首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē saⁿ pún   聖經選略第三本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1955
篇名
Tē 32 Chiuⁿ Tān-í-lí kap saⁿ ê pêng-iú B. C. 606 nî siū lia̍h (II Lia̍t-ông 24 chiuⁿ; II Le̍k-tāi 35 chiuⁿ; Tān-í-lí 1 chiuⁿ).   第32章但以理kap三個朋友B. C. 606年受掠(II列王24章;II歷代35章;但以理1章)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Iû-tāitōesì-bīnkúi-nāêsiókokí-gōa, siang-pêngūnn̄gêtōakok, chiū-sīAi-ki̍p, Pa-pí-lûn, hit-tia̍pchinbéng, siông-siôngsaⁿ-thâi. Iû-tāikoktiong-ng, chòesòeêkok, siang-pêngêkun-pengsiông-siôngtùiIû-tāitōekeng-kè, Iû-tāitōeia̍hta̍uh-ta̍uhchòenn̄gêtōakokêchiàn-tiûⁿ. In-ūián-ni-siⁿ, Iû-tāikokchingûi-hiám, tit-tio̍hIâ-hô-hoapó-hō͘, chū-jiânhòe-bô. Taⁿkhó-siohôngkappeh-sìⁿí-kengkū-choa̍tIâ-hô-hoa, lóngbehhóan-hóekóe-pìⁿ, chiūIok-ngá-kèngchòeôngê, Siōng-tèkàng-lo̍hchai-ētāng.
猶大四面幾若以外雙旁就是埃及巴比倫彼霎常常相刣猶大中央雙旁軍兵常常猶大經過猶大ta̍uh-ta̍uh戰場因為按呢生猶大危險得著耶和華保護自然廢無可惜kap百姓已經拒絕耶和華beh反悔改變約雅敬上帝降落災禍
Iok-ngá-kèngchòeôngpúntio̍hjīnAi-ki̍pôngchòechú, lâichìn-kòngi. jōa-kú, Pa-pí-lûnôngNî-pò͘-kah-nî-satí-kengkhah-iâⁿAi-ki̍pông, chiūkong-kekIâ-lō͘-sat-léng, lia̍hIok-ngá-kèng, ēngthi̍h-liānpa̍k--i, behahkàuPa-pí-lûn; āu-lâikóe-ōaⁿì-sù, kapiêiok, hō͘iiû-gôanchòeông, to̍k-to̍ktio̍hjīnNî-pò͘-kah-nî-satchòechú, lâichìn-kòngi.
約雅敬埃及進貢偌久巴比倫尼布甲尼撒已經較贏埃及攻擊耶路撒冷約雅敬鐵鍊縛伊beh巴比倫後來改換意思kaphō͘猶原獨獨尼布甲尼撒進貢
Nî-pò͘-kah-nî-satia̍hūlia̍hchōe-chōeông-chhinkapchun-kùiêlâng, kohchhiúⁿtiān-tn̂glāichōe-chōesèngêkhì-kū; lângkapmi̍hsóakhìPa-pí-lún, sèngêkhì-kūlokiêkeng-biōlāi. saⁿ-nî, Iok-ngá-kèngpōe-iok, tōajiáNî-pò͘-kah-nî-satêsiū-khì; Siōng-tèia̍hchúnsì-bīnêsió-kokkiáu-jiáuIok-ngá-kèng, kong-kekIû-tāitōe.
尼布甲尼撒濟濟王親kap尊貴koh殿堂濟濟器具kap巴比碾器具宮廟三年約雅敬背約尼布甲尼撒受氣上帝四面小國攪擾約雅敬攻擊猶大
Iok-ngá-kèngliáu, iêkiáⁿIok-ngá-kun, sòa-chiapichòeông, ia̍hkiâⁿpháiⁿ, chē-ūisaⁿge̍hgōa. Pa-pí-lûnôngkohlâiIâ-lō͘-sat-léng, siat-li̍pIok-ngá-kunêchekmiâSe-tí-kachòeông, lia̍hIok-ngá-kunkhìPa-pí-lûn. Chitpáikohchhiúⁿtiān-lāikaphông-kionghú-khò͘lóng-chóngêpó-pòe; ia̍hlia̍hchōe-chōechun-kùihô-kia̍têlângkapsai-hū, lóng-kiōngūchi̍t-bānlâng, chí-ūlâusòng-hionglânghō͘Se-tí-kakóan-lí. (B. . 598siūlia̍h).
約雅敬約雅鈞紲接坐位巴比倫koh耶路撒冷設立約雅鈞西底加約雅鈞巴比倫koh殿內kap皇宮府庫攏總寶貝濟濟尊貴和傑kap師傅攏共一萬只有宋兇hō͘西底加管理(B. . 598)
Iâ-lī-bíhit-tia̍ptī-teh, Pa-pí-lûnôngchúniiû-gôantiàmhia. ThangēngSiōng-tèêōekà-sīpeh-sìⁿ.
耶利米彼霎tī-teh巴比倫猶原tiàm hia上帝教示百姓
B. . 606, Pa-pí-lûnôngbēng-lēngiêtōa-koaⁿ, miâA-si-pí-ná, Í-sek-lia̍tchun-kùiêlângêtiong-kan, kéngkúi-nāêsiàu-liânlâng, mâu-pēng, jîn-châi, ūtì-sek--ê, thanghō͘inlâikun-sûiông; ēngKa-le̍k-tílângêbûn-jīlâikà-sīin. Ôngkohhoan-hùtio̍hhō͘inji̍t-si̍tkapchiú, liân-liânkàusaⁿ, chiahhō͘inkhiāôngêbīn-chêng. Tōa-koaⁿkéngêlângêtiong-kanūTān-í-lí, Sa-tek-la̍h, Bí-soah, A-pek-nî-ko; chiàuôngêbēng-lēng, ta̍k-ji̍tchiongông-kionglâiêbí-niûkapchiúhō͘inchia̍h, àiinhong-chu.
B. . 606巴比倫命令大官亞司比拿以色列尊貴中間幾若少年毛病人才智識的hō͘ in跟隨加勒底文字教示inkoh吩咐hō͘ in日食kap連連hō͘ in面前大官中間但以理沙德拉米煞亞伯尼戈命令逐日王宮米糧kaphō͘ inin風姿
ChiàuMô͘-seê, kiaⁿ-liáuông-kionglāiêmi̍h, ūhāngsǹgchheng-khì, m̄-káⁿchia̍h. Tān-í-líkapisaⁿêpêng-iú, sui-jiântiàmpún-kok, ia̍hbehpōe-biūlu̍t-lē; só͘-íTān-í-líkiûA-si-pí-nákóng, Chhiáⁿm̄-thangkohēngôngêmi̍hhō͘góanchia̍h.A-si-pí-náput-chíthiàⁿTān-í-lí, só͘-ísiū-khì, chiūìnikóng, Góakiaⁿ-liáuchia̍hôngêmi̍h, ōesán, bīn-sekōechhiⁿ-n̂g, bōeta̍t-tittâng-phōaⁿ; án-niôngōesiū-khìgóa, hāi-tio̍hgóaêsìⁿ-miā.
摩西驚了王宮清氣m̄敢但以理kap朋友雖然tiàm本國beh悖謬律例所以但以理亞司比拿m̄通kohhō͘亞司比拿不止但以理所以受氣驚了面色青黃bōe值得同伴按呢受氣害著性命
A-si-pí-náí-kengphàichi̍têliāu-lílim-chia̍hêkoaⁿlâikóan-kò͘chílâng, Tān-í-líchiūchitêkoaⁿkóng, Kiûchhiáⁿchhì-khòaⁿlô͘-po̍kcha̍p-ji̍t, hō͘góanpiān-chhàikapchúichiū; āu-lâikohkhòaⁿgóanêbīn, chia̍hôngêmi̍h, hiah-êsiàu-liânlângêbīncháiⁿ-iūⁿ; chiūthangchiàusó͘khòaⁿêlâikhóan-thāigóan.Liāu-lílim-chia̍hêkoaⁿín--i. Tān-í-líkapsaⁿ-êpêng-iúchinhoaⁿ-hí, ta̍k-ji̍tchia̍hpiān-chhàilimchúinā-tiāⁿ. Kàucha̍p-ji̍t, liāu-lílim-chia̍hêkoaⁿlâikhòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿinkoh-khahpûi, koh-khakióng-kiāⁿ, hiah-êchia̍hôngêhó-mi̍hêkhah-iâⁿ. Tùihit-tia̍phitêkoaⁿto̍k-to̍kēngpiān-chhàihō͘in.
亞司比拿已經料理啉食管顧chí但以理chit ê試看奴僕十日hō͘便菜kap後來kohhiah-ê少年怎樣款待料理啉食允伊但以理kap三個朋友歡喜逐日便菜若定十日料理啉食看見in koh khahkoh-khak勇健hiah-ê好物較贏彼霎hit ê獨獨便菜hō͘ in.
Chíêlângiok-sokkhekka-kī, tùi-tiōngkhòaⁿ-oa̍h, kiaⁿ-liáutek-chōeSiōng-tè. Lántio̍ho̍hin. Chit-tia̍psè-kanūchōe-chōehāngêm̄-hó, Siōng-tèm̄-àilângkiâⁿ, só͘-ílántio̍hiok-sokka-kī, chhin-chhiūⁿIâ-so͘ūkóng, LângàichòeGóaêha̍k-seng, chiūtio̍hkhekka-kī, ta̍k-ji̍tsi̍p-jī-kèlâiGóa.
Chí約束家己對重快活驚了得罪上帝in這霎世間濟濟m̄好上帝m̄愛所以約束家己親像耶穌學生家己逐日十字架
回上一頁