首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē saⁿ pún   聖經選略第三本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1955
篇名
Tē 39 Chiuⁿ Pek-sa-sat siat-iân (Tān-í-lí 5 chiuⁿ).   第39章伯沙撒設筵(但以理5章)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Nî-pò͘-kah-nî-satôngliáu-āu, ūchi̍têôngmiâPek-sa-sat, ia̍hkiau-ngō͘àichhia-chhípōe-ge̍kSiōng-tè, lia̍hNî-pò͘-kah-nî-satsó͘tú-tio̍hlâichòekéng-kài.
尼布甲尼撒了後伯沙撒驕傲奢侈悖逆上帝尼布甲尼撒抵著警戒
Siōng-tèêpeh-sìⁿIû-tāilângkú-kúhōan-chōe, lónghóan-hóe; só͘-íSiōng-tèchúnPa-pí-lûnêlângkhah-iâⁿin, chhian-sóachōe-chōelângkhìPa-pí-lûn. Nā-sīPa-pí-lûnôngkappeh-sìⁿchòechitêtāi-chìm̄-sīlóngthànSiōng-tèêì-sù, thànka-kīêtham-simnā-tiāⁿ; só͘-íSiōng-tèia̍htōasiū-khìPa-pí-lûn, tiāⁿ-tio̍hêì-sùbehhòe-bôhitkok.
上帝百姓猶大久久犯罪反悔所以上帝巴比倫較贏in遷徙濟濟巴比倫若是巴比倫kap百姓chit ê代誌m̄是上帝意思家己貪心若定所以上帝受氣巴比倫定著意思beh廢無hit
Chitêtāi-chìSiōng-tèí-kengchá-chábe̍k-sīsian-tiÍ-sài-akóng, Pho-su, Má-tāiêpengbehlâikong-kekPa-pí-lûn.
Chit ê代誌上帝已經早早默示先知以賽亞波斯馬大beh攻擊巴比倫
Ūchi̍tê-hng, Pek-sa-satôngpāntōaiân-sia̍h, chhiáⁿchi̍t-chhengmiâêkoaⁿ. Tehchia̍hchiúêtōahoaⁿ-hí, ôngchiūchhelângkhìthe̍hchá-ji̍tNî-pò͘-kah-nî-satsó͘chhiúⁿSiōng-tètiān-lāiêkim-poegûn-poe. Í-kengthe̍hlâi, chiūtòechiúlâilim, o-lóinsó͘pàiêkim, gûn, tâng, thi̍h, chhâ, chio̍hêngó͘-siōng. Inkiâⁿán-nitōa-tîmsiat-to̍kSiōng-tè. Siōng-tèkim-kimtehkhòaⁿ.
個昏伯沙撒筵席一千Teh歡喜早日尼布甲尼撒上帝殿內金杯銀杯已經tòe呵咾in偶像In按呢大沈褻瀆上帝上帝金金teh
Tāi-ketehsaⁿ-kaphoaⁿ-hí, hut-jiânūlângêchhiúêchńg-thâu-áchhut-hiānsiáông-kionglāiêpiah. Pek-sa-satkhòaⁿ-kìⁿ, tōakiaⁿkàugī-gī-chhoah, sûi-sîtiàugâu-lânglâi, kahitha̍khō͘ithiaⁿ; ínūlângtha̍kōelâi, chiūbehsiúⁿ-sùitōaêng-hián.
大家teh saⁿ-kap歡喜忽然chńg頭仔出現王宮伯沙撒看見gī-gī-chhoah隨時gâu人hō͘beh賞賜榮顯
Chiah-ê gâu-lângji̍p-lâikhòaⁿhiah-ê, chi̍têōe-hiáu-tit. Jiân-āuHông-thài-hō͘thiaⁿ-kìⁿlângōe-hiáutha̍k, chiūji̍p-khìkìⁿông, kóng-khíchá-ji̍tNî-pò͘-kah-nî-satsó͘bāngêtāi-chì, lângōe-hiáu-titôan, chí-ūTān-í-líōe-hiáu-titnā-tiāⁿ; só͘-íôngkóng, m̄-sáiut-ek, tio̍htiàuTān-í-lílâi, itek-khakōekóehitêêì-sù.
Chiah-êgâu入來hiah-ê會曉得然後皇太后聽見會曉入去講起早日尼布甲尼撒代誌會曉得只有但以理會曉得若定所以m̄-sái鬱抑但以理的確hit ê意思
Pek-sa-satsûi-sîchhelângkhìtiàuTān-í-lílâi, í-kengkàu, khiāôngêbīn-chêng. Ôngikóng, Góathiaⁿ-kìⁿlângkóng, put-chíchhang-miâ, tōatì-hūi, ōechaiò-biāuêtāi-chì. Taⁿōetha̍kchiah-ê, kóehitêì-sùhō͘góathiaⁿ, góachiūēngchí-sekêphàuhō͘chhēng, ēngkimliān-áhō͘kòa, siat-li̍ptī-líkok. Chit-hūntiàmtē-saⁿ.
伯沙撒隨時但以理已經面前聽見不止聰明智慧奧妙代誌chiah-êhit ê意思hō͘紫色hō͘穿鍊仔hō͘設立治理職份tiàm第三
Tān-í-líìnkóng, Tōasiúⁿ-sù, góam̄-káⁿsiu, thangsiúⁿ-sùpa̍tlâng; góabehtha̍kchiah-ê, kóehitêì-sùhō͘ôngchai. Ôngah, chìkoâiⁿêSiōng-tèsiúⁿ-sùlínchó͘Nî-pò͘-kah-nî-sattōachun-kùi, tōaêng-hián, chèng-lânglóngkiaⁿi. Í-kengtit-tio̍hán-ni, simchiūkhíkiau-ngō͘, Siōng-tèchiahlutiêông-ūi, tû-khìiêêng-hián; hō͘isiūkóaⁿ-chhutkhìkapiá-siùsaⁿ-kaptiàm, kàuhō͘ichaichì-koâiⁿêSiōng-tèchiáng-kóanthiⁿ-téngtōe-ē, ēngkoksiúⁿ-sùlângchhut-chāiIêì-sù. Pek-sa-satah, í-kengchaichitêtāi-chì, iáu-kúkhéngēngkhiam-piêsimSiōng-tèêbīn-chêng, hóan-tńgpōe-ge̍kI, chhelângkhìthe̍hItiān-lāiêkim-poe, gûn-poelâitòechiú; koho-lóhitbōekhòaⁿ-kìⁿ, bōethiaⁿ-kìⁿ, bōekóng-ōeêngó͘-siōng, nā-sīchhòng-chōthiⁿ-tōebān-mi̍hkaphō͘ūoa̍h-miāêSiōng-tè, beho-ló, só͘-íSiōng-tèhō͘chhiúchhut-hiānsiáchiah-ê. Hitêchiū-sīBí-nîBí-nîTí-kiatPí-le̍kì-sùchiū-sīSiōng-tèchiongêkoksǹgchòebêng-pe̍klah. Siōng-tèēngchhìnlâichhìn, khòaⁿkàutāng. Siōng-tèchiongêkokpun-khuihō͘Má-tāi, Pho-suêlâng.
但以理賞賜m̄敢賞賜behchiah-êhit ê意思hō͘ahkoâiⁿ上帝賞賜尼布甲尼撒尊貴榮顯眾人已經得著按呢驕傲上帝王位除去榮顯hō͘趕出kap野獸saⁿ-kap tiàmhō͘至懸上帝掌管天頂地下賞賜出在意思伯沙撒ah已經chit ê代誌猶久謙卑上帝面前反轉悖逆殿內金杯銀杯koh呵咾hitbōe看見bōe聽見bōe講話偶像若是創造天地萬物kap hō͘活命上帝beh呵咾所以上帝hō͘出現chiah-êHit ê就是美尼美尼抵結比歷意思就是上帝明白上帝上帝分開hō͘馬大波斯
Tān-í-líkóngliáu, ôngchiūēngchí-sekêphàu, kimliān-ásiúⁿ-sùi, kohchhut-chiàuhō͘ichòethong-kokêcháiⁿ-siòng. Hit-mîPek-sa-sathō͘lângthâi.
但以理紫色鍊仔賞賜koh出詔hō͘通國宰相Hit暝伯沙撒hō͘
回上一頁