首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Ke̍k-pún Kéng-cheng    劇本警鐘
作者是
Chiu Tek-hoat    周德發
出版社
put-siông   不詳
出版年
1966
篇名
Tē 1 bō͘    第 1 幕
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Tiûⁿ-bīn. Chu-tn̂g. Hong-chhiong. Kiú-jûchiàⁿchāiliām-chu
場面書堂風昌九如唸書
1. Su: Hong-chhiongthe̍hchhehlâitha̍k.
1風昌
2. Chhiong: . chúoa̍tha̍ksi̍pchi, putia̍hoa̍thò͘, pêngchūóan-honglâi, putia̍hlo̍khò͘, jînputputùn, putia̍hkunchúhò͘.
2遠方
3. Su: . chinchhong-bêng.
3聰明
4. Chhiong: Kám-siāsian-siⁿêkà-sī.
4感謝先生教示
5. Su: Jû-kiú. thehlâitha̍k.
5如九
6. Kiú: Sian-siⁿBehtha̍któ-ūichit pún.
6先生佗位c彼
7. Su: liân1púnsam-jū-kengtha̍klō͘achē, ūlō͘achēpúnmah? (Jû-kiúthe̍h chhutlâisian-siⁿbīnchêngtha̍k)
71三字經mah(如九拿先生)
8. Kiú: jîn... chi... chho͘, sèng... pún... siān...
8.........,性...本.
9. Su: Kohlâini̍h?
9Koh
10. Kiú: Kohlâikì-tit, sian-siⁿtha̍khō͘góathiaⁿ, góachiūēkì-tit.
10Koh記得先生hō͘記得
11. Su: kohsiūⁿkhòaⁿ-māi?
11koh看覓
12. Kiú: ah... ūlah, chēsaⁿ-kūn.
12ah...相近
13. Su: Sím-mi̍h, tio̍htha̍khō͘.
13甚物hō͘
14. Kiú: Chiapsaⁿ-óa. (chiapsaⁿ-óa)
14相倚(相倚)
15. Su: chiongjînchichho͘kái-sekhō͘góathiaⁿ.
15解釋hō͘
16. Kiú: jînthó͘-tāu-jîn. (lāu-suiô-thâuthó͘-khùi)
16土豆仁(老師搖頭吐氣)
17. Su: Chho͘sím-mi̍h?
17甚物
18. Kiú: Chho͘phôechho͘--ê.
18初ê
19. Su: Sèngsím-mi̍h?
19甚物
20. Kiú: Sèngchhèng-phīⁿ.
20擤鼻
21. Su: Siānneh?
21
22. Kiú: Siāntha̍k-chhehtha̍kliáuchinsiān.
22讀冊
23. Su: liáu-jiân. liáu-jiân. chinchìn-pō͘, án-nigóachòchi̍t-êtùihō͘tùi. chhiu-útùisím-mi̍h?
23了然了然進步按呢一個hō͘秋雨甚物
24. Kiú: Góasiūⁿchhut.
24
25. Su: Cháiⁿ-iūⁿsiūⁿchhut, sengsiūⁿkhòaⁿchhiusím-mi̍h.
25怎樣甚物
26. Kiú: Chhiu... chhiu... ahsiūⁿ-tio̍hlah, chhiuchhiu-chhiu-chhiukiàn-siàu.
26......ah 想著羞羞羞見笑
27. Su: pháⁿchú-tēlām-sámlâi.
27子弟濫糝
28. Kiú: Hitkhóanêtùigóahiáu, pa̍t-hānggóachiūōe.
28ê別項
29. Su: ēchòsím-mi̍htùiliāmhō͘góathiaⁿkhòaⁿ-māi.
29甚物hō͘看覓
30. Kiú: Thiⁿtùi, kôantùi, hāu-hiatùipn̄g-lē, tiáⁿ-kòatùitiáⁿ-chhè, lāu-bútùilāu-pē, a-hiaⁿtùia-ché.
30鱟桸飯籬鼎蓋鼎撮老母老父阿兄阿姊
31. Su: Iá-ūsím-mi̍h?
31猶有甚物
32. Kiú: lah.
32
33. Su: iáuūchit, góa, oa̍tkòe-khì.
33過去
34. Kiú: (chiūoa̍tkòe-khì, lāu-suthe̍htek-pianchāichhiú)
34(過去老師竹鞭)
35. Su: kohchiongêtùiliāmchi̍tpiàn.
35kohê
36. Kiú: , Thiⁿtùi, kôantùi. (í-gōachiàu-kūkè-sio̍kliāmchìchiong).
36(以外照旧繼續)
37. Su: Kha-chhngtùitek-poe(ti̍tphah. Jû-kiúkhàu).
37腳尻竹棓(如九)
38. Kiú: Chhiong-hiaⁿ, kóaⁿ-kínlâikiù-miāleh.
38昌兄趕緊救命
39. Chhiong: Sian-siⁿah! chhiáⁿkhoan-liōngleh(Jû-kiúchiji̍p-lâi).
39先生ah寬諒(如九入來)
40. : tàu-tícháiⁿ-iūⁿ, Jû-kiúLí háumi̍h-tāi?
40到底怎樣如九你乜代
41. Su: Gôan-lâiJû-kiúchinun-khûntha̍k-chheh, góachòchitêtùichhiu-úhō͘itùiitùi, góakiòisengchiongchhiu--jītùi, ichiūkóngchhiuchhiuchhiu, tùikiàn-siàu, kohtùisím-mi̍h? Thiⁿtùi, kôantùi, hāu-hiatùipn̄g-lē, lāu-bútùilāu-pē, a-hiaⁿtùia-ché, góachiū1êtùi, siu-líi.
41原來如九慇勤讀冊秋雨hō͘秋字見笑koh甚物鱟桸飯籬老母老父阿兄阿姊修理
42. : chitêlō͘-ēngêlâng, liānchhiu-útūichhun-hongtùilâi, iáubehtha̍ksím-mi̍hchheh, lâigóa, chi̍t-êtùi, thâu-khak-óaⁿtùigō͘-kin-kê. (chiūsiúⁿthaⁿchi̍t-êpa-chiáng, Jû-kiúkohtōa-háukhí-lâ, hitsî-chūnchìn-lâi.)
42路用秋雨春風甚物一個頭殼碗五斤枷(一個巴掌如九koh 大哮起來時候進來)
43. : sím-mi̍htāi-chì, hó-thiⁿhó-sîtehkiòkhe-lô. (koat-hōlāiGôan-bûnchheng-chhó)
43甚物代誌好天好時tehkhe-lô(括號原文清楚)
44. : kahchitput-siàu-chú, phahlâuchetehsio-sià.
44kah不肖子phahteh相卸
45. : Iōng-á, m̄-biánhiahsiū-khì, khìchhiúchiūēngphahê, chhò-chhiúphah-sí, chiūchòkhut-thâu, lângkóngkà-kiáⁿtio̍hngē, tio̍hnńg, góabān-bānlâikhó͘-khǹg, ichiūēthiaⁿ.
45恙仔m̄免hiah受氣chhióphah ê錯手phah死khut-thâu教囝慢慢苦勸
Kiú-álâi, a-búkóng, tio̍hjīn-chintha̍kchheh, āu-ji̍tchiahōechhùn-chín, siuⁿsaⁿcha̍pla̍kpângchikhòchit-lâng, khûn-tha̍kkong-bêngsêng-khìchiūōeHiánchó͘êngchong, chiūêui-hong, khòaChhiong-hiaⁿhiahni̍hjīn-chin, lánūIūⁿtio̍ho̍h, m̄-thangthit-thô, lō͘ng-hùisî-kan, Khûnkong, ek, kàichichài, bián-le̍k.chit-páia-búlâikóngchêng, tùitaⁿi-āutio̍hchīn-la̍ttha̍k-chheh, lántio̍ho̍hchèng-keng, , lō͘-ēng, thiaⁿa-búêchhùi, thêngchiūbiánsiūlínlāu-pēkhó͘-hêng.
九仔阿母認真後日寸進一人肯讀光明成器威風昌兄hiah-n̍i̍h認真m̄-thang thit-thô浪費時間勉力這擺阿母以後盡力讀冊正經路用阿母老父苦刑
46. : a-bú, lāu-suphahgóaêphî-ku, kóngkha-chhngtùitek-poe.
46阿母老師phahê 屁股尻川竹棓
47. Su: thài-thàichintùiput-chū.
47太太不住
48. : lāu-su, m̄-thangán-nikóng, chegóaêkiáⁿput-siàu-hō͘lāu-suchinlí-khi, tùichintit-kòchóngbāngsian-síⁿchīn-la̍tkàu, tokchiū-sī. (iû-chhaichiūⁿ-tiûⁿ)
48老師m̄-thang 按呢囝不肖,hō͘老師理氣得過先生盡力就是(郵差上場)
49. : Gô͘Hong-chhiongchiasī-bô?
49風昌chia是無
50. : , , sím-mi̍htāi-chì?
50甚物代誌
51. : Tiān-pò. (iû-chhaithòe-tiûⁿ)
51電報(郵差退場)
52. : (sengtha̍k) Gó͘-jîchichiân, kim-tiaupia̍t-sè, sukò peh-hū, pēnghé-sokhôe-ka(kiaⁿ-kîliû-lūi).
52()吾兒今朝別世須告伯父火速回家(驚奇流淚)
53. Chhiong: a-pehgóaêhū-chhincháiⁿ-iūⁿ.
53阿伯父親怎樣
54. : Chhiong-á, êlāu-pēsí-lahêlāu-búkiókóaⁿ-kíntńg-khì(Hong-chhiongchiaptiān-pòpàng-siaⁿtōa-khàuchôan-tiûⁿjînchhit-lūi)
54昌仔老父死啦老母趕緊轉去(風昌電扱放聲大哭全場拭淚)
55. : jînhut-jiânkanthiaⁿ-kìi, hō͘lângchinsiong-sim. (tùiChhiongkóng) Koai-sunm̄-thangháu, kàuán-ni, tio̍hjím-nāi, kóa-kínkhìchún-pīthangtńg-khì, a-ḿchesió-khóachîⁿhō͘chòlō͘-hùi, tńgtio̍hêlāu-búkóng, hōan-sūjīn-bēngm̄-thangkòe-thâupi-siong.
55忽然聽見hō͘傷心()乖孫m̄-thang按呢忍耐趕緊準備thang轉去阿姆che小可hō͘路費老母凡事認命m̄-thang過頭悲傷
56. : a-pehsit-chāichinkamtńg-khì, chóng-sītú-tio̍hán-nitńgbōeēng-tit, chóng-sītńg-khìtio̍hkhò-khǹgêlāu-bú, tio̍hpó-tiōngsin-thé, song-sūpānchheng-chhó, má-sióngtio̍hkohlâi, chiahgō͘-tio̍hêha̍k-khò͘, góachit3000kho͘hō͘ chòsong-hùi, kàu, sûi-sîsiápoelâi, góachiūkohkiàhō͘.
56阿伯實在轉去總是tú著按呢bōe用得總是轉去苦勸老母保重身體喪事清楚馬上koh誤著學課chit 3000元hō͘喪費隨時kohhō͘
57. Su: Hong-chhiongm̄-thanghái, góathèkhó-ûi, che-sījîn-sengchòeāutio̍hkiâⁿêlō͘, m̄-thangkòe-thàuiu-siong, nā-sīKhóng-chúkóngSeng-sūchií, chòngchií, chèchií, chèchií.só͘-íûijînchúeng-kaitio̍htńg-khì, ǹglêng-chêngtha̍k, thangan-ùilāu-pēêlêng-hûn, thangpiáu-sīlāu-sutùisí-khìêlângêai-tō.
57風昌m̄-thang可遺這是人生m̄-thang過頭憂傷但是孔子生事所以應該轉去向靈thang安慰老父靈魂thang表示老死去哀悼
58. Chhiong: Kám-siālāu-suêhó-ì, góahū-chhinit-tēngiā-sīchinhōaⁿ-hí, chóng-sīsiūlāu-sūêun-chêngiáubōe-thangpò-tap, lângkóngIt-ji̍tûisu, chiong-sinûi.Hong-chhiongji̍t-āutit-tio̍hchhùn-chìn, iā-sīlāu-sūkàu-hùnêkong-lô, góatek-khakm̄-káⁿBōngunpōebānglāu-supó-tiōngsin-thé, a-peh, a-ḿ, góahū-chhinê, góasin-piⁿkhòaⁿ-kò͘êput-hàu. Taⁿkin-a-ji̍tbehtńglâi-khìchīnchò-kiáⁿêpún-hūn, chóng-sīsiūⁿ-tio̍htha̍k-chheh, siū-tio̍ha-peh, a-ḿêthiàⁿ-siohêun-chêng, chhin-chhiūⁿsoaⁿhiahtōa, háihiahchhim, Chhiongbē-thangpò-tap, ǹg-bānga-peha-ḿgōan-liōng.
58感謝老師好意父親一定也是歡喜總是老師恩情bōe-thang報答一日終身風昌日後得著寸進也是老師教訓功勞的確m̄敢老師保重身體阿伯阿姆父親身邊看顧不孝Taⁿ今仔日來去做囝本份總是想著讀冊受著阿伯阿姆疼惜恩情親像hiahhiahbē-thang報答映望阿伯阿姆原諒
59. : Koai-sunm̄-biánkhah-ì lánka-kīêlângtehkóngsím-mi̍hun-chêng, chīn-la̍ttha̍k-chheh, ji̍t-āuōe-titkong-bêngchhùn-chìn, a-peh, a-ḿchiūhoaⁿhilah.
59乖孫m̄免客氣,家己teh甚物恩情盡力讀冊日後會得光明寸進阿伯阿姆
60. Kiú: Chhiong-hiaⁿtńg-khìgóachinphōaⁿ, hō͘lāu-suPhî-ku, lângthangkóng-chêng, a-chekbâi-chòngliāu, tho̍hkínkohlâi.
60昌兄轉去hō͘老師屁股thang講情阿叔埋葬koh
61. Chhiong: Jû-kiúgóa siūⁿmúi-ji̍tkahchò-hóetha̍k-chheh, phah-sǹg, kin-á-ji̍thu-chhinsí-khì, tńg-khìtoēng-tit, tio̍hjīn-chintha̍k-chheh, tha̍ktit, lāu-suchiūkohphah, góatāi-chìpān-bêng-pek, má-siōngchiūkohlâi, m̄-biánkhoah-í.
61如九,我每日kah作伙讀冊拍算今仔日父親死去轉去用得認真讀冊老師kohtāi-chì辦明白馬上kohm̄免掛意
62. : lah, hiān-chāisî-kanchálah, kóaⁿ-kínji̍p-lâi-khìchún-pīchhut-hoat. (It-tôngji̍p-lāi, bō͘)
62現在時間趕緊入來去準備出發(一同入內)
回上一頁