首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē it pún   聖經選略第一本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 28 chiuⁿ Ai-ki̍p khok-to̍k Í-sek-lia̍t ê lâng. Mô͘-se chhut-sì(Chhut Ai-ki̍p-kì 1: 2~ 10).    第28章埃及酷毒以色列ê人。摩西出世(出埃及記1:2-10)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Iok-sekkapiêhiaⁿ-tīkè-sinchōe-chōe, Í-sek-lia̍tlângtiàmAi-ki̍pkoksiⁿ-thòaⁿchin-chōe, tōaheng-ōng.
約瑟kapê兄弟過身濟濟以色列tiàm埃及生湠真濟興旺
Ūchi̍t-êsinôngchē-ūi, liām-tio̍hIok-sekêkong-lô, òan-hūnÍ-sek-lia̍têlâng, chân-jímkhóan-thāi, hō͘inchòelô͘-châi, siattok-kangbián-kióngÍ-sek-lia̍têlângtio̍h-bôachòe-kang, chi̍t-sîêng. Chitêôngphah-sǹgpháiⁿkhóan-thāiÍ-sek-lia̍têlângōechiām-chiāmsoe-bî; nā-sīSiōng-tètāi-sengínA-pek-lia̍p-hán, kóngbehhō͘iêhō͘-èke-thiⁿchōe-chōechhin-chhiūⁿthiⁿ-téngêchhiⁿ, chhin-chhiūⁿhái-piⁿêsoalóngbōesǹg-tit; kohtùiikóng, Kàutē-sìtāi, behchhōaiêkiáⁿ-sunkohlâiKa-lâmtōekhiā-khí. Siōng-tèsiông-siôngsiàu-liāmitāi-sengsó͘èng-únêōe, só͘-íôngsui-bóngbehchâu-bia̍tÍ-sek-lia̍têlâng, ia̍hlónghoat-titita-ôa; pháiⁿkhóan-thāi, Í-sek-lia̍têlângnā-thiⁿná-chōe.
一個坐位念著約瑟ê功勞怨恨以色列ê殘忍款待hō͘ in奴才督工勉強以色列ê著磨做工一時Chit ê拍算款待以色列êōe漸漸衰微nā是上帝代先亞伯拉罕beh hō͘ê後裔加添濟濟親像天頂ê親像海邊êbōe算得koh第四beh chhōaê囝孫koh迦南徛起上帝常常數念代先應允ê所以雖罔beh剿滅以色列ê法得ta-ôa款待以色列ênā添ná濟
Ôngkhòaⁿ-kìⁿÍ-sek-lia̍têlângke-thiⁿit-hoatchōe, chiūhoan-hùkhioh-chiá-b, ú kóngÍ-sek-lia̍têlângsiⁿta-po͘-kiáⁿ, tio̍hhāi-sí. Khioh-chá-búthànôngêì-sù. Ôngchiūbēng-lēngchèngpeh-sìⁿ, kóngÍ-sek-lia̍têlângsó͘siⁿêta-po͘-kiáⁿlóngtio̍hhiat-lo̍hchìm-sí.
看見以色列ê加添益發吩咐抾姊母以色列êta-po͘囝害死抾姊母ê意思命令百姓以色列êê ta-po͘囝hiat落浸死
Hit-tia̍pūchi̍têhū-jîn-lâng, sio̍kLī-bīcho̍kkèng-ùiSiōng-tè, siⁿchi̍têkiáⁿ, seng-sêngput-sio̍k, m̄-kamchìm-sí, àikiùiêsìⁿ-miā; khǹgkàusaⁿge̍hji̍t-kú, āu-lâikhahtōa-hànkhǹgbōeba̍t, chiūkhiohlô͘-tek-álâichòechi̍t-khasiuⁿ, ēngle̍k-chheng-iûlâikô͘, hô-piⁿlô͘-úiêtiong-kan. Iêlāu-búbōe-ōekohchiàu-kò͘i, chiūthok-tiōngSiōng-tèchiàu-kò͘i.
Hit-tia̍p婦人人利未敬畏上帝生成不贖毋甘浸死ê性命khǹg日久後來khah大漢khǹg bōe蘆竹仔一kha瀝青油河邊蘆葦ê中間ê老母bōe-ōe koh照顧託重上帝照顧
Hit-sîchitêeⁿ-áêtōa-chí, miâBí-lī-àm, hn̄g-hn̄gtehkhiā, khòaⁿiêsió-tīōecháiⁿ-iūⁿ. jōa-kú, Bí-lī-àmkhòaⁿ-kìⁿkúi-nālânglâi. Chíkúi-lângsím-mi̍hlâng? chiū-sīHoat-lóôngêcha-bó͘-kiáⁿkapiêlú-pī, behlâihô-ni̍hsóeseng-khu. Inlóngkhóaⁿ-kìⁿeⁿ-áêtōa-chí, chóng-sīeⁿ-áêtōa-chíí-kengkhòaⁿ-kìⁿin, ia̍hōethiaⁿ-kìⁿinsó͘kóngêōeKhòaⁿ-kìⁿinlâichiūthòeeⁿ-áput-chíkiaⁿ, in-ūikiaⁿ-kìⁿiōekónghō͘Hoat-lóchai, Hoat-lóôngchiūōekahlânglâichìm-síchitêeⁿ-á.
Hit時chit ê嬰仔ê大姊米利暗遠遠tehê小弟ōe怎樣偌久米利暗看見幾若幾人甚物就是法老ê查某囝kapê女婢beh河裡身軀In看見嬰仔ê大姊總是嬰仔ê大姊已經看見inōe聽見inê看見in嬰仔不止因為驚見ōehō͘法老法老ōe浸死chit ê嬰仔
Hoat-lóêcha-bó͘-kiáⁿtehkiâⁿhô-kîⁿhut-jiânkhòaⁿ-kìⁿchi̍tkhasiuⁿ, chiūkahlú-pīkōaⁿkhí-lâi, hian-khuikhòaⁿ; eⁿ-ákhòaⁿ-kìⁿsiⁿ-hūnlângchōe-chōe, chiūkiaⁿtehháu, Hoat-lóêcha-bó͘-kiáⁿm̄-sīchhin-chhiūⁿiêlāu-pēêsim-koaⁿ; khòaⁿ-kìⁿchitêsòe-kiáⁿ, chiūkhó-lîni, kóngHi-pek-lâilângsiⁿ--ê. Bí-lī-àmthiaⁿ-kìⁿchiūkiâⁿchìn-chêngkhìmn̄gikóng, GóalâikhìkiòHi-pek-lâiêlin-búlâiiochitêeⁿ-á, mah? Hoat-lóêcha-bó͘-kiáⁿkóng, . Bí-lī-àmliâm-piⁿtò-khì, kiòiêlāu-bú. Lâiê, Hoat-lóôngêcha-bó͘-kiáⁿchiūikóng, phōkhìthòegóachiàu-kò͘, góabehhō͘kang-chîⁿ. Eⁿ-átit-tio̍hiêlāu-búkohphōi, chiūput-chíhoaⁿ-hí. Khahtōa-hànê, iêlāu-búsiông-siôngkhanikhìhō͘Hoat-lóôngêcha-bó͘-kiáⁿkhòaⁿ. Hoat-lóôngêcha-bó͘-kiáⁿput-chíthiàⁿi, lia̍hchòeika-kīêkiáⁿ, ipiáu-miâkiò-chòeMô͘-se. Mô͘-senn̄g-jīêì-sùchiū-sīTùichúikiûkhí-lâi.
法老ê查某囝teh河墘忽然看見kha女婢kōaⁿ起來掀開嬰仔看見生份濟濟teh háu法老ê查某囝毋是親像ê老父ê心肝看見chit ê細囝可憐希伯來生ê米利暗聽見進前希伯來ê奶母chit ê嬰仔mah法老ê查某囝米利暗連鞭tò去ê老母ê法老ê查某囝照顧beh hō͘工錢嬰仔得著ê老母koh不止歡喜Khah大漢êê老母常常hō͘法老ê查某囝法老ê查某囝不止家己ê表名叫做摩西摩西兩字ê意思就是Tùi起來
ChitêMô͘-seêtāi-chìput-chíkî-kòa i, chhin-chhiūⁿchá-ji̍tIok-pekêtāi-chìia̍hkî-kòa i, hō͘lánchaiSiōng-tètek-khakthiaⁿ-kìⁿiêpeh-sìⁿkî-tó.
Chit ê摩西ê代誌不止奇怪親像早日約伯ê代誌奇怪hō͘上帝的確聽見ê百姓祈禱
Mô͘-sechhut-sìê, iêlāu-búsimchinhôan-ló, in-ūiichaiHoat-lóôngêbēng-lēngput-chígiâm. Iêsimtehphah-sǹg, m̄-chaitio̍hcháiⁿ-iûⁿchiahōepó-hō͘chitêkiáⁿ, HitkáⁿūkiûSiōng-tè, Siōng-tèchiūchí-sīiēngsím-mi̍hhong-hoat; ia̍hkhuiHoat-lóôngcha-bó͘-kiáⁿêsim, hō͘ikah-ìchitê gín-, Siōng-tèchin-chiàⁿthiàⁿsòe-kiáⁿ, chhin-chhiūⁿIâ-so͘ūkóng, Thiⁿ-pēm̄-àisit-lo̍hchi̍têsòe-kiáⁿ.
摩西出世êê老母煩惱因為法老ê命令不止êteh拍算毋知怎羊保護chit êHit上帝上帝指示甚物風法法老查某囝êhō͘合意chit êgín-上帝真正細囝親像耶穌天父毋愛失落細囝
回上一頁