首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē it pún   聖經選略第一本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 31 chiuⁿ Chúi pìⁿ huih, chhân-kap-á báng-á, hô͘-sîn, sì-hāng ê chai-ē (Chhut Ai-ki̍p-kì 5~ 8 chiuⁿ).    第31章水變血,田蛤仔蠓仔,胡蠅,四項ê災禍(出埃及記5-8章)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Mô͘-sekapA-lûnsaⁿ-kapkhì-kìⁿHoat-lóông, kóng, Iâ-hô-hoabēng-lēngtio̍hpàngÍ-sek-lia̍tpeh-sìⁿkhì. Hoat-lóôngìnkóng, Góam̄-batIâ-hô-hoa, pànginkhì; chiūbēng-lēngtok-kangêlângtio̍hkahÍ-sek-lia̍tlângke-thiⁿsó͘chòeêkang. Tùián-nita̍k-lângchòelóngbōetitlâi. Tok-kangêlângchiūphahi, kóng, Línpîn-tōaⁿ, ta̍k-ji̍thānlínsó͘chòeêkang, Í-sek-lia̍têtiúⁿ-lókhìMô͘-sekóng; Mô͘-sechiahkiûSiōng-tè. Siōng-tèMô͘-sekóng, Góaūthiaⁿ-kìⁿpeh-sìⁿtehthó͘-khùiêsiaⁿ, kì-titchāi-cháèng-únA-pek-lia̍p-hán, Í-sat, Ngá-kokêōe, góatek-khakchhōagóaêpeh-sìⁿtó-khìKa-lâm.
摩西kap亞倫saⁿ-kap去見法老耶和華命令以色列百姓法老m̄-bat耶和華in命令督工ê以色列加添êTùi按呢ta̍k人bōe督工ê貧憚ta̍k日ê以色列ê長老摩西摩西上帝上帝摩西聽見百姓teh吐氣ê記得在早應允亞伯拉罕以撒雅各ê的確chhōaê百姓tó去迦南
Siōng-tèēngkôan-lênghō͘Mô͘-se, A-lûnōekiâⁿsîn-jiahHoat-lóêbīn-chêng. Innn̄g-lângji̍p-khìkìⁿHoat-lóông, thànIâ-hô-hoaêbēng-lēnglâikiâⁿ. A-lûnhiatkoáiⁿ-áthô͘-khaliâm-piⁿpìⁿchòechôa. Hoat-lóôngchiūtiàuAi-ki̍pêsai-konglâi; chiah-êsai-kongia̍hhiatkoáiⁿ-áthô͘-kha, pìⁿchòechôa; nā-sīA-lûnêchôathunsai-kongêchôa. Hoat-lókhòaⁿ-kìⁿlóngiàu-kín, iû-gôanpàngÍ-sek-lia̍tlângchhutAi-ki̍p; só͘-íSiōng-tèkóng, Hoat-lóngī-sim, taⁿtio̍hhō͘hô-chúipìⁿchòehui̍hlâichek-hoa̍ti.
上帝權能hō͘摩西亞倫ōe神跡法老ê面前In兩人入去法老耶和華ê命令亞倫hiat枴仔土腳連鞭法老埃及ê司公chiah-ê司公hiat枴仔土腳nā是亞倫ê司公ê法老看見要緊猶原以色列埃及所以上帝法老硬心taⁿhō͘河水責罰
Ai-ki̍pkokūchi̍ttiâu, miâkiòNî-lô, chittiâuput-chítōalō͘-ēng, in-ūiAi-ki̍pkokhán-titlo̍h-hō͘; thiⁿjoa̍hêhô-ni̍hêchúiōeimlâichìmthô͘-tōekhahnńg, khahpûi. Chúithèlângkhìchènggō͘-kak. Tùián-niAi-ki̍plânglóngóa-khòchittiâu.
埃及尼羅chit不止路用因為埃及罕得落雨ê河裡êōe土地khahkhah退五榖Tùi按呢埃及倚靠chit
Ai-ki̍ppúnjia̍têsó͘-chāi, Siōng-tèēngchitêhoat-tō͘. Chiàu-kò͘chitkok, hō͘inthangchènggō͘-kak. Hoat-lóôngkapAi-ki̍pêchèngpeh-sìⁿ, lóngbōehiáu-titkám-siāSiōng-tè, m̄-chaiSiōng-tètehchiàu-kò͘in; hóan-tńgpàihittiâuchòesîn, ēnglé-mi̍hhiàn-chè. Siōng-tèkhòaⁿ-kìⁿAi-ki̍plângchinkiau-ngō͘, chiūtiāⁿ-tio̍hì-sùbehchek-hoa̍tin, hō͘insó͘óa-khòêpìⁿchòehui̍h.
埃及ê所在上帝chit ê法度照顧chithō͘ in thang五榖法老kap埃及ê百姓bōe曉得感謝上帝毋知上帝teh照顧in反轉hit禮物獻祭上帝看見埃及驕傲定著意思beh責罰inhō͘ in倚靠ê
Siōng-tèchiahkahMô͘-se, A-lûntio̍hkhìhô-piⁿ, kia̍hkoáiⁿ-á. liáu, hô-ni̍hêchúiliâm-piⁿpìⁿchòehui̍h; m̄-nāhô-ni̍hêchúinā-tiāⁿ, chiū-sīkhoe, káng, kau, khut, lóngpìⁿchòehui̍h; tóechúilóng-chóngêkhì-kūm̄-sīhui̍h. Hô-ni̍hêlóng-chóng; lângia̍hchúithanglim, tio̍hku̍thô-piⁿchiahū. Sai-kongēnghoat-su̍tia̍hhō͘chúipìⁿchòehui̍hêkhóan-sit, nā-sīkôan-lêngōetû-khìchitêchai-ē. Ai-ki̍plângsó͘pàiê, taⁿlóngbōechiàu-kò͘in, hóan-tńgsún-hāi. Siōng-tèkàngchitêchai-ēchhit-ji̍tchiahsoah, nā-sīAi-ki̍pônglónghóan-hóelâikiûSiōng-tèsià-bián.
上帝摩西亞倫河邊kia̍h枴仔河裡ê連鞭m̄-nā河裡ê若定就是攏總ê器具毋是河裡ê攏總thang河邊司公法術hō͘ê款式nā是權能ōe除去chit ê災禍埃及êtaⁿbōe照顧in反轉損害上帝chit ê災禍七日soahnā是埃及反悔上帝赦免
Siōng-tèchiūkohkóngbehēngchhân-kap-áêchai-ēlâichek-hoa̍ti; chiūkahMô͘-se, A-lûntio̍hchhun-chhiú. liáuliâm-piⁿūchōe-chōechhân-kap-átùihô-ni̍hchhut-lâimóatōe, thiàu-ji̍pchhù-lāi, bîn-chhn̂g-lāi, chàu-lāi, hō͘chèng-lângchinkan-khó͘. Ai-ki̍plângkāukhiàn-sńg, púnūpàichhân-kap-áêsiōng, só͘-íSiōng-tèhō͘inchaipàichhân-kap-álō͘-ēng.
上帝kohbeh田蛤仔ê災禍責罰摩西亞倫伸手連鞭濟濟田蛤仔tùi河裡出來滿跳入厝內眠床內灶內hō͘眾人艱苦埃及譴損田蛤仔ê所以上帝hō͘ in田蛤仔路用
ÔngchiūchhelângkhìchhiáⁿMô͘-se, A-lûnlâi, inkóng, ChhiáⁿlínthòegóakiûIâ-hô-hoahō͘chhân-kap-ábô-khì, góachiūpàngÍ-sek-lia̍tlângkhì. Mô͘-sechiūkiûSiōng-tè, Siōng-tèchúnisó͘kiû, hō͘hiah-êchhân-kap-álóng. ÔngūpàngÍ-sek-lia̍tlângkhìá-bô? ; iû-gôanngī-simm̄-thiaⁿMô͘-se, A-lûnêōe.
摩西亞倫in耶和華hō͘田蛤仔無去以色列摩西上帝上帝hō͘ hiah-ê田蛤仔以色列á無猶原硬心毋聽摩西亞倫ê
Siōng-tèkahMô͘-se, A-lûntio̍hkia̍h-khíchhiúēngkoáiⁿ-áphahtîn-ai, hō͘ihòachòebáng-á. Tùián-nilângkapcheng-siⁿthongseng-khulóngūbáng-á. Sai-kongēnghoat-su̍tàio̍hchitêkhóan, lóngbōe-ōe, chiū-tùiHoat-lókóng, cheSiōng-tèsó͘chòe; ôngiû-gôanhóan-hóe.
上帝摩西亞倫kia̍h起枴仔塵埃hō͘蠓仔Tùi按呢kap精牲身軀蠓仔司公法術chit êbōe-ōe就tùi法老che上帝猶原反悔
Siōng-tèkahMô͘-setio̍hkohkhì-kìⁿHoat-lókóng, Tio̍hpàngÍ-sek-lia̍tlângkhì, , góabehhō͘chōe-chōehô͘-sînlâihām-hāiêpeh-sìⁿ; nā-sīÍ-sek-lia̍tlângm̄-sáitú-tio̍hchitêchai-ē. Kè-ji̍tchitêchai-ēchiūkàu, hông-kionglāikappeh-sìⁿêchhân-hn̂gchhù-the̍hlóngchóngsiūchitêchai-ē; Í-sek-lia̍tlânglóng. Hoat-lóôngchit-tia̍pchiūkiaⁿ, kiûMô͘-setio̍hthòeinkiûSiōng-tèkóaⁿchiah-êhô-sînkhì, ichiūbehpàngÍ-sek-lia̍tlângchhutAi-ki̍pkok. Mô͘-sethè-khìkî-tóSiōng-tè; Iâ-hô-hoaiû-gôanchiàuMô͘-seêōe, hō͘hô͘-sînlóngkhì. Hô͘-sînkhìliáu, Hoat-lóêsimit-hoatngī, pàngÍ-sek-lia̍tlângkhì, hō͘Siōng-tèkoh-khahtāng-tāngchek-hoa̍ti.
上帝摩西koh去見法老以色列beh hō͘濟濟胡蠅陷害ê百姓nā是以色列毋使tú著chit ê災禍過日chit ê災禍皇宮kap百姓ê田園厝宅chitê災禍以色列法老chit-tia̍p摩西in上帝chiah-ê河神beh以色列埃及摩西退去祈禱上帝耶和華猶原摩西êhō͘胡蠅胡蠅法老ê益發以色列hō͘上帝koh-khah重重責罰
回上一頁