首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē it pún   聖經選略第一本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 39 chiuⁿ Cha̍p-tiâu-kài ê thâu sì-tiâu (Chhut Ai-ki̍p-kì 20: 1~ 11).    第39章十條誡ê頭四條(出埃及記20:1-11)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Siōng-tèkàng-lîmSe-náisoaⁿ, ēnghé-hun, ba̍t-hûn, lûi-tân, si̍h-nà, tōe-tāng, sàu-kakêsiaⁿ, lâihián-bêngka-kītī-teh. Siōng-tèSîn, só͘-íēngsím-mi̍hhêng-siōngêkhóan-sithō͘peh-sìⁿkhòaⁿ-kìⁿ, to̍k-to̍kūchhutsiaⁿhō͘peh-sìⁿthiaⁿ-kìⁿ.
上帝降臨西乃火燻密雲雷tân熾爁地動哨角ê顯明家己tī-teh上帝所以甚物形像ê款式hō͘百姓看見獨獨hō͘百姓聽見
Mô͘-sekapchèngpeh-sìⁿtehkhiāsoaⁿ-kha, Siōng-tèsoaⁿ-ni̍hchhut-siaⁿkóng:
摩西kap百姓teh山腳上帝山裡出聲
GóaIâ-hô-hoachiū-sīlínêSiōng-tè, chhōalínchhutAi-ki̍pêtōe, thoat-līlô͘-châiêsó͘-chāi, Góaí-gōam̄-thangūpa̍têSiōng-tè.
耶和華就是ê上帝chhōa埃及ê脫離奴才ê所在以外m̄-thangê上帝
Chíchiū-sīcha̍p-kàitiong-kantōe-ittiâu, kahlántio̍hjīnIâ-hô-hoachòeto̍k-itchinêSiōng-tè, Iêbīn-chêngchòekhiam-sùn, thun-lúnkan-khó͘, chīn-simho̍k-sāikèng-pàiInā-tiāⁿ; tio̍hsìnI, khòI, thiàⁿI, ǹgI, ūiI, êng-kngI; m̄-thanglēng-gōapàisîn-pu̍t, bo̍k-chú, thiⁿ-sài, sèng-tô͘, á-sīput-kóanbān-hāngsó͘ū-ê; ia̍htio̍hpàng-saklóng-chóngīⁿ-toan, siâ-su̍t, khiàn-sńgêtāi-chì; tio̍htùiSiōng-tèkhahtùi-tiōngbān-hāng-mi̍h, lóngm̄-thangchi̍t-tiám-áûi-ke̍hIêchí-ì.
Chí就是十誡中間第一耶和華獨一ê上帝ê面前謙遜吞忍艱苦盡心服事敬拜若定ǹg榮光m̄-thang另外神佛木主天使聖徒á是不管萬項有ê放捒攏總異端邪術譴損ê代誌tùi上帝khah對重萬項物m̄-thang一點仔違逆ê旨意
Siōng-tèto̍k-to̍kchi̍tê, thiⁿ-tōeêtōaChú-cháiⁿ, bān-mi̍hêgôan-thâu, chū-jiânjî-jiânêSîn, ūkhí-thâu, ūsoah-bé, bōeî-e̍k; ta̍ksó͘-chāitī-teh, ta̍k-hāngchai, ta̍k-hāngōe; chìchû-pi, chìkong-gī, chì-sèng, chheng-khì-siùⁿ, kàm-chhatlângsó͘kiâⁿ, só͘kóng, só͘siūⁿêhó-pháiⁿ; só͘-ílâng-lângtio̍hchoan-simkèng-ùi, him-bō͘, óa-khòSiōng-tè, hoaⁿ-híhâng-ho̍kIêkóan-hat, lóng-chóngthànIêbēng-lēng, chiàuIêhoat-tō͘lâikèng-pàiho̍k-sāi.
上帝獨獨天地ê主宰萬物ê源頭自然而然ê起頭煞尾bōe移易ta̍k所在tī-tehta̍k項ta̍k項ōe慈悲公義至聖清氣相鑒察ê好歹所以人人專心敬畏欣慕倚靠上帝歡喜降服ê管轄攏總ê命令ê法度敬拜服事
Lângchitêsim, chitêsó͘kiâⁿ, kiám-chháilóngho̍k-sāiSiōng-tè, kiám-chháichiongpa̍thānglâikèng-pài, kiám-chháitùi-tiōngpa̍t-mi̍hkhahtùi-tiōngSiōng-tè, chelóng-chónghōan-tio̍hcha̍p-kàiêthâu-chi̍ttiâu, tōajiáSiōng-tèêsiū-khì.
chitêchitê檢采服事上帝檢采敬拜檢采對重別物khah對重上帝che攏犯著十誡ê頭一上帝ê受氣
Chitêtō-líchū-jiânêtō-lí, lóngthangpiān-pok; chóng-sīSiōng-tèàiit-hoatbián-lēIêpeh-sìⁿlâithàn, chiūiáu-bēkóng-khíkài-lu̍t, tāi-sengkóng-khíIêtōaun-tián, chiū-sīchhōachhutAi-ki̍pêtāi-chì. Í-sek-lia̍tlângAi-ki̍pchòelô͘-châi, Siōng-tèēngtōakôan-lêngtháu-pàngin, Í-sek-lia̍tlângkiámm̄-tio̍hēngtōakám-unêsimho̍k-sāiSiōng-tè, lóng-chóngchiàuIêchí-ìlâikiâⁿ? Hô-hònglánpúnchòeMô͘-kúiêlô͘-châi, chi̍t-sì-lângbōe-ōeóaSiōng-tè, Siōng-tèēngkoh-khahtōaêkôan-lêng, hō͘lántit-tio̍htháu-pàng, chiū-sīchheIto̍k-siⁿêkiáⁿlo̍h-lâisè-kanthòelánsio̍k-chōe. Kohhoaⁿ-hísiúⁿ-sùSèngSînkám-hòalánêsim, hō͘lánchi̍t-sì-lângthangho̍k-sāiSiōng-tè, lō͘-béthangchiūⁿthian-tôngtit-tio̍hkú-tn̂gêhok-khì. Lánkiámm̄-tio̍hÍ-sek-lia̍tlângkoh-khahtōakám-unlâiho̍k-sāiSiōng-tè, chīn-la̍tthànIlóng-chóngêhoat-tō͘mah?
Chitê道理自然ê道理thang辯駁總是上帝益發勉勵ê百姓猶未講起誡律代先講起ê恩典就是chhōa埃及ê代誌以色列埃及奴才上帝權能敨放in以色列kiám毋著感恩ê服事上帝攏總ê旨意何況魔鬼ê奴才一世人bōe-ōe上帝上帝koh-khahê權能hō͘得著敨放就是獨生ê落來世間贖罪Koh歡喜賞賜感化êhō͘一世人thang服事上帝路尾thang天堂得著久長ê福氣kiám毋著以色列koh-khah感恩服事上帝盡力攏總ê法度mah
Siōng-tèkohkóng:
上帝koh
M̄-thangtiau-khekngó͘-siōnglâichhāi; put-lūnténg-bīnthiⁿ-ni̍h, ē-bīntōe-ni̍h, tōe-ēchúi-ni̍hlóng-chóngêmi̍h, m̄-thangchnginêsiōng, m̄-thangpàiin, m̄-thangho̍k-sāiin; in-ūigóaIâ-hô-hoa, êSiōng-tè, chì-khìke̍k-lia̍têSiōng-tè, lângòan-hūngóa, chiūkui-kiūinêchōe, tùi in pún-sinkàukiáⁿ-sunsaⁿ-sî-tāi; lângthiàⁿgóa, siúgóaêkài-bēngchiūsi-unkàukángchhengtāi.
M̄-thang雕刻偶像chhāi不論頂面天裡下面地裡地下水裡攏總êm̄-thangin êm̄-thanginm̄-thang服事in因為耶和華ê上帝志氣劇烈ê上帝怨恨歸咎in êtùiin本身囝孫三四代ê誡命施恩
Chetē-jītiâu-kài, kahlánlóngm̄-thangchhòngSiōng-tèêsiōng, ia̍hm̄-thangēngpa̍t-mi̍hêsiōnglâipài, kóngpàiSiōng-tè. Siōng-tèSîn, lánpàiItio̍hēngsînēngsêng-si̍t. Siōng-tèia̍htōachú-cháiⁿ, to̍k-to̍kIōesiathoat-tō͘hō͘lánlâipàiI, lánm̄-thangchū-choan; só͘-ílângbehho̍k-sāiSiōng-tètio̍hchim-chiokchiàuSèng-chhehsó͘kà-sīêhoat-tō͘, lóngm̄-thangēngpa̍t-mi̍hêhoat-tō͘.
Che第二條誡m̄-thang上帝êm̄-thang別物ê上帝上帝誠實上帝主宰獨獨ōe法度hō͘m̄-thang自專所以beh服事上帝斟酌聖冊教示ê法度m̄-thang別物ê法度
Siōng-tèkohkóng:
上帝koh
êSiōng-tèIâ-hô-hoaêmiâm̄-thanglām-sámēng; lânglām-sámēngIêmiâ, Iâ-hô-hoasǹgiêchōe-kòa.
ê上帝耶和華êm̄-thang濫糝濫糝ê耶和華ê罪過
Chetē-saⁿtiâu-kài, kahlánput-chíkèng-ùiSiōng-tèêmiâ, lóngm̄-thangbú-bān; m̄-thangchhìn-chháikóng-khí, m̄-thangēnglâichiù-chhàmlóe-mē, á-sīkan-chèngbô-iáⁿkapiàu-kínêtāi-chì; behkèng-pàiSiōng-tèsim-koaⁿtio̍hkhiân-sêngkèng-ùi, chhùim̄-thanglām-sámchhìn-chháikóng.
Che第三條誡不止敬畏上帝êm̄-thang侮慢m̄-thang凊彩講起m̄-thang咒讖詈罵á是干證無影kap要緊ê代誌beh敬拜上帝心肝虔誠敬畏m̄-thang濫糝凊彩
Siōng-tèkohkóng:
上帝koh
Tio̍hkì-liāmAn-hioh-ji̍tlâisiúchòesèng; la̍kji̍ttio̍hchòelóng-chóngêkhang-khè, nā-sītē-chhitji̍tIâ-hô-hoaêSiōng-tèêAn-hioh-ji̍t. Chitji̍tkapêkiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ, êlô͘-po̍k, lú-pī, cheng-siⁿ, kaptiàmtōe-kàiêgōa-panglâng, lóngm̄-thangchòe-kang; in-ūila̍kji̍tlāiIâ-hô-hoachhòng-chōthiⁿ, tōe, háikaplāi-bīnsó͘-ūlóng-chóngêmi̍h, tē-chhitji̍thioh; só͘-íIâ-hô-hoasù-hokAn-hioh-ji̍t, hō͘ichiâⁿ-chòesèng-ji̍t.
記念安息日攏總ê工課nā是第七耶和華ê上帝ê安息日Chitkapê查某囝ê奴僕女婢精牲kap tiàm地界ê外邦m̄-thang做工因為耶和華創造kap內面所有攏總ê第七所以耶和華賜福安息日hō͘成做聖日
Chetē-sìtiâu-kài, kahlántio̍hchim-chioksiúlé-pài-ji̍t. Hit-ji̍tpàng-soahsè-kanêsū-chêng, chiahū-êngthangkiâⁿkèng-pàiSiōng-tèêtāi-chì. Tio̍hkhòaⁿSèng-chheh, thiaⁿtō-lí, lâiiúⁿ-chhīliông-sim; tio̍hkám-unêsimo-lóSiōng-tè, tio̍hpek-chhiatêsimkî-tó, tio̍hchhēki-hōethangkà-sīpa̍t-lâng, ín-chhōalângsaⁿ-kapkiâⁿthiⁿêlō͘; tio̍han-ùiiu-būnêlâng, kiùkan-khó͘êlâng. Chit-hōêtāi-chíput-chí ha̍pAn-hioh-ji̍têì-sù.
Che第四條誡斟酌禮拜日Hit日放soah世間ê事情有閒thang敬拜上帝ê代誌聖冊道理養飼良心感恩êo-ló上帝迫切ê祈禱chhē機會thang教示別人引chhōasaⁿ-kapê安慰憂悶ê艱苦êChit號ê代誌不安息日ê意思
Siōng-tèsiat-li̍pAn-hioh-ji̍tsi̍t-chāitōaun-tiánbehlī-eklâng; lánchiàuhoat-tō͘lâisiú, chiūtit-tio̍hsim-lāitōalī-ek, thangǹg-bāngōelī-ekchōe-chōelâng, ia̍hlō͘-béthangchiūⁿthian-tônghióng-siūkú-tn̂gêan-hiohSiōng-tèêbīn-chêng.
上帝設立安息日實在恩典beh利益法度得著心內利益thang向望ōe利益濟濟路尾thang天堂享受久長ê安息上帝ê面前
Iâ-so͘ēngkúi-kùpau-hâmêōelâikóng-khíténg-bīnsì-tiâuiàu-kínêì-sù, chiū-sīkóng. Tio̍hchīnêsim, chīnêsèng, chīnêì, lâithiàⁿChúêSiōng-tè.
耶穌幾句包含ê講起頂面四條要緊ê意思就是êêêê上帝
回上一頁