首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Káu-hōe sú-kì (Pe̍h-oē-jī)   教會史記(白話字)
作者是
put-siông   不詳
出版社
put-siông   不詳
出版年
1910
篇名
Ki-pún chu-liāu   基本資料
顯示的樣式
 右邊漢譯  
TùiA.. 800kàu1500nikàu-hōekhiokūchìn-pō͘, chóng-sīūke-thiⁿchē-chēhāngêīⁿ-toan, ha̍pSèng-chhehêtō-lí. ūchē-chēmâu-pēngthanghôan-ló. Kàu-hōe-lāisiông-siôngūlângpiān-lūn, kí-gītio̍hkhì-siâkui-chèng; inkhah-chēhō͘pà-pekkhah-iâⁿsòahāi-sí. KàuA.. 1500~ 1600hit-sîchêng-hêngkhahké-ōaⁿ, lângêsimkhahkhui-khoah, kok-ôngkhahhó-táⁿ, chiūkúi-nākokêlângūkái-chiàⁿkàu-hōe, pà-pekkhùi-la̍tthangchó͘-chíiu, put-kòinkek-chhut; inchiūlēng-gōasiat-kàuhō-chòIâ-so͘Sèng-kàu. Sūi-sū-kok, Tek-kok, Eng-kiat-lī, So͘-kat-lân, Tan-kok, Sūi-tiánkhah-chēsio̍kIâ-so͘-kàu. Kî-û-êkok, Í-tāi-lī, Se-pan-ngâ, Hoat-lân-se, Ò-tē-lī, Ai-ní-lânūchiphit-êkū-khóan, hâng-ho̍kPà-pek, hō-chòLô-má-kàuá-sīThian-chú-kàu.
A.. 8001500教會進步總是加添濟濟異端聖冊道理濟濟毛病thang煩惱教會內常常辯論舉議去邪歸正in較濟hō͘ pà-pek較贏sòa害死A.. 15001600彼時情形改換開闊國王好膽幾若改正教會pà-pek氣力thang阻止in不過in革出in另外設教號做耶穌聖教瑞士國德國英吉利So͘-kat-lân丹國瑞典較濟耶穌教其餘的以大利西班牙法蘭西奧地利Ai-ní-lân彼個舊款降服Pà-pek號做羅馬教抑是天主教
Lánsó͘hiâmhit-sîêmâu-pēngtāi-khàiūsaⁿ-hāngkhahiàu-kín--ê.
彼時毛病大概三項要緊的
Pà-pekchhiàm-kôanchhap-sū.
1. Pà-pek僭權chhap事
Só͘thôanêtō-líūchhò; chhin-chhiūⁿpàiMá-lī-a, khiāsù-tô͘êsiōng, Bí-sat. Tē-itsiong-tiōngsiatlângchòchè-si.
2. 道理親像馬利亞使徒彌撒第一傷重祭司
Tng-chit-êlângchē-chēm̄-hóbô͘-iūⁿ.
3. 當職的濟濟m̄好模樣
Taⁿchiongchitsaⁿ-hāngtāi-lio̍klàilūn:
三項大略
1. Pà-pekchhiàm-kôan. Chiàulânggī-lūnkàu-hōekapkok-kaêkan-sia̍pūsaⁿkhóanêì-sù.
1. Pà-pek僭權議論教會kap國家干涉意思
(1) Ūlângkóngkok-lāiêlóngtio̍hkuikok-ôngkóan-hat; in-ūikok-lāibē-tit-thangūnn̄g-êchú, tek-khaklóngtio̍hhâng-ho̍kchi̍t-êchúchiàⁿūkui-kí. Chiông-tiongkàuhōetio̍hán-ni, tio̍h jīnkok-ôngchòi-êthâu; kàu-hōe-lāiêtio̍hhō͘kok-ôngsiat-hoat. Eng-kokêÔng-ke-kàuchha-put-toán-ni. Lângkiò-chòí-lahto͘êkàu; Í-lah-to͘Sūi-sūkokêsian-siⁿ, A.. 1524~ 1583, ūkóngchit-hōêtō-lí.
(1)國內lóng國王管轄因為國內bē得thang兩個的確lóng降服一個規矩從中按呢國王伊的教會內hō͘國王設法英國皇家教差不多按呢叫做Í-lah-to͘Í-lah-to͘瑞士先生A.. 15241583這號道理
(2) ŪlângkóngKàu-hōekhahtōaKok-ka, chhin-chhiūⁿlêng-hûnkhahtōaseng-khu. CheThian-chú-kàuêtō-lí. In-ūiKiù-chúūthokpà-pekthèiliāu-líbān-hāng-sū, só͘-íchèng-lângtio̍hhâng-ho̍k-i; kok-ôngtio̍hjīnKàu-ôngchòi-êsī-tōa, hō͘ihongchòkok-ông. Thian-Chú-kàuêsian-siⁿlâiTiong-kokgâuchhap-sū, kiám-chháiin-ūiinsìnchit-êtō-lí.
(2)教會khah國家親像靈魂khah身軀天主教道理因為救主pà-pek料理萬項事所以眾人降服伊國王教王伊的序大hō͘國王天主教先生中國gâu chhap事kiám-chhái因為in這個道理
(3) Chiàulánkóng, Kàu-hōekapKok-kalóng-sīSiōng-tèsiat-li̍p--ê; chi̍t-hāngchòchi̍t-hāngêlō͘-ēng; nn̄g-pênglóngtio̍hchīninêpún-hūnkòe-hūn; tio̍hsaⁿhâng-ho̍k, m̄-thangsaⁿchhap. Lângchòpháiⁿhōan-hoat, koaⁿ-húkapkàu-hōetio̍hlēng-gōachhâ, tio̍hlēng-gōahoa̍t. Lângchòkam-toká-sībo̍k-suá-sīhôe-siūⁿá-sīseng-lílâng, koaⁿ-húêbīn-chêngpêⁿ-pêⁿpeh-sìⁿ, chòchha̍tá-sīthâilânglóngtio̍hhō͘ipān; inbē-titthe-sî, khòkàu-hōeê, m̄-khénghō͘ipān. Koaⁿ-húji̍p-kàuisǹghiaⁿ-tīkoh-iūⁿchòchho͘-kang êlâng; ihōan-hoattio̍hhâng-ho̍kTiúⁿ-ló-hōeêkhó͘-khǹgá-sīkìmbóan-chhan, m̄-thangkhòaⁿ-khintiúⁿ-ló, in-ūiinpêng-siôngêpeh-sìⁿ. Nn̄g-pêngpānlângêchōetio̍hchiàupún-hūnpān: koaⁿ-húthanghoa̍tkim, koaiⁿ-kaⁿ, thâi-thâu, tit-thangkìmbóan-chhan: kàu-hōethangkìmbóan-chhan, kek-chhut, lutkàu-hōeêchit, bē-titthangphahá-sīkoaiⁿ-kaⁿ. Nn̄g-pêngtio̍hlēng-gōachhâ, lēng-gōahoa̍t. Lângbo̍k-suchòchha̍t, koaⁿ-húpānūiáⁿ, chiūtio̍hhoa̍t-kimá-sīkoaiⁿ-kaⁿ. Kàu-hōepāniáⁿiáu-kúbē-ēkiùichhut-kaⁿ, put-kòlutiêchit, thèng-hāuichhutkaⁿchiūiû-gôanthangchòbo̍k-su; lióng-pêngthangsaⁿ-hiâm. Só͘-íbo̍k-suá-sīsîn-hūchhap-sū, bián-tithiaⁿ-tīhō͘koaⁿ-húchiàukok-hoatpān, chem̄-nātek-chōekoaⁿ-hú, hōan-tio̍hSèng-chhehêtō-lí, tek-chōeSiōng-tè, hām-hāikàu-hōe.
(3)教會kap國家lóng是上帝設立的一項一項路用兩pêng lóngin本份過分降服m̄-thang犯法官府kap教會另外另外甘篤抑是牧師抑是和尚抑是生理官府面前平平百姓抑是lónghō͘in bē得推辭教會m̄肯hō͘官府入教兄弟各樣犯法降服長老會苦勸抑是晚餐m̄-thang看輕長老因為in平常百姓兩pêng本份官府thang關監刣頭得thang晚餐教會thang晚餐革出lut教會bē得thang phah抑是關監兩pêng另外另外牧師官府罰金抑是關監教會iáu-kú bē會出監不過lut聽候猶原thang牧師兩pêngm̄-thang相嫌所以牧師抑是神父chhap事免得兄弟hō͘官府國法m̄-nā得罪官府犯著聖冊道理得罪上帝陷害教會
A.. 1000gōapà-pekkapkok-ôngoan-ke, khioktek-khakta̍k-páipà-pekm̄-tio̍h; ū-sîkok-ôngm̄-hó, àikhún-tio̍kkàu-hōe. Kok-ôngkhiokkhahbéng, ūpengthangphahLô-má; m̄-kúpeh-sìⁿchinkiaⁿpà-pek, in-ūiim̄-nāūkôanthanghāiin-êseng-khu, iā-ēhāiin-êlêng-hûnkàutē-ge̍k. Só͘-íkok-ônghō͘pà-pekkek-chhut, i-êpeh-sìⁿū-êm̄-káⁿūii, kiaⁿ-liáupêⁿ-pêⁿsiūkek. Kok-ô͘gm̄-khénghâng-ho̍k, pà-pekū-sîkìmthongkokêpeh-sìⁿ, m̄-chúnlángtī-hiachū-chi̍plé-pài. In-êlé-pài-tn̂glóngtio̍hkoaiⁿ; sîn-hūkiâⁿsé-lé, siúbóan-chhan; lângphòa-pīⁿinkhìkapilé-pài, lângisàng-chòng. Tì-kàulângtòng-bē-tiâu, ko͘-put-chiongtio̍hkhìhâng-ho̍k.
A.. 1000 gōapà-pek kap國王冤家的確逐擺pà-pek m̄著有時國王m̄好窘逐教會國王khah thang phah羅馬m̄-kú百姓pà-pek因為m̄-nāthangin的身軀也會in的靈魂地獄所以國王hō͘ pà-pek革出伊的百姓有的m̄敢驚了平平國王m̄肯降服pà-pek有時thong百姓m̄准tī-hia聚集禮拜In的禮拜堂lóng神父洗禮晚餐破病inkap禮拜送葬直到擋bē-tiâu姑不將降服
Hit-sîtāi-chìkhahchham-chhap, khahchhin-chhiūⁿkin-á-ji̍têhun-bêng. Phì-lūnlâikóng: hit-sîkàu-hōeêsán-gia̍pchinkhui-khoah, ta̍k-koklóngū; hit-tahêgia̍psihō͘kam-tok-thâukóan-hat, ti-kauinpìⁿ-chòchhin-chhiūⁿchu-hô͘êgia̍h, tio̍hla̍p-cho͘hō͘kok-ôngtio̍hchhōapengkhìchāni. Kam-tok-thâu, pà-pekàikéngsin-êkam-tok-thâulâisiat-li̍pi; m̄-kúkok-ôngàikénglâng, in-ūiini-êchu-hô͘; ū-sîàikè-kàu. Ū-sîkam-tokkok-ôngchiūkhìsiui-êcho͘, thèng-hāusin-êlâihō͘isiat-li̍p. Pà-pekū-sîlâithó; tùián-nikhoài-khoàiūmâu-pēng.
彼時代誌參插親像今á日分明譬如彼時教會產業開闊逐國lónghit-tahhō͘甘篤頭管轄直到in變作親像諸侯納租hō͘國王chhōa甘篤頭pà-pek新的甘篤頭設立m̄-kú國王因為in伊的諸侯有時計較有時甘篤國王伊的聽候新的hō͘設立Pà-pek有時按呢快快毛病
Kàu-hōeêlâi-le̍kbē-tit-thanglóng, kan-natiahkúi-nāhāngkhílài.
教會來歷bē得thang lóngkan-ta幾若
TùiA.. 800gōapeh-sìⁿkéngsinêpà-pek, tio̍hhông-tèhoaⁿ-híchiàⁿthangli̍p; sin-êhông-tètio̍hhō͘pà-peksiat. Chóngtek-khakta̍k-páiūán-ni; ū-sîhông-tèkhahbéngikhìchhûnpà-pek; pà-pekū-sîlâithong-tihông-tè.
A.. 800 gōa百姓pà-pek皇帝歡喜chiàⁿ thang新的皇帝hō͘ pà-pek的確逐擺按呢有時皇帝chhûn pà-pekpà-pek有時thang知皇帝
A.. 1046hông-tèHiân-líIIIchhōapengkhìÍ-tāi-līkok; in-ūiūsaⁿêpà-pektehsio-chiⁿ, ichū-chi̍ptāi-hōelâisiat-hoat; āu-lâisaⁿ-páiōaⁿsin-êpà-peklónghō͘ikéng.
A.. 1046皇帝Hiân-lí III chhōa以大利因為pà-pek teh相爭聚集大會設法後來三擺新的pà-pek lóng hō͘
A.. 1056hiân-lisi, i-êkiáⁿhiân-li4hòenā-tiāⁿ, hông-thài-hō͘thèiliāu-likok. Hit-sîkúi-nāpáisiatsin-êpà-peklàihō͘hông-thài-hō͘chú-ì.
A.. 1056 Hiân-lí伊的kiáⁿ Hiân-lí 4 nā-tiāⁿ皇太后料理彼時幾若新的pà-pekhō͘皇太后主意
A.. 1073, kiat-khó-le̍kchòpà-pek; ūlângchhengichòtē-itchhut-miâêpà-pek. Iliâm-piⁿchhut-chiàukek-chhutchhōa-bó͘êchè-si. In-ūihit-sîiáuūsian-siⁿgī-lūntio̍hchúnsîn-kachhōa-bó͘; m̄-nāchhōa-bó͘, chē-chēchhōasè-î, m̄-khéngsoah. Ikìmkam-tokm̄-thangkhìhō͘hông-tèsiat-li̍p. hông-tèkapikè-kàuchit-êtāi-chì50; chiông-tiongūchit-êpà-pekA.. 1111gī-lūntio̍hchionghiah-êki-gia̍plónghênghông-tè, hông-tèlóngm̄-thangchhapkam-tokê. M̄-kúkî-û-êkam-tokm̄-khéngkhek-kíkàuán-ni. A.. 1123ūgī-hô, hông-tèthangēngkim-kiàmsiatkam-tokchòchu-hô͘, m̄-thangēngbo̍kchiáêkoáiⁿkapchhiú-chísiati.
A.. 1073Kiat-khó-le̍k pà-pek第一出名pà-pekliâm-piⁿ出詔革出娶某祭司因為彼時先生議論神家娶某m̄-nā娶某濟濟細姨m̄肯soah甘篤m̄-thanghō͘皇帝設立皇帝kap計較這個代誌50從中一個pà-pek A.. 1111議論hiah-ê基業lóng皇帝皇帝lóng m̄-thang甘篤M̄-kú其餘的甘篤m̄肯克己按呢A.. 1123議和皇帝thang金劍甘篤諸侯m̄-thangkap手指
Hiân-lisiàu-liânêsím-mi̍hsīnkà-sī, kàutōa-hànchò-ôngê, chē-chēlânghiâmi, khénghâng-ho̍k. Pà-pekkiòikhìLô-má, hō͘isím-phòaⁿ. Ichinsiū-khì, chū-chi̍ptāi-hōe, gī-tiāⁿpà-pekbē-kham-tittng-chit. Pà-pekchiūikek-chhut, kóngpeh-sìⁿm̄-biánhâng-ho̍ki. Kok-lāiliâm-piⁿchinlōan. A.. 1077tang-thiⁿê, Hiân-líkhìÍ-tāi-līchhōepà-pek. Pà-pekūkhìlāi-soaⁿêsó͘-chāi, miâKa-lô͘-sa. Pà-pekchiap-la̍pi; hông-tèchiūsaⁿ-ji̍t-kú, thǹgchhiah-kha, chhēngchi̍t-niá-saⁿ, khiāgōa-tiâⁿsng-sehêtiong-kantehkhàu. Āu-lâipà-pekchiap-la̍pi, sià-biáni. Chóng-sīhiah-êchu-hô͘í-kengkéngpa̍t-lângchòhông-tò, pà-pekchún; kohkek-chhutHiân-lí. M̄-kúHiân-líkhah-iâⁿi-êtùi-te̍klâithâii; ji̍pÍ-tāi-lī, phahLô-má, ēngLâ-hūi-náêkam-tok-thâuchòpà-pek, hō͘isiatichòhông-tè. Pà-pekkiat-khó-le̍kàm-chīⁿcháu, kòe-nîSa-liân-o. (Hiān-sîlângkappà-pekkè-kàusòasui, chiūēnghit-êkó͘-tiánlâikóng, hit-êlângkhìKa-lô͘-sa.)
Hiân-lí 少年甚麼教示大漢做王濟濟降服Pà-pek羅馬hō͘審判受氣聚集大會議定pà-pek bē堪得當職Pà-pek革出百姓m̄免降服國內liâm-piⁿA.. 1077冬天Hiân-lí以大利chhōe pà-pekPà-pek內山所在Ka-lô͘-saPà-pek 接納皇帝三日久赤腳穿一領衫外埕霜雪中間teh後來pà-pek接納赦免