首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē saⁿ pún   聖經選略第三本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1955
篇名
Tē 35 Chiuⁿ Iâ-lī-bí koaiⁿ-kaⁿ (Iâ-lī-bí 37: 1~ 38: 28).   第35章耶利米關監(耶利米37:1-38:28)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Se-tí-kachòeôngIâ-lō͘-sat-léng, í-kengchiù-chōabehhâng-ho̍kNî-pò͘-kah-nî-satêkóan-hat; jiân-āuthàniêjîn-sînkappeh-sìⁿêì-sù, pōe-pōanchiù-chōaêiok; só͘-íNî-pò͘-kah-nî-satchhekun-pengkhìkong-kekIû-tāitōe. Kun-pengí-kengkàu, ûi-khùnIâ-lō͘-sat-léngêsiâⁿ, hut-jiânthiaⁿ-kìⁿAi-ki̍pôngchhut-lâibehkapinkau-chiàn, inchiūchiām-sîlī-khuiIâ-lō͘-sat-léng. Hit-tia̍pIâ-lī-bíchiongIâ-hô-hoaêōe, thong-tiIâ-lō͘-sat-léngêlângkóng, Pa-pí-lûnêkun-pengtek-khakōekohlâikong-táⁿIâ-lō͘-sat-léng, ēnglâisio.In-ūiIâ-lī-bíkóngchitêōe, kohchek-pītāi-kepōe-iokêtāi-chì, chōe-chōelângòan-hūni, ôngêjîn-sînphahi, kohkoaiⁿilo̍hkaⁿ.
西底加耶路撒冷已經咒誓beh降服尼布甲尼撒管轄然後人臣kap百姓意思背叛咒誓所以尼布甲尼撒軍兵攻擊猶大軍兵已經圍困耶路撒冷忽然聽見埃及出來beh kap in交戰in暫時離開耶路撒冷彼霎耶利米耶和華通知耶路撒冷巴比侖軍兵的確koh攻打耶路撒冷因為耶利米koh責備大家背約代誌濟濟怨恨人臣koh
Iâ-lī-bítiàmkaⁿ-ni̍hchōe-chōeji̍t, ôngchhelângchhōailâi, àm-chīⁿmn̄giIâ-hô-hoaêbēng-lēngcháiⁿ-iūⁿ. Iâ-lī-bíti̍t-ti̍tôngkóng, tek-khakōechiongkauPa-pí-lûnôngêchhiú; kohchàuÔngkóng, Góabattek-chōeôngkapjîn-sînpeh-sìⁿ, koaiⁿgóalo̍hkaⁿsím-mi̍hiân-kò͘? Kiûbo̍h-tithō͘góakohji̍phitkengkaⁿ, kiaⁿ-liáuōe.Se-tí-kaìni, chiūbēng-lēnglângkoaiⁿigōa-bīnkaⁿ, kohhoan-hùta̍kji̍ttio̍hkiong-kipibí-niû.
耶利米tiàm監裡濟濟chhōa暗靜耶和華命令怎樣耶利米直直的確巴比倫kohbat得罪kap人臣百姓甚物緣故莫得hō͘kohhit驚了西底加命令外面koh吩咐供給米糧
Iâ-lī-bíkohthôanSiōng-tèêōekóng, Chitêsiâⁿtek-khakkauhō͘Pa-pí-lûnông, khéngchhutsiâⁿêlâng, tek-khakto-kiàm, ki-hng, un-e̍k; khéngchhutsiâⁿtâu-hângPa-pí-lûnông, tek-khaktit-tio̍hoa̍h.Hiah-êtōa-koaⁿsiū-khìchitêōe, chiūtùiôngêbīn-chêngIâ-lī-bíkóng, Chitêlângēngōeháng, hō͘peh-sìⁿkappeng-tengkiaⁿ, hō͘insim-chiâⁿthangkapPa-pí-lûnêlângsaⁿ-thâi; chiūkiûôngthâii.Se-tí-kapúntáⁿêlâng, m̄-káⁿkóngm̄-thangthâi, in-ūiikiaⁿchèngjîn-sîn; só͘-íchiūkóng, Chhut-chāilínchú-ì.Hiah-êkoaⁿchiūlia̍hIâ-lī-bí, ēngsohtūiilo̍hchíⁿ; lo̍hhitêchíⁿchinkan-khó͘, chíⁿchúi, chí-ūthô͘-bênā-tiāⁿ. Iâ-lī-bíchiūnòathô͘-bê--ni̍h.
耶利米koh上帝Chit ê的確hō͘巴比倫的確刀劍飢荒瘟疫投降巴比倫的確得著Hiah-ê大官受氣chit ê面前耶利米Chit êhō͘百姓kap兵丁hō͘ in心情kap巴比倫相刣西底加m̄敢m̄通因為人臣所以出在主意Hiah-ê耶利米hit ê艱苦只有土糜若定耶利米nòa 土糜hia
Ông-kionglāiūchi̍têthài-kàmmiâÍ-pek-bí-le̍k. Ithiaⁿ-kìⁿchitêtāi-chì, chiūkhìchàuôngkóng, Ūlângchòeput-chèng, tūiSian-tiIâ-lī-bílo̍hchíⁿ-lāi; hiān-chāisiâⁿ-lāikhiàm-khehbí-niû, hô-hòngchíⁿ-lāi, kiámhō͘igō--símah?Ôngthiaⁿ-kìⁿán-ni, sûi-sîkahÍ-pek-bí-le̍kniásaⁿ-cha̍plângkín-kínkiùikhí--lâi.
王宮太監以伯米勒聽見chit ê代誌不正先知耶利米井內現在城內欠缺米糧何況井內hō͘餓死mah聽見按呢隨時以伯米勒三十緊緊起來
Chiah-êlângchiūkhì, the̍hpò͘kapphòa-saⁿpa̍ksoh-ni̍h, tūi-lo̍hchíⁿ-lāi, Iâ-lī-bíkóng, ēngpò͘kapphóa-saⁿpauchínn̄gtiâusoh, ngoe̍hkoh-ē-khang.Iâ-lī-bíchiàuinêōelâikiâⁿ, inchiūpui̍h8ikhí-lâi, hō͘iiû-gôantiàmgōa-bīnkaⁿ.
Chiah-êkap破衫索裡縋落井內耶利米kap破衫chíngoe̍h 胳下空耶利米inin起來hō͘猶原tiàm外面
Se-tí-kaôngchú-chhâi, koh-chàitiàuIâ-lī-bílâi, àithiaⁿSiōng-tèūkóngsím-mi̍hōeá? Iâ-lī-bíôngkóng, Góakóng, ōethâigóa; góakhǹg, thàn.Ôngàm-chīⁿchiù-chōakóng, Góatek-khakhāi, ia̍hchiongkauhō͘tùi-te̍k.Iâ-lī-bíchiahkóng, Iâ-hô-hoaūkóng, kam-gōanhâng-ho̍kPa-pí-lûnông, chiūkapêkeōepó-chôansìⁿ-miā, siâⁿia̍hbōehō͘insio; m̄-khénghâng-ho̍k, siâⁿtek-khaksio--khì, ia̍hbōetit-tio̍hkiù; taⁿchhiáⁿtio̍hthiaⁿIâ-hô-hoaêōe, chiahōetit-tio̍hpêng-an.
西底加主裁閣再耶利米上帝甚物耶利米暗靜咒誓的確hō͘對敵耶利米耶和華甘願降服巴比倫kap保全性命bōe hō͘ inm̄肯降服的確燒去bōe得著耶和華得著平安
Se-tí-kakahIâ-lī-bím̄-thangchiongchitêtāi-chìjîn-sînkóng; chóng-sīpún-sinm̄-káⁿthànIâ-lī-bíêōe.
西底加耶利米m̄通chit ê代誌人臣總是本身m̄敢耶利米
Iâ-lī-bíiû-gôantiàmgōa-bīnkaⁿ, ti̍t-ti̍tkàuIâ-lō͘-sat-léngsiâⁿphòaêji̍t.
耶利米猶原tiàm外面直直耶路撒冷
回上一頁