首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē it pún   聖經選略第一本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 15 chiuⁿ Ngá-kok chhut-gōa koh tò-lâi (Chhòng-sè-kì 29, 31 chiuⁿ).    第15章雅各出外koh tò來(創世記29,31章)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Ngá-kokiáu-bēlī-khuiPek-te̍k-līê, kî-tóSiōng-tè, kiûIéng-óankapitī-teh, ta̍kji̍thō͘iūthangchia̍h, ūthangchhēng, āu-lâikohchhōaitò-lâilāu-pētau. Kohkóng, Góaéng-éngbehjīnIâ-hô-hoachòegóaêSiōng-tè. Ihit-tia̍pchaito̍k-to̍kSiōng-tèūkôan-lêngthangsiúⁿ-sùhok-khì, hō͘itit-tio̍hpêng-an; chiūput-chíkèng-ùiSiōng-tè. Chitêtāi-chìbêng-pe̍k, Ngá-kokkhí-sin, khìkàuPa-thán-a-lân. Khòaⁿ-kìⁿhiachi̍têchíⁿ, ūsaⁿkûniûⁿ, lângtehkò͘. Ngá-kokmn̄ghitêlâng, kóng, LínbatLia̍p-panmah? Iìnkóng. Batah; iêcha-bó͘-kiáⁿLia̍p-kiattehchhōaiûⁿtit-behlâi. Lia̍p-kiatchiū-sīNgá-kokêpiáusió-bē. Ngá-kokkìⁿ-tio̍hi, hoaⁿ-híkàulâuba̍k-sái. Lia̍p-kiattò-khìiêkóng. Ngá-koklâilah!Lia̍p-panchhut-lâingiâ-chi̍hi, chhiáⁿikhìintau, lâuitiàmhia.
雅各猶未離開伯特利ê祈禱上帝永遠kaptī-tehta̍khō͘thangthang穿後來koh chhōatò來老父tauKoh永永beh耶和華ê上帝hit-tia̍p獨獨上帝權能thang賞賜福氣hō͘得著平安不止敬畏上帝Chit ê代誌明白雅各起身巴坦亞蘭看見hiateh雅各hit êbat Lia̍p-pan mahBat ahê查某囝Lia̍p-kiat teh chhōatit-behLia̍p-kiat就是雅各ê小妹雅各見著歡喜目屎Lia̍p-kiat tò去ê雅各lahLia̍p-pan出來迎接in tautiàm hia
Ngá-kokkapitiàmkàukú-kúpang-chānLia̍p-pankò͘-iûⁿ, sòachhōainn̄gêcha-bó͘-kiáⁿ, tōa--êmiâLī-a, sòe--êchiū-sīLia̍p-kiat. Ngá-kokput-chíthiàⁿLia̍p-kiat; Siōng-tèsiúⁿ-sùhok-khìhō͘Ngá-kok, hō͘isiⁿchōe-chōekiáⁿ, ia̍htit-tio̍hchin-chōemî-iûⁿ, soaⁿ-iûⁿ, , lo̍k-tô. Lia̍p-pankhòaⁿ-kìⁿNgá-kokêcheng-siⁿikhahchōe, chiūhoaⁿ-hí, òan-tò͘i. Siōng-tèkì-tittāi-sengèng-únNgá-kokhitōe, chiahhoan-hùNgá-koklī-khuiLia̍p-pantò-khìKa-lâmtōe.
雅各kaptiàm久久幫贊Lia̍p-pan顧羊sòa查某囝大ê利亞細ê就是Lia̍p-kiat雅各不止Lia̍p-kiat上帝賞賜福氣hō͘雅各hō͘濟濟得著真濟綿羊山羊駱駝Lia̍p-pan看見雅各ê精牲khah歡喜怨妒上帝記得代先應允雅各hit吩咐雅各離開Lia̍p-pan tò去迦南
Ngá-kokchiūkiòka-kīchi̍tkeêlâng, khiâlo̍k-tô, ia̍hchhōacheng-siⁿsòathe̍hisó͘ūlóng-chóngê-mi̍h, àm-chīⁿkhí-sin, hō͘Lia̍p-panchai. Khìsaⁿ-ji̍t, Lia̍p-panchiahthiaⁿ-kìⁿ, chiūcháukhìtuii, kàuKi-lia̍tsoaⁿchiahtui-tio̍h. tui-tio̍hêtāi-seng, Siōng-tèthokLia̍p-panêbāng, kahim̄-thangkhiâu-khó͘Ngá-kok; án-niinnn̄g-pêngchiahli̍p-iokbehsaⁿ-hô. Kehchá-khíLia̍p-panchiūkhí-lâikapNgá-kokchi̍tkeêlângchim-chhùi, inchiok-hok, chiūtò-khìintau.
雅各家己ê駱駝chhōa精牲sòa攏總ê物暗靜起身hō͘ Lia̍p-pan三日Lia̍p-pan聽見基列追著追著ê代先上帝Lia̍p-pan êm̄-thang蹻苦雅各按呢in兩爿立約beh相和早起Lia̍p-pan起來kap雅各ê唚嘴in祝福tò去in tau
Lia̍p-pankhìliáu, Ngá-kokkohkhí-sinbehkhìKa-lâmtōe; tehkiâⁿ-lō͘êkúi-nāêthiⁿ-sàilâitú-tio̍hi, Siōng-tèsó͘chhelâian-ùiiêsim, chiūchhelângtāi-sengkhì, kahintio̍hēngkhiam-sùnêōethong-tiÍ-sò, hō͘ichaisió-tī-teh-behlâi. Só͘chheêlângtò-tńglâihê-hok, kóng, Í-sòtehchhōasì-pahlânglâi, behngiâ-chi̍h. Ngá-kokthiaⁿ-kìⁿchitêōekiaⁿkàubōekò͘-tit, phahsǹghiaⁿiáu-kúsiū-khì, behlâikong-keki. Ngá-kokchiūchionglóng-chóngêlâng, mi̍h, punchòenn̄g-tūi, kóng, chi̍ttūihō͘iphah, chiūchi̍ttūiōecháu; chiahlâikî-tóSiōng-tè. Kî-tóliáu, chiūsiūⁿkhahêpō͘-sò͘; tāi-sengtōatek-chōehiaⁿ, taⁿtio̍hsiat-hoatkiû, chiūkéngta̍kêcheng-siⁿchōe-chōechòelé-mi̍h, phàilângchhōathâu-chêngêlō͘, khìsàngÍ-sò, lâikiû.
Lia̍p-pan雅各koh起身beh迦南teh行路ê幾若天使tú著上帝安慰ê代先in謙遜ê通知以掃hō͘小弟teh-behê倒轉回覆以掃teh chhōa四百beh迎接雅各聽見chit êbōe顧得iáu-kú受氣beh攻擊雅各攏總ê兩隊hō͘ōe祈禱上帝祈禱khahê步數代先得罪taⁿ設法ta̍kê精牲濟濟禮物chhōa頭前ê以掃
Hit-mîūchi̍tlânglâi, Ngá-kokkhòaⁿ-kìⁿ, chaim̄-sīpêng-siônglângkapisaⁿ-ián, hitlângkhòaⁿiâⁿi, chiūsiànNgá-kokêtōa-thúi-khū. Ngá-kokêkhasòachoa̍h--tio̍h. HitlângkiûNgá-koktio̍hpàngikhì. Ngá-kokìnkóng, góachiok-hok, hō͘khì. Hit-sîūNgá-kokchiok-hok, sòakóeiêmiâ-chòeÍ-sek-lia̍t, piáu-bêngipek-chhiatkî-tóSiōng-tè, kàutit-tio̍hsó͘kiûchiahsoah; in-ūiikapSiōng-tèkaplângtàusu-iâⁿ, lóngtit-tio̍hkhah-iâⁿ, chiahchitêsin-miâ.
Hit暝雅各看見毋是平常kap相偃hit雅各ê大腿臼雅各êsòa choa̍h--著Hit雅各雅各祝福hō͘Hit時雅各祝福sòaê名做以色列表明迫切祈禱上帝得著soah因為kap上帝kap輸贏得著khah贏chit ê新名
Ūlângphah-sǹgNgá-kokhit-sîtit-tio̍htêng-thâu-siⁿêsim; tāi-sengêsó͘kiâⁿchōe-chōehāngm̄-tio̍h, nā-sīhit-sîliáu-āusó͘kiâⁿkhahkèng-khiânêkhóan-sit. Ngá-kokchiūmiâhitsó͘-chāikiòchòePiān-í-lī; (Piān-í-līêì-sùSiōng-tèêbīn). in-ūihiaūkìⁿ-tio̍hSiōng-tè, ia̍hsit-lo̍hsìⁿ-miā.
拍算雅各hit時得著重頭生ê代先ê濟濟毋著nā是hit時了後khah敬虔ê款式雅各hit所在便以利(便以利ê意思上帝ê)因為hia見著上帝失落性命
Chitêtāi-chìbêng-pe̍k, Ngá-kokchiūhó-táⁿchìn-chêngngiâ-chi̍hiêhiaⁿ; tú-tio̍hkhòaⁿhiaⁿêsimí-kengoa̍t-tńg. Í-sòlâiphōNgá-kokêām-kúnkapichim-chhùi; nn̄glângthî-khàu, in-ūitāi-sengsaⁿoan-ke, saⁿlī-khui, taⁿkohsaⁿtú-tio̍hsaⁿ-thiàⁿ. Ngá-kokchi̍tkelónglâikapÍ-sòkiâⁿ-lé. Tāi-sengsó͘pī-pānêcheng-siⁿbehsàngÍ-sò, khí-thâuÍ-sòti̍t-ti̍tchhiân, jiân-āuchiahsiu.
Chit ê代誌明白雅各好膽進前迎接êtú著ê已經越轉以掃雅各ê頷頸kap唚嘴啼哭因為代先冤家離開taⁿ kohtú著相疼雅各kap以掃行禮代先備辦ê精牲beh以掃起頭以掃直直chhiân然後
Lántha̍kchitchiuⁿ, tio̍hchaipek-chhiatkî-tóSiōng-tètōaiàu-kín; kohhiaⁿ-tīeng-kaisaⁿ-hô.
chit迫切祈禱上帝要緊koh兄弟應該相和
回上一頁