首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē it pún   聖經選略第一本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 29 chiuⁿ Mô͘-se tô-cháu (Chhut Ai-ki̍p-kì 2: 11~ 25).    第29章摩西逃走(出埃及記2:11-25)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Hoat-lóêcha-bó͘-kiáⁿput-chíthiàⁿMô͘-se, àiichòeha̍k-būnêlâng, só͘-íkiòAi-ki̍pkokchhang-miâêlânglâikà-sī-i.
法老ê查某囝不止摩西學問ê所以埃及聰明ê教示伊
HitAi-ki̍pkokūchōe-chōephok-ha̍kêlâng, chóng-sīm̄-batchinêha̍k-būn, pàichinêSiōng-tè. Inhiah-êlânglóngpàichiáu-siù, , iûⁿ, káu, niau, pàichitêmi̍h. Í-sek-lia̍tlângtiàmAi-ki̍pkoktitinêchó͘A-pek-lia̍p-hán, Í-sat, Ngá-koksó͘pàiêSiōng-tè. Mô͘-seêlāu-búkáⁿūkà-sīipàiSiōng-tè, siông-siôngthòeikiûThiⁿ-pē, hō͘itú-tio̍hbê-he̍k, lâiēngchoan-simkèng-pàiSiōng-tè. Siōng-tèthiaⁿiêlāu-búkî-tó, ēngSèngSînlâikám-hòaMô͘-seêsim, hō͘Mô͘-sechaisè-kanêhù-kùibōe-ōehō͘ipêng-an, bōekiùiêlêng-hûn; kohhō͘isiūⁿKiù-chúêtāi-chì, lâiǹg-bāngāu-lâiêpò-siúⁿ.
Hit埃及濟濟博學ê總是m̄-batê學問ê上帝In hiah-ê鳥獸chitê以色列tiàm 埃及in ê亞伯拉罕以撒雅各ê上帝摩西ê老母教示上帝常常天父hō͘tú著迷惑專心敬拜上帝上帝ê老母祈禱感化摩西êhō͘摩西世間ê富貴bōe-ōe hō͘平安bōeê靈魂koh hō͘救主ê代誌向望後來ê報賞
Hoat-lóôngêcha-bó͘-kiáⁿkhóan-thāiMô͘-sechòeka-kīêkiáⁿ, àiēngke-hélónghō͘i; nā-sīMô͘-sem̄-àiIkam-gōankapSiōng-tèêpeh-sèⁿsiūkan-khó͘, m̄-àihióng-siūchiām-sîêkhoài-lo̍k. Sù-tô͘Iok-hānia̍hkhǹglánsim-koaⁿm̄-thangǹgsè-kanêmi̍h-kiāⁿ. Lánthamka-kīêkhoài-lo̍k, chîⁿ-châi, kapkôan-pèng, khahkè-thâuthiàⁿSiōng-tè, chiūbōe-tit-thangchòeIêkiáⁿ-jî. Lántek-khaktio̍hchīn-simthiàⁿSiōng-tè, Ichiahōeta̍ksó͘-chāichiàu-kò͘lán, hō͘lánchinêhok-khì, kàuêtòalánji̍pThian-tông. Iâ-so͘tehkà-sīIêha̍k-sengia̍hūkóng, Bo̍h-titchek-chūchîⁿ-châitōe-ni̍h, thângōechia̍h, sian ōe phah-pháiⁿ, chha̍tōeuikhangthau-the̍hêsó͘-chāi; tio̍hchek-chūchîⁿ-châithiⁿ-ni̍h, thângbōechia̍h, sianbōephah-pháiⁿ, chha̍tbōeuikhangthau-the̍hêsó͘-chāi.
法老ê查某囝款待摩西家己ê家伙hō͘nā是摩西毋愛甘願kap上帝ê百姓艱苦毋愛享受暫時ê快樂使徒約翰心肝m̄-thang ǹg世間ê物件家己ê快樂錢財kap權柄khah過頭上帝bōe-tit-thangê囝兒的確盡心上帝ta̍k所在照顧hō͘ê福氣ê天堂耶穌teh教示ê學生莫得積聚錢財地裡ōesianōe拍歹ōe偷提ê所在積聚錢財天裡bōesian bōe拍歹bōe偷提ê所在
Mô͘-setōa-hànê, khìkìⁿiêhiaⁿ-tīÍ-sek-lia̍tlâng; khòaⁿ-kìⁿintaⁿ-tehput-chíkan-khó͘. Ūchi̍tji̍tikhòaⁿ-kìⁿAi-ki̍plângtehphahÍ-sek-lia̍tlâng, tòng-bōe-tiâu, khòaⁿlângtī-teh, to̍k-to̍kinnn̄glângnā-tiāⁿ, Mô͘-sechiūkhí-chhiúphah-síAi-ki̍plâng, ēngsoalâitâisin-si. Mô͘-sekiâⁿchitêtāi-chìkáⁿm̄-tio̍h, só͘-íāu-lâichōe-chōekan-khó͘.
摩西大漢êê兄弟以色列看見in擔硩不止艱苦看見埃及teh以色列擋bōe-tiâutī-teh獨獨in若定摩西起手拍死埃及tâi身屍摩西chit ê代誌毋著所以後來濟濟艱苦
Tē-jīji̍tkohchhut-khì, khòaⁿ-kìⁿÍ-sek-lia̍tlângnn̄glângtehsaⁿ-phah. Mô͘-sekhòaⁿ-kìⁿinán-nikiâⁿ, simput-chíiu-būn, in-ūiSiōng-tèêpeh-sìⁿeng-kaitio̍hsaⁿ-thiàⁿ. Mô͘-sekhòaⁿchi̍tlângkhahm̄-tio̍h, chiū-mn̄gikóng, siáⁿ-sūphahêtâng-phōaⁿ? Ìnkóng, Chī-chūisiat-li̍pchòekoaⁿ-húlâisím-phòaⁿ góan? behphah-sígóachhin-chhiūⁿphah-síAi-ki̍plângmah? Mô͘-sethiaⁿ-kìⁿchitōechiūkiaⁿ, in-ūiiphah-sǹglângōechaichā-bō͘-ji̍tsó͘chòeêtāi-chì, kiaⁿ-liáuhō͘Hoat-lóôngsiū-khì, tek-khakhāi-síiêsìⁿ-miā; án-nim̄-káⁿtiàmAi-ki̍p, chiūcháukhìBí-tiânêōe.
第二koh出去看見以色列teh三拍摩西看見in按呢不止憂悶因為上帝ê百姓應該相疼摩西khah毋著就問啥事ê同伴Chī-chūi設立官府甚破ⁿbeh拍死親像拍死埃及mah摩西聽見chit因為拍算ōe昨幕日ê代誌驚了hō͘法老受氣的確害死ê性命按呢毋敢tiàm埃及Bí-tiân ê
Kàu-tèêlâichēchíⁿ-piⁿ, ūkúi-nāêcha-bó͘gín-nálâi, chhōaiûⁿ-kûnlâichia̍hchúiMô͘-sechiūpang-chāninchhiūⁿchúi.
到tè ê井邊幾若查某gín-náchhōa羊群摩西幫贊in
Hitkúi-nāêcha-bó͘gín-ná tò-khìê, chiūinêlāu-pēmiâLiû-jíⁿkóng, Ūchi̍tlângput-chíkhóan-thāigóan, pang-chāngóanchhiūⁿ chúi. Liû-jíⁿthiaⁿ-kìⁿiêcha-bó͘-kiáⁿkóngMô͘-seêtāi-chì, chiūliâm-piⁿchhelângchhiáⁿMô͘-selâichia̍h. Liû-jíⁿàiMô͘-sekapisaⁿ-kaptiàm, Mô͘-sehoaⁿ-hí; Liû-jíⁿchiūēngiêcha-bó͘-kiáⁿSe-phò-latphit-phòeMô͘-se.
Hit幾若查某gín-nátòêin ê老父Liû-jíⁿ不止款待幫贊樹ⁿLiû-jíⁿ聽見ê查某囝摩西ê代誌連鞭摩西Liû-jíⁿ摩西kapsaⁿ-kap tiàm摩西歡喜Liû-jíⁿê查某囝Se-phò-lat匹配摩西
Mô͘-sehit-tia̍pkohchhin-chhiūⁿchāi-chátiàmAi-ki̍phiahhó-gia̍h, itehpang-chāntiūⁿ-lângchhī-iûⁿ; sui-jiânūkan-khó͘, iáu-kúchaiSiōng-tèūkôan-lêngōechiàu-kò͘i; ithiàⁿSiōng-tèkhahkè-thâuAi-ki̍pkokêchâi-pó.
摩西hit-tia̍pkoh親像在早tiàm埃及hiah好額teh幫贊丈人飼羊雖然艱苦iáu-kú上帝權能ōe照顧上帝khah過頭埃及ê財寶
Mô͘-selī-khuiAi-ki̍pliáu-āu, Í-sek-lia̍têlângiû-gôankan-khó͘kàu-ke̍k, kiû-kiòSiòng-tè, Siōng-tèlîn-bín, kohsiàu-liāmchásó͘èng-únA-pek-lia̍p-hán, Í-sat, Ngá-kokêōe.
摩西離開埃及了後以色列ê猶原艱苦到極求叫相tè上帝憐憫koh數念應允亞伯拉罕以撒雅各ê
回上一頁