首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē it pún   聖經選略第一本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 45 chiuⁿ Pī-pān Siōng-tè ê pò͘-pîⁿ mi̍h-kiāⁿ, khì-kū, lé-ho̍k (Chhut Ai-ki̍p-kì 35~ 39 chiuⁿ).   第45章備辦上帝ê布棚物件,器具,禮服(出埃及記35-39章)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Mô͘-sechū-chi̍ppeh-sìⁿ, chiongSiōng-tèsó͘hoan-hùchòepò͘-pîⁿêtāi-chì, chèng-lângkóng-bêng, giâm-giâmkóngtio̍hsiúAn-hioh-ji̍t; sui-jiânbehchòeSiōng-tèêpò͘-pîⁿ, chitêkangAn-hioh-ji̍tia̍hm̄-thangchòe.
摩西聚集百姓上帝吩咐布棚ê代誌眾人講明嚴嚴安息日雖然beh上帝ê布棚chitê安息日m̄-thang
Mô͘-sekahpeh-sìⁿtio̍hthe̍hkim, gûn, tâng, sòaⁿ, , iûⁿ-mn̂g, phê, chhâ, pó-chio̍h, chitêmi̍hlâihiànhō͘Siōng-tè, thangchòechū-hōeêpò͘-pîⁿ, kappò͘-pîⁿlāiêkhì-kū, chè-siêlé-ho̍k; ia̍hhoan-hùgâuchòe-kangêlângtio̍hlâichòe. Peh-sìⁿchèng-lângchinhoaⁿ-hí, ū-êhiànkim, gûn, mi̍h-kiāⁿ, ū-êchòekang, hū-jîn-lângia̍hchòelú-kang. Mi̍h-kiāⁿta̍k-hāngkàu-gia̍h, Mô͘-sehoan-hùpeh-sìⁿm̄-sáikohhiàn.
摩西百姓羊毛寶石chitêhō͘上帝thang聚會ê布棚kap布棚ê器具祭司ê禮服吩咐gâu做工ê百姓眾人歡喜有ê物件有ê婦人人女工物件ta̍k項夠額摩西吩咐百姓毋使koh
Peh-sìⁿán-nikiâⁿput-chí, thanghō͘lánkhòaⁿ-iūⁿ. Lántio̍hchinhoaⁿ-híchiongka-kīêchîⁿ-châimi̍h-kiāⁿ, seng-khuêkhùi-la̍t, sim-pakêchâi-tiāu, lóng-chónghiànhō͘Siōng-tè. Ta-po͘-lâng, hū-jîn-lâng, gín-á, lóngtio̍hpang-chānSiōng-tèêkang; ūchîⁿ--êtio̍hēngchîⁿ, ūkhùi-la̍t--êtio̍hēngkhùi-la̍t, ūkháu-châi--ê, tio̍hēngkháu-châi, lóng-chóngēngpek-chhiatêsimlâikî-tó.
百姓按呢不止thang hō͘看樣歡喜家己ê錢財物件身軀ê氣力心腹ê才調攏總hō͘上帝Ta-po͘人婦人人囡仔幫贊上帝ê錢ê氣力ê氣力口才ê口才攏總迫切ê祈禱
Siōng-tèkéngchi̍tlângmiâPí-sat-lia̍t, hō͘ichhang-miâtì-hūiōechòesai-hū-thâu; kohkéngchi̍tlângmiâA-hô-lī-palâipang-chān; chínn̄glângka-kīchòe, kohkà-sīpa̍tlângcháiⁿ-iūⁿtio̍hchòe.
上帝比撒列hō͘聰明智慧ōe師傅頭koh亞和利巴幫贊chí家己koh教示怎樣
Só͘pī-pān--êchiū-sīput-chíchōeêiù-pò͘, ū-êsiùchinsúi, ū-êchí, chhiah, âng, sam-sek, ū-êsiùki-lō͘-peng; kohūiûⁿ-mn̂gpò͘, ūkang-iûⁿphèâng-sek, ūhái-thoahphê, ūkim-kau, gûn-kau, tâng-kau. Ūchō-kiap-chhâêkhiā-pán, hoâiⁿ-kôngkapthiāu, lóng-chóngankim; ūkim-khôan, gûn-khôan, gûn-chō, tâng-chō, tâng-thiāu. ūmn̂g-lîsam-seksiùki-lō͘-pengchinsúi. Ūiok-kūi, tn̂gsaⁿ-chhiohchhit-chhùn-pòaⁿ, koâiⁿ, khoahnn̄g-chhiohnn̄gchhùn-pòaⁿ, chō-kiap-chhâchòeê, lāi-gōaankim, siang-pêngūnn̄gêkim-khôankòakǹgthangkng. Iok-kūiêkòakimchòe, siang-thâuūki-lō͘-pengchhin-chhiūⁿchiáu-si̍ttián-khui, ki-lō͘-pengêtiong-kanmiâchòeSi-unêsó͘-chāi. Ūchi̍tpâipiáⁿêtoh, tn̂gsaⁿ-chhioh, khoahchhioh-pòaⁿ, koâiⁿnn̄g-chhiohnn̄g-chhùn-pòaⁿ, chō-kiap-chhâchòe, ankim, siang-pêngnn̄gêkim-khôankòakǹg; tohêpôaⁿ, , óaⁿ-phiat, lóngkimchòe. Ūchi̍têteng-tâi, tiongchi̍tki, siang-pengsaⁿ-ki, kiōngūchhitpha, teng-tâihé-chiántóehé-sáiêti̍hlóngkimchòe. Ūsio-hiuⁿêtôaⁿ, sù-hongchhioh-pòaⁿ, koâiⁿsaⁿ-chhioh, chō-kiap-chhâchòe, ankimsiang-pêngūkim-khôankòakǹg; ūkùi-khìêko-iûkapphangêhiuⁿ. Ūsio-chèêtôaⁿ, sù-hongchhit-chhioh-pòaⁿ, koâiⁿsì-chhioh-pòaⁿ; chō-kiap-chhâchòe, antâng, siang-pêngtâng-khôankòakǹg, tôaⁿêkhì-kūlóngtângchòe; kohūtâng-phûn. Chitêmi̍hchinkùi-khì, ta̍khāngchiâu-chn̂gchhòngpiān.
備辦ê就是不止ê幼布有êsúi有ê三色有êki-lō͘兵koh羊毛公羊紅色海獺金鉤銀鉤銅鉤皂莢柴ê徛板橫栱kap攏總金環銀環銀座銅座銅柱門籬三色ki-lō͘兵súi約櫃三尺七寸半koâiⁿ兩尺寸半皂莢柴ê內外雙爿金環thang約櫃ê雙頭ki-lō͘兵親像鳥翼展開ki-lō͘兵ê中間施恩ê所在ê三尺尺半koâiⁿ兩尺兩寸半皂莢柴雙爿金環ê碗phiat燈台雙爿三支pha燈台火翦火屎ê燒香ê四方尺半koâiⁿ三尺皂莢柴雙爿金環貴氣ê膏油kapê燒祭ê四方七尺半koâiⁿ四尺半皂莢柴雙爿銅環ê器具koh銅盆Chitê貴氣ta̍k齊全便
Pí-sat-lia̍t, A-hô-lī-paténg, ēngiù-pò͘, kim-sòaⁿ, pó-chio̍h, n̂g-kimlâichòechè-siêlé-ho̍k. Só͘chhòng--êūkong-ho̍kkaptòa, lóngēngkim-sòaⁿkapsam-sekêiù-pò͘lâichhòng. Ūnn̄gge̍ksiuⁿkimkhekcha̍p-jīchong-phàiêmiâ, tiòtiâukong-ho̍kkeng-thâuêsó͘-chāi. Ūpó͘-kòaēngsam-sekiù-pò͘lâichòe, tiong-kanūcha̍p-jīpó-chio̍hsiuⁿkimkhekcha̍p-jīchong-phàiêmiâ, siang-pêngūkim-khôan, kim-liān, thangpa̍kkong-ho̍k, pó͘-kòalāiūo͘-lêngthó͘-bêngêmi̍h, thangkòaheng-chêng. O͘-lêngthó͘-bêngHi-pek-lâiêim; hitêmi̍hêkhóan-sit, lângchit-tia̍pm̄-chai, chè-si-thâuēnglâitit-tio̍hSiōng-tèêbe̍k-sīthangphòaⁿ-tòanpeh-sìⁿêtāi-chì. Ūkong-ho̍klāiêtn̂gsaⁿ, ēnglâm-sekêiù-pò͘lâichòe, tiong-ngūlâuchi̍tkhangthangchòeniá, saⁿ-á-kuēngsam-sekêsòaⁿsiùchhin-chhiūⁿsiā-liû, kòachōe-chōeham-lêng. Ūiù-pò͘êtiòkim-pâi, khek-jīkóng, ChòesèngkuiIâ-hô-hoa.
比撒列亞和利巴幼布金線寶石黃金祭司ê禮服創ê公服kap金線kap三色ê幼布十二宗派êtiâu 公服肩頭ê所在補蓋三色幼布中間十二寶石十二宗派ê雙爿金環金鏈thang公服補蓋o͘-lêng thó͘-bêng êthang胸前O͘-lêng thó͘-bêng希伯來êhit êê款式chit-tia̍p毋知祭司頭得著上帝ê默示thang判斷百姓ê代誌公服ê藍色ê幼布中央thang衫仔裾三色ê親像榭榴濟濟銜鈴幼布ê金牌刻字耶和華
Chelóng-chóngbehhō͘chè-si-thâuA-lûnchhēng. Lēng-gōaūsaⁿ, khò͘, tòa, hō͘chèngchè-sithangchhēng.
Che攏總beh hō͘祭司頭亞倫穿另外hō͘祭司thang穿
Pí-sat-lia̍tténgchiongsó͘chhòngpò͘-pîⁿêliāukapkhì-kū, mi̍h-kiāⁿ, lé-ho̍klâihō͘Mô͘-sekhòaⁿ, lóngchiàuIâ-hô-hoasó͘hoan-hù, Mô͘-sechiūinchiok-hok.
比撒列布棚êkap器具物件禮服hō͘摩西耶和華吩咐摩西in祝福
回上一頁