首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē it pún   聖經選略第一本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 17 chiuⁿ Iok-sek hō͘ i ê hiaⁿ pháiⁿ khoán-thāi (Chhòng-sè-kì 37 chiuⁿ).    第17章約瑟hō͘伊ê兄歹款待(創世記37章)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Ngá-kokūcha̍p-jīêkiáⁿ, miâLiû-piān, Se-biān, Lī-bī, Iû-tāi, Í-sat-ka, Se-pò͘-lûn, Iok-sek, Piān-ngá-bín, Tàn, La̍p-tāi-lī, Ka-tek, A-siat.
雅各十二Liû-piān西面利未猶大以撒加西布侖約瑟便雅憫Tàn納大利Ka-tek亞設
Iok-sekcha̍p-chhit, Piān-ngá-bíniáusòe-hàn, iáu--ê lóngkhahtōa. Iok-sekcha̍pêhiaⁿêkhóan-sit, kèng-ùiSiōng-tèêsim; nā-sīIok-sektùisiàu-liânêchòekhiân-sêngêlâng. Ngá-kokke̍kthiàⁿIok-sek, chòeūhoeêsaⁿhō͘ichhēng. Cha̍pêhiaⁿkhòaⁿ-kìⁿkhahthiàⁿIok-sek, chiūòan-tò͘, pháiⁿ-khóan-thāii, nā-sīSiōng-tèput-chíthiàⁿi, ta̍kpó-hō͘i.
約瑟十七便雅憫iáu細漢iáôekhah約瑟ê款式敬畏上帝ênā是約瑟tùi少年ê虔誠ê雅各約瑟êhō͘穿看見khah約瑟怨妒歹款待nā是上帝不止ta̍k保護
Ūchi̍tIok-sekbāng-kìⁿkaphiaⁿ-tīchhân-hn̂gtehhâ-tiū; , hiaⁿ-tīsó͘êlóngtó-lo̍h-khìpàiIok-seksó͘hitchi̍t. Hitêì-sùSiōng-tètiâu-tîbehhō͘Iok-sekchaiāu-lâiiêhiaⁿ-tīōehâng-ho̍ki. Hiaⁿ-tīthiaⁿ-kìⁿikóngchitêbāng, chiūput-chísiū-khì.
約瑟夢見kap兄弟田園teh縖稻兄弟ê倒落去約瑟hitHit ê意思上帝刁持beh hō͘約瑟後來ê兄弟ōe降服兄弟聽見chit ê不止受氣
jōa-kú, Iok-sekkoh-chàibāng-kìⁿji̍tge̍hkapcha̍p-itlia̍pchhiⁿ, lóngtehpàii, chiūkónghō͘iêlāu-pēkaphiaⁿ-tīthiaⁿ. Ngá-kokthiaⁿ-kìⁿchitêtāi-chì, chiūlio̍háhiáu-tithitêì-sù, sim-lāiput-sîtehsiūⁿ; chóng-sīhiaⁿ-tīit-hoatòan-hūni.
偌久約瑟閣再夢見kap十一tehhō͘ê老父kap兄弟雅各聽見chit ê代誌曉得hit ê意思心內不時teh總是兄弟益發怨恨
Ngá-kokêcheng-siⁿchin-chōe, hō͘iêkiáⁿlâichiàu-kò͘. Ūchi̍tpáicha̍pêkiáⁿkóaⁿiûⁿkhìSī-kiàmlâichhī, Iok-sekkapPiān-ngá-bínkhì. Chi̍tji̍tNgá-kokIok-sekkóng, Góaàikhìkhòaⁿêhiaⁿcháiⁿ-iūⁿ, tò-lâihê-hokgóa. Iok-sekchaiiêhiaⁿòan-hūni, iáu-kúiân-chhiân, liâm-piⁿthànlāu-pēêchhùi, óa-khòSiōng-tèpó-hō͘, khìchhēhiaⁿ. KhìkàuSī-kiàmchhē; ūlângikóng, LínhiaⁿlóngkhìTo-tanlah, hiachhēchiūtio̍h.
雅各ê精牲真濟hō͘ê照顧Sī-kiàm約瑟kap便雅憫雅各約瑟ê怎樣tò來回覆約瑟ê怨恨iáu-kú延遷連鞭老父ê倚靠上帝保護chhēSī-kiàm chhēTo-tan lahhia chhē
Hiaⁿkhòaⁿ-kìⁿIok-seklâibehkàu, chiūsaⁿ-kapkóng, Chòebāng--êlâilah! lâiithâi-sí, chiongiêsin-sihiatlo̍hchíⁿ, chiahsì-kòekóng, ihō͘iá-siùchia̍h-khì, āu-lâikhòaⁿiêbāngōeèng-giāmbōe. Liû-piānkóng, M̄-thanglâuiêhui̍h; hiatlo̍hchíⁿchiū, Liû-piānêì-sùbehkiùi, lâikauhō͘lāu-pē. Iok-sekkàu-tè, hiaⁿchiūlia̍hi, thǹghitniáūhoeêsaⁿ, ihiat-lo̍hchíⁿ; hitêchíⁿkhang-khangchúi. Hiat-lo̍hkhìliáu, hiaⁿchiūchòeinchē-tehchia̍h.
看見約瑟behsaⁿ-kap夢êlah刣死ê身屍hiat四界hō͘野獸食去後來êōe應驗bōeLiû-piānm̄-thangêhiatLiû-piān ê意思behhō͘老父約瑟到tèhitêhiat落hit ê空空hiat落in坐teh
Tehchia̍hê, ūchi̍ttīnÍ-si̍t-má-līkapBí-tiânêseng-lí-lânglâi. Liû-piāntī-teh, iû-tāichiūhiaⁿ-tīkóng, Thâisió-tī, sím-mi̍hlī-ek? Ilánkut-jio̍kêchhin, m̄-thanghāi-sí; lâibōehō͘chiah-êÍ-si̍t-má-līêlâng, khah. Tāi-keìn-hó; chiūkhìchíⁿ--ni̍h, khanIok-sekkhí-lâi, bōejī-cha̍pêgûn-chîⁿ.
Tehê以實馬利kap Bí-tiân ê生理人Liû-piāntī-teh猶大兄弟小弟甚物利益骨肉êm̄-thang害死hō͘ chiah-ê以實馬利êkhah大家應好井裡約瑟起來二十銀錢
Chiah-êseng-lílângA-pek-lia̍p-hánêsòe-îHā-kahkapKi-to͘-latêhō͘-è, chit-tia̍ptùiKi-lia̍tlâi, behkhìAi-ki̍pbóe-bōe; chiūtòaIok-sekkàuAi-ki̍pbōehō͘chi̍têtōa-koaⁿ, miâPho-thê-hoa̍t, chòelô͘-po̍k.
Chiah-ê生理亞伯拉罕ê細姨夏甲kap Ki-to͘-lat ê後裔chit-tia̍p tùi基列beh埃及買賣約瑟埃及hō͘大官Pho-thê-hoa̍t奴僕
Liû-piāntó-lâi, chhēIok-sek, sim-koaⁿput-chípeh-pak, thiah-phòaka-kīêsaⁿ, kóaⁿ-kínkhìtāi-kekóng, Gín-nátī-teh, góabehcháiⁿ-iūⁿ? Tāi-kelóngchhiù-chháii; khìthâichi̍tchiahiûⁿ-á, chiongIok-sekhitniáhoe-saⁿùniûⁿ-hui̍h, kahlânghiaⁿ̍htò-khìhō͘lāu-pēkhòaⁿ, kóng, Góankhioh-tio̍hchitniá, chhìkhòaⁿêkiáⁿê, ám̄-sī? Ngá-kokkhòaⁿ-kìⁿ, kóng, Chin-chiàⁿgóaêkiáⁿêsaⁿ, tek-khakhō͘iá-siùchia̍h-khì, kā-siongseng-khu, thanggî-ngái, Chiūtōa-siaⁿthî-khàu, thiah-phòaka-kīêsaⁿ, lóngsiūan-ùi.
Liû-piān tò來chhē約瑟心肝不止扒腹拆破家己ê趕緊大家gín-nátī-tehbeh怎樣大家瞅睬羊仔約瑟hit花衫羊血hiaⁿ̍h tò去hō͘老父抾著chitêêá毋是雅各看見真正êê的確hō͘野獸食去咬傷身軀thang疑騃大聲啼哭拆破家己ê安慰
Khí-thâuNgá-kokūsiatiê, chit-tia̍piêhāu-siⁿlâisiati. Lângsó͘siu-sêng--êchiàuisó͘chèng--ê.
起頭雅各êchit-tia̍pê後生收成ê種ê
Iok-sektiàmAi-ki̍pchhin-lângthangóa-khò, chin-chiàⁿkhó-liân-tāi, chóng-sīiūkèng-ùi, óa-khòSiōng-tè. Siōng-tèchúnikî-tó, chiàu-kò͘i, kohpang-chānichīnpún-hūn, hō͘isiūbê-he̍k. Siàu-liânêlângtio̍ho̍hIok-sekêkhóan-sit, kiám-chháikhí-thâutú-tio̍hkan-khó͘, lō͘-béōechaikèng-ùiSiōng-tèsi̍t-chāiūhok-khì.
約瑟tiàm 埃及親人thang倚靠真正可憐代總是敬畏倚靠上帝上帝祈禱照顧koh幫贊本份hō͘迷惑少年ê約瑟ê款式檢采起頭tú著艱苦路尾ōe敬畏上帝實在福氣
回上一頁