首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē it pún   聖經選略第一本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 20 chiuⁿ Piān-ngá-bín kap hiaⁿ khì Ai-ki̍p (Chhòng-sè-kì 43~ 45 chiuⁿ).    第20章便雅憫kap兄去埃及(創世記43-45章)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Iok-sekkáu-êhiaⁿ-tī, gō͘-kaktia̍h-liáutit-behtò-khì, Iok-sekkahilāi-bīnêlângpī-pānniû-chháuhō͘inlō͘-ni̍hthangchia̍h; kohkahlângàm-chīⁿchiongta̍k-lânglâitia̍hêgûn, iû-gôaninêbe̍h-tē. Inkhìkàukheh-kóan, chi̍tlângkhui, behchhī, khòaⁿ-kìⁿgûnchiàu-gôantī-teh. Chi̍t-ēkàuintau, ta̍k-êkhòaⁿ-kìⁿtē-álāilóngūgûn, put-chígông-ngia̍h. Ngá-kokthiaⁿ-kìⁿinkónglâuSe-biānAi-ki̍p, kohàiPiān-ngá-bínkhì, iêsim-koaⁿput-chíkan-khó͘, kóng, Línsiong-hāigóaêkiáⁿ, Iok-sekbô-khìliáu, Se-biānbô-khì, taⁿliânPiān-ngá-bínia̍hbehsòagóachhōa-khì; chelónghāikàugóasin-chiūⁿ. Liû-piānkóng, chitêkiáⁿchòekaugóa, góatek-khakkohchhōalâihêng. Ngá-kokta̍h-ngībeh.
約瑟九個兄弟五榖糴了tit-beh tò去約瑟內面ê備辦糧草hō͘ in路裡thangkoh暗靜ta̍k人ê猶原in ê麥袋In客館beh看見照原tī-teh一下in tauta̍k-ê看見袋仔不止楞愕雅各聽見in西面埃及koh便雅憫ê心肝不止艱苦傷害ê約瑟無去西面無去taⁿ便雅憫beh sòa chhōa去che身上Liû-piānchit ê的確koh chhōa雅各踏硬beh
Āu-lâigō͘-kakchia̍hliáu, Ngá-kokkahinhāu-siⁿkohkhìAi-ki̍ptia̍h. Inkóng, Piān-ngá-bínhō͘góanchhōa-khì, góanm̄-káⁿkhì, in-ūihitêlângbēng-lēngtek-khaktio̍hchhōaikhì, , gō͘-kakthiògóan. Iû-tāichiūkóng, chitêkiáⁿchòekaugóa, góa, tek-khakkohchhōaitò-lâi. Hit-tia̍pNgá-kokkì-titchêngThiⁿ-pēêchiàu-kò͘i, ia̍hta̍ktehpó-hō͘i, taⁿtek-khakūkôan-lêngthanghō͘iêkiáⁿpêng-antò-lâi, chiahtùihiah-êkiáⁿkóng, kahán-ni, chhōaikhì--loh; ia̍htio̍hpī-pānké-chí, bi̍t, thn̂g, hiuⁿ-liāuthangkhìsànghitêtāi-jîn, chêngêgûntòakhìhêngi, lēng-gōakohtòagûnkhìtia̍h, chiahsòachhōaPiān-ngá-bínkhì; góakiûSiōng-tèchiàu-kò͘lín, hō͘línkhìAi-ki̍pkìⁿhitêtāi-jîn, biánkhitisiū-khì.
後來五榖雅各in後生koh埃及In便雅憫hō͘chhōa去毋敢因為hit ê命令的確chhōa五榖猶大chit ê的確koh chhōatò來Hit-tia̍p雅各記得天父ê照顧ta̍kteh保護taⁿ的確權能thang hō͘ê平安tò來tùi hiah-ê按呢chhōa去loh備辦果子香料thanghit ê大人ê另外kohsòa chhōa便雅憫上帝照顧hō͘埃及hit ê大人khit受氣
Tāi-kechiūkhí-sin, kàuAi-ki̍p, Iok-sekthiaⁿ-kìⁿhiah-êhiaⁿ-tīlâi, ia̍hchhōaPiān-ngá-bínlâi, chiūkahlângchhiáⁿikhìgóaêchhù, kin-á-ji̍tgóabehhō͘inkapgóachia̍h. Inlāi-bīnêlângchiàuIok-sekêōe, chiūchhōainkhì, iúⁿ-chúihō͘tāi-kesóekha, ia̍hichhī. Se-biānchit-tia̍pia̍hchhutkaⁿ, lâikapinsaⁿ-kìⁿ.
大家起身埃及約瑟聽見hiah-ê兄弟chhōa便雅憫ê今仔日beh hō͘ in kapIn內面ê約瑟êchhōa in舀水hō͘大家西面chit-tia̍pkap in相見
Iok-sektò-lâiê, hiah-êhiaⁿ-tīchionglé-mi̍hhiànhō͘i, tāi-kepàii, ia̍hēnggûnbehhêngi. Iok-sekmn̄gkóng, Línlāu-pēkūn-lâimah? Inkóng, . Kohmn̄gkóng, Chitêlínsió-tīmah? Chiūkim-kimsiòngPiān-ngá-bín, sim-koaⁿput-chíthiàⁿi, kóng, Sòe-kiáⁿah, Siōng-tèpì-iū. Iok-sekchhùitehkóngchitōe, ba̍k-sáichhē-chhē, m̄-àihō͘hiaⁿ-tīkhòaⁿ-kìⁿ, chiahcháuji̍ppâng-lāithî-khàu. Bīnsóe-sóetehchiahkohchhut-lâi, bēng-lēnglângpâitōatoh, hō͘inchia̍h. Iok-sekchiūchiongtit-behchia̍hêmi̍hlâipun, ta̍klângchi̍thūn, Piān-ngá-bíngō͘hūn. Tāi-keûi-lûitehchia̍hput-chíhoaⁿ-hí. Chia̍hsoah, Iok-sekàm-chīⁿkóan-kekóng, Inlâitia̍hgō͘-kakêgûnlok-hēinta̍klângêtē-á, góalimchiúêgûn-poethe̍hkhìsiu-hēPiān-ngá-bínêtē-á.
約瑟tò來êhiah-ê兄弟禮物hō͘大家beh約瑟老父近來mahInKohChit ê小弟mah金金便雅憫心肝不止細囝ah上帝庇佑約瑟tehchit目屎chhē-chhē毋愛hō͘兄弟看見房內啼哭洗洗tehkoh出來命令hō͘ in約瑟tit-behêta̍k便雅憫大家圍纍teh不止歡喜soah約瑟暗靜管家In五榖êlok-hē in ta̍kê袋仔ê銀杯收hē便雅憫ê袋仔
chá-khítāi-kekhí-sinbehtò-khì. Inkhìliáu, Iok-sekchiūkahlângkhìtuiin, sòamn̄gkhòaⁿinsím-mi̍hlângthau-the̍hgóaêgûn-poe. Hitlângkhìjōa-hn̄gtui-tio̍h, chiàuIok-sekêōemn̄gin. Inlóngm̄-chaichitêtāi-chì, put-chígông-ngia̍h, kóng, Chòechhiau, hitêthau-the̍h--ê, itio̍h, góanchòeêlô͘-châi.
早起大家起身beh tò去In約瑟insòain甚物偷提ê銀杯Hit偌遠追著約瑟êinIn毋知chit ê代誌不止楞愕hit ê偷提êê奴才
Tāi-kechiūpànggō͘-kak-tēlo̍h-lâi, behhō͘inchhiau. KhuikàuPiān-ngá-bínhitchiahchhiau-tio̍h. Hiah-êhiaⁿ-tīput-chíhôan-ló, thiah-li̍h8saⁿ, lâikàuIok-sekbīn-chêng, lóngkūi-kūilo̍h-khì. Iok-sekhoahin, kóng, kàuchiahtōa-táⁿ, chòechitêtāi-chì. Tāi-keìni, kóng, Góantaⁿia̍hsiáⁿōethangìn, Siōng-tèí-kenghián-bênggóanchêngsó͘chòeêpháiⁿ, taⁿtio̍hlia̍hgóanchòelô͘-châi, chiahōechòe-tit. Iok-sekkóng, M̄-sái; chhiau-tio̍hgûn-poeitau--ê, hitlângchiūkàu-gia̍h; líntāi-chì, chòelíntò-khì. Iû-tāikóng, Góaí-kengbehchhōaPiān-ngá-bíntò-khì, lia̍hgóachiū, pàngitò-khì; nā-sīgóaka-kītò-khì, Piān-ngá-bínbô-khì, m̄-chaibehcháiⁿ-iūⁿ; kiaⁿ-liáugóaêkhòaⁿ-kìⁿi, káⁿōe.
大家五榖袋落來beh hō͘ in便雅憫hit搜著Hiah-ê兄弟不止煩惱拆裂約瑟面前跪跪落去約瑟inchiah大膽chit ê代誌大家taⁿthang上帝已經顯明êtaⁿ奴才做得約瑟毋使搜著銀杯taôehit夠額代誌tò去猶大已經beh chhōa便雅憫tò去tò去nā是家己tò去便雅憫無去毋知beh怎樣驚了ê看見ōe
Hit-tia̍pIok-sekchiūbēng-lēngtehchhe-ēngêlânglóngchhut-khì. To̍k-to̍kIok-sekkaphiah-êhiaⁿ-tītī-tehnā-tiāⁿ, Iok-sekchiūtōasiaⁿthî-khàu, kóng, Góalínchêngsó͘bōeêIok-sek, línhiaⁿ-tī, góaêiáutī-tehmah? Ta̍kêchēng--chēng-chēng, kiaⁿkàubōekò͘-tit. Iok-sekchiahēngêōean-ùiinêsim, kóng, Línm̄-sáikiaⁿ; línchêngbōegóaêtāi-chì, tú-túlâichiâⁿThiⁿ-pēêchí-ì, hō͘góathanglâikiùlângêsìⁿ-miā. Igóachek-chūgō͘-kakthèng-hāuki-hngkàu, chiūthangbōe, chiahhō͘thong-kokêpeh-sìⁿbiángō-sí. Líntaⁿkín-kíntò-khì, chhōagóaêlâi, góabehiúⁿ-chhīi, sòaiúⁿ-chhīlín; línikóng, góatī-teh, Thiⁿ-pēpó-hō͘góa, hō͘góachòetōa-koaⁿkóan-líAi-ki̍pêkok-chèng.
Hit-tia̍p約瑟命令teh差用ê出去獨獨約瑟kap hiah-ê兄弟tī-teh若定約瑟啼哭ê約瑟兄弟êiáu tī-teh mahTa̍k-ê靜靜靜bōe顧得約瑟ê安慰in ê毋使ê代誌tú-tú天父ê旨意hō͘thangê性命積聚五榖聽候飢荒thanghō͘通國ê百姓餓死taⁿ緊緊tò去chhōaêbeh養飼sòa養飼tī-teh天父保護hō͘大官管理埃及ê國政
Hit-tia̍pIok-sekphōta̍k-êhiaⁿ-tīêām-kún, kapinchim-chhùi; tāi-kethî-khàu, saⁿ-kapkóng-ōe.
Hit-tia̍p約瑟ta̍k-ê兄弟ê頷頸kap in唚嘴大家啼哭saⁿ-kap講話
Hoat-lóôngthaiⁿ-kìⁿIok-sekhiaⁿ-tīlâi, chinhoaⁿ-hí. Kàuinbehtò-khì, pī-pānlé-mi̍hkahinsànghō͘Ngá-kok; lēng-gōachhebé-chhiakhìpoaⁿ-chhiáⁿthong-kelâiAi-ki̍pkhiā. Iok-sekia̍hka-kīpī-pāni-chiûⁿ, lō͘-hùi, kan-niûhō͘in.
法老聽見約瑟兄弟歡喜in beh tò去備辦禮物inhō͘雅各另外馬車搬請通家埃及約瑟家己備辦衣裳路費乾糧hō͘ in
Chi̍t-ēkàuintau, kín-kínNgá-kokkóng, Iok-sekiáutī-teh, chit-tia̍ptehchòeAi-ki̍pkokêtōa-koaⁿ. Ngá-kokkhí-thâum̄-káⁿsìn, kàukhòaⁿ-kìⁿhiah-êbé-chhia, chiahkóng, Góaêgōanchioklah, góaêkiáⁿIok-sekiáutī-teh, góatek-khakbehkhìkhòaⁿi.
一下in tau緊緊雅各約瑟iáu tī-tehchit-tia̍p teh埃及ê大官雅各起頭毋敢看見hiah-ê馬車êlahê約瑟iáu tī-teh的確beh
Khí-thâuIok-sekkìⁿ-tio̍hhiaⁿ-tīê, ibehchhì-khòaⁿhiaⁿ-tīêsimūhóan-hóeá; kàukhòaⁿ-kìⁿhiaⁿ-tīūhóan-hóeêsim, chiūsià-biánin. Lántio̍ho̍hIok-sekêkhóan; khiokūlângtek-chōelán, lánia̍htio̍hsià-biáni, khóan-thāii; in-ūiSèng-chhehkóng, Tùi-te̍kiau, tio̍hhō͘ichia̍h; chhùi-ta, tio̍hhō͘ilim.
起頭約瑟見著兄弟êbeh試看兄弟ê反悔á看見兄弟反悔ê赦免in約瑟ê得罪赦免款待因為聖冊對敵hō͘嘴乾hō͘
回上一頁