首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē it pún   聖經選略第一本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 40 chiuⁿ Cha̍p-tiâu-kài ê bé la̍k-tiâu (Chhut Ai-ki̍p-kì 20: 12~ 17).    第40章十條誡ê尾六條(出埃及記20:12-17)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Siōng-tèkohkóng, Tio̍hkèngêlāu-pēkapêlāu-bú, chiahênî-ji̍tōekú-tn̂gIâ-hô-hoaêSiōng-tèsó͘siúⁿ-sùêtōe-hng.
上帝kohê老父kapê老母ê年日ōe久長耶和華ê上帝賞賜ê地方
Chetē-gō͘tiâu-kài, kahlántio̍hiú-hàuhâng-ho̍kpē-bú, kèng--i, chiàuiêkà-sīlâikiâⁿ; kiám-chháipē-búkhóan-thāilán, lántio̍hthun-lún, m̄-thangngó͘-ge̍k. Pē-búkan-khó͘, lāu, iu-būn, lántio̍hhoaⁿ-híun-khûnchiàu-kò͘pang-chānan-ùiin, lóngm̄-thangkhek-po̍kkhóan-thāi.
Che第五條誡有孝降服父母敬伊ê教示檢采父母款待吞忍m̄-thang忤逆父母艱苦憂悶歡喜慇勤照顧幫贊安慰inm̄-thang刻薄款待
Pē-búiáutī-teh, kiáⁿput-hàu, kàuêlâichhòngbo̍k-chú, chòekong-tek, án-nikiámōepó͘tāi-sengêput-hàumah? Bōe; chitlóngbōelī-ekpē-bú, kohlângán-nikiâⁿ, m̄-nāhōan-tio̍hchítē-gō͘tiâu, ia̍hhōan-tio̍hthâu-chi̍ttiâu.
父母iáu tī-teh不孝ê木主功德按呢kiám ōe代先ê不孝mahbōechitbōe利益父母koh按呢m̄-nā犯著chí第五犯著頭一
Pē-búia̍htio̍hthiàⁿiêkiáⁿ-jî, put-lūnta-po͘, cha-bó͘, lóngpîⁿ-pîⁿsiⁿ, tio̍hpîⁿ-pîⁿthiàⁿ, chīnkhùi-la̍tchiàu-kò͘kà-sī, pē-búchiàu-kò͘kiáⁿ-jî, kiám-chháiphah-sí, kiám-chháihiat-ka̍k, chem̄-nāhōan-tio̍hchítē-gō͘tiâu-kài, ia̍hhōan-tio̍htē-la̍ktiâu-kài, Siōng-tèkhòaⁿchòehāi-sílângêchōe.
父母ê囝兒不論ta-po͘查某平平平平氣力照顧教示父母照顧囝兒檢采拍死檢采hiat捔che m̄-nā犯著chí第五條誡犯著第六條誡上帝害死ê
Chitêtē-gō͘tiâu-kài, sui-jiânkóng-khípē-búkapkiáⁿ-jîsaⁿkhóan-thāinā-tiāⁿ, iáu-kúūpau-hâmkoaⁿ-húkappeh-sìⁿ, sī-tōakapsī-sòesaⁿkhóan-thāiêpún-hūn. Chòesī-sòetio̍hkèngsī-tōa, chòepeh-sìⁿtio̍hkèngkoaⁿ-hú; chòesī-tōatio̍hthiàⁿsī-sòe, chòekoaⁿ-hútio̍hthiàⁿpeh-sìⁿ.
Chit ê第五條誡雖然講起父母kap囝兒款待若定iáu-kú包含官府kap百姓序大kap序細款待ê本份序細序大百姓官府序大序細官府百姓
Siōng-tèkohkóng:
上帝koh
M̄-thanghāi-sílâng.
M̄-thang害死
Chitêtē-la̍ktiâu-kài, kahlánm̄-thanghām-hāi, tio̍hpó-siohlângêsìⁿ-miā. Siōng-tèchhòng-chōlângchiàuka-kīêkhóan-sit, án-nilânghāi-sílâng, sī-tōatek-chōeSiōng-tè. Siōng-tèbēng-lēnghitlângtek-khaktio̍h, só͘-ísiat-li̍piú-si-koaⁿthangthâi-síhêng-hiongêlâng.
Chit ê第六條誡m̄-thang陷害保惜ê性命上帝創造家己ê款式按呢害死序大得罪上帝上帝命令hit的確所以設立有司官thang刣死行兇ê
Tē-itkhí-thâukiâⁿhāilângêchōe, chiū-sīKai-únhāi-sísió-tī. Siáⁿ-sūhāi-síi? in-ūiòan-tò͘iêsim, khòaⁿ-kìⁿsió-tī. Siáⁿ-sūhāi-sí? in-ūiòan-tò͘êsim, khòaⁿ-kìⁿsió-tīsó͘chòe, ka-kīsó͘chòepháiⁿ.
第一起頭ê就是Kai-ún害死小弟啥事害死因為怨妒ê看見小弟啥事害死因為怨妒ê看見小弟家己
Chitêtē-la̍ktiâum̄-nākìmlánm̄-thanghāi-sípa̍t-lâng, ia̍hm̄-thanghāi-síka-kī; m̄-nām̄-thanghāilângkàu, ia̍hm̄-thangsiūⁿàihām-hāilângêì-sù; lóngm̄-thangòan-hūnoòⁿ-tò͘êsim, tio̍hsaⁿ-thiàⁿ, saⁿchiàu-kò͘. Sù-tô͘Iok-hānkóng, Òan-hūnhiaⁿ-tīêlângchhin-chhiūⁿhêng-hiong.ChiàuIâ-so͘êkà-sī, lângiân-kò͘lâisiū-khìiêhiaⁿ-tī, á-sīlóe-mēhiaⁿ-tī, hōan-tio̍hchitêtē-la̍ktiâu.
Chit ê第六m̄-nām̄-thang害死別人m̄-thang害死家己m̄-nā m̄-thangm̄-thang陷害ê意思m̄-thang怨恨惡妒ê相疼照顧使徒約翰怨恨兄弟ê親像行兇耶穌ê教示緣故受氣ê兄弟á是詈罵兄弟犯著chit ê第六
Siōng-tèkohkóng:
上帝koh
M̄-thangkiâⁿkan-îm.
M̄-thang姦淫
Chitêtē-chhittiâu-kài, hō͘lánchaiîm-lōanêtāi-chìchinlâ-sâm, Siōng-tèke̍kòan-hūn, lánia̍htio̍hke̍kòan-hūn. Lâm-lúiáu-bēchiàuhoat-tō͘kè-chhōa, m̄-thangsaⁿ-óa; í-kengkè-chhōa, tiōng-hutio̍hthiàⁿiêbó͘, m̄-thanglî--i, ia̍hm̄-thangkohchhōapa̍t-lâng. Hū-jîn-lângtio̍hsūn-ho̍ktiōng-hu, m̄-thangpàng-saki, ia̍hm̄-thangpa̍t-lâng. Lánêseng-kuSèngSînêtiān, só͘-ítio̍hchheng-khì, m̄-thangbaklâ-sâm. Put-lūnkè-chhōa, iáu-bēkè-chhōa, lóng-chóngtio̍hliâm-thíkhì-chiat, bián-titjiá-tio̍hSiōng-tèêsiū-khì. ChiàuIâ-so͘êkà-sī, lângkhòaⁿ-kìⁿlú-seklâikhìsu-io̍k, hōan-tio̍hchitêtē-chhittiâu-kài.
Chit ê第七條誡hō͘淫亂ê代誌lâ-sâm上帝怨恨怨恨男女猶未法度嫁娶m̄-thang相倚已經嫁娶丈夫êm̄-thang離伊m̄-thang koh別人婦人人順服丈夫m̄-thang放捒m̄-thang 別人ê身軀ê殿所以清氣m̄-thang bak lâ-sâm不論嫁娶猶未嫁娶攏總廉恥氣節免得惹著上帝ê受氣耶穌ê教示看見女色私慾犯著chit ê第七條誡
Siōng-tèkohkóng:
上帝koh
M̄-thangthau-the̍h.
M̄-thang偷提
Chitêtē-poehtiâu-kài, m̄-nākìmlóng-chóngbêng-bêngchòe-chha̍tthau-the̍hêtāi-chì, ia̍hūkìmlóng-chóngpháiⁿkè-bô͘, kapkan-khiáuêhoat-tō͘, lâitit-tio̍hlângêchîⁿ-châimi̍h-kiāⁿ; án-ni-siⁿoan-ónglâng, chhiúⁿ-kiap--lâng, phiàn-lâng, chhin-chhiūⁿēngêchhioh, khinêchhìn, sòeêtáu, koâiⁿê, ê, chòe-chhiú, pháiⁿ-chîⁿ, pháiⁿ-gûn, pàngtāng-lāi, kaplóng-chóngput-gīêpō͘-sò͘lâitit-tio̍hlângêchâi-bu̍t, chelóng-chónghōan-tio̍hchitêtē-poehtiâu.
Chit ê第八條誡m̄-nā攏總明明做賊偷提ê代誌攏總計謀kap奸巧ê法度得著ê錢財物件按呢生冤枉搶劫人騙人親像êêêkoâiⁿ êê做手歹錢歹銀重利kap攏總不義ê步數得著ê財物che攏總犯著chit ê第八
Lánm̂-thangthau-the̍hlângêchâi-bu̍t, hóan-tńgtio̍hsiông-siôngtô͘-bô͘khòaⁿōelī-eklâng. Sù-tô͘Pó-lôkóng, Lângtāi-sengthau-the̍h, bo̍h-titkoh-chàithau-the̍h, lêng-khó͘tio̍h-bôagâuchòe-kang, kàuōepang-chānkhiàm-khehêlâng.
m̂-thang偷提ê財物反轉常常圖謀ōe利益使徒保羅代先偷提莫得閣再偷提寧可著磨gâu做工ōe幫贊欠缺ê
Siōng-tèkohkóng:
上帝koh
M̄-thangchòepe̍h-chha̍têkan-chèng, khek-khuiêchhù-piⁿ.
M̄-thang白賊ê干證克虧ê厝邊
Chitêtē-káutiâu-kài, kìmlóng-chóngpe̍h-chha̍têtāi-chì; m̄-thangbû-lō͘alâng, m̄-thangkóngka-chiah-āuêōehúi-pònglâng, lângêmiâ-siaⁿlántio̍hpó-sioh, m̄-thangphah-pháiⁿ; put-lūnkaplângkau-pôe, chòeseng-lí, pāntāi-chì, siông-siôngtio̍hláu-si̍t, m̄-thangkóng-chhutchi̍t-tiám-ábô-iáⁿêōe. Sèng-chhehkóng, Pe̍h-chha̍têōekapphiàn-lângêtāi-chìlóng-chóngtùiMô͘-kúichhut, hō͘Siōng-tèkekòan-hūn, só͘-íkóngpe̍h-chha̍têlângtio̍htîm-lûn, bōechiūⁿthian-tông.
Chit ê第九條誡攏總白賊ê代誌m̄-thang誣賴m̄-thang尻脊後ê誹謗ê名聲保惜m̄-thang拍歹不論kap交陪生理代誌常常老實m̄-thang講出一點仔無影ê聖冊白賊êkap騙人ê代誌攏總tùi魔鬼hō͘上帝怨恨所以白賊ê沈淪bōe天堂
Siáⁿ-sūkóngchi̍têchhù-piⁿ?behhō͘lánkì-titsè-kanbān-bānlângpîⁿ-pîⁿSiōng-tèsó͘chhòng-chō--ê, lóng-chóngtùisí-chó͘chhut, tāi-kechòehiaⁿ-tī, tio̍hsaⁿ-thiàⁿ.
啥事ê厝邊beh hō͘記得世間萬萬平平上帝創造ê攏總tùi始祖大家兄弟相疼
Siōng-tèkohkóng:
上帝koh
M̄-thangthamêchhù-piⁿêchhù, m̄-thangthamêchhù-piⁿêbó͘, lô͘-po̍k, lú-pī, , , kapêchhù-piⁿlóng-chóngêmi̍h.
M̄-thangê厝邊êm̄-thangê厝邊ê奴僕女婢kapê厝邊攏總ê
Chitêtē-cha̍ptiâu-kài, kìmlóng-chóngtham-simêtāi-chì, hō͘lánchaiSiōng-tèêkài-lu̍tgiâm-giâmkóankàulánêsim-tóe: m̄-nākìm-chíta̍k-hānggōa-phêpháiⁿêsó͘kiâⁿ, ia̍hūkìm-chísim-lāita̍k-hāngpháiⁿêì-sù; m̄-nāhoan-hùta̍khāngêphín-hēng, ia̍hūhoan-hùta̍khāngêsèng-chêng.
Chit ê第十條誡攏總貪心ê代誌hō͘上帝ê誡律嚴嚴ê心底m̄-nā禁止ta̍k項外皮ê禁止心內ta̍k項ê意思m̄-nā吩咐ta̍kê品行吩咐ta̍kê性情
Chíbé-bīnla̍k-tiâuiàu-kínêì-sù, Iâ-so͘ēngnn̄gōepau-hâmlâikóng-khí, chiū-sīkóng, Tio̍hthiàⁿêchhù-piⁿchhin-chhiūⁿthiàⁿka-kī.
Chí尾面六條要緊ê意思耶穌包含講起就是ê厝邊親像家己
Iâ-hô-hoalánêSiōng-tè, lántio̍hchīn-sim, chīn-sèng, chīn-la̍t, chīn-ì, kèng-àiI; lânglánêchhù-piⁿ, lántio̍hthiàⁿichhin-chhiūⁿthiàⁿka-kī; chelóng-chóngSiōng-tècha̍p-tiâuêkài-lu̍tiàu-kínêì-sù, ia̍hchū-jiânêtō-lí, ke̍kke̍kgiâm; lângchitêsim, chitêsó͘kiâⁿ, kiámm̄-tio̍htam-tngSiōng-tètāng-tāngkú-tn̂gêsiū-khìmah?
耶和華ê上帝盡心盡性盡力盡意敬愛ê厝邊親像家己che攏總上帝十條ê誡律要緊ê意思自然ê道理chitêchitêkiám毋著擔當上帝重重久長ê受氣mah
Khó-siohlánlóng-chóngí-kenghōan-tio̍hchitêkài-lu̍t, liông-simphah-pháiⁿ, khùi-la̍tōethànkàuchīn; chit-tia̍pbōethàn, bêng-bêngbōepó͘tāi-sengêkhiàm-kheh; taⁿūsím-mi̍hlō͘thangsiám-pīhêng-hoa̍t, tit-tio̍hun-tiáná? Kám-siāSiōng-tèchheto̍k-siⁿêKiáⁿlâithòelánlóng-chóngthàn, ia̍hthòelánlóng-chóngtam-tng, lánóa-khòIêkong-lô, Siōng-tètio̍hsià-biánlánêchōe, kohsiúⁿ-sùSèngSînpang-chānlánêsimàilóng-chóngthàn.
可惜攏總已經犯著chit ê誡律良心拍歹氣力ōechit-tia̍p bōe明明bōe代先ê欠缺taⁿ甚物thang閃避刑罰得著恩典á感謝上帝獨生ê攏總攏總擔當倚靠ê功勞上帝赦免êkoh賞賜幫贊ê攏總
回上一頁