首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Ke̍k-pún Kéng-cheng    劇本警鐘
作者是
Chiu Tek-hoat    周德發
出版社
put-siông   不詳
出版年
1966
篇名
Tē sì bō͘ koe-lō͘ īⁿ-chûn   第四幕 街路易存
顯示的樣式
 右邊漢譯  
128. Pok: thiu-chhiampok-kòachhiampok-kòa, pok-kòakiamsiòng-miā, gín-nápokkin-ki, lāu-lângpokpoeh-jī, cha-bó͘-lângpokhoe-chí.
128抽籤卜卦卜卦卜卦相命gín-ná根基老人八字查某人花只
129. Kah: Sǹg-miāsian-á, góalâichhiáⁿsiòngchit-ē.
129算命siān-á一ē
130. Pok: , lâichiachē, m̄-chaibehmn̄gsím-mi̍h?
130chiam̄知甚物
131. Kah: Góasengchhéng-mn̄g, góaêpē-búkaphiaⁿ-tīcháiⁿ-iūⁿ, kóngūtùi, chhengko-bêng.
131請問父母kap兄弟怎樣高明
132. Pok: Chekhahiông-īⁿ, (chiūchòasiáchhuthō͘ikhòaⁿ) êpē-búhiaⁿ-tī, góasiáchittiuⁿchóa, khòaⁿūtùi?
132khah容易()父母兄弟
133. Kah: (chiapchóalâichiūliām) pē-bôsonghiān-chāi, thô-hn̂gchhutchit-ki. Ahchem̄-tio̍h, tehpàngkáu-phùi, góaêpē-búan-anchāi-chāi, kónggóakoh.
133()父無現在桃園一支Ahm̄-tio̍hteh狗屁父母安安在在koh
134. Pok: Chetha̍kchhò, tio̍hán-nitha̍k, sòng, hiānchāi, Thô-hn̂gchhutchi̍t-ki
134che按呢桃園一支
135. Kah: án-ni, chóng-sīhiaⁿ-tītùi, góahiaⁿ-tīū4ê, kónggóachi̍tê.
135按呢總是兄弟兄tī4 ê
136. Pok: Cheiā-sīké-soehchhò, Thô-hn̂gsaⁿkiat-gī, gôan3ê, chhutchi̍t-ki, chiū-sīkohchi̍t-ê, kè-kiōng4ê.
136也是解說桃園結義一支就是koh 一個計共4 ê
137. Kah: án-nikóng, si̍t-chāiko-bêng, góatńglâi-khi(Gôan-bûnputchheng-chhó) kiòkúi-ê-álâihō͘siòng.
137按呢實在高明來去(原文清楚) 幾個仔hō͘
138. Pok: (Gôan-bûnputchheng-chhó) sian-seⁿneh.
138(原文清楚) 先生neh
139. Kah: Hioh, góasóakì-tit, chesió-khóahō͘chia̍h-tê.
139hiohto 記得小可hō͘食茶
140. Pok: tham-châi~~thiu-chhiampok-kòa.
140貪財~~抽簽卜掛
141. It: Sian-siⁿ, góasiòngkhòaⁿ-māi, khòaⁿ sian-siⁿūko-bêngá-bô?
141先生看覓去àⁿ 先生高明á無
142. Pok: ūko-bêngáchhiáⁿlâichhkhòaⁿ-māi, lâisengtòanêlio̍k-chhin, pē-búhiaⁿ-tī
142高明á看覓六親父母兄弟
143. It: . chhiáⁿchionggóaêpē-búhiaⁿ-tī, tòankhòaⁿ-māi? kó-jiântòanūtùi, góachiahsàngâng-pau-lé.
143父母兄弟看覓果然紅包禮
144. Pok: (chiuongsian-chiânchichóathe̍h hō͘ i khòaⁿ.) êpē-búhiaⁿ-tīgóalóngsiáti-chia.
144(先前拿給他看)父母兄弟lóngtī-chia
145. It: sònghiānchāiThô-hn̂gchhutchi̍t-ki. ah! tùi~~góahiānⁿ chāi ūlāu-búkóng, án-nichintùi.
145桃園一支Ah~~老母按呢
146. Pok: m̄-sīgóatòantùi, liāmm̄-tio̍h, góasiásònghiānchāi, chū-sīke-lāiêbú-chhinhiān-chāiêì-sù.
146m̄是m̄著就是家內母親現在意思
147. It: án-nipē-búūtùi, hiaⁿ-tīchiūtùilah, góahiaⁿ-tīū2ê, kóngThô-hn̂gsiⁿchi̍t-kichiū-sītùi.
147按呢父母兄弟兄弟桃園一支就是
148. Pok: Cheiā-sītha̍k-chhòThô-hn̂gsaⁿkiat-gī, saⁿêchhutchi̍t-ki, chiūchhut-khì1ê, kiám m̄-sī2ê.
148也是讀錯桃園結義一支出去1 êk猶m m̄是
149. It: Chinko-bêng, án-nichitêâng-pauhō͘chia̍h-tê.
149高明按呢chit紅包hō͘食茶
150. Pok: (chiongâng-pausiuji̍pi-lāiāu) chem̄-biánchintō-siā.
150(紅包入衣)m̄免多謝
151. Kiú: Siòng-miāsian-siⁿ, góathiaⁿkóngchinko-bêng, choan-kangbehlâihō͘siòngchit-ê.
151相命先生高明專工hō͘一個
152. Pok: Khí-kám, ūchhong-bêngáchhong-bêng, êpē-búhiaⁿ-tīgóaí-kengtôanhó-hó, chiakhòaⁿ-māi.
152豈敢聰明á聰明父母兄弟已經tôan好好chia看覓
153. Kiú: chinūsian-kiànchibêngmah?
153先見mah
154. Pok: m̄-sìngóathe̍hchhut-lâihō͘lī khòaⁿ, m̄-biántio̍h-kiaⁿ(chàichiongsian-chiânchóathe̍hchhut-lâihō͘Jû-kiúkhòaⁿ)
154m̄信出來hō͘看,你m̄免著驚(先前出來如九)
155. Kiú: sònghiān-chāiThô-hn̂gchhutchi̍t-ki, hiaⁿ-tīūtùipē-búchiūtùilah?
155現在桃園一支兄弟父母
156. Pok: Cháiⁿ-iūⁿpē-bútùimah.
156怎樣父母mah
157. Kiú: Góalóngpē-búlah, kóngpē-búlóngtī-teh.
157lóng父母父母lóng tī-teh
158. Pok: Cheêtha̍k-chhò, , sòng, Thô-hn̂gchhutchi̍t-ki, sím-mi̍htùini̍h.
158讀錯桃園一支甚物
159. Kiú: án-ni, chin-chiàⁿko-bêng, góakohpài-hāu, (chitHong-chhiongchìn-lâi) Hong-chhiongkiú-kiàn, kin-á-ji̍tchinhán-kiâⁿ
159按呢真正高明koh拜候(風昌進來) 風昌久見今仔日罕行
160. Chhiong: Jû-kiú, góaūōebehkóng, chhiáⁿlâi.
160如九
161. Kiú: , sian-siⁿchinsit-lé.
161先生失禮
162. Pok: iú--ê, âng-pau.
162友ê紅包
163. Kiú: Góasòakì-tit(the̍hâng-pau hō͘pok, hiòngChhiongchit-pênglâi)
163sòa 記得(紅色給卜這邊)
164. Chhiong: Jû-kiú, lántha̍k-chhehlâng, m̄-thangohphōthonglângêtì-sek, kang-ô͘1tiámkoat, lónghu-sûm̄-thangsìn.
164如九讀冊m̄-thang智識江湖1奌lóng虛詞m̄-thang
165. Kiú: Chóng-sīchit-êsiòng-miā-sukhak-si̍tūko-bêng, góapiānkóngchhò, ichiūchionggóaêpē-búhiaⁿ-tītòantittùitùitùi.
165總是chit個相命師確實高明便父母兄弟
166. Chhiong: Cheki-koài, chitkhóanêsiankho, m̄-sìngóaliāmhō͘thiaⁿ, sòng, che-sī, sòng, bú-chhinchāi, cheū-bú.
166奇怪êsian khom̄信hō͘這是母親有母
167. Kiú: , , tàu-tíchhong-bêng, góasit-chāim̄-ta̍ttio̍h.
167到底聰明實在m̄值
168. Chhiong: Jû-kiú, Khóng-chúsehsengbēng, hù-kùichāithian, thangkónglângêūn-miāchhuttùiThiⁿ-tēngêchú-cháiⁿêchhūi-pâi, m̄-sīlângsó͘ēgâu-titê, (cheng-siaⁿkhongkhongkhong) ūthiaⁿtio̍hkéng-chengiū-kohtehhiánglah, chekéng-chengchhin-chhiūⁿtehtùikóng, kiòtio̍hlâisìnIâ-so͘, simchiahōepêng-an.
168如九孔子富貴thang運命tùi天頂ê 主宰ê催排m̄是gâu得ê(鐘聲)警鐘又koh teh警鐘親像teh耶穌平安
169. Kiú: To-siāiū-kohtehsoatkàulah, taⁿlántio̍htńglâi-khìlah!
169多謝又koh tehtaⁿ來去
回上一頁