首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē saⁿ pún   聖經選略第三本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1955
篇名
Tē 42 Chiuⁿ Iû-tāi lâng tò-lâi pún-kok, tāng-kang khí-tiān. B. C. 536 nî (Í-su-la̍h 1~ 3 chiuⁿ).   第42章猶大人tò來本國,動工起殿。B. C. 536年(以斯拉1-3章)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Kó͘-lia̍tsó͘kóanêkokmiâPho-sukok. Kó͘-lia̍tput-chiūtì-hūi, gâupān-líkok-chêng; ia̍hgâuchengchiàn, m̄-nākóanMá-tāi, Pho-su, Pa-pí-lûn, lêng-gōakohchiàmchōe-chōesó͘-chāi.
古列波斯古列不止智慧gâu辦理國政gâum̄-nā馬大波斯巴比倫另外koh濟濟所在
Kó͘-lia̍tkiâⁿchi̍thāngtē-itê, chiū-sīchhut-chiàubēng-lēngIû-tāilângthangtò-khìIâ-lō͘-sat-léng, kohkhíIâ-hô-hoaêtiān. CheIâ-hô-hoakám-tōngKó͘-lia̍tôngêsim, hō͘ilîn-bínIû-tāilâng.
古列第一就是出詔命令猶大tò去耶路撒冷koh耶和華殿耶和華感動古列hō͘憐憫猶大
Chāi-cháSian-tiIâ-lī-bítit-tio̍hSiōng-tèbe̍k-sīkóng, chhit-cha̍p, Iû-tāilângtek-khakōekohtò-lâipún-kok.Koh-khahcháê, Sian-tií-sài-akóng-khíKó͘-lia̍têmiâ, kóngSiōng-tèbehēngichòekhì-kū, koh-chàikhíIêtiānIâ-lō͘-sat-léng. Taⁿí-kengkàu, Siōng-tèchiūēnghong-hoatchhōaintò-lâi, in-ūiSiōng-tèkóngkàu, kiâⁿkàu.
在早先知耶利米得著上帝默示七十猶大的確koh tò來本國koh-khah先知以賽亞講起古列上帝beh器具閣再殿耶路撒冷已經上帝方法chhōa in tò來因為上帝
Kó͘-lia̍tchhut-chiàukóng, Pho-sukokêôngKó͘-lia̍tkóng, Thiⁿ-téngêSiōng-tèIâ-hô-hoaí-kengchiongthiⁿ-ēlia̍t-koksiúⁿ-sùgóa, bēng-lēnggóaIâ-lō͘-sat-léngêsiâⁿ, Ikhíchi̍tkengtiān. Í-sek-lia̍têSiōng-tèIâ-hô-hoachin-chiàⁿSiōng-tè, hōan-nāchòeIêpeh-sìⁿ, thangkhìIû-tāiêIâ-lō͘-sat-lénglâikhítiān, gōanSiōng-tèpì-iūi. Ta̍ksó͘-chāiêlângthangēngkimgûn, cheng-siⁿlâisàngi, kohhō͘ilé-mi̍hthanghiànIâ-lō͘-sat-léngSiōng-tèêtiān.Iû-tāilângchōe-chōechinhoaⁿ-hítòe-khìpún-kok, inêchhù-piⁿia̍hēngchōe-chōehāugêmi̍h-kiāⁿkaplé-mi̍hsàngi. Só͘-lô-pa-pekhōngôngphài, chhōachiah-êlângtò-khì.
古列出詔波斯古列天頂上帝耶和華已經天下列國賞賜命令耶路撒冷殿以色列上帝耶和華真正上帝凡若百姓猶大耶路撒冷殿上帝庇佑所在精牲koh hō͘禮物耶路撒冷上帝殿猶大濟濟歡喜tò去本國in厝邊濟濟物件kap禮物所羅巴伯chhōa chiah-êtò去
Kó͘-lia̍tôngchiongNî-pò͘-kah-nî-satôngIâ-lō͘-sat-léngsó͘chhiúⁿhiah-êsèng-mi̍hsàng-hêng, hō͘inkhìsinêtiān-lāi, kiōngūgō͘-chhengsì-pah-kiāⁿ.
古列尼布甲尼撒耶路撒冷hiah-ê聖物送行hō͘ in殿內五千四百件
Iû-tāilângpī-pānbehtò-khìpún-kok, sui-jiântio̍hkiâⁿhn̄glō͘ia̍hhiâm. Hitpangtò-khìêlângkiōngūsì-bānnn̄g-chhengsaⁿ-pahla̍k-cha̍plâng, kohūlô͘-po̍k, lú-pī, kapchhiùⁿ-koaêta-po͘, hū-jîn-lângchin-chōe. Ia̍hūchōe-chōecheng-siⁿ, chiū-sī, , lo̍k-tô, .
猶大備辦beh tò去本國雖然Hittò去四萬兩千三百六十koh奴僕女婢kap唱歌查埔婦人人真濟濟濟精牲就是駱駝
Tò-lâikàuê, chiūsiūⁿbehkhí-tiān, tāi-kehoaⁿ-híchhutgûnlâipang-chān. Chè-sitāi-sengkhíchi̍tchōtôaⁿ, ta̍kchá-khí, ta̍kê-hnglâihiànsio-chè. Peh-sìⁿkohsiúchoeh-kî, àita̍khāngtāi-chìchiàuSiōng-tèchāi-chásó͘bēng-lēngê. Iâ-su-achòechè-si-thâu, Só͘-lô-pa-pekchòechóng-tok. Nn̄glângput-chíchheng-liâm, siông-siôngpang-chānpeh-sìⁿ.
Tò來beh起殿大家歡喜幫贊祭司代先早起的昏燒祭百姓koh節期代誌上帝在早命令耶書亞祭司頭所羅巴伯總督不止清廉常常幫贊百姓
Chha-put-tochi̍t, hiah-êchhâi-liāchiahpī-pān, ia̍hūgûnkàu-gia̍hthangchhiàⁿkang. Peh-sìⁿput-chìhoaⁿ-hítàupangchhiú. Ūsiat-li̍pLī-bīlânglâitokkhítiānêpahkang.
差不多hiah-ê材料備辦夠額百姓不止歡喜設立利未殿
tōe-kiê, peh-sìⁿlóngchū-chi̍plâikhòaⁿ, hitji̍tIâ-lō͘-sat-léngsiâⁿchinlāu-jia̍t. Chè-sichhēnglé-ho̍kkia̍hhō-thâu, Lī-bīlângēngkhau-poa̍t, o-lóIâ-hô-hoakóng, Iâ-hô-hoa, siông-siôngkhǹglîn-bín, pì-iūÍ-sek-lia̍tcho̍k.Peh-sìⁿia̍htōa-siaⁿo-ló, in-ūiIâ-hô-hoaêtīnêtōe-kií-kengchiâⁿ.
地基百姓聚集hit耶路撒冷鬧熱祭司穿禮服號頭利未敲鈸呵咾耶和華耶和華常常憐憫庇佑以色列百姓大聲呵咾因為耶和華地基已經
peh-sìⁿêtiong-kan, lāu-tōalângtehthî-khàu. Siáⁿ-sūthî-khàu? In-ūiinkì-titchhit-cha̍pchêng, hitkengêtiānput-chísúi, taⁿlónghúi-hoāi, ia̍hchaichitêsin--êtak-khakbōepí-titSó͘-lô-bûnsó͘khíê; tùián-nichiahthî-khàu. Pa-pí-lûnchhut-sìêlâng, m̄-batkhòaⁿhitkengtiān, inlóngtehhoaⁿ-hí. Só͘-íhitū-êthî-khàu, ū-êhoaⁿ-hí; nn̄gêsiaⁿ, thiaⁿkàuput-chíhn̄g, lóngthanghun-pia̍t.
百姓中間老大teh啼哭啥事啼哭因為in記得七十hit殿不止毀壞chit ê新的的確bōe比得所羅門按呢啼哭巴比倫出世m̄-bathit殿inteh歡喜所以hit有的啼哭有的歡喜不止分別
回上一頁