首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē it pún   聖經選略第一本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 14 chiuⁿ Ngá-kok cháu-pī Í-sò (Chhòng-sè-kì 27, 28 chiuⁿ).    第14章雅各走避以掃(創世記27,28章)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Í-satnî-lāuba̍k-chiuhoekhòaⁿ-kìⁿ, chiūkiòÍ-sòlâiikóng, khìsoaⁿ-ni̍hphah-la̍h, chiàugóasó͘kah-ì--ê, chúhō͘góachia̍h, góabehchiok-hok, in-ūigóajōa-kúlâng--ah! Í-sòthiaⁿiêêchhùi, chiūthe̍hkeng-chìⁿkhìsoaⁿ-ni̍h, behphah-la̍hthangchúhō͘iêchia̍h.
以撒年老目睭看見以掃山裡拍獵合意êhō͘beh 祝福因為偌久人ah以掃êê弓箭山裡beh拍獵thanghō͘ê
Intehkóng, khìhō͘Lī-pek-kathiaⁿ-kìⁿ, ichiūhoaⁿ-hí, in-ūikhahàiÍ-satchiok-hokNgá-kok; khí-thâuSiōng-tèèng-únNgá-kokbehchiap-chòetōa-kiáⁿ. Lī-pek-kachiūkiòNgá-koklâi, kóng, Tú-chiahêkahÍ-sòchhòngchu-bīhō͘ichia̍h, behichiok-hok; taⁿtio̍hthiaⁿgóaêchhùi, khìthâinn̄g-chiahiûⁿ-á-kiáⁿlâihō͘góachúkàuchinphang, hō͘phângkhìhō͘êchia̍h; thèng-hāuêchiok-hok, chiok-hokÍ-sò. Ngá-kokìniêlāu-búkóng, Góaêba̍k-chiusui-bóngkhòaⁿ-kìⁿ, m̄-kúchhiúbongōechhut, Í-sòpiàn-sinlóngmn̂g, góapiàn-sinkng-ku̍t, hō͘ijīn-tit, tek-khakōechiù-chó͘góa. Lī-pek-kakóng, M̄-sáikiaⁿ, chòethaiⁿgóaêchhùi, kín-kínkhìthâiiûⁿ-á. Ngá-kokchiūthiaⁿinlāu-búêchhùi, nā-sīichòechitêtāi-chìcha̍p-hunm̄-tio̍h. Láneng-kaitio̍hthiaⁿpē-búêchhùi; pē-búkahlánchòem̄-tio̍hchiūm̄-thangthiaⁿi; in-ūikhahiàu-kíntio̍hthiaⁿSiōng-tè. Ngá-kokthiaⁿ-kìⁿiêlāu-búsó͘kóngêōe, ia̍hchaikiòsiatiêm̄-tio̍h, chiàu-lūntio̍hìniêlāu-búkóng, Chitêtāi-chìgóam̄-thangchòechiahtio̍h; nā-sīián-ni, só͘-íSiōng-tèput-chíhoaⁿ-hí.
In tehhō͘利伯加聽見歡喜因為khah以撒祝福雅各起頭上帝應允雅各beh接做大囝利伯加雅各Tú-chiahê以掃滋味hō͘beh 祝福taⁿê兩隻羊仔囝hō͘hō͘hō͘ê聽候ê祝福祝福以掃雅各ê老母ê目睭雖罔看見m̄-kúōe以掃遍身遍身光滑hō͘認得的確ōe咒詛利伯加毋使ê緊緊羊仔雅各in老母ênā是chit ê代誌十分毋著應該父母ê父母毋著m̄-thang因為khah要緊上帝雅各聽見ê老母êê毋著照論ê老母Chit ê代誌m̄-thangnā是按呢所以上帝不止歡喜
Ngá-kokchiūkhìthâinn̄gchiahiûⁿ-á-kiáⁿlâihō͘inlāu-bú. Chúê, Lī-pek-kachiūhiaⁿ̍hÍ-sòêsaⁿlâihō͘ichhēng, ia̍hchiongiûⁿ-á-kiáⁿêphêlâipauiêām-kúnkapchhiú, in-ūikiaⁿ-liáuhō͘iêbongchhut. Pī-pānkàuhó-sè, chiūkahiphângchhut-khì. Hittia̍pÍ-sòiáu-bētò-lâi. Ngá-kokchiūphânghiah-êmi̍hji̍p-khì, chhiáⁿiêchia̍h, kóng, Lāu-pēchhiáⁿ khí-lâichia̍h, sòagóachiok-hok. Í-satchiūkóng, kámōehiahkíntò-lâi? Ngá-kokēngpe̍h-chha̍tōeìnikóng, Siōng-tèpang-chāngóa, Í-satchiūkiòNgá-kokkiâⁿóaiêsin-piⁿ, ibong-long--teh, kóng, chin-chiàⁿgóaêtōa-kiáⁿÍ-sòmah? êsiaⁿtoNgá-kok--ni̍h, êchhiúchiū-sīÍ-sò. Ngá-kokkoh-chàikóngchi̍tpe̍h-chha̍t, kóng, Góachin-chiàⁿÍ-sò. Í-satchiahsìni, kahiphângmi̍hlâihō͘ichia̍h; phângchiúhō͘ilim. Chia̍hliáuchiūichiok-hok, ichim-chhùi, kóng, Iâ-hô-hoakànghok-khìhō͘, hō͘ta̍k-hāngmi̍hchhiong-chiok, lia̍t-koktio̍hho̍k-sāi, êhiaⁿ-tīia̍htio̍hhâng-ho̍k. Chitêtāi-chì, Í-sek-lia̍tlângji̍pKa-lâmêchiūèng-giām.
雅各羊仔囝hō͘ in老母ê利伯加hiaⁿ̍h以掃êhō͘穿羊仔囝êê頷頸kap因為驚了hō͘ê備辦好勢出去Hit-tia̍p以掃猶未tò來雅各hiah-ê入去ê老父請起來sòa 祝福以撒ōe hiahtò來雅各白賊上帝幫贊以撒雅各ê身邊摸long-teh真正ê大囝以掃mahêto 雅各呢ê就是以掃雅各閣再白賊真正以掃以撒hō͘hō͘祝福唚嘴耶和華福氣hō͘hō͘ta̍k項充足列國服事ê兄弟降服Chit ê代誌以色列迦南ê應驗
phah-sǹgNgá-koktit-tio̍hiêchiok-hokliáuūpêng-an? ; ichaikiòchòechitêtāi-chìm̄-tio̍h. Lângphiànlâng, hō͘lângkan-khó͘, ka-kīéngbōepêng-an. Siōng-tèêba̍k-chiukim-kimtehkhòaⁿlângêsó͘chòe, só͘-íhō͘lângbōesiat--tit. Lângkóngpe̍h-chha̍tItē-itòan-hūn.
拍算雅各得著ê祝福平安chit ê代誌毋著hō͘艱苦家己bōe平安上帝ê目睭金金tehê所以hō͘bōe設得白賊第一怨恨
Í-satchiok-hokNgá-kokliáu, Ngá-kokchiūchhut-lâi. jōa-kúÍ-sòtò-lâi; iáu-bēchaisió-tīêsó͘chòe, chiūphâng-mi̍hji̍p-khì, behhō͘iêchia̍h, kiûichiok-hok. Í-satkóng, chī-chūi? Í-sòkóng, Góaêtōa-kiáⁿÍ-sò. Í-satchi̍t-ēthiaⁿ-kìⁿÍ-sò, thongsin-khulóngchhoah; kohmn̄gkóng, chī-chūi? tāi-sengphângmi̍hhō͘góachia̍h? góaí-kengchia̍hliáu, ia̍hichiok-hoklah; taⁿlóngbōeî-e̍k--tit. Í-sòthiaⁿ-kìⁿchitōetōa-siaⁿthî-khàu, kóng, ah! kohgóachiok-hok, kóngliáukoh-chàikhàu. Í-satkóng, í-kengchiok-hokNgá-kok, taⁿia̍hbehchiok-hok, chóng-sībōepí-titi. Í-sòthiaⁿ-kìⁿ, chiūtōasiū-khì, sim-lāisiūⁿkóng, góaêlāu-pēkohchia̍hjōa, thèng-hāui, góachiūbehthâi-sísió-tī.
以撒祝福雅各雅各出來偌久以掃tò來猶未小弟ê捧物入去beh hō͘ê祝福以撒chī-chūi以掃ê大囝以掃以撒一下聽見以掃身軀chhoahkohchī-chūi代先hō͘已經祝福lahtaⁿbōe移易得以掃聽見chit大聲啼哭ahkoh 祝福閣再以撒已經祝福雅各taⁿbeh祝福總是bōe比得以掃聽見受氣心內ê老父koh聽候beh刣死小弟
Lī-pek-kathiaⁿ-kìⁿÍ-sòòan-hūnNgá-kok, chiūkiòNgá-koklâikóng, m̄-thangtiàmchia, tio̍hcháu-khìKhap-lân, tiàmlínbú-kūLia̍p-pantau, thèng-hāuÍ-sòhôe-simtńg-ì, góachiahchhelângkiòtó-lâi. Hittia̍pÍ-satthiaⁿLī-pek-kaêōe, chiūchiok-hokNgá-kok, hoa̍t-lo̍hhō͘ikhìPa-thán-a-lân. Lī-pek-kaāu-lâilóngkohkhòaⁿ-kìⁿNgá-kok. Hittia̍pNgá-kokput-chípêng-an, só͘-chāithanghioh. Chitêtāi-chìika-kīchòe-tit-lâi. In-ūiisiatiê, Siōng-tèchiahchhiáⁿpàngkù-chāiikhìtú-tio̍hkan-khó͘.
利伯加聽見以掃怨恨雅各雅各m̄-thang tiàm chia走去Khap-lântiàm母舅Lia̍p-pan tau聽候以掃回心轉意tò來Hit-tia̍p以撒利伯加ê祝福雅各伐落hō͘巴坦亞蘭利伯加後來koh看見雅各Hit-tia̍p雅各不止平安所在thangChit ê代誌家己做得來因為ê上帝據在tú著艱苦
Ngá-koklī-khuiiêchhùkhí-sinkiâⁿ, ji̍t-àmthangkhùn, khùnthô͘-kha, giâchi̍tchio̍hlâichòechím-thâu; khùnlo̍h-bîn, bāng-kìⁿchi̍ttiuⁿlâu-thuitùitōekàuthiⁿêkôan, ūthiⁿ-sàihiatehchiūⁿ-lo̍h. Iâ-hô-hoakhiālâu-thuithâukóng. GóaA-pek-lia̍p-hán, Í-satêSiōng-tè, chit-tia̍ptó-tehêtōe, góatek-khaksiúⁿ-sùêkiáⁿ-sun. Kohkóngkiù-chúêtāi-chì, kóng, Bān-kokêlângtùiêhō͘-èōetit-tio̍hhok-khì. Góaéng-óankaptī-teh, khìchhut-gōa, góatek-khakpó-hō͘, chhōakohtò-lâichitêsó͘-chāi. Ngá-kokthiaⁿ-kìⁿput-chíhoaⁿ-hían-ùi. Ichaiūtek-chōeSiōng-tè, Siōng-tèiáu-kúchiàu-kò͘i. Lánta̍klângta̍kji̍tia̍hūtek-chōeSiōng-tè, ita̍k-sîia̍hūchiàn-kò͘lán. Lánmî-sîtehkhùn, Iêba̍k-chiukim-kimtehkhòaⁿ-kò͘lán. Lánūbōekì-titI, Ibōekì-titlán, Só͘-ílántio̍hchoan-simthiàⁿI.
雅各離開ê起身日暗thang土腳枕頭落眠夢見樓梯tùiê天使hia teh上落耶和華樓梯亞伯拉罕以撒ê上帝chit-tia̍p倒teh ê的確賞賜ê囝孫Koh救主ê代誌萬國êtùiê後裔ōe得著福氣永遠kaptī-teh出外的確保護chhōakoh tò來chit ê所在雅各聽見不止歡喜安慰得罪上帝上帝iáu-kú照顧ta̍kta̍k得罪上帝ta̍k時照顧暝時tehê目睭金金teh看顧bōe記得bōe記得所以專心
Ngá-kokkhùn-chhíⁿ, kóng, Siōng-tèchia, góalóngm̄-chai, chiūput-chíkiaⁿ, kóng, Chitsó͘-chāiSiōng-tèêtiān, thiⁿêmn̂g; chiūgiâhitchòechím-thâuêchio̍h, khiāchòethiāu, thîn-iûthiāu-téng. Chitêkó͘-chálângê, àihun-piatchòesèng--ê, khah-siôngchiongchòekì-hō.
雅各睏醒上帝chia毋知不止Chit所在上帝ê殿êhit枕頭ê斟油柱頂Chit ê古早ê分別聖êkhah常記號
Ngá-kokchiūmiâhitsó͘-chāichòePek-te̍k-lī, ì-sùSiōng-tèêchhù; in-ūiSiōng-tèhiachhut-hiān.
雅各hit所在伯特利意思上帝ê因為上帝hia出現
回上一頁