首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē it pún   聖經選略第一本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 22 chiuⁿ Ngá-kok kap Iok-sek kui-thian (Chhòng-sè-kì 49, 50 chiuⁿ).    第22章雅各kap約瑟歸天(創世記49,50章)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Ngá-koktiàmAi-ki̍pcha̍p-chhitpêng-pêngan-an, siáⁿtāi-chì; ichi̍tkeia̍hsūn-liūsūn-liū. Hittia̍pichi̍t-pahsì-cha̍p-chhit. Khòaⁿ-kìⁿka-kīūpīⁿ, chai-kiòjōaōe, chiahchhelângkiòIok-seklâi, behichiok-hok, kohkapikóng-ōe. Iok-sekchi̍t-ēthiaⁿ-kìⁿtehtiàui, chiūsòachhōann̄gêkiáⁿMá-ná-se, Í-hoat-liânkhì. Kàuê, Ngá-kokchám-jiânjio̍k, khòaⁿ-kìⁿIok-seklâi, chiūkiūⁿ-peh-nìkhí-lâichē, chiongIâ-hô-hoasó͘siúⁿ-sùêhok-khì, só͘èng-únêōe, lâiIok-sekkóng. Ngá-kokoa̍t-lìn-tńgkhòaⁿ-kìⁿnn̄glângIok-sekêsin-piⁿ, chiūmn̄gkóng, Chitnn̄gêchī-chūi? Iok-sekkóng, góaêkiáⁿ, Siōng-tèAi-ki̍psiúⁿ-sùgóa. Ngá-kokchiūkahnn̄glângkiâⁿóa, behinchiok-hok. Chiongsiang-chhiúáⁿ in, inchim-chhùi, to-siāSiōng-tèm̄-nāhō͘ikìⁿ-tio̍hIok-sek, ia̍hhō͘ikìⁿ-tio̍hIok-sekêkiáⁿ; chiūchhun-chhiúhōaⁿnn̄glângêthâu-khak, inchiok-hok, kóng, Gōangóaêchó͘A-pek-lia̍p-hánkapgóaêÍ-satêSiōng-tè, kapchín-kiùgóathoat-līhōan-lānêThiⁿ-sàisiúⁿ-sùhok-khìhō͘chínn̄gêgín-ná.
雅各tiàm埃及十七平平安安代誌順溜順溜Hit-tia̍p一百四十七看見家己知叫ōe約瑟beh 祝福koh kap講話約瑟一下聽見tehsòa chhōaMá-ná-se以法連ê雅各嶄然看見約瑟強peh-nì起來耶和華賞賜ê福氣應允ê約瑟雅各越輾轉看見約瑟ê身邊Chitchī-chūi約瑟ê上帝埃及賞賜雅各beh in祝福雙手áⁿinin唚嘴多謝上帝m̄-nā hō͘見著約瑟hō͘見著約瑟ê伸手hōaⁿê頭殼in祝福ê亞伯拉罕kapê以撒ê上帝kap拯救脫離患難ê天使賞賜福氣hō͘ chígín-ná
Ngá-kokkohkiòiêchèng-kiáⁿlâi, sòainchiok-hok. Iâ-hô-hoahō͘Ngá-kokchaiāu-lâiêtāi-chì, lóngiêkiáⁿkóng. ŪkóngkàuIû-tāiêhō͘-èōechhutông; kohkóngKiù-chúia̍hōetùiIû-tāichhut; lēng-gōakohiêkiáⁿkóng, Iâ-hô-hoatek-khakkì-titin, chhōainchhutAi-ki̍p, khìKa-lâm-tōe. Kohhoan-hùiêkiáⁿkóng, M̄-thangchionggóabâi-chòngAi-ki̍p, tio̍hchòngKa-lâm-tōe, Be̍k-pí-lia̍pêhia̍t, kūnA-pek-lia̍p-hán, Í-satêsin-piⁿ.
雅各kohê眾囝sòa in祝福耶和華hō͘雅各後來ê代誌ê猶大ê後裔ōekoh救主ōe tùi猶大另外koh ê耶和華的確記得inchhōa in埃及迦南地Koh吩咐êm̄-thang埋葬埃及迦南地Be̍k-pí-lia̍p ê亞伯拉罕以撒ê身邊
Ngá-kokhoan-hùbêng-pe̍k, chiūbîn-chhn̂g-ni̍h, khùi-tn̄g.
雅各吩咐明白眠床裡氣斷
Ngá-kokia̍hchhin-chhiūⁿlánūchōe, ia̍hūkiâⁿchōe-chōeêm̄-tio̍h, chóng-sīūhóan-hóekóe-pìⁿsìnbāngKiù-chú.
雅各親像濟濟ê毋著總是反悔改變救主
Iok-sekkhòaⁿ-kìⁿiê, chiūàⁿiêbīn-chêng, tōa-siaⁿthî-khàu; kohAi-ki̍plângūi-tio̍hipi-aichhit-cha̍pji̍tê. Iok-sekchiahtùiHoat-lóôngkóng, Góaêbehê, ūhoan-hùgóam̄-thangbâi-chòngitī-chia, tek-khaktio̍hūn-koantò-khìKa-lâm, in-ūihiaūchó͘-bōngtī-teh; taⁿkiûbō͘góakhìbâi-chòngi, chiahkohlâi. Hoat-lóchúni. Iok-sekkapiêhiaⁿ-tīūn-koanchiūⁿkhìKa-lâmtōe, Ai-ki̍pêlângchin-chōeia̍hkhìsàng-chòng. Inkohpi-aichhitji̍t, chiahbâi-chòngNgá-kokBe̍k-pí-lia̍pêhia̍t, kapA-pek-lia̍p-hán, Í-satêsin-sisaⁿ-óa.
約瑟看見êàⁿ ê面前大聲啼哭koh埃及為著悲哀七十ê約瑟tùi法老êbehê吩咐m̄-thang埋葬tī-chia的確運棺tò去迦南因為hia祖墓tī-tehtaⁿbō͘埋葬koh法老約瑟kapê兄弟運棺迦南埃及ê真濟送葬In koh悲哀埋葬雅各Be̍k-pí-lia̍p êkap亞伯拉罕以撒ê身屍相倚
Iok-sekkaphiaⁿ-tībâi-chòngNgá-kokbêng-pe̍k, kohtò-lâiAi-ki̍pkok. Iok-sekêhiaⁿ-tīkohlâikiûisià-biáninchêngsó͘chòeêpháiⁿ. Iok-sekthiaⁿ-kìⁿiêhiaⁿ-tīán-nikóng, chiūlâuba̍k-sái, kahinm̄-sáikiaⁿ, kóng, Góaput-chíhoaⁿ-híchiàu-kò͘lín. Chiah-êhiaⁿ-tīchiahpàng-sim, tiàmAi-ki̍pkhiāput-chípêng-an.
約瑟kap兄弟埋葬雅各明白koh tò來埃及約瑟ê兄弟koh赦免inê約瑟聽見ê兄弟按呢目屎in毋使不止歡喜照顧Chiah-ê兄弟放心tiàm埃及不止平安
Iok-sekchia̍hkàupah-itchiah. Behêkiòiêhiaⁿ-tīlâi, inkóng, Góabehlah; línm̄-sáikiaⁿ, Siōng-tètek-khakchiàu-kò͘lín, chhōalínêhō͘-ètò-khìKa-lâmtōe. Góasí-liáu, línm̄-thangtâigóatī-chia, tánlínbehchhutAi-ki̍p, chiahtòagóaêkut-thâutò-khìKa-lâmbâi-chòng.
約瑟百一Behêê兄弟inbehlah毋使上帝的確照顧chhōaê後裔tò去迦南死了m̄-thang tâitī-chiabeh埃及ê骨頭tò去迦南埋葬
Iok-seksí-liáu, Ai-ki̍pêi-sengēngio̍h chhòng iêsin-sikú-kúbōepháiⁿ, chiahūkhǹg-koankúi-nāpahthèng-hāuIû-thàilângchhutAi-ki̍p, chiūūn-koantò-khì.
約瑟死了埃及ê醫生學創伊ê身屍久久bōekhǹg棺幾若聽候猶太埃及運棺tò去
回上一頁