首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Ke̍k-pún Kéng-cheng    劇本警鐘
作者是
Chiu Tek-hoat    周德發
出版社
put-siông   不詳
出版年
1966
篇名
Tē gō͘ bō͘ Àm-iākoe-lō͘    第五幕 暗夜街路
顯示的樣式
 右邊漢譯  
(Jû-kiúchhiúthe̍hchi̍tpauêa-phiànthô͘, chháu-khámchhut-lâi, gū-tio̍hiā-kéng)
(如九鴉片湊崁出來遇著夜警)
170. Kéng: Khiāhō͘chiàⁿ, behtó-ūikhì?
170hō͘tó-ūi
171. Kiú: Góabehtńg-khì.
171轉去
172. Kéng: Cháiⁿ-iūⁿkàuchiahàmchiahbehtńg-khì.
172怎樣chiah轉去
173. Kiú: in-ūikahpêng-iûke-kóngkúi-kùōe, phahsǹgchiah-ni̍hàmlah.
173因為kah朋友加講幾句chiah-n̍i̍h
174. Kéng: chhiúni̍hthe̍hsím-mi̍h?
174甚物
175. Kiú: CheBe̍h-gê-ko.
175麥芽膏
176. Kéng: Sím-mi̍h, be̍h-gê-ko, hō͘góakhòaⁿ-māi(Jû-kiúkiaⁿkahbeh-miā) a-phiàn-thô͘chintōa-táⁿ, kámm̄-chai, sèng-chíkàuta̍kūikìⁿ-nābé-bēa-phiànêlóngtio̍hsí-hêng-lah, tio̍hho̍k-hoatsiū-pa̍k.
176甚物麥芽膏hō͘看覓(如九欲命)鴉片土大膽kám m̄知聖旨ta̍k見若買賣鴉片lóng死刑啦伏法受縛
177. Kiú: ló-iâah, góachho͘-chhù chòchit-hōhōan-hoatê, chhiáⁿgōan-liōngchit-pái.
177老爺ah錯做chit號犯法原諒一擺
178. Kéng: m̄-biánkekóngōe, hó-hótòegóalâi, (Nn̄glângchiàⁿkhai-pō͘gū-tio̍hHong-chhiong) kiamm̄-sīGô͘bo̍k-sumah?
178m̄免好好tòe(開步遇着風昌)kiám m̄是牧師mah
179. Chhiong: sím-mi̍hsian-siⁿ?
179甚物sian-siⁿ
180. Kéng: Gôan-lâiun-jînGô͘Bo̍k-su, góachiūLâuSiū-un, 5chêngtì-pīⁿlō͘-piⁿ, siūkái-kiùgóasàngji̍pKi-tok-kàui-īⁿ, góai-tī, góakhòaⁿ-kò͘, góaêsin-théchiahtit-tio̍hho̍k-gôan. Tong-sîkhǹggóasìnIâ-so͘, góathè-īⁿliáu-āuchiū-chitgê-mn̂glāi, in-ūigóakhûn-biánchit-būhiānchāií-kengsengchòiā-kéngtūi-tiúⁿ, chechôansó͘ê, góasî-siôngtotehsiàu-liām, phah-sǹgē-hngētī-chiasio-gū, chhiáⁿlâi-khìgóantauhōng-tê.
180原來思人牧師受恩5致病路邊解救基督教醫院醫治看顧身體得著復原Tong時耶穌退院了後就職衙門因為勤勉職務已經夜警隊長時常teh數念拍算下昏tī-chia相遇來去tau奉茶
181. Chhiong: Che lóng m̄-bián khòa-ì, ē tit-tio̍h chit-hō Tē-ūi góa chin kā lí kiong-hí, kim mê-hng sî-kan í-keng òaⁿ, āu-ji̍t chài-hōe,
(Kia̍h-thâu khòaⁿ Jû-kiú) kiam m̄-sī Jû-kiú mah?
182. Kiú: Hong-chhionghiaⁿ, góachinkiàn-siàu, góataⁿsit-bāngêlânglah.
182風昌見笑taⁿ失望
183. Chhiong: tàu-tícháiⁿ-iūⁿni̍h?
183到底怎樣
184. Kéng: Gô͘bo̍k-su, Ihōan-tio̍hbé-bēa-phiàn-thô͘êchōe, cheihōan-chōeêchèng-kù, (chiūthe̍ha-phiàn-thô͘hō͘Chhiongkhòaⁿ) hiān-chàisè-siōngtùichithānghoan-chōehui-siôngtiōng-tāi, ikéng-jiânkáⁿūi-hōan, chhiáⁿGô͘bo̍k-sum̄-thangkan-sia̍pkhah-hó.
184牧師犯著買賣鴉片土犯罪證據(阿片土) 現在世上犯罪非常重大竟然違犯牧師m̄-thang干涉khah好
185. Kiú: Chhiong-hiaⁿkiùgóaêsèng-miāleh, chi̍t-páitio̍hkiù-góa, góatek-khakbehhóan-hóe.
185昌兄性命這擺救我的確反悔
186. Chhiong: Lâusian-siⁿ, chit-êgóaêa-pehêkiáⁿ, sǹg-sīgóaêhiaⁿ-tī, chhiáⁿkhòaⁿgóaêbīn-chú, chit-páilâisià-biánì, góasiong-sìnitehhóan-hóe, in-ūiigôanlâim̄-sīok-lâng, chit-sîsīn-bêchòchhutchit-khóanput-hoatêhêng-ûi, góathangtùihū-chek, lâikám-hòa-ihō͘-ichiâⁿchò1êtiong-liôngêlâng, cheiā-sīhoat-lu̍têpún-ì-gī, chiongikauhō͘góahū-chekpó-sek, góait-tēngbehkái-piàniêhêng-ûi, tek-khakbô͘ko͘-hūêthiàⁿ-sim, góahoaⁿ-híipó-chèngchhiáⁿkhoan-iông.
186先生這個ê 阿伯ê算是兄弟面子這擺赦免相信teh反悔因為m̄是惡人一時心迷這款不法行為thang負責感化伊hō͘ 伊1 ê 忠良也是法律本意義hō͘負責保釋一定改變行為的確辜負疼心歡喜保證寬容
187. Kéng: Gô͘bo̍k-su, púnlâiiêhōan-chōechintiōng-tāi, bē-sáipó-sektit, chóng-sīGô͘bo̍k-suū chit-khóanêsìn-sim, gōanhū-chekkàu-hòa, iōechiâⁿ-chòeliông-bîn, góachinhoaⁿ-hí, chóng-sītāi-chìí-kenghoat-sengbē-sáikái-siau-titê, su-iàupò-kòsiōng-hong, góatek-khakūichīn-la̍t. Tāngōanōechiàuêǹg-bāng, tàu-tíchemi̍h-kiāⁿ, góabehsiat-hoatchhiong-kong, chelângchiām-sîkauhū-chekkóan-sok.
187牧師犯罪重大bē-sái保釋總是牧師chit款信心負責教化成做良民歡喜總是tāi-chì已經發生bē-sái 解消得需要報告上方的確盡力向望到底物件設法充公暫時負責管束
188. Chhiong: Chintō-siābāngiú-le̍kêpâng-bâng, chit-páisià-biáni, āu-páikohhōanchiūeng-kaichiàuhoatchhú-lí, góahiān-chāi chū-chāikàu-hōe.
188多謝有力幫忙這擺赦免i後páikoh應該處理駐在教會
189. Kéng: , chhiaⁿbo̍k-suūêngpoah-kàkàupè-siàlâihōng-tê.
189牧師撥駕敝舍奉茶
190. Kiú: Góatek-khakhóan-hóeāu-páim̄-káⁿkohhōanlah.
190的確反悔後pái m̄敢koh
191. Kéng: gū-tio̍hkiù-chhiⁿ, chitpáim̄-sīGô͘bo̍k-suêbīn-chúlântitthoat-chhutchitêhōan-chōeêchhú-hun, tio̍hhóan-hóem̄-thangkō͘-hūGô͘bo̍k-suchittiûⁿêun-chêng. Gô͘bo̍k-su, Taⁿòaⁿlah, chài-hōe.
191遇著救星chit páim̄是牧師面子脫出chit犯罪處分反悔m̄-thang辜負牧師恩情牧師taⁿ再會
192. Chhiong: Chài-hōe, chinto-siā(cheng-siaⁿkhongkhongkhong) Jû-kiúūthiaⁿ-kìⁿcheng-siaⁿkohthehiáng? chinkhiáu-biāugóamúi-páigū-tio̍h, lóngūcheng-siaⁿthehiáng, cheit-tēngsiōng-tèêcheng-siaⁿbehkiò-chhíⁿê.
192再會多謝(鐘聲) 如九聽見鐘聲koh teh巧妙每擺遇著lóng鐘聲teh一定上帝鐘聲叫醒
193. Kiú: Chhiong-hiaⁿchintùiput-chū, góahóan-hóem̄-thiaⁿêōe, chit-páiiā-sīūi-tio̍hseng-oa̍hhoat-sengêbūn-tê, só͘-íchêng-āuchòchhutchi̍t-tōaⁿêhōan-chōelâi, chhiáⁿsià-bián.
193昌兄不住反悔m̄聽這擺也是為著生活發生問題所以前後一段犯罪赦免
194. Chhiong: Sèng-kengkóng, lângêoa̍hm̄-nāóa-khò, óa-khòSiōng-tèêchhùisó͘chhutlóng-chóngêōe, góakhah, chóng-sīkhahan-sim, lângtio̍hchiàuSiōng-tèêlâi-kiâⁿchiūm̄-biánhôan-ló, kàuseng-oa̍hêbūn-tê, iàu-kíntio̍hhóan-hóe, sìnIâ-so͘chiahūpêng-an. Taⁿí-kengòaⁿlah, lántio̍htńglâi-khì.
194聖經êm̄-nā倚靠倚靠上帝lóng總khah總是khah安心上帝來行m̄免煩惱生活問題欲緊反悔耶穌平安Taⁿ已經來去
回上一頁