首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē saⁿ pún   聖經選略第三本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1955
篇名
Tē 33 Chiuⁿ Sì ê tōa-kok (Tān-í-lí 2 chiuⁿ).   第33章四個大國(但以理2章)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Ôngsó͘tiāⁿ-tio̍hêsaⁿ-nîí-kengmóa, A-si-pí-náchhōaTān-í-líkapsaⁿ-êpêng-iúji̍p-tiâukìⁿông. Ôngkhó-mn̄g, titchaiTān-í-lí, Sa-tek-la̍h, Bí-soah, A-pek-nî-ko, chílângêchhang-miâ, thong-kokêgâu-lângphok-sūkhah-iâⁿcha̍p. Siōng-tèkohhō͘Tān-í-líōe-hiáu-titkóngbē-lâiêtāi-chì, ia̍hōe-hiáu-titôan-bāng.
定著三年已經滿亞司比拿chhōa但以理kap三個朋友入朝考問但以理沙德拉米煞亞伯尼戈chí聰明通國gâu人博士較贏上帝koh hō͘但以理會曉得未來代誌會曉得完夢
Ūchi̍t, Nî-pò͘-kah-nî-satôngūbāng-kìⁿ, hō͘iêsimchinhôan-ló, lóngbōekhùn--tit. Thàu-chákhí-lâi, tiàuPa-pí-lûnêphok-sū, sai-kong, kapsu̍t-sūlâiôan-bāng. Í-kengkàu, ôngchiūinkóng, Góabāng-kìⁿchi̍têbāng, sim-lāiut-ek, àichaihitêì-sù, ia̍hbōe-ōe.Inchiūkóng, Kiûôngchiongbānglô͘-po̍kkóng, lô͘-po̍kchiahôan.Ôngìnkóng, Góaí-kengchhutbēng-lēng, línchiongbāngkapbāngêtiāu-thâugóakóng, góatek-khakthâilín, châu-bia̍tlínêchhù. línchiongbāng, kapbāngêtiāu-thâugóakóng-bêng, tek-khaktit-tio̍htōasiúⁿ-sù, tōachun-kùi.Inkohchàukóng, Chhiáⁿôngēngbānglô͘-po̍kkóng, lô͘-po̍kchiūōe-hiáuôanhitêtiāu-thâu.Ôngkohkóng, Góachailíntiau-kò͘-ìbeh iân-chhiânphiàngóa; taⁿtio̍hchiongbānggóakóng, chiūgóachailínōeôan.
尼布甲尼撒夢見hō͘煩惱bōe睏得透早起來巴比倫博士司公kap術士完夢已經in夢見心內鬱抑hit ê意思bōe-ōeIn奴僕奴僕已經命令kap兆頭的確剿滅kap兆頭講明的確得著賞賜尊貴In koh奴僕奴僕會曉hit ê兆頭koh刁故意beh延遷
Hiah-êlângìnkóng, Chitêtāi-chìlângchòeōelâi; to̍k-to̍ktio̍hsîn-bêngchiahōe.Ôngchiūtōasiū-khì, bēng-lēngtio̍hchâu-bia̍tlóng-chóngêphok-sū.
Hiah-êChit ê代誌獨獨神明受氣命令剿滅攏總博士
Ôngbēngí-kengchhut, liânTān-í-líkapisaⁿêpêng-iúia̍htio̍h, in-ūiinia̍hsǹgphok-sūchāi-lāi; nā-sīinêtì-hūikapchèngphok-sūsaⁿ-tâng, chinêtì-hūi, tùiIâ-hô-hoasó͘siúⁿ-sù--ê. Siōng-tètek-khakōechiàu-kò͘i, chiongbāngêtāi-chìlâichí-sīi. Tān-í-líchiūji̍p-khìkiûông, tio̍hhān-sîhō͘i, ichiūōechiongbāngkaptiāu-thâuôngkóng. Ôngchún. Tān-í-líchiahtò-tńgkhì, chhiáⁿisaⁿêpêng-iúsaⁿ-kapkî-tóSiōng-tè, kiûIsi-unēngchitêún-ba̍têtāi-chìchí-sīin, bián-titinkapPa-pí-lûnêphok-sūchòechi̍t-ē. Siōng-tèhitbe̍k-sīTān-í-lí, hō͘ichaihitêbāngkapbāngêì-sù. Tān-í-líêsimput-chíto-siāo-lóthiⁿ-téngêSiōng-tè, in-ūiūsitōaun-tián, ún-chúnisó͘kiû.
已經但以理kap朋友因為in博士在內若是in智慧kap博士相同智慧耶和華賞賜的上帝的確照顧代誌指示但以理入去限時hō͘kap兆頭但以理倒轉朋友saⁿ-kap祈禱上帝施恩chit ê隱密代誌指示in免得in kap巴比倫博士一下上帝hit默示但以理hō͘hit êkap意思但以理不止多謝呵咾天頂上帝因為恩典允准
Tān-í-líchiūkhìchhiáⁿsī-ōe-thâuchhōaikìⁿông. Ôngmn̄gTān-í-líkóng, ōe-hiáu-titgóaêbāngkaptiāu-thâumah?
但以理侍衛頭chhōa但以理會曉得kap兆頭mah
Tān-í-líìnkóng, Ôngsó͘mn̄gêtāi-chì, chi̍tlângōeôngkóng, to̍k-to̍kthiⁿ-téngêSiōng-tèōeēngò-biāuêtāi-chìchí-sīông. Chit-tia̍pchitêún-ba̍tê, góatit-tio̍hchai, m̄-sītùigóapa̍tlângkhahūpún-sū, ia̍hm̄-sītùigóaka-kīê, to̍k-to̍khō͘ôngchaika-kīsim-lāiêsó͘siūⁿ.
但以理代誌獨獨天頂上帝奧妙代誌指示這tia̍p chit ê隱密得著m̄是khah本事m̄是家己獨獨hō͘家己心內
Tān-í-líkohkóng, Ôngbāng-kìⁿchi̍tsiantōasiōng, put-chíêng-kng, khiāôngêbīn-chêng, hitêkhóan-sitput-chíthangkiaⁿ. Hitêthâu-khakēngkimchùê, heng-ha̍hkapchhiúēnggûnchùê, pak-tó͘kaptōa-thúitângchùê, kha-chatthi̍hchùê, kha-békapkha-chńg-thâu-áchi̍t-pòaⁿthi̍h, chi̍t-pòaⁿthô͘. tehkhòaⁿchitsiansiōngê, kohkhòaⁿ-kìⁿchi̍tchio̍h, m̄-sīlângêchhiúsó͘chha̍k--ê, lâikònghitsiansiōngêkha-békàuchhùi-chhùi. Tùihit-tia̍p, thi̍h, thô͘, tâng, gûn, kimlóng-chóngchhùi-lùi-khì, jiân-āuhitchio̍hpìⁿ-chòetōasoaⁿ, chhiong-móathiⁿ-ē. Cheôngsó͘bāngê, Iâ-hô-hoachí-sī, hō͘thangchaiāu-lâibehkàuê.
但以理koh夢見不止榮光面前hit ê款式不止Hit ê頭殼胸ha̍h kap腹肚kap大腿腳節腳尾kap腳指頭á一半一半tehkoh看見m̄是鑿的hit腳尾碎碎彼霎攏總碎蛻去然後hit變做充滿天下耶和華指示hō͘後來beh
Tān-í-líkohkónghitêbāngêì-sù. Chiàulánkhòaⁿ-kìⁿbāngiàu-kínê, chhin-chhiūⁿē-tóe.
但以理kohhit ê意思看見要緊親像下底
Hitsiansiōng, kimêthâu-khakchíPa-pí-lûn, chiū-sīNî-pò͘-kah-nî-satsó͘kóanêkok; chinêng-hiánhù-kùi, kóng-khoahkiông-béng.
Hit頭殼巴比倫就是尼布甲尼撒榮顯富貴廣闊強猛
Gûnêheng-ha̍hkapchhiúchíPho-sukok. Nî-pò͘-kah-nî-satliáu-āu, saⁿ-cha̍p, chiūMá-tāikapPho-suêkun-penghō͘Pho-suôngKó͘-lia̍tchhōainlâikong-kekPa-pí-lûn, chiàmhitêtōe, chiongPa-pí-lûnchòekiaⁿ-siâⁿ, kokkhui-khoahkiông-béng.
胸ha̍h kap波斯尼布甲尼撒了後三十馬大kap波斯軍兵hō͘波斯古列chhōa in攻擊巴比倫hit ê巴比倫京城開闊強猛
Tângêpak-tó͘kaptōa-thúichíNgá-hoankok, ia̍hūmiâMá-kî-tùn, ūia̍hūkiò-chòeHi-lia̍pkok. Kó͘-lia̍tliáu-āu, iok-lio̍knn̄g-pah, chiūMá-kî-tùnêôngA-le̍k-san-tāilâiphahPho-sukok, ia̍hchiongPa-pí-lûnchòekiaⁿ-siâⁿ. Iêkokchinkông-béng, kóan-hatkàuchinhn̄g.
腹肚kap大腿雅翻馬其頓叫做希拉古列了後約略兩百馬其頓亞歷山大波斯巴比倫京城強猛管轄
Thi̍hêkha-chat, lângêì-kiànsaⁿ-tâng. A-le̍k-san-tāiliáu-āu, iêkokhunchòesì-hūn; tiong-kanSū-lī-aāu-lâichòetōakok. Hiah-êôngêtiong-kanūchi̍tlâng, miâAn-thê-o, ke̍kchân-jímkhóan-thāiSiōng-tèêpeh-sìⁿ. Thi̍hêkha-chatkáⁿchíchitkok, nā-sīūlângphah-sǹgchíLô-mákok. Chitêkoksui-jiâuióng-béng, ia̍hōehúi-hoāi, chhin-chhiūⁿkha-béūthô͘chhamthi̍h, bōesaⁿ-chia̍h-chhēng, bōekú-tn̂g. Hitsiansiōngiàu-kínêì-sù, lánchailóng-chóngtùi-te̍kSiōng-tèêkok, lō͘-bétek-khakhúi-hoāi.
腳節意見相同亞歷山大了後四份中間敘利亞後來Hiah-ê中間安提阿殘忍款待上帝百姓腳節若是拍算羅馬Chit ê雖鱙勇猛毀壞親像腳尾bōe相食穿bōe久長Hit要緊意思攏總對敵上帝路尾的確毀壞
Kònghitsiansiōngêchio̍h-thâuchíChúIâ-so͘Ki-tokêkok, m̄-sīlângsiat-li̍p--ê, Siōng-tèka-kīsiat-li̍p. Iâ-so͘chhin-chhiūⁿtōachio̍h, m̄-sīlângêchhiúsó͘chha̍k--ê, chū-jiânū--ê. Chitchio̍htōa, pí-phēngIâ-so͘êtō-líliû-thong, kàulō͘-béōechhiong-móathiⁿ-ē, chhin-chhiūⁿchiâⁿtōa-soaⁿ, to̍k-to̍kchitêkokōekú-tn̂gsoah.
hit石頭耶穌基督m̄是設立的上帝家己設立耶穌親像m̄是鑿的自然有的比並耶穌道理流通路尾充滿天下親像大山獨獨chit ê久長soah
Tān-í-líkóngsoah, Nî-pò͘-kah-nî-satôngphakiêbīn-chêngpàii, ēngchōe-chōemi̍hsiúⁿi, kohhongichòePa-pí-lûntē-ittōaêkoaⁿ.
但以理soah尼布甲尼撒面前濟濟koh巴比倫第一
Tān-í-líí-kengtit-tio̍hchitêng-hián, ia̍hbōe-kì-titisaⁿêpêng-iú; thòeinkiûôngtio̍hphàiintī-líPa-pí-lûnê. Ôngchún. Tān-í-líchi̍t-sì-lângchun-kùi, iû-gôanjia̍t-simho̍k-sāiSiōng-tè.
但以理已經得著榮顯bōe記得朋友inin治理巴比倫但以理一世人尊貴猶原熱心服事上帝
回上一頁