiàupà-pekkóng, im̄-nākóanthongkàu-hōe, kóanthongthiⁿ-ē. Ūkek-chhutNó͘-uiêkok-ông, kóngichiàmkok-ūi. Se-pan-ngâôngchhōai-êchhin-lâng, pà-pekkahitio̍hi, sòakìmthongkokêlé-pài. TāiHoat-kokêôngmiâHui-le̍k, ūi-êbó͘, khiokchin-chhò; pà-pekkahitio̍hkohchhōai, kìmi-êkok. Hit-êkok-ôngchinkiông, kappà-pekkè-kàuchin-kú; kàulō͘-bóetio̍hhâng-ho̍k. Eng-kokôngIok-hānchiàm-ūi, thâi-síi-êhiaⁿêhāu-siⁿ, hō͘pà-pekchek-pīi, sòakìmthong-kokêlé-pài, kiòHoat-kok-ôngkhìphahi. Iok-hānkapikè-kàu5; chóng-sīāu-lâijin-chhò, hâng-ho̍kpà-pek, phínta̍k-nîchìn-kòng1000gîn. (Kàu100Eng-kokêkok-ôngsiông-siôngkiàchit-êgînkhìLô-má). Peh-sèⁿchiusiū-khi, chu-hô͘bián-kióngIok-hānôngkapinli̍pchi̍t-êiok(A.. 1215); kàu-taⁿEng-kokêpeh-sèⁿput-chíkhòchit-êiok. Pà-pekm̄-chún: chiàuikóng, kok-ôngmn̄gpà-pekim̄-thanglipchit-hō͘iok. Chóng-sīpeh-sèⁿiàu-kíni-êōe, thàni.
A.. 1198 I-lō͘-sim-tek III做pà-pek坐位當職耶穌基督代理的上帝kap中間審判眾人hō͘審判Hit-tia̍p兩人teh相爭皇帝pà-pekhō͘主意in中間一人序大hō͘皇帝pà-pekm̄-nāthong教會thong天下革出挪威國王國位西班牙伊的親人pà-peksòathong禮拜法國腓力伊的真錯pà-pek kahkoh伊的彼個國王kap pà-pek計較真久落尾降服英國約翰占位刣死伊的後生hō͘ pà-pek責備sòathong國禮拜法國王phah約翰kap計較5總是後來認錯降服pà-pek逐年進貢1000(100英國國王常常一個羅馬)百姓受氣諸侯勉強約翰kap in一個(A.. 1215)到今英國百姓不止這個Pà-pek m̄准國王pà-pekm̄-thang這號總是百姓要緊伊的
Pà-pekI-lō͘-sim-tekūkiòtāi-hōeLô-má-siâⁿLa-tek-lânông-kiongchū-chi̍p, A.. 1215; tē-itlāu-jia̍têtāi-hōe, ū2000gōalânglâihù-hōe. Hit-sîKong-sū-tàn-tengsiâⁿchiām-sihâng-ho̍ksai-pêng. Chit-pangtāi-hōeput-chíhâng-ho̍kpà-pek. ūgī-tiāⁿBí-satpiàn-chitêtō-lí, í-ki̍ppeh-sìⁿtek-khaktio̍htùisîn-hūjīn-chōechiàⁿthangtit-tio̍hsià-bián.
Pà-pek I-lō͘-sim-tek大會羅馬城La-tek-lân皇宮聚集A.. 1215第一鬧熱大會2000 gōa赴會彼時康士旦丁暫時降服西pêngChit-pang大會不止降服pà-pek議定彌撒變質道理以及百姓的確神父認罪chiàⁿ thang得著赦免
ūsiatnn̄g-êhōe, chiū-sīTô͘-bîn-nì-kanhōekapHōan-se-kanhōe. Ji̍p-hōeêlângsaⁿgōan. (1) chhōa-bó͘. (2) su-gia̍p. (3) ta̍k-hānglóngthànin-ê sī-to̍a. Chit-hōhōeêlângtú-túchhin-chhiūⁿsin-tō-jîn, in-ūiintòahun-piat-só͘; insì-kèkiâⁿ, pò͘-tō, kaplângkau-pôe; gôan-púnchinjia̍t-sim, ì-sù, āu-lâikhah-bô. Inchānpà-pekêkôan, in-ūibô-lūnkàutó-ūiinlóngti̍t-ti̍thâng-ho̍kpà-pek, inhâng-ho̍khitsó͘-chāiêkam-tok.
兩個就是Tô͘-bîn-nî-kankap Hōan-se-kan入會(1)娶某(2)事業(3)逐項lóngin序大這號tú-tú親像修道人因為in分別所in四界佈道kap交陪原本熱心意思後來較無Inpà-pek因為無論佗位in lóng直直降服pà-pekin降服所在甘篤
Hit-sîgiâm-giâmsiat-hoatthangtû--khìsiâ-kàu. Kam-tokta̍k-nîtio̍hchim-chiokchhâ, kiòin-êpeh-sìⁿtio̍hchiù-chōa; ūthanggiâu-gî, chiūhit-êlângtio̍hkìm, kìmchi̍t-nîhóan-hóejīn-chhò, chiūtio̍hkek-chhut, lânghō͘inkek-chhut, koaⁿ-hútio̍hpānhit-hōlâng, he̍k-ká-síá-sīsio-sí. Kok-ôngkam-gōanchâu-bia̍thit-hōlâng, tio̍hhō͘kàu-hōekek-chhut. Kok-ôngchi̍t-nîhóan-hóelâihàng-ho̍k, chiūilut-chit; keh-piahchīn-tiongêkok-ôngthangkhìchiàmi-êkok. Chha-put-to1233ūsiatO-chhat-hōelâichiâⁿchit-êì-sù, kau-tāiTô͘-bîn-nî-kanhōeêlângpān. Hit-êhōechinlī-hāi, chhâ-khótāi-chìlóngchiàukong-tō. Sui-jiânpîn-kìiáu-kúēlia̍hlângkoaiⁿ-kaⁿ, ēngkhok-hêngêhoatbián-kiónginjīn-chōe, sòakeng-tio̍hpa̍t-lâng. 1481koh-chàisiatSe-pan-ngâ; tùihit-sîkàu1517, chiū-sīsaⁿ-cha̍p-la̍kêtiong-kan, lângsǹgū1,3000lângsio-sí, ū17,0000lânglēng-gōahoa̍t. I-tāi-līkapSe-pan-ngâêKui-chèng-kàuhō͘ichâu-bia̍t--khì. A.. 1820Se-pan-ngâhòe-bô--hì. A.. 1870Í-tāi-līsòa. Hit-nn̄gkokchit-tia̍ptehsoe-bî, chē-chētùiO-chhat-hōehāiin. In-ūiisó͘khún-tio̍kêlângkhah-chēhit-hōgâukek-lí--ê, khahoa̍h-tāngê, chòseng-líêlâng. O-chhat-hōesiatSe-pan-ngâêkok-lāiêlâng-gia̍hū1000,0000lâng, chit-cha̍pāuchhun600,0000lângnā-tiāⁿ, Eng-koksiat-li̍p; Hoat-kokūsiat, chóng-sīkhahchhin-chhiūⁿSe-pan-ngâêkhóan-sit. (LūnO-chhat-hōekhòaSèng-hōeSú-kìII, 46~ 51bīn.)
彼時嚴嚴設法thang除去邪教甘篤逐年斟酌in的百姓咒誓thang憢疑彼個一年反悔認錯革出hō͘ in革出官府彼號彼̍絞死抑是燒死國王甘願剿滅彼號hō͘教會革出國王一年反悔降伏lut職隔壁盡忠ê國王thang伊的差不多1233O-chhat會這個意思交代Tô͘-bîn-nî-kan彼個厲害查考代誌lóng公道雖然憑據iáu-kú關監酷刑勉強in認罪sòa供著別人1481 koh再西班牙彼時1517就是三十六中間1,3000燒死17,0000另外以大利kap西班牙歸正教hō͘剿滅去A.. 1820 西班牙廢無去A.. 1870 以大利soah彼兩這霎teh衰微濟濟O-chhat會in因為窘逐較濟彼號gâu格理的活動生理O-chhat會西班牙國內人額1000,0000七十chhun 600,0000nā-tiāⁿ英國設立法國總是親像西班牙款式(O-chhat會聖會史記II4651)
Lô-má-kàuàisiatchi̍t-hāngêhoat-tō͘, chiū-sīintng-chit-êlânghōan-hoat, he̍k-sīchò-chha̍tá-sīthâi-sílâng, intio̍hhō͘in-êsī-tōapān, m̄-thanghō͘koaⁿ-húpān. ChiàuinkóngSèng-jînhō͘pêng-siônglânghêng-hoa̍t, kiám-chháipa̍ká-sīphahá-sītiàu, chinha̍p, lêng-jio̍kIâ-so͘. Eng-kokūi-tio̍hchit-êtāi-chìūtōakiáu-jiáu. Kok-ôngHiân-líII(1154~ 1189) kapi-êtāi-sînA.. 1164ūsiatkúi-nāhāngêhoat-tō͘, thangliāu-líchit-êtāi-chì; in-ūihit-sîhong-sio̍kchinpháiⁿ. M̄-kúKam-tek-phó-līsiâⁿêKam-tok-thâu, O-pí-kiatTo-má, m̄-khéngsūn-thàn. Kî-ûêkam-tokū-êkam-gōanthàn; O-pí-kiatcháu-khìHoat-kok, hō͘Hoat-kokêkok-ôngchiap-la̍pi. Tī-hiakek-chhuti-êtùi-te̍k, chha-put-tobehkek-chhutkok-ông, m̄-kúpà-pekA-le̍k-san-thàiIIIm̄-khéng. In-ūihit-sîTek-kokêhông-tè, Hui-tek-le̍k, ūlēng-gōasiatchi̍t-êpà-pek, siông-siôngchioEng-kokôngkhìūi-i. Hiân-líkapiêpeh-sìⁿkhiokàikhìthàni, chóng-sīhō͘pà-pekkek-chhut, chiūtek-khakbehkhì. M̄-kúO-pí-kiatlóngthiaⁿkhó͘-khǹg, ti̍t-ti̍tpeklâng, tì-kàukok-lāichinlōan, chu-hô͘ū-êchha-put-tobehhóan-pōan. Hiân-líôngchinhôan-ló; batchi̍t-páisiū-khìkóng, góaêjîn-sînbeh-tháilóngsió-táⁿêlâng, chi̍t-êūchâi-tiāuthangkiùgóathoat-līchit-êhā-chiānchè-siêchhiú? Sì-êtāi-sînthiaⁿ-kìⁿàm-chīⁿkhìKam-tek-phó-lī, thâi-síO-pí-kiattōakengêlé-pài-tn̂glāi. Ihit-tóngêlângchinkam-gōan; lōa-kúsì-kèkóngO-pí-kiatūtùiinhoat-hiān, tehkiâⁿchē-chēkoh-iūⁿêsîn-jiah. Hiân-líêtùi-te̍ksūnki-hōekhí-pengbehphahi. Itùipà-pekjīn-chhò, kapichhám-siôngtio̍hcháiⁿ-iūⁿsiat-hoat; āu-lâikok-ôngkhìkàuKam-tek-phó-lī, chhēngmôa-saⁿ, thǹg-chhiah-khakiâⁿkàuO-pí-kiatêbōng, tī-hiajīn-chōehē-gōan, hō͘kam-tok, sîn-hū, siu-tō-jîn, kè-kiōng80gōalâng, ēngphôe-piⁿphahi. Chi̍t-ji̍tchi̍t-mêchētī-hia, chia̍hkhùn, hō͘peh-sìⁿlâikhòaⁿ. Tùián-nitāi-kethé-thiapi, hiâmi; ichiūkhìiâⁿi-êtùi-te̍k, chiàu-kò͘i-êkok. Khó-siohi-êbó͘-kiáⁿhóan-pōan; chiông-tiongchi̍t-êténg-bīnsó͘kóngêIok-hān.
羅馬教一項法度就是in當職的犯法或是做賊抑是刣死inhō͘ in的序大m̄-thang hō͘官府in聖人hō͘平常刑罰kiám-chhái抑是phah抑是凌辱耶穌英國為著這個代誌攪擾國王Hiân-lí II(11541189)kap伊的大臣A.. 1164幾若法度thang料理這個代誌因為彼時風俗M̄-kú Kam-tek-phó-lī甘篤頭O-pí-kiat To-mám̄肯順趁其餘甘篤有的甘願O-pí-kiat走去法國hō͘法國國王接納Tī-hia革出伊的對敵差不多革出國王m̄-kú pà-pek亞歷山太III m̄肯因為彼時德國皇帝腓德烈另外一個pà-pek常常英國為伊Hiân-lí kap百姓總是hō͘ pà-pek革出的確M̄-kú O-pí-kiat lóng苦勸直直致到國內諸侯有的差不多反叛Hiân-lí煩惱bat一擺受氣人臣beh-thái lóng小膽一個才調thang脫離這個下賤祭司四個大臣聽見暗靜Kam-tek-phó-lī刣死O-pí-kiat 禮拜堂彼黨甘願偌久四界O-pí-kiatin發現teh濟濟各樣神跡Hiân-lí對敵機會起兵phahpà-pek認錯kap參詳怎樣設法後來國王Kam-tek-phó-lī穿麻衫褪赤腳O-pí-kiattī-hia認罪下願hō͘甘篤神父修道人計共80 gōa皮鞭phah一日一暝tī-hiahō͘百姓Tùi按呢大家體貼伊的對敵照顧伊的可惜伊的某囝反叛從中一個頂面約翰
Phó͘-nái-hùi(1294~ 1303) àichhiàm-kôan, chóng-sīkhahhoat-tit, in-ūikàuhit-sîkok-ôngkhahkiaⁿi. (KhòaⁿSèng-hōeSú-kìII, 57, 58bīn) ibatchē-ūi(A.. 1300), m̄-nākàu-hōeêbián-liûseng-khupōe-to, tùilângkóngisiKai-sat, ihông-tè. Hit-sîHoat-kokkapEng-kokôngtùisîn-kasiucho͘, kàu-hônginkóngm̄-thanghō͘i: m̄-kūkok-ôngiû-gôansiu, pà-pekêkhim-chhetùiHoat-kokôngHui-le̍kkóng-ōelêng-jio̍ki, hō͘kok-ônglia̍h-tio̍h. Pà-pekkahitio̍hithán-pàng. Hoat-kokêkong-gī-iⁿ chūchi̍pgī-tiāⁿlūnkok-lāiê, lângthangchòkok-ôngêsī-tōa. Pà-pekchhutchiàukóngkàu-hōechí-ūchi̍t-êthâu, sui-jiânkok-ôngtehkia̍h-kiàm, iáu-kútio̍hchiàupà-pekêì-sùlâiēngi. Lângàitit-tio̍hkiùtek-khaktio̍hhâng-ho̍kpà-pek. kek-chhutkok-ông. Hui-le̍khâng-ho̍kpà-pek, kóngtio̍hchū-chi̍ptāi-hōeichiàⁿbehthàn. Pà-pekbehlutikok-ôngêchit: m̄-kúhit-sîhō͘kok-ôngêkhim-chhelia̍h-tio̍h. Peh-sìⁿkiùi, chóng-sīitio̍hpīⁿ.
Phó͘-nái-hùi (12941303)僭權總是法得因為彼時國王(聖會史記II5758)bat坐位(A.. 1300)m̄-nā教會冕旒身軀佩刀Kai-sat皇帝彼時法國kap英國神家教皇inm̄-thang hō͘m̄-kū國王猶原pà-pek欽差法國腓力講話凌辱hō͘國王掠著Pà-pek kahtháu放法國公義。In議定國內thang國王序大Pà-pek教會只有一個雖然國王teh攑劍iáu-kúpà-pek意思得著的確降服pà-pek革出國王腓力降服pà-pek聚集大會Pà-peklut國王m̄-kú彼時hō͘國王欽差掠著百姓總是
A.. 1303pà-pekPit-nî-tē() chiap-la̍pHui-le̍kôngkohji̍p-kàu.
A.. 1303 pà-pek Pit-nî-tē ()接納腓力koh入教
A.. 1305pà-pekKi-bûn() ŪthànHoat-kokôngêì-sùkóngPhó͘-nái-hùiêchiàukan-sia̍pHoat-kok. Kohpà-pekpún-sinlī-khuiLô-másiâⁿ, khìtòaHoat-kokA-hun-iôngsiâⁿ. Pà-pektòatī-hia70; lângchinkam-gōan, kóngpí-phēngchhín-chhiūⁿ70tiàmPa-pí-lûn; ná-kúhâng-ho̍k. A.. 1377ūtò-tńg--khìLô-másiâⁿkhiā-khí.
A.. 1305 pà-pek Ki-bûn ()法國意思Phó͘-nái-hùi干涉法國Koh pà-pek本身離開羅馬法國A-hun-iôngPà-pektī-hia 70甘願比並親像70巴比倫ná久降服A.. 1377倒轉去羅馬徛起
A.. 1378lângchū-chi̍pLô-mákohkéngchi̍têpà-pek, kéngÍ-tāi-līêlângNí-pan(). Hit-êlângchinpháiⁿ, tì-kàuhiah-êlângkohchū-chi̍pkóngikéng-liáum̄-tio̍h; chiūkohkénginka-tīchi̍t-lângchòpà-pekKi-bûn. Chiàuinkóng, thâuchi̍t-páikéngêsî-chūn, ūlânghángintì-kàuinchú-tit-ì; iū-kohhit-êlânghō͘saⁿ-hūn-jīkéngi, chiàuhit-êêhoat-tō͘; chí-ūkhahtōa-pòaⁿkéngi, thànchêng-êpà-pekchū-choansiatêsin-khóan. Tùihit-sîchha-put-to40ūnn̄g-êpà-pek, chi̍t-êtòaLô-má, chi̍t-êtòaA-hun-iông, saⁿkong-keksaⁿkek-chhut. Hiah-êtōa-kokchi̍t-pòaⁿūichi̍t-pêng.
A.. 1378聚集羅馬kohpà-pek以大利Ní-pan ()彼個直到hit-êkoh聚集揀了m̄著kohin家己一人pà-pek Ki-bûn in一擺時陣in致到in 主得意又koh hit-êhō͘三份二彼個法度只有大半前的pà-pek自專新款Tùi彼時差不多40兩個pà-pek一個羅馬一個A-hun-iông攻擊革出Hiah-ê大國一半一pêng
Ní-pantòaLô-má, isí-liáuūsaⁿ-êpà-pekliân-liânchiap-ūi, lō͘-bóeêKiat-khó͘-le̍k. Ki-bûntòaA-hun-iông; āu-lâiPit-nî-tēchiapi-êūi. Hitkúi-cha̍p-nîêtiong-kanpeh-sèⁿchinkan-khó͘, m̄-chaichi̍t-pêngkhah-tio̍h; pà-pekkappà-pektehsaⁿ-keksi̍t-chāichinkiàn-siàu. Khiokūchi̍t-hāngêlī-ek; in-ūilângtek-khakàichhâkhòaⁿtī-líkàu-hōekó-jiântio̍hcháiⁿ-iūⁿ. Chhâ-liáuchiūchaichá-chêngêLô-máêkam-tokchhin-chhiūⁿhit-sîpà-pekêkhóan, kàu-hōeeng-kaitio̍hka-tīsiat-hoat. Hoat-kokha̍k-hāuêsian-siⁿchingâukáng-kiùchit-hōêtō-lí.
Ní-pan 羅馬死了三個pà-pek連連接位落尾Kiat-khó͘-le̍k Ki-bûn A-hun-iông後來Pit-nî-tē 伊的幾十年中間百姓艱苦m̄知一pêng較著pà-pek kap pà-pek teh相革實在見笑一項利益因為的確治理教會果然怎樣查了早前羅馬甘篤親像彼時pà-pek教會應該家己設法法國學校先生gâu講究這號道理
Kok-ôngchiūsaⁿ-kapgī-lūntio̍hchū-chi̍pchi̍t-êtāi-hōelâisiat-hoat. ChiūA.. 1409Pí-sachū-chi̍p, lutnn̄g-êpà-pekêchit, lâisiatchi̍t-êsin-êA-le̍k-san-tāi. M̄-kúīnnn̄g-èpà-pekhâng-ho̍ktāi-hōe; tì-kàuūsaⁿ-êpà-pektehsio-chiⁿ. A-le̍k-san-tāikohkéngchi̍t-êIok-hānXXIII. Hit-êlângchinpháiⁿ; hông-tèSe-ki-su-būn() bián-kióngikohkiòtāi-hōechū-chi̍pA.. 1414Kam-tiàm-siâⁿtāi-senggī-tiāⁿkóngtāi-hōetùiSiōng-tètit-tio̍hi-êkôan-lêng, pà-pekkapchèng-lânglóngtio̍hhâng-ho̍ki. Hitsaⁿ-êpà-pekinilut-chit. Khó-siohliâm-piⁿkohsiatchi̍t-ê, Má-teng. Ichinkam-gōanhâng-ho̍k, m̄-àiinkái-chiàⁿhong-sio̍k; lōa-kúsòaⁿ-hōe. Hit-pangtāi-hōeūsio-sínn̄g-êkái-chèng-su, Ô͘-sūIok-hān() kapi-êpêng-iúIâ-lō͘. (Ē-tébehkóng-khíin-êtāi-chì).
國王saⁿ-kap議論聚集一個大會設法A.. 1409 Pí-sa聚集lut兩個pà-pek一個新的亞力山大M̄-kú in兩個pà-pek降服大會致到三個pà-pek teh相爭亞力山大koh一個約翰XIII彼個皇帝Se-ki-su-būn()勉強koh大會聚集A.. 1414 Kam-tiàm城代先議定大會上帝得著伊的權能pà-pek kap眾人lóng降服三個pà-pek inlut職可惜liâm-piⁿ koh一個馬丁甘願降服m̄愛in改正風俗偌久散會彼pang大會燒死兩個改正師Ô͘-sū約翰()kap伊的朋友Iâ-lō͘(下底講起in的代誌)
A.. 1431kohchū-chi̍ptāi-hōeSūi-sūkok, Pa-sek() siâⁿ, tī-hiaiû-gôankóngpà-pektio̍hhâng-ho̍kin, ūgī-tiāⁿkúi-nāhāngêmâu-pēng. Chóng-sīpà-pekIú-ki-nái-iû(Eugenius) hiâm-in, lēng-gōakiòtāi-hōechū-chi̍pÍ-tāi-līkok. Pa-sekêtāi-hōechiūkeki, siatpa̍t-lângchòpà-pek, Hui-le̍k-su. Chóng-sīhiah-êtōa-kokjīnichòpà-pek, inlóngkuiIú-ki-nái-iû; tùihit-sîkàu-hōekohha̍pchòchi̍t-ê. M̄-kúpeh-sèⁿêsimkam-gōan, inchhin-chhiūⁿkúi-nāpah-nîchêngkan-tatehhâng-ho̍kpà-pek. ūlângkhahhó-táⁿphoe-phêngpà-pekêsó͘-chò. Chhin-chhiūⁿūchi̍t-êput-chíchhut-miâchō-siêlâng, miâtàn-tē, kóngiūlo̍htē-ge̍k, tī-hiakhòaⁿ-kìⁿchi̍t-êpà-pektehsiūhêng-hoa̍t, tehkiòPhó͘-nái-hùitio̍hlâithèi.
A.. 1431 koh聚集大會瑞士Pa-sek()tī-hia猶原pà-pek降服in議定幾若毛病總是pà-pek Iú-ki-nái-iû (Eugenius)嫌in另外大會聚集以大利Pa-sek大會別人pà-pekHui-le̍k-su 總是hit-ê大國pà-pekin lóngIú-ki-nái-iû彼時教會koh一個M̄-kú百姓甘願in親像幾若百年kan-ta teh降服pà-pek好膽批評pà-pek所做親像一個不止出名作詩但丁地獄tī-hia看見一個pà-pek teh刑罰tehPhó͘-nái-hùi
Taⁿchionghitkúi-pahêlâi-le̍kkhiohchò-hóepâiē-té:
幾百來歷做伙下底
A.. 800, pà-peksiatChia-lī-suchòhông-tè.
A.. 800pà-pekChia-lī-su皇帝
A.. 1000, lângphah-sǹgboa̍t-ji̍tbehkàu, sim-koaⁿchinlōan; pà-pekpháiⁿ, hō͘peh-sìⁿkhòaⁿ-khin
A.. 1000phah算末日心肝pà-pekhō͘百姓看輕
A.. . 1100, kiat-khó-le̍kkó͘-búheng-khíkàu-hōeêkôan-pèng.
A.. . 1100Kiat-khó-le̍k 鼓舞興起教會權柄
A.. 1200, Í-lō-sim-tekIII(Un-jio̍k-sim) ê, kàu-hōeêkôan-pèngtē-it-tōa.
A.. 1200Í-lō͘-sim-tek III (Un-jio̍k-sim)教會權柄第一大
A.. 1300, Phó͘-nái-hùiàichhiàm-kôan, chóng-sīhoat-tit.
A.. 1300Phó͘-nái-hùi 僭權總是法得
Pà-pektiàmHoat-kok. 70.
Pà-pek法國. 70
Nn̄gêpà-peksaⁿ-kek. 40.
pà-pek相革. 40
. 1400, tāi-hōechū-chipsiat-hoat.
A.. 1400+大會聚集設法
. 1500, kui-chèng.
A.. 1500+歸正
Chiàuán-nilâikhòaⁿūkúi-nāhāngthangchai.
按呢幾若thang
Pà-pekchhiàm-kôanûn-un-áchhiàm. Sin-iokêSèng-chhehlóngkì-chàiPí-teká-sīpa̍t-lângchòpà-pek; lánthangchaipà-pekcháiⁿ-iúⁿchi̍t-pō͘chi̍t-pō͘chhiàm-kôan: ichhiàm-kôanchē-chēóa-khòhit-hōiáⁿê.
(1)Pà-pek僭權勻勻á新約聖冊lóng記載彼得抑是別人pà-pekthangpà-pek怎樣一步一步僭權僭權濟濟倚靠彼號
A.. 500ūchi̍t-êsiu-tō-jînTāi-o͘-nî-se-o͘() chi̍t-púnchheh, koktāi-hōesó͘gī-tiāⁿê. (Gôan-púnkáng-kiùlâisiatse-le̍k, ēngchúlâ-so͘chhut-sìchògôan-nî, chiū-sīchit-êlâng). IūchiongLô-mákam-toksó͘siáêphoekihittiong-kan, tē-itcháêsio̍kA.. 385. Pà-pekkhòaⁿ-kìⁿchitpúnchhehchinhoaⁿ-hí, in-ūiin-êphoekaptāi-hōesó͘gī-tiāⁿūpâichò-hóe, ná-chhin-chhiūⁿpêⁿ-pêⁿūkôan. A.. . 630lângūkohchhutchi̍t-púnthiam-pó͘kúi-nātiuⁿ; kóngSe-pan-ngâchhut-miâêkam-tokI-sī-tosó͘pī-pān--ê. Hit-púnsó͘êkáⁿlóngsi̍t-êkhah-chē. Chóng-sīA.. . 840ūlângHoat-kokkohke-thiⁿchiâⁿpahtiuⁿiû-gôanēngI-sī-toêmiâ. Chiah-êsó͘ke-thiⁿ-êkhah-chēké-ê; chhin-chhiūⁿchi̍t-tiuⁿHûi-tek(A.. 190~ 202) kiàhō͘Thê-o-hui-lô(A.. 400). Chiông-tiongū-êsio̍ksù-tô͘êsî-chūn, ná-chúnchhin-chhiūⁿhit-sîpà-pekí-kengtehkóan-hatthongkàu-hōe; Kam-tiám-tengchiongkok-kôansàngpà-pek, hittiuⁿtī-hia. Chit-púnchhehtù-liáu, lângliâm-piⁿsìnláihâng-ho̍k; tùián-nipà-pekêkôanchám-jiânkhah-tōa; inná-kúchhiàm-kôanchē-chēóa-khòchit-púnêōe. Kàukui-chèngêsî-chūnlângkáng-kiùlâichaisó͘kì-chàilóngké-chò-êkhah-chē: Thian-chú-kàuêlângm̄-káⁿchèⁿ.
A.. 500+一個修道人Tāi-o͘-nî-se-o͘ ()一本大會議定(原本講究西曆耶穌出世元年就是這個)羅馬甘篤中間第一A.. 385Pà-pek看見歡喜因為in的kap大會議定做伙若親像平平A.. . 630koh一本添補幾若西班牙出名甘篤I-sī-to備辦的彼本káⁿ lóng實的較濟總是A.. . 840法國koh加添chiâⁿ猶原I-sī-toChiah-ê加添的較濟假的親像一張Hûi-tek (A.. 190202)hō͘ Thê-o-hui-lô (A.. 400)從中有的使徒時陣若準親像彼時pà-pek已經teh管轄thong教會Kam-tiám-teng國權pà-pektī-hia這本著了liâm-piⁿ降服按呢pà-pek嶄然較大in ná久僭權濟濟倚靠這本歸正時陣講究記載lóng假作的較濟天主教m̄敢
(2) Pà-pekkapkok-ôngkè-kàukhah-chēàike-thiⁿkàu-hōeêkôan-pèngsè-thâu, khahm̄-sītì-ìkàu-hōeē chiâⁿ-sèng. Itek-khakàikéngkam-tokm̄-sīin-ūiàikéngtú-hójia̍t-simêlâng, thanglī-ekhiaⁿ-tī; khah-chēin-ūitham-simàithàu-chîⁿ, he̍k-sīàisiuhiah-êcho͘, á-sīhit-êchithō͘sinêkam-tok.
(2)Pà-pek kap國王計較較濟加添教會權柄勢頭m̄是執意教會成聖的確甘篤m̄是因為拄好熱心thang利益兄弟較濟因為貪心偷錢或是hiah-ê抑是hiah-êhō͘甘篤
(3) Pà-pektiàmLô-má-siâⁿtehliāu-líbān-kokkàu-hōeê, chha-put-tobián-tittek-chōehiah-êkok-ông. Sui-jiâninchinsè-jī, àikòe-hun, put-kòtehpānkàu-hōeêtāi-chì, àichhap-sū, iáu-kúkok-ôngénghoaⁿ-híkhòaⁿ-kìⁿin-êpeh-sìⁿêchē-chēhō͘gōa-koklângsiat-hoat, ônglóngm̄-thangchhap. Hô-hòngpà-pekchinsè-jī, tian-tòàithàn-phānglâichhap-sū, tek-khakūtōakiáu-jiáu.
(3)Pà-pek羅馬城teh料理萬國教會差不多免得得罪hiah-ê國王雖然in細膩過份不過teh教會代誌chhap事iáu-kú國王歡喜看見in的百姓濟濟hō͘外國設法lóng m̄-thang chhap何況pà-pek細膩顛倒趁縫chhap事的確攪擾
(4) Lánthangsiūⁿsiat-súkàu-hōetùithâukàubóelóngthànTiúⁿ-ló-hōeêkhóan-sit, ké-ōaⁿlâisiatkam-toká-sīpà-pek, phah-sǹgm̄-biánchhin-chhiūⁿchit-hōêkiáu-jiáu. In-ūilántiong-kanbē-tit-thangchi̍t-lângchhut-thâuchhiàm-kôan, kapkok-ôngkè-kàu, khísu-io̍klâikek-chhuti-êtùi-te̍k; tio̍hkhah-chēlângkam-gōanchiàⁿēsiat-hoat-tit.
(4)thang設使教會lóng長老會權勢改換甘篤抑是pà-pek打算m̄免親像這號攪擾因為中間bē得thang一人出頭僭權kap國王計較私慾革出伊的對敵較濟甘願chiàⁿ設法得
2. Tē-jīhāngêmâu-pēngchiū-sīsó͘thôanêtō-líūchhò(Khòaⁿ1bīn). Chiông-tiongtē-itlī-hāichiū-sīkàu-sūchhiàm-kôanchòchè-si, chòtiong-pó. Ku-iokêūchè-si; Sin-iok, Iâ-so͘chè-si-tiúⁿ, i-êpeh-sìⁿlóngpêⁿ-pêⁿchòchè-si. (Hi-pek-lâi4: 15, 16, Hi-pek-lâi10: 11, 12, IPí-tek2: 5, 9, Be̍k-sī-lio̍k1: 6). Chiàuinkóng, peh-sìⁿtio̍htùichè-sijīn-chōelâihō͘isià-bián, m̄-thangka-tīkhòaⁿSèng-chheh, tio̍hthiaⁿsîn-hūêtō-lí, kapchè-sichiū-sīlī-khuiSiōng-tè.
2. 第二毛病就是道理(1)從中第一厲害就是教士僭權祭司中保舊約祭司新約耶穌祭司長伊的百姓lóng平平祭司(希伯來41516希伯來101112I彼得259默示錄16)in百姓祭司認罪hō͘赦免m̄-thang家己聖冊神父道理kap祭司就是離開上帝
Chiàuinkónglângàitit-tio̍hsià-chōe, tek-khakchi̍t-hāngchi̍t-hānglóngtio̍hkóng-bênghō͘chè-sithiaⁿchiàⁿthangsià-bián; sui-jiânsim-lāikî-bi̍têá-sīke-lāisu-khiaêtāi-chìlóngtio̍hkóng-bêng. Chit-hōêtō-lítōa-tōake-thiⁿchè-siêkôan-pèng.
in得著赦罪的確一項一項lóng講明hō͘祭司chiàⁿ thang赦免雖然心內奇密抑是家內su-khia代誌lóng講明這號道理大大加添祭司權柄
Tùián-niūSèng-théhòa-chitêchhò; in-ūiūchè-sitio̍hūchè-sū(Hi-pek-lâi8: 3). Chit-êtō-líSèng-chheh, khah-cháêkàu-sūkóng. Thâu-chi̍t-páikóng-bêngchiū-sīA.. 844, ūchi̍t-lângLa̍t-bé-to͘() kóngán-ni. Hit-sîūlângpiān-pokkóngpiáⁿkapchiúput-kòphì-jūKi-tokêbahkaphoeh( (Í-lī-jî-nâ, ); āu-lâiSūi-sū-kokkui-chèngêsian-siⁿSū-eng-līūkóngán-ni. ūlângLa̍t-lân-o͘() kóng, chia̍h-piáⁿêsî-chūnchúêbaht-teh hō͘sìn-êlângchia̍h(Iok-hān6: 53~ 58). Chit-êkhahchhin-chhiūⁿKap-lîmêtō-lí. Lō͘-tekkóngiáu-kúkhahtāng, kóngchúêseng-khusīt-chāi saⁿ-kaptī-teh, m̄-nātùilângêsìn. ChiàuLô-mákàuêtō-lí, chè-sihiànIâ-so͘êseng-khutôaⁿ-ténglâisio̍klángêchōe, peh-sìⁿtio̍hkūilo̍hkhìpài. Tùiáu-nichè-siêkôanchintōa. A.. 1215La-tek-lânêtāi-hōeūgī-tiāⁿpiàn-chitêtō-lí.
按呢聖體化質因為祭司祭祀(希伯來83)這個道理聖冊較早教士頭一擺講明就是A.. 844一人La̍t-bé-to͘()按呢彼時辯駁kap不過譬喻基督kap(Í-lī-jî-nâ)後來瑞士國歸正先生Sū-eng-lī按呢La̍t-lân-o͘()食餅時陣tī-teh hō͘信的(約翰65358)這個親像Kap-lîm道理路得iáu-kú身軀實在saⁿ-kap tī-tehm̄-nā羅馬道理祭司耶穌身軀壇頂百姓Tùi按呢祭司A.. 1215 La-tek-lân大會議定變質道理
Lângtùichè-sikiûsià-biánū-sîhoa̍t-kim, thàn-chîⁿêhoat-tō͘, āu-lâipìⁿ-chòsià-chōeêphiò. tùichit-êin-toaⁿLō͘-tekkhí-thâukapinpiān-lūn.
祭司赦免有時罰金趁錢法度後來變做赦罪這個因端路德起頭kap in辯論
uthôansí-āuLiân-ge̍kêtō-lí; ūpàiSèng-jînpàiMá-lī-aêchhò. Lóngtì-kàupeh-sìⁿchinkan-khó͘, tio̍hhâng-ho̍ksîn-būchhin-chhiūⁿgín-náêkhóan, bē-tit-thangchhin-chhiūⁿtōa-hànlânghó-táⁿchhin-kīnthiⁿ-pe(Ka-lia̍p-thài3: 23~ 4: 11, Má-thài23: 8~ 12).
死後煉獄道理聖人馬利亞Lóng致到百姓艱苦降服神父親像gín-nábē得thang親像大漢好膽親近天父(加拉太323411馬太23812)
3. Hit-sîêhong-sio̍kchinm̄-hó. Pà-pekkaptōaêkàu-sūchē-chēchhia-hôakhoài-lo̍kchhin-chhiūⁿsè-sio̍klâng; sio-chiⁿchit-jīm, thangniások-kim; tha̍kSèng-chheh, àikóngtō-lí. ūsiatchē-chēcheh-khìkahlângsiú; ūkiôngthiupeh-sìⁿêchîⁿ. Tì-kàulângkhòaⁿSèng-kàuchòchintāngêtàⁿ, lónghoaⁿ-híthànchhin-chhiūⁿtit-tio̍htháu-pàngêkhóan-sit.
3. 彼時風俗m̄好Pà-pek kap教士濟濟奢華快樂親像世俗相爭職任thang贖金聖冊道理濟濟節氣百姓致到聖教lóng歡喜親像得著tháu放款式
itlī-hāichiū-sīhit-êkìmkè-chhōaêhoat-tō͘; chit-êtāi-chìm̄-kàⁿkóng-bêng; m̄-nāgóantehkóng, chiū-sīinka-tīchē-chēsian-siⁿhôan-ló.
厲害就是hiah-ê嫁娶法度這個代誌m̄敢講明m̄-nāteh就是in家己濟濟先生煩惱
Kàu-hōená-kúná-chhò, siông-siôngūlângchhut-thâulâipiāu-pok, kóngtek-khaktio̍hkái-kòlâikui-gôan; m̄-kúhit-hōlânghō͘pà-pekí-ki̍pkoaⁿ-húkhún-tio̍ksòahāi-sí, in-êha̍k-sengchiūsì-sòaⁿ. KàuLō͘-tekêpà-pekbehán-ni, m̄-kúhoat-tit.
教會ná久ná錯常常出頭辯駁的確改過歸原m̄-kú彼號hō͘ pà-pek以及官府窘逐sòa害死in的學生四散路德pà-pek按呢m̄-kú法得
A.. 1170ūchi̍t-êseng-lí-lâng, miâÓa-tō͘, tòaLâi-un-sūsiâⁿ, chhíⁿ-gō͘àitit-tio̍hkiù; lângitha̍kThài19: 21. Iliâm-piⁿthàn, chhiáⁿsian-siⁿhoan-e̍kSèng-chheh, kapi-êphōaⁿchē-chēsì-kèpò͘-tō. Gôan-púnpà-peko-lóin, chóng-sīāu-lâihiâmin. A.. 1183kekinchhut. Iiáu-kújia̍t-simthôanná-kúkhui-khoah.
A.. 1170一個生理人Óa-tō͘Lâi-un-sū醒悟得著1921liâm-piⁿ先生翻譯聖冊kap伊的濟濟四界佈道原本pà-pek呵咾in總是後來inA.. 1183iniáu-kú熱心ná久開闊
In-êtō-líkaplán-êchha-put-tosaⁿ-tâng. Inkhì-choa̍tpà-pekkapchè-si, Liân-ge̍k, thèsí-lângliāmBí-sat, pàiMá-lī-akapsèng-tô͘, hòa-chit, kìmkè-chhōa, kiông-thiupeh-sèⁿêchîⁿ, bián-phiò; khioktùisìnchhengchò-gīêtō-líkhahbêng.
In的道理kap咱的差不多相同In棄絕pà-pek kap祭司煉獄死人彌撒馬利亞kap聖徒化質嫁娶強抽百姓免票做義道理
Āu-lâipà-pekput-chíkhún-tio̍kin, ū-sîēngO-chhat-hōe, ū-sîhoan-hùkok-ôngchhepengkhìbia̍tin. InsòakhìtòaÍ-tāi-līpak-pêngsoaⁿ. A.. 1655thâi-sí6000lâng; tì-kàuEng-kokêbîn-chúthèinchhut-thâu. A.. 1686kohtōakhún-tio̍ksǹg-sīsoah-bóepái.
後來pà-pek不止窘逐in有時O-chhat會有時吩咐國王inIn sòa以大利北pêngA.. 1655刣死6000致到英國民主in出頭A.. 1686 koh窘逐算是soah尾
Kīn-lâiinkàuÍ-tāi-līta̍ksó͘-chāithôantō-lí; Lô-másiâⁿūsiat-kàu. (LūnÓa-tun-sū-hōekhòaⁿSèng-hōeSú-kìII, 5~ 8chiuⁿ.)
近來in以大利所在道理羅馬設教(Óa-tun-sū會聖會史記II58)
Ōe-li̍p(A.. 1324~ 1384) Eng-koktha̍k-chheh-lâng, hiâmpà-pekêchhiàm-kôankapkàu-sūêchīn-tiong. Āu-lâiūké-chiàⁿtō-lí, chhin-chhiūⁿÓa-tun-sū-hōeêkhóan. Ihoan-e̍kSèng-chheh; siatchi̍t-êSàn-hiongchè-siêhōe, chheinsì-kèthôantō-lí. Pà-pekàibehlia̍hi, m̄-kúhāii, in-ūiEng-kokêtōa-koaⁿū-êūii. I-êha̍k-sengū-êhō͘lânglia̍hkhìsio-si; isí-liáu30êKam-tiàmêtāi-hōehoan-hùlângó͘i-êkut-thâusiochòhu, hiat-lo̍hhô--n̍i̍h. (KhòaⁿSèng-hōeSú-kìII, 9chiuⁿ.)
Ōe-li̍p(A.. 13241384)英國讀冊人pà-pek僭權kap教士盡忠後來改正道理親像Óa-tun-sū會翻譯聖冊一個Sàn-hiong祭司in四界道理Pà-pekm̄-kú 因為英國大官有的伊的學生有的hō͘燒死死了30Kam-tiàm大會吩咐伊的骨頭hiat落河裡(聖會史記II)
Au-lô-paPo͘-hí-bí-akokūchi̍t-êchingâuêsian-siⁿ, O͘-sūIok-hān(1369~ 1415). Itit-tio̍hŌe-li̍pêchheh, thôantō-líchhin-chhiūⁿi-êkhóan. (Kok-ôngêchí-mōeūEng-kokêông, tùián-ninn̄g-êkokkhahūóng-lâi.) Pehsìⁿchē-chēhoaⁿ-híthàni-êtō-lí. Pà-pekūkekichhut, im̄-khénghâng-ho̍k, kóngtāi-hōetio̍hchū-chi̍plâipān-sū. Só͘-íhông-tèse-ki-su-būmtiàuilâiKam-tiàmhù-hōe, chhutpó-hō͘êhō͘i. Chóng-sītāi-hōelia̍hikoaiⁿ-kaⁿ, āu-lâiisio-sí; hông-tèkam-gōan. sio-síi-êpêng-iúIâ-lō͘. KhòaⁿSèng-hōeSú-kìII, 9chiuⁿ.
歐羅巴Po͘-hí-bí-a一個gâu先生O͘-sū約翰(13691415)得著Ōe-li̍p道理親像伊的(國王姊妹英國按呢兩個往來)濟濟歡喜伊的道理Pà-pekm̄肯降服大會聚集辦事所以皇帝Se-ki-su-būnKam-tiàm赴會保護hō͘總是大會關監後來燒死皇帝甘願燒死伊的朋友Iâ-lō͘聖會史記II9
Po͘-hí-bí-aêpeh-sèⁿthiaⁿ-liáuchinsiū-khì, khí-pengkapLô-má-kàukau-chiànchin. Āu-lâihoaⁿ-híkapLō͘-tekkau-pôe. inpún-koksiūchintōaêkhún-tio̍k; ū-êkhìpa̍t-kokhō-chòMô͘-lūi-hui-a, tī-hiasiat-kàu, kàukin-á-ji̍tiáutī-teh. Inchi̍t-hāngchin, chiū-sīkó͘-búsoan-tōê; ingōa-koksó͘siatSoan-tō-hōeêhōe-iúinpún-kokêhōe-iúkúi-nāpōekhahchē. Au-lô-pakapBí-kokêhōe-iúhiān-kimū10,0000, in-êsoan-kàu-su350ê.
Po͘-hí-bí-a百姓聽了受氣起兵kap羅馬教交戰後來歡喜kap路德交陪in本國窘逐有的別國號做Mô͘-lūi-hui-atī-hia設教tī-tehIn一項就是鼓舞宣道in 外國宣道會會友in本國會友幾若歐羅巴kap美國會友現今10,0000in的宣教師350
Í-tāi-līkok, Hok-bûn-tēsiâⁿ, ūchi̍t-êsiu-tō-jîn, Sa-hoa-nâ-lô-lah(, 1452~1498). Iūthôanin-tiánêtō-lí, khiokkhahchhin-chhiūⁿLō͘-tekhiahbêng. Igâukhǹglânghóan-hóeké-pìⁿ, ho͘siâⁿ-lāiêpeh-sìⁿchiām-sîké-ōaⁿin-êhong-sio̍k. Chóng-síihō͘pà-keklia̍hkhìsio-sí.
以大利Hok-bûn-tē一個修道人Sa-hoa-nâ-lô-lah (14521498)恩典道理親像路德hiahgâu反悔改變hō͘城內百姓暫時改換in的風俗總是hō͘ pà-pek燒死
A.. 1500hit-pêngêsū-chêngūchám-jiânké-ōaⁿsin-khóan, chhin-chhiūⁿtehkhui-lō͘hō͘kàu-hōekhahkhoàikui-chèng.
A.. 1500彼pêng事情嶄然改換新款親像teh開路hō͘教會歸正
1. Hiah-êkok-tō͘ûn-un-ákhahkhiā-chāi, peh-sìⁿūkhǹgkò͘-kokêsim; kok-ôngkapi-êpeh-sìⁿchiūkhahm̄-biánkiaⁿpà-pek. Hit-sîêpà-pekinêphín-hēngkhahm̄-hó. A.. 1471~ 1500ūsaⁿêchinphaiⁿ, hō͘chèng-lângsó͘khó-oòⁿ. Chit-hāngí-kengkéng-liáu.
1. Hiah-ê國度勻勻á徛在百姓khǹg顧國國王kap伊的百姓m̄免pà-pek彼時pà-pek in品行m̄好A.. 14711500hō͘眾人可惡這項已經揀了
2. A.. 1453, Hôe-hôe-kàuêlângKong-sū-tàn-tengsiâⁿ; kàutaⁿiáu-kútehkóani. Hit-sîhit-kokêsian-siⁿm̄-khénghâng-ho̍k, chē-chēcháukòesaikhì. InūtòainHi-lia̍pêchhehkapinkhì; kàuta̍ksó͘-chāichòsian-siⁿlângtha̍kHi-lia̍pêbûn. Hit-sîchē-chēlânghoaⁿ-híkapintha̍k, sòakáng-kiùkó͘-cháHi-lia̍pkokSèng-jînêtō-lí, lâikhuiin-êsim-khiàu; tha̍kkó͘-cháSèng-kàusian-siⁿêchheh, lâipí-phēnginhit-sîkàu-hōeêkhóan-sit. Chiah-êtha̍k-chhehlângêtiong-kanū-êthànIâ-so͘Sèng-kàu; ū-êiû-gôanthànLô-má-kàu, m̄-kúkhahhâng-ho̍k; chinàiphoe-phêngki-chhìhit-hōlō͘-ēngêkàu-sū; chiông-tiongtē-itchhut-miâêchiū-sīÍ-lia̍p-bo̍k. (KhòaⁿSú-kìII, 15chiuⁿ, 91~ 95bīn.) Iū-kohchi̍t-hāngchiniàu-kinchiū-sītùihit-sîlângēhiáu-tittha̍kSin-iokêpún-bûn, thanghoan-e̍kchòta̍k-kokêkhiuⁿ-kháu.
2. A.. 1453回回教phah康士旦丁iáu-kú teh彼時彼國先生m̄肯降服濟濟西Inin希臘kap in所在先生希臘彼時濟濟歡喜kap insòa講究古早希臘聖人道理in的心竅古早聖教先生比並in彼時教會款式Chiah-ê讀冊中間有的耶穌聖教有的猶原羅馬教m̄-kú降服批評譏刺彼號路用教士從中第一出名就是Í-lia̍p-bo̍k(史記II159195)又koh一項要緊就是彼時曉得新約本文thang翻譯逐國腔口
3. A.. 1455lângēngoa̍h-pánêìnSèng-chheh. Chênglóngēngchhiúchhau-siá--ê, chhehchinkùi, chiolângtha̍k. Tùisiatìn-chhehêkhì-khūêliáu-āu, chhehchinchēchē-chēlângàitha̍k. Tē-itiàu-kínchiū-sīpeh-sìⁿtit-tio̍hSèng-chhehthangkhòaⁿ. Iū-kohkui-chèngêsian-siⁿm̄-nāthôantō-líhō͘in-êha̍k-sengthiaⁿ; inìn-chhehkóng-bêngin-tiánêtō-lí, hō͘chèngpeh-sìⁿí-ki̍pgōa-koklânglóngthangkhòaⁿ.
3. A.. 1455活版聖冊lóng抄寫的Tùi印冊器具了後濟濟第一要緊就是百姓得著聖冊thang又koh歸正先生m̄-nā道理hō͘ in的學生in印冊講明恩典道理hō͘百姓以及外國lóng thang
4. 1492ūchi̍t-êSe-pan-ngâlângsáichûnkàuA-bí-lī-kachiu. Chênglângkáⁿkòehit-êtōaSe-iûⁿ. Tùihit-sîlângêsimkhahkhui-khoah, khahsiūpé-pa̍k. Āu-lâiAu-lô-paēpehsìⁿtú-tio̍hkhún-pektòabē-tiâu, inēcháu-khìBí-koksiám-pī.
4. 1492一個西班牙到亞美利加hit-ê西洋Tùi彼時開闊把縛後來歐羅巴拄著窘迫bē-tiâuin走去美國閃避
Ūlângliû-thôankóngA.. 1517, 10goe̍h30, Sak-sū-nî() kokêkong-hô͘bāng-kìⁿ, ūchi̍t-êsiu-tō-jînsiátōaÛi-tun-po͘() êlé-pài-tn̂g, sui-jiânsaⁿlī-khui5phò͘lō͘êhn̄gkong-hô͘iáu-kúēkhòaⁿ-kìⁿhiah-ê; hitkipitchintn̂g, ūkàuLô-másiâⁿ, tín-tāngpà-pekêbián-liû! Kòe-ji̍tLō͘-tekMá-tengtihit-êpài-tn̂gêmn̂gūtèngchi̍t-tiuⁿjī-iūⁿkì-chài95tiâuêtō-lí, tehpiān-pokbián-phiòêlí-khì. Tùihit-ji̍tthangsǹgkui-chèngêheng-khí. (KhòaⁿSú-kìII, 11~ 16chiuⁿ.)
流傳A.. 15171030Sak-sū-nî ()公侯夢見一個修道人維敦埔()禮拜堂雖然離開5 公侯iáu-kú看見hiah-ê羅馬振動pà-pek冕旒過日路德馬丁hit-ê拜堂一張字樣記載95道理teh辯駁免票理氣Tùi彼日thang歸正興起(史記II1116)
Lō͘-tekMá-tengsàn-hiongchoh-sitlângêkiáⁿ, chhut-sì1483, 11goe̍h10. I-êlāu-pēchheikhìtha̍k-chhehthangchòpiān-hō͘-sū; m̄-kúi-êliông-simchhéⁿ, chaichōe, chinkiaⁿ, khìchòsiu-tō-jîn. Tī-hiaiû-gôanpêng-an. A.. 1508Ûi-tun-po͘chòsîn-ha̍k-hāuêsian-siⁿ; A.. 1511khìLô-má; tī-hiasiūⁿ-tio̍hhit-kùtùisìnchiàⁿēoa̍h, simchiūpêng-an. Tùihit-sîput-chítùi-tiōngiu-tiánêtō-lí, kìⁿ-nāhōan-tio̍hchit-tiâuêtō-lí, itiāⁿ-tio̍hàipiān-pok. Só͘-íThê-sìnlâibián-phiòê, Lō͘-tekchhut-la̍tpiān-lūn, sòahiâmpà-pek. 15207goe̍h15, pà-pekchhut-chiàuLō͘-tek; 12goe̍h10, Lō͘-tekchhī-tiûⁿchionghit-tiuⁿchiàusio-lio--khì.
路德馬丁sàn-hiong作穡kiáⁿ出世14831110伊的老父讀冊thang辯護士m̄-kú伊的良心修道人Tī-hia猶原平安A.. 1508 Ûi-tun-po͘神學校先生A.. 1511羅馬tī-hia想著彼句平安Tùi彼時不止對重恩典道理見若犯著這條道理定著辯駁所以Thê-sìn免票路德出力辯論sòapà-pek1520715pà-pek出詔路德1210路德市場hit張燒lio去
1521, hông-tètiàuGī-hōeGô͘-mô͘-siâⁿchū-chi̍p, kiòLō͘-teklâihō͘ipān, chhutpó-hō͘êjī-iūⁿhō͘i. Lō͘-tekjīn-chhò, hiah-êChú-kàu-êàihō͘i, chhin-chhiūⁿpah-gōachênghāi-síO͘-sū. Chóng-sīhông-tèm̄-khénghāii, pàngitò--khìi-êchhù; m̄-kúisí-chōe, lângtú-tio̍hitio̍hthâii. Só͘-íi-êpêng-iúchhelânglia̍hikhìsoaⁿ-lāiêchhù, tòatī-hia10goe̍hji̍t; tī-hiahoan-e̍kSèng-chheh.
1521皇帝議會Gô͘-mô͘城聚集路德hō͘保護字樣hō͘路德認錯hiah-ê主教的hō͘親像百外害死O͘-sū總是皇帝m̄肯tò--去伊的m̄-kú死罪拄著所以伊的朋友山內tī-hia 10tī-hia翻譯聖冊
Itī-tehêtō-líthôankhui-khoah; hit-sîūlângchòtāi-chìkòe-thâu, Lō͘-tekchiūtò-tńg-khìsiat-hoat; lânghāii. M̄-nāán-ni, chiah-êkong-hô͘ū-êkiòpà-pektio̍hkui-chèng. 1526Gī-hōeSū-pàisiâⁿchū-chi̍p, gī-tiāⁿta̍k-kokthangchhut-chāiiphah-sǹg; chóng-sīhông-tèm̄-chún, kiòinkohchū-chi̍ptio̍hchiàuGô͘-mô͘êGī-hōesó͘chù-tiāⁿ. Hit-sîkúi-nākokêkong-hô͘í-ki̍ptōa-koaⁿhiànchit-tiuⁿ-jīkóngbē-sái-titán-ni, inhâng-ho̍k. (Tùián-nilánIâ-so͘-kàuhit-pêngkiò-chò.) 1530hông-tèpún-sinlâiO͘-sū-pō͘() behsiat-hoat; hit-sîlô-tekkapchingâu-êpêng-iú, Mûi-lân-tun() Pī-pānchi̍t-êsìn-keng, hō͘lângtha̍không-tèêbīn-chêng. Kàu-taⁿLō͘-tek-kàuiáu-kútehēngchit-êsìn-keng.
tī-teh道理開闊彼時代誌過頭路德倒轉去設法M̄-nā按呢chiah-ê公侯有的pà-pek歸正1526議會Sū-pài聚集議定逐國thang 出在打算總是皇帝m̄准in koh聚集Gô͘-mô͘議會注定彼時幾若公侯以及大官這張字bē使得按呢in 降服(按呢耶穌教彼pêng叫做) 1530皇帝本身O͘-sū-pō͘()設法彼時路德kapgâu的朋友Mûi-lân-tun()備辦一個信經hō͘皇帝面前到taⁿ路德教iáu-kú teh這個信經
Hông-tèm̄-khéngchún, kiòinhâng-ho̍k; inkoat-tòan. Āu-lâikhí-pengkau-chiàn; kàu1555Gī-hōekohchū-chi̍pO͘-sū-pō͘, gī-tiāⁿlūnSèng-kàuta̍k-kokthangchhut-chāii.
皇帝m̄肯in降服in決斷後來起兵交戰1555議會koh聚集O͘-sū-pō͘議定聖教逐國thang出在
Lō͘-tek-kàutú-tio̍hkúi-nāhāngêchó͘-tòng. Chi̍t-hānghit-sîêchoh-sitlângchinsàn, ná-kúkan-khó͘. Inpún-jiâní-kengkúi-nāūiūhóan-pōanchiâⁿ; 1527ūkhahhó-táⁿkiat-tóng. Inpâi-lia̍t12tiâukhóaⁿinbehthó, khah-chēkhiokchinkong-tō, insó͘eng-kaitit-tio̍h. Chóng-sīkok-ôngm̄-khéng, chhe-pengkapinsio-thâi, ūthâi-sí5,0000lâng. Chit-êtāi-chìput-chíchó͘-tòngkui-chèngê. Kok-ônghiâmLō͘-tekkóngtùithiaⁿi-êtō-lípeh-sìⁿchiūsiūⁿchit-êì-sù; peh-sìⁿhóan-tńghiâmipho͘-pâikong-hô͘thé-thiapkan-khó͘lâng.
路德教拄著幾若阻擋一項彼時作穡sànná久艱苦In本然已經幾若反叛1527好膽結黨In排列12in較濟公道in應該得著總是國王m̄肯差兵kap in相刣刣死5,0000這個代誌不止阻擋歸正國王路德伊的道理百姓這個意思百姓反轉舖排公侯體貼艱苦
Iū-kohchi̍t-hāngLō͘-tekkapSūi-sū-kokkui-chèngêsian-siⁿput-hô, lóngpiān-lūnBóan-chhanêì-gī; tì-kàusio-chiⁿchhin-chhiūⁿtùi-tekê khóan-sit.
又koh一項路德kap瑞士國歸正先生不和lóng辯論晚餐意義致到相爭親像對敵款式
Iū-kohchi̍t-hāngêchó͘-tòngin-ūilângthôanhit-hōbô-hoat-kàu, chha-put-tochhin-chhiūⁿPó-lôêsî-chūn, m̄-kúkhahsiong-tiōng. ChiàuinkóngsìnChúêlânghâng-ho̍klu̍t-hoat, m̄-biánthànlu̍t-hoatêōe; ta̍k-lângsiūSèng-sînêkám-tōngchiū. Ū-êsioin-êSèng-chheh, in-ūim̄-biánkhòaⁿ; kónglângkáng-kiùha̍k-būnlō͘-ēng; khòaⁿ-khinSé-lé, Bóan-chhan; kóngkàu-hōe-lāim̄-thangsiat-li̍plângtng-chit; peh-sìⁿm̄-biánhâng-ho̍kkoaⁿ-hú. InhiâmLō͘-tekchhin-chhiūⁿhiâmLô-má-kàuchi̍t-iūⁿ. Kàuta̍ksó͘-chāiji̍ppài-tn̂ghúi-hoāilāi-bīnêmi̍h; sì-kèput-chíjiáu-lōan. Lō͘-tekêha̍k-sengū-êsiū-bê; ipún-sinchhut-la̍tkapinpiān-pok. Koaⁿ-húkhòaⁿinchòbô͘-hóanchhut-la̍tap-chè; ū-êhêng-hoa̍tchinchhám. Lô-má-kàuêlângkóngchiàuLō͘-tekêtō-líchiah-êlângtio̍h, inkhahhó-táⁿkekhit-êlí-khìnā-tiāⁿ. Kong-hô͘tú-tio̍hchit-hō, ū-êtām-po̍hlún; kiaⁿ-liáupa̍t-ji̍tná-kúēán-ni. Téng-bīnsó͘kónghiah-êchoh-sitlânghō͘inhām-hāi; insiūin-êbê-he̍kkiâⁿ-chhò, tì-kàuLō͘-tekkapi-êpêng-iúkhahm̄-káⁿūiin.
又koh一項阻擋因為彼號無法教差不多親像保羅時陣m̄-kú傷重in降服律法m̄免律法逐人聖神感動有的in的聖冊因為m̄免講究學問路用看輕洗禮晚餐教會內m̄-thang設立當職百姓m̄免降服官府In路德親像羅馬教一樣所在拜堂毀壞內面四界不止擾亂路德學生有的受迷本身出力kap in辯駁官府in謀反出力壓有的刑罰羅馬教路德道理chiah-êin好膽hit-ê理氣nā-tiāⁿ公侯拄著這號有的淡薄驚了別日ná久按呢頂面hiah-ê作穡hō͘ in陷害inin的迷惑行錯致到路德kap伊的朋友m̄敢in
Chiah-êsian-síⁿū-êkhìkàuSūi-sū-kokkhìkiáu-jiáu; hō͘Kap-lîmchhut-la̍tpiān-lūnlâiiok-sok.
Chiah-ê先生有的瑞士國攪擾hō͘ Kap-lîm出力辯論約束
ūchi̍t-hāngchinkhó-liân, chinlī-hāi. Ūchi̍t-êkui-chèngêkong-hô͘i-êsu-io̍ktōa, siông-siôngàikhìthit-thô. Chóng-sīsim-lāikan-khó͘; tehsiūⁿkechhōachi̍t-êbó͘khahlām-sámthit-thô. ChiàuisiūⁿKū-iokêsèng-tô͘ūchhōakúi-nā-ê; i-êhū-jîn-lângkam-gōankáⁿēchò-tit. Ichhelângkhìchhéng-kàuLō͘-tekkapi-êpêng-iú; inìnikóng, eng-kaitio̍hka-tīiok-sok; khó-siohūkóng, kó-jiâniok-sok-tit. Kohchhōachi̍t-êkhah-iâⁿlām-sámthit-thô. Kong-hô͘thiaⁿ-liáukohchhōachi̍t-êhū-jîn-lâng(A.. 1540). Sian-siⁿsiūⁿ-liáuchai-chhò; Mûi-lân-tunhôan-lókàubeh. lōa-kúlângtit-tio̍hchai, put-chíhiâmin; hu-jînêchhin-lângchinsiū-khì; kong-hô͘tio̍hchinsè-jīpān-sū, kiaⁿ-liáutek-chōehông-tè, iēisí-chōe. Chiàuán-nikhòaⁿkong-hô͘pōe-kàukapLō͘-tekchòtùi-te̍kkhah-hó, khahchó͘-tòngSèng-kàuêchìn-pō͘.
一項可憐厲害一個歸正公侯伊的私慾常常thit-thô總是心內艱苦teh一個濫糝thit-thô舊約聖徒幾若個伊的婦人人甘願káⁿ做得請教路德kap伊的朋友in應該家己約束可惜果然約束得Koh一個較贏濫糝thit-thô公侯聽了koh一個婦人人(A.. 1540)先生想了知錯Mûi-lân-tun煩惱偌久得著不止in夫人親人受氣公侯細膩辦事驚了得罪皇帝死罪按呢公侯背教kap路德對敵較好阻擋聖教進步
Lô-má-kàukhahheng-khíūkúi-nāhāngêin-toaⁿ. Chi̍t-hānginsiūbián-lē, ké-ōaⁿpháiⁿhong-sio̍k, khahsè-jīkóngtō-lí. Kohchi̍t-hāngtōakhún-tio̍kkui-chèngêlâng, he̍k-sīēngkoaⁿ-peng, he̍k-sīēngO-chhat-hōe. Tì-kàuÍ-tāi-lī, Su-pān-ngá, O-tē-lī-aêKui-chèng-kàulónghō͘inchâu-bia̍t.
羅馬教興起幾若因端. 一項in勉勵改換風俗細膩道理Koh一項窘逐歸正或是官兵或是O-chhat會致到以大利Su-pān-ngáO-tē-lī-a歸正教lóng hō͘ in剿滅
ūsiatIâ-so͘Gī-hōe, tiâu-kangbehhō͘lânglóngkohkuiLô-má-hōe. Ló-iô-lahÍ-la̍h-tí-jû(1491~ 1556) ūchiok-ūiêSu-pān-ngálâng, siàu-liânêtng-peng, tio̍h-siong; hoat-jia̍têkhòaⁿ-kiⁿMá-lī-achioichòi-êkang. Ichiūhoat-gōanbehchīni-êla̍tkohheng-khíkū-kàu. 1540ūsiatchi̍t-êhōe, tiāⁿ-tio̍hūchit-êì-sù. Hit-êhōe-iúchinjia̍t-sim, m̄-kúm̄-hómiâ-siaⁿ; ēheng-khíSèng-kàuchiūput-kóansím-mi̍htāi-chìinlóngkáⁿchò. Intiong-kanūchi̍t-êput-chíchhut-miâêlâng, chiū-sīA-huiHōan-ki(1506~ 1552); iūlâiÌn-tō͘kapJi̍t-púnkokthôan-kàu, àiji̍pTiong-kok, m̄-kúhit-sîki-hōe. Lânghong-siaⁿkóngiūkiâⁿsé-léhō͘100,0000lâng.
耶穌議會刁工hō͘lóng koh羅馬會Ló-iô-lah Í-la̍h-tí-jû(14911556)爵位Su-pān-ngá少年當兵著傷發熱看見馬利亞伊的發願伊的koh興起舊教1540一個定著這個意思彼個會友熱心m̄-kú m̄好名聲興起聖教不管甚麼代誌in lóngIn中間一個不止出名就是A-hui Hōan-ki(15061552)印度kap日本傳教中國m̄-kú彼時機會風聲洗禮hō͘ 100,0000
Lō͘-tekTek-koktehthôan-kàuê, Sū-eng-lī(1481~ 1531) Sūi-sū-kokpêⁿ-pêⁿthôanhit-hōin-tiánêtō-lí. Lō͘-tekkui-chèngêkhahchhut-miâkhahchēlângūthiaⁿ-kìⁿkóng, m̄-kúSūi-sū-kokkui-chèngêtōaiàu-kin. Sū-eng-līsiàu-liânêtha̍k-chheh, chinhèngtha̍kHi-lī-nîbûnkapSèng-chheh; tùián-nitit-tio̍hin-tiánêtō-lí, m̄-sītùiLō͘-teko̍h--ê. isó͘tòaêsó͘-chāiūMá-lī-aêsiōngēni̍h-ba̍k, chē-chēlângkhìhiakiûi-pēⁿ; Sū-eng-līhiâmhit-êīⁿ-toan, khǹgintio̍hsìnIâ-so͘chiūkàu-gia̍h. kìmlângm̄-thangbián-phiò; kî-ûta̍k-hāngêīⁿ-toankhì-choa̍t. Kam-tokài-behtongim̄-thangkóng; m̄-kúpeh-sìⁿchhiáⁿingī-lūnnn̄g-pêngêtō-lí, āu-lâihoaⁿ-híthànSū-eng-lī. Hit-sîSūi-sū-kokūchē-chēséng, ta̍k-séngpānka-tīêtāi-chì; chiông-tiongū-êthànkū-khóan, ū-êàiōaⁿ-sin; tì-kàusio-thâi, Sū-eng-līhō͘lângthâi-sí. Āu-lâigī-tiāⁿta̍k-séngtio̍hchhut-chāiithàntō-lí. Hiān-kimSūi-sū-kokêpeh-sèⁿchha-put-tola̍k-hūnIâ-so͘kàuêlâng.
路德德國teh傳教Sū-eng-lī(14811531)瑞士國平平彼號恩典道理路德歸正出名聽見m̄-kú瑞士國歸正要緊Sū-eng-lī少年讀冊希利尼kap聖冊按呢得著恩典道理m̄是路德學的所在馬利亞濟濟hia醫病Sū-eng-līhit-ê異端in耶穌夠額m̄-thang免票其餘逐項異端棄絕甘篤愛欲m̄-thangm̄-kú百姓in議論兩pêng道理後來歡喜Sū-eng-lī彼時瑞士國濟濟逐省家己代誌從中有的舊款有的換新致到相刣Sū-eng-lī hō͘刣死後來議定逐省出在道理現今瑞士國百姓差不多六分耶穌
Intē-itchhut-miâêsian-siⁿKap-lîmIok-hān(, 1509~ 1564). I-sīchingâuêHoat-koklâng, púnsio̍kLô-má-kàu; kàu23hòeji̍pIâ-so͘kàu, Pa-lé-sutú-tio̍hkhún-tio̍k, tio̍hcháukhìpa̍t-ūi. 1536ūchhutchi̍t-púnchhehpâi-lia̍tIâ-so͘-kàuêtō-lí, chintōakám-keklângêsim; lántī-chiasó͘thôanêtō-líkhah-chēchiàuhit-púnêkhóan-sit. Āu-lâikhìtòaSūi-sū-kok, Chià-nî-hoasiâⁿ(); tī-hiasiatgiâm-hoatiok-sokpeh-sìⁿêhong-sio̍k, chhut-la̍tthôantō-lí. Chē-chēkokêlângkàuhiathiaⁿi-êkà-sī.
In第一出名先生Kap-lîm約翰(15091564)伊是gâu法國羅馬教23耶穌Pa-lé-su拄著窘逐別位1536一本排列耶穌教道理感激tī-hia道理較濟彼本款式後來瑞士國Chià-nî-hoa()tī-hia嚴法約束百姓風俗出力道理濟濟hia伊的教示
hit-pêngêkokêtiong-kantāi-khàilâm-pêng-êsio̍kThian-chú-kàu, pak-pêng-êsio̍kIâ-so͘-kàu. (Ngô͘-lô-sukapHi-lia̍pkoksio̍kHi-lī-nîkàu). Í-tāi-lī, Su-pān-ngá, O-tē-lī-a, Iâ-so͘-kàuhō͘koaⁿ-húbia̍t--khì; hiān-kimchió-chiólângtehthàn, kokkhahsoe-bî. Sūi-sū-kokkhahchi̍t-pòaⁿsio̍kThian-chú-kàu. Tek-kokêlâm-pêngsio̍kThian-chú-kàu, pak-pêngsio̍kIâ-so͘-kàu. Tan-kok, Sūi-tiánkapNó͘-uisio̍kIâ-so͘-kàu.
彼pêng中間大概南pêng的天主教北pêng的耶穌教(俄羅斯kap希臘希利尼)以大利Su-pān-ngáO-tē-lī-a耶穌教hō͘官府滅去現今少少teh 衰微瑞士國一半天主教德國南pêng天主教北pêng耶穌教丹國瑞典kap挪威耶穌教
Hô-lânkokgôan-púnsio̍kSu-pān-ngáêhông-tè. Tī-hiaūlângthànLō͘-tekêtō-lí, hō͘Thian-chú-kàuêlânglia̍hkhìsio-sí(1523). Hông-tèhoan-hùChóng-toktio̍hlóngchâu-bia̍thit-êkàu. Peh-sìⁿchiūhóan-pōan, kú-kúkaphông-tèkau-chiàn, siūchē-chēêkan-khó͘. Inkhahgâukiâⁿ-chûn, tùián-nikhahētí-tng. A.. 1579chhit-séngpak-pênghapchòchit-êkok, kiò-chòHô-lân, lóngm̄-jīnhông-tèchòsī-tōa. Lâm-pêng-êthànLô-má-kàu, iû-gôansio̍kSu-pān-ngákóan; āu-lâihō͘Hoat-kokkhah-iâⁿ. 1839lēng-gōasiatchòPí-lī-sîkok.
荷蘭原本Su-pān-ngá皇帝Tī-hia路德道理hō͘天主教燒死(1523)皇帝吩咐總督lóng剿滅hit-ê百姓反叛久久kap皇帝交戰濟濟艱苦Ingâu行船按呢抵當A.. 1579七省北pêng一個叫做荷蘭lóng m̄認皇帝序大南pêng的羅馬教猶原Su-pān-ngá後來hō͘法國較贏1839另外比利時
Hô-lân-kokthiah-liánūheng-ōng, i-êpeh-sìⁿkàugōa-kokchòseng-lí. Tùi1624~ 1662kóanTâi-ôan, tī-chiathôantō-lísiat-kàuchiū-sīchit-êHô-lân-kok. lâm-pêng-iûⁿūkúi-nāêtōahái-sūiáu-kúsio̍kikóan-hat.
荷蘭國拆了興旺伊的百姓外國生理Tùi 16241662台灣tī-chia道理設教就是一個荷蘭國南平洋幾若海嶼iáu-kú管轄
Hoat-kokūlângàikui-chèng. Kok-ôngkappà-peklóngàichó͘-tòng, siông-siôngkhún-tio̍k, batchi̍t-páithâi-sí4000gōalâng, ta̍uh-ta̍uhlia̍hlângsio-sí. Chóng-sīchē-chēlângthàn, ū-êū-chiok-ūiêlâng, chiông-tiongūChúi-su-thê-tok, Ko-lī-nî(), put-chíchhut-miâ. Āu-lâinn̄g-pêngsiothâi, thâu-béchha-put-tochappái. Iâ-so͘-kàuhit-pêngêlângkiò-chòHú-chu-ná(Hugoenoch) êlâng. 1572, 8goe̍h23, tai-kesaⁿ-hôê, kok-ôngàm-chīⁿchhepengthâi-síIâ-so͘-kàuêlâng, hitPa-lê-su-thâi4000lâng, chiông-tiongKo-lī-nîhō͘inthâi. Āu-lâisì-kòethâi, kè-kiōngthâi7,0000lâng. Poeh-ge̍h24ji̍tPa-to-lô-máiêcheh-ji̍t; lângēngiêmiâlâihit-ê. Pà-pekthiaⁿ-liáuchinhoaⁿ-hí; Lô-másiâⁿūtiám-teng, pàng-chhèng, giâlāu-jia̍t, chùpâilâisiàu-liām. Kīn-lâiThian-chú-kàuêlāngkahkiàn-siàu, kàuàikóng-khí.
法國歸正國王kap pà-pek lóng阻擋常常窘逐bat一擺刣死4000 gōa沓沓燒死總是濟濟有的有爵位從中水師提督高利尼()不止出名後來兩pêng相刣頭尾差不多耶穌教hit pêng ê叫做Hú-chu-ná (Hugoenoch) ê1572823大家相和ê國王暗靜刣死耶穌教êhitPa-lê-su刣4000從中高利尼hō͘ in後來四界計共7,0000八月24巴多羅買ê節日êhit-êPà-pek聽了歡喜羅馬點燈放銃鬧熱數念近來天主教ê見笑講起
回上一頁