首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē it pún   聖經選略第一本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 42 chiuⁿ Mô͘-se tī soaⁿ-téng, Peh-sìⁿ pài gû-á ê siōng (Chhut Ai-ki̍p-kì 24: 13~ 32: 19).   第42章摩西tī山頂,百姓拜牛仔ê像(出埃及記24:13-32:19)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Mô͘-sekapkun-sûiiêlângIok-su-achiūⁿ-soaⁿ, thèng-hāula̍kji̍t. Ūhûnjia-khàmsoaⁿ-bīn; Iâ-hô-hoaêêng-kngchhut-hiānsoaⁿ-téng. Kàutē-chhitji̍tSiōng-tètiàuMô͘-se, Mô͘-sechiūchiūⁿ-khì, ji̍phûn-lāi, tiàmhiasì-cha̍pmî-ji̍t.
摩西kap跟隨ê約書亞上山聽候遮khàm山面耶和華ê榮光出現山頂第七上帝摩西摩西上去雲內tiàm hia四十暝日
Siōng-tèēngchōe-chōehāngkà-sīMô͘-se, hoan-hùtio̍hchhòngchi̍tkengpò͘-pîⁿchòeIâ-hô-hoaêtiān. Pò͘-pîⁿêkhóan-sittio̍hjōatn̂g, jōakhoah, jōakoâiⁿ, tio̍hēngsím-mi̍hlâichòe. Pò͘-pîⁿlāi-bīnêkhì-kū, chè-siêlé-ho̍k, siat-li̍pchè-siêhoat-tō͘, lé-sò͘, chiah-êtāi-chìSiōng-tèhoan-hùMô͘-sechinsiông-sè. Siáⁿ-sūán-ni? behhō͘lánchailângho̍k-sāiSiōng-tèlóngm̄-thangchū-choan, tio̍hchiàuSiōng-tèsó͘kà-sīêhoat-tō͘; chiah-êtāi-chìmi̍h-kiāⁿia̍hkoan-chiòKiù-chúkiùlângêtāi-chì. Siōng-tèkohhoan-hùtio̍hchim-chioksiúAn-hioh-ji̍t.
上帝濟濟教示摩西吩咐布棚耶和華ê殿布棚ê款式koâiⁿ甚物布棚內面ê器具祭司ê禮服設立祭司ê法度禮數chiah-ê代誌上帝吩咐摩西詳細啥事按呢beh hō͘服事上帝m̄-thang自專上帝教示ê法度chiah-ê代誌物件觀照救主ê代誌上帝koh吩咐斟酌安息日
Chiah-êtāi-chìhoan-hùbêng-pe̍k, Siōng-tèchiongsó͘khekêchio̍h-piho͘Mô͘-se. Chio̍h-piūnn̄g-tè, siang-pêngū, Siōng-tèpún-sinsiá--ê.
chiah-ê代誌吩咐明白上帝ê石碑ho͘摩西石碑兩塊雙爿上帝本身寫ê
Peh-sìⁿtiàmsoaⁿ-khathèng-hāuMô͘-sekú-kú, khòaⁿlónglâi, m̄-chaitah-lo̍hkhì, peh-sìⁿchiūchhiáⁿA-lûnchhòngSiōng-tèêsiōngthangchhōainêlō͘.
百姓tiàm 山腳聽候摩西久久毋知tah-lo̍h百姓亞倫上帝êthang chhōa in ê
A-lûneng-kaitio̍hchek-pīpeh-sìⁿ, ēngtō-líkà-sīin, nā-sīA-lûnsió-táⁿchiūthànpeh-sìⁿêì-sù, kahintio̍hthe̍hkim-khìhō͘i. A-lûnchiongchiah-êkim-khìlâichùchòechi̍t-chiahgû-áêsiōng. Peh-sìⁿlâikhòaⁿchiū kóng, ChechhōagóanchhutAi-ki̍pêSiōng-tè. A-lûnchiūkhítôaⁿgû-ásiōngêbīn-chêng, hoan-hùpeh-sìⁿ, kóng, Bîn-á-chàiIâ-hô-hoaêchoeh-kî. Bîn-áthàu-chápeh-sìⁿkhí-lâi, chionglé-mi̍hlâihiàn-chètôaⁿ-ni̍h, chē-tehlim-chia̍h, khí-lâithiàu-búgû-áêbīn-chêng.
亞倫應該責備百姓道理教示innā是亞倫小膽百姓ê意思in金器hō͘亞倫chiah-ê金器一隻牛仔ê百姓看就Chechhōa埃及ê上帝亞倫牛仔ê面前吩咐百姓明仔再耶和華ê節期明仔透早百姓起來禮物獻祭壇裡坐teh啉食起來跳舞牛仔ê面前
Chiàuán-nikhòaⁿpeh-sìⁿêì-sù, m̄-sībehpàng-sakIâ-hô-hoakhìpàipa̍têsîn, chóng-sīchiàupàingó͘-siōngêlângêkhóan-sitlâipàiIâ-hô-hoaSiōng-tè, tú-túhōan-tio̍htē-jītiâu-kàigiâm-giâmkîmêsó͘-kiâⁿ.
按呢百姓ê意思毋是beh放捒耶和華ê總是偶像êê款式耶和華上帝tú-tú犯著第二條誡嚴嚴ê所行
Peh-sìⁿkàuchiahkínlóngbōekì-titSiōng-tèêkài-lu̍t, liâm-piⁿpōe-pōansó͘kiatêiok, ke̍k-tōahiau-hiám.
百姓chiahbōe記得上帝ê誡律連鞭背叛ê極大僥險
Chitêtāi-chìSiōng-tèlóng-chóngkhòaⁿ-kìⁿ, kahMô͘-setio̍hliâm-piⁿlo̍h-khì, in-ūipeh-sìⁿtōahōan-chōe, pōe-iokSiōng-tè, chùgû-áêsiōngchheng-ho͘chòechhōainchhutAi-ki̍pêSiōng-tè, lâihiàn-chèkèng-pài; ia̍hkóng, Tio̍hhō͘góalóng-chóngchâu-bia̍tin, lâuêhō͘-èchiâⁿ-chòetōapang-kok. Mô͘-seput-chíthiàⁿpeh-sìⁿ, chiūthòeinkî-tó, kiûSiōng-tètio̍hsiàu-liāmtú-ásó͘kiâⁿêtōakôan-lêngkiùpeh-sìⁿchhutAi-ki̍p; châu-bia̍tÍ-sek-lia̍têlâng, kiaⁿ-liáuAi-ki̍pêlângthiaⁿ-kìⁿōehúi-pòng. Kohtio̍hsiàu-liāmchāi-cháūèng-únA-pek-lia̍p-hán, Í-sat, Ngá-kokbehchiongKa-lâmêtōesiúⁿ-sùinêhō͘-è. Siōng-tèchúnMô͘-sesó͘kiû. Lánia̍hūhóan-pōeSiōng-tèêkài-lu̍t, kai-chàiūIâ-so͘Ki-tokchòeTiong-póthòelánkiû, só͘-ím̄-sáichâu-bia̍t.
Chit ê代誌上帝攏總看見摩西連鞭落去因為百姓犯罪背約上帝牛仔ê稱呼chhōa in埃及ê上帝獻祭敬拜hō͘攏總剿滅inê後裔成做邦國摩西不止百姓in祈禱上帝數念tú仔ê權能百姓埃及剿滅以色列ê驚了埃及ê聽見ōe誹謗Koh數念在早應允亞伯拉罕以撒雅各beh迦南ê賞賜in ê後裔上帝摩西反背上帝ê誡律佳哉耶穌基督中保所以毋使剿滅
Mô͘-sechiūthe̍hnn̄gchio̍h-pilo̍h-lâiIok-su-aêsó͘-chāi. Iok-su-athiaⁿ-kìⁿpeh-sìⁿhōa-hōa-háu, chiūMô͘-sekóng, Iâⁿ-pôaⁿūsaⁿ-thâiêsiaⁿ. Mô͘-sekóng, M̄-sīthâi-iâⁿthâi-suêsiaⁿ, chhiùⁿ-koa.
摩西石碑落來約書亞ê所在約書亞聽見百姓hōa-hōa-háu摩西營盤相刣ê摩西毋是刣贏刣輸ê唱歌
Mô͘-sekūn-óaiâⁿ-pôaⁿ, khòaⁿ-kìⁿhitchiahgû-áêsiōng, peh-sìⁿtehthiàu-búgû-ábīn-chêng. Mô͘-sechiūtōasiū-khì, hiatnn̄g-tèchio̍h-piphah-phòasoaⁿ-kha.
摩西近倚營盤看見hit牛仔ê百姓teh跳舞牛仔面前摩西受氣hiat兩塊石碑拍破山腳
回上一頁