首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Cha̍p ê kò͘-sū.   十個故事
作者是
Bûn Ko͘-niû Chu Ko͘-niû tâng hoan-e̍k   文姑娘朱姑娘同翻譯。
出版社
Ē-mn̂g Bân-lâm Sèng-kàu-su Ke̍k   廈門閩南聖教書局
出版年
1913
篇名
9.Tāi-seng seng-thian m̄ sī sit-lo̍h.   代先升天毋是失落
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Se-kokūchi̍têtha̍k-chhehlângsiⁿnn̄gêkiáⁿ, chi̍têta-po͘, chi̍têcha-bó͘. Cha-bó͘tōata-po͘nn̄g; tōa-chísió-tīūcha̍p-hūnêsaⁿ-thiàⁿ, pē-búkhòaⁿ-kìⁿhoaⁿ-hí, phah-sǹgcha-bó͘-kiáⁿchhitchiū. Hitta-po͘êchíūgō͘, cha-bó͘êkì-jiân, pē-búput-chísiong-sim; hitêta-po͘êkhòaⁿ-kìⁿiêtōa-chíia̍hchi̍t-iūⁿêiu-būn.
西國讀冊ta-po͘查某查某ta-po͘大姊小弟十分ê相疼父母看見歡喜拍算查某囝Hitta-po͘ ê查某ê既然父母不止傷心hit ê ta-po͘ ê看見ê大姊一樣ê憂悶
Āu-lâichiàukui-kúlâibâi-chòngchhut-soaⁿ; ūchi̍tji̍ttha̍k-chhehlângchhōahitêta-po͘-kiáⁿkhìsoaⁿ-n̍i̍hchaihoechèngchhiū; kàubōng-n̍i̍hhitêsió-tīkhòaⁿ-kìⁿiêtōa-chí, sì-kòetehchhē, lāu-pēchiūikóng, Kiáⁿ-ah! behkìⁿêchí-bē, kìⁿbōetio̍hlah.Ta-po͘gín-náthiaⁿ-kìⁿcheōechhutsiaⁿtōakhàu, siūⁿiêtōa-chíí-kengsit-lo̍h.
後來規矩埋葬出山讀冊chhōa hit ê ta-po͘囝山裡墓裡hit ê小弟看見ê大姊四界teh chhē老父囝ahbehê姊妹bōeTa-po͘ gín-ná聽見ê大姊已經失落
Iêchiūian-ùi, êtōa-chísit-lo̍h, behkohoa̍h, ōekohsaⁿ-kìⁿ, hiān-chāiput-kòtāi-sengchiūⁿ-khìthian-tôngnā-tiāⁿ.Ta-po͘gín-náthiaⁿ-kìⁿbehkohoa̍hkohsaⁿ-kìⁿêōe, sim-lāitāi-gîbōehiáu-tithitêōe, chia̍p-chia̍pkohmn̄g. Iêlāu-pēchi̍tia̍hbōeliâm-piⁿikóng-bêng.
ê安慰ê大姊失落beh kohkoh相見現在不過代先上去天堂若定Ta-po͘ gín-ná聽見beh kohkoh相見ê心內大疑bōe曉得hit ê捷捷kohê老父bōe liâm-piⁿ 講明
Kàutùibōngn̍i̍htò-tńglâitùilō͘-piⁿkeng-kèchi̍têchhiánchúi-thâm, ûilóngūāmêchhiū-nâ, ūtn̂gêtek. Chúitiong-ngūlô͘-tek-ákaphia-êchháu-ásúi-koe-á. Hitla̍kge̍hthiⁿ, kokiūⁿthâng-thōa, chiáu-chiah, óahmi̍h, pe-lâipe-khìput-chíkéng-tì.
tùi倒轉tùi路邊經過水潭lóngām ê樹林ê中央蘆竹仔kap hia-ê草仔水蛙仔Hit蟲豸鳥隻飛來飛去不止景緻
Tha̍k-chhehlângchiūkiòta-po͘-kiáⁿlâichòe-tuichēchúi-thâm-piⁿ, têng-thâuikóngkhíkoh-oa̍hêchêng-lí, chiūchiongba̍k-chiu-chêngsó͘khòaⁿêmi̍hchiohlâichòephì-jū, chiahkóng, Ūchi̍tji̍tthâm-n̍i̍hchi̍tchiahsió-thâng, āu-lâichhutchúichiūpìⁿchòechhân-iⁿ, hitthângtnghittia̍ppìⁿêkaphia-êtânglūiêthângchúitiong-ngthô͘-bê-n̍i̍h, sì-kòetehchhńgchhēchia̍h, êngkàubōekò͘-tit.
讀冊ta-po͘囝做堆水潭邊重頭koh活ê情理目睭前ê譬喻潭裡小蟲後來田蠳hithit tia̍pêkap hia-êê中央土糜裡四界tehchhēbōe顧得
Chitthângsiⁿ-chiâⁿchúiêtiong-ngchū-chāitehkiâⁿ-iû, to̍k-to̍kōehiáulia̍hchúichòeiêthiⁿ, khiokchaichúiêténg-bīniáu-kúūke̍ktōaêsè-kan.
Chit生成ê中央自在teh行遊獨獨êê頂面iáu-kúê世間
Thâm-n̍i̍hkohūchi̍thāngêoa̍h-mi̍h, chòesúi-koe, ūkhìhōaⁿ-téng, ūji̍pchúitiong, sî-siôngchhut-chhutji̍p-ji̍p. Hut-jiân-kansió-thângtùihia-êthâng-phōaⁿkóng, Hitêsúi-koeūlâi, lánchiahêkhòaⁿ-kìⁿ; ūkhì, lánchiahêchiūkhòaⁿbōetio̍h, tàu-tísúi-koetùitah-lo̍hkhì?
潭裡kohê活物水蛙岸頂時常出出入入忽然間小蟲hia-ê蟲伴Hit ê水蛙chiah ê看見chiah êbōe到底水蛙tah-lo̍h
Hiaêthângìnkóng, Ikaplánkan-sia̍p, lánput-kòta̍kêchhēchia̍h.
Hia êkap干涉不過ta̍k ê chhē
Sió-thângkohkóng, Góatek-khakàibêng-pe̍kchaichit, in-ūigóakaplínchúitiong-nglóngkhòaⁿ-kìⁿsúi-koe, behkhìchhēi, hut-jiânkhòaⁿ-kìⁿ, chhin-chhiūⁿsúi-koetiàmchúi-n̍i̍h; chaichúi-bīnténgiáu-kúūpa̍têsè-kàiá.
小蟲koh的確明白chit因為kap中央lóng看見水蛙behchhē忽然看見親像水蛙tiàm 水裡水面iáu-kúê世界á
Hiaêthâng-phōaⁿchiūchek-pīsió-thâng, chhiòika-kījiáchhuthôan-ló, kóng, Lánput-kòan-jiân, hióng-siūhiān-chāiêsè-kàichiūchiok-gia̍hlah, siáⁿ-sūkhìkóangōa-bīnpa̍têsè-kài?Sió-thângthiaⁿcheōethêngchi̍tsî-ákáⁿkohchòesiaⁿ, ka-kīkhìchhēchia̍h, iân-lō͘kiâⁿiân-lō͘sim-lāichiàu-kūtàitehsiūⁿsúi-koetàu-títah-lo̍hkhì. Kohmn̄gpa̍têthâng, ia̍hbōehiáuikóng. lōa-kúchi̍thî-ákapchi̍tsiān-hîkè-lâikiâⁿ-iû, thiaⁿ-kìⁿsió-thângtehbūn-tap, ia̍hbōehiáu-tit. Ngó͘-jiânūchi̍ttīnsúi-koethiàu-ji̍pchúi-lāi. Hiaêthângkhòaⁿ-kìⁿkiaⁿ, hoaⁿ-hí, chhesòechiahthângcháukhìthàm-thiaⁿsúi-koe, ǹg-bāngōetit-tio̍hbêng-pe̍k.
Hia ê蟲伴責備小蟲家己煩惱不過安然享受現在ê世界足額啥事外面ê世界小蟲時仔koh家己chhē沿路沿路心內照舊teh水蛙到底tah-lo̍hKohêbōe偌久魚仔kap鱔魚過來行遊聽見小蟲teh問答bōe曉得偶然水蛙跳入水內Hia ê看見歡喜探聽水蛙向望得著明白
Sió-thângchiūkiong-kiongkèng-kèng, cháukūnsúi-koeêbīn-chêng, khiam-pisòe-siaⁿlâimn̄gkóng, Chhiáⁿlí-kāgóakóng, chúi-thâmgōa-bīniáuūpa̍têsè-kàiá?
小蟲恭恭敬敬水蛙ê面前謙卑細聲你kā水潭外面iáuê世界á
Súi-koethiaⁿ-kìⁿ, pa̍têsè-kài ê ōe ba̍k-chiu chhiⁿ-chin mn̄g sió-thâng, kóng, Lí che ōe tùi tah-lo̍h lâi?” Sió-thâng chiū ìn kóng, “Góanchitêsè-kàií-gōa, chaiiáuūpa̍têsè-kàiá.
水蛙聽見ê世對tah-lo̍h來?」小蟲就應chit ê世界以外iáuê世界á
Súi-koein-ūisió-thângchhengchúi-n̍i̍hchòesè-kàicha̍p-hūnêkî-koài, chiūléng-chhiòikóng, Cheput-kòsió-khóaūchúi-thâm, thangkóngsè-kài.
水蛙因為小蟲水裡世界十分ê奇怪冷笑不過小可水潭thang世界
Sió-thângun-jiûkohkóng, Góanchi̍t-sì-lângchúi-n̍i̍h, chiàugóantehkhòaⁿchitêthâmchiū-sītōaêsè-kàilah.
小蟲溫柔koh一世人水裡tehchit ê就是ê世界
Súi-koekóng, Gōa-bīnia̍hūta-tōe, ia̍hūkhong-khì, ia̍hūta̍kchéngêoa̍h-mi̍h, chōe-chōeêng-kng.
水蛙外面乾地空氣ê活物chōe-chōe榮光
Sió-thângthâubōehiáu-tit; āu-bīnêsúi-koeikóng, Siat-súbehkhìkhòaⁿthanglâi-khì, chētiàmgóakeng-thâu-téng, góachiūchhōalâi-khìkhòaⁿ.
小蟲bōe曉得後面ê水蛙設使behthang來去tiàm肩頭頂chhōa來去
Sió-thângkhin-khoài, súi-koeêka-chiah-simchēkàuchū-chāi. Súi-koetùichúi-n̍i̍hchiām-chiāmthiàuchiūⁿkoâiⁿ, tùilô͘-tek-álāicháukàuhōaⁿ-piⁿ, tú-túteh-behchúisúi-koekahsió-thângtio̍hhōaⁿkhìtiâu, sòe-jīchi̍t-ēthiàu, chiūkàuta-tōeêhōaⁿ, ikóng, Kàulah, kàulah.Oa̍tthâuchi̍t-ēkhòaⁿ, chhēsió-thâng, in-ūisió-thângchi̍t-ēchúi, thâuhînba̍kàm, liâm-piⁿlóngchailâng, hut-jiânpoa̍h-lo̍hchúi-n̍i̍hchha-put-tokàu. Āu-lâicheng-sînthó͘-khùikóng, Góakhó͘ah! chi̍t-ēchhutchúi-gōaêsè-kàichiūteh-beh; góachhò-gō͘thiaⁿsúi-koeêōehiám-hiámpàng-saksìⁿ-miā, in-ūisiūⁿ-tio̍hsúi-koeiáⁿchhutchúi, put-kòphiàngóakhìsiūkhó͘, chòeicháu-khì.
小蟲輕快水蛙ê尻脊心自在水蛙水裡漸漸koâiⁿ蘆竹仔岸邊tú-tú teh-beh水蛙小蟲tiâu細膩一下乾地ê一下chhē小蟲因為小蟲一下liâm-piⁿ lóng忽然跋落水裡差不多後來精神吐氣ah一下水外ê世界teh-beh錯誤水蛙ê險險放捒性命因為想著水蛙不過走去
Sió-thângiân-lō͘chhēchia̍htú-tio̍hhia-êthâng-phōaⁿchiūchionglóng-chóngêsū-chêngsiông-sèikóng.
小蟲沿路chhētú著hia-ê蟲伴lóng總ê事情詳細
Hiaêthâng-phōaⁿmn̄gsió-thângkóng, khòaⁿsúi-koetah-lo̍hkhì?
Hia ê蟲伴小蟲水蛙tah-lo̍h
Sió-thângphah-sǹgchúi-gōapa̍têsè-kài, chiūkóng, Góasiūⁿsúi-koetāi-khàiiáuchú-tiong.Kàubîn-á-ji̍tsúi-koekohthiàuji̍pchúi. sió-thânglōa-hn̄g, sió-thângkhòaⁿ-kìⁿchiūtōakiaⁿ, kóng, lâilah, cha-hngphiàngóa, hāigóahiám, tàu-tíchhutchúi-gōa.
小蟲phah算水外ê世界水蛙大概iáu 水中明á日水蛙koh小蟲偌遠小蟲看見昨昏到底水外
Súi-koekóng, Góaláu-si̍tkóng, cha-hnggóait-tēngūchhut-khì, góahōaⁿ-piⁿthèng-hāuchin, in-ūigóakhòaⁿ-kìⁿ, lô͘-tek-á-n̍i̍hthiàulâithiàukhìtehchhē; chhēkàuāu-lâikhòaⁿ-kìⁿchi̍thāng, góakóng, siūⁿthiaⁿ-kìⁿia̍hlia̍hchòekî-koài.
水蛙老實昨昏一定出去岸邊等候因為看見蘆竹仔裡teh chhēchhē後來看見聽見奇怪
Sió-thânggông-ngia̍hmn̄g, Khòaⁿsím-mi̍h.Súi-koekóng, Góatehchhēêchúiténglô͘-tek-áêtiong-ng, khòaⁿ-kìⁿchi̍têkapsiânglūiêsió-thângkūnlô͘-tek-áêpiⁿcháuchhutlâi, tú-átehchúihut-jiânka-chiah-chitli̍h8chòenn̄gpêng, tùikhak-lāicháu-chhutchi̍têhó-khòaⁿêoa̍h-mi̍h, tia̍p-á-kúchiūōepe, iêkhóan-sitêng-kngchhàn-lān, ji̍t-thâutiong-ngchiòkngchin-chiàⁿsúihō͘lângàikhòaⁿ. Chitêmi̍hchúiténg-bīnmiâchòechhân-iⁿ, góakhí-thâulia̍hchòekî-koài, chù-ba̍ksiông-sèkhòaⁿ, khòaⁿiūsi̍tput-chíoa̍h-tāng, chúi-bīnsì-kòetehpeteh, góahut-jiânsiūⁿtio̍h, tiâu-tîlo̍hchúilâisiau-sit, khòaⁿ-khí-lâikàulō͘-béhittia̍p, kàutek-khakchhin-chhiūⁿán-nibehkhìchúi-gōaêsè-kài.
小蟲gông-ngia̍h甚麼水蛙teh chhēê蘆竹仔ê中央看見kapsiângê小蟲蘆竹仔êtú-á teh忽然尻脊chit殼內走出好看ê活物tia̍p-á久ê款式榮光燦爛日頭中央真正súi hō͘Chit ê頂面田蠳起頭奇怪注目詳細不止活動水面四界tehteh忽然刁持消息看起來路尾hit tia̍p的確親像按呢beh水外ê世界
Sió-thângthiaⁿ-kìⁿtōakî-koài. Súi-koekóng, Si̍t-chāichin.Chóng-sīsió-thângūsim, koh-chàimn̄gsúi-koekóng, Chechiná?Súi-koeìnkóng, Chinkhó-siohkhísimkapgóakan-sia̍p, put-kòsìnchiūsīnan-ùi, sìnchiūsit-bāng.
小蟲聽見奇怪水蛙實在總是小蟲koh再水蛙á水蛙可惜kap干涉不過安慰失望
Āu-lâijōa-kúsió-thângtú-tio̍hphòa-pīⁿ, seng-khuià-lánchi-chhî bōe tiâu, tī chúi-lāi bōe thong-khì, giám-jiân chiū tùi lô͘-tek kun ê piⁿcháu chiūⁿ chúi khì; liâm-piⁿ hoan-thâusiūⁿ-tio̍hsúi-koeêōechaiò-biāuê, sí-liáubehpiàn-khòaⁿchiná. Hithia-êkokthâng-phōaⁿlóngchiâulâikhòaⁿi, sió-thângthê-khísúi-koeêōechiūkóng, Góataⁿchin-chiàⁿūǹg-bāng, só͘-ísim-lāikhòaⁿ-oa̍han-jiânhóan-tńgkiaⁿ.
後來偌久小蟲tú著破病身軀厭懶對蘆竹根ê邊走上;liâm-piⁿ想著水蛙ê奧妙ê死了beh變看áHithia-ê蟲伴lóng小蟲提起水蛙êtaⁿ真正向望所以心內看活安然反轉
Thâng-phōaⁿkóng, Nā-sīán-nikáⁿbehchhutchúilah, gōanchiàusúi-koesó͘kóngêōetò-tńglâigōan lí chiàu súi-koe só͘ kóngê ōe tò-tńg lâi kā góan kóng.Chiūhittia̍psió-thâng khîⁿ tùi lô͘-tek kunsô chhut-lâi, chiah ê thâng-phōaⁿ tè-āu kun-sûi i, tāi-ke beh khòaⁿ sió-thângàn-cháiⁿ-iūⁿ pìⁿ, bô phah-sǹg sió-thâng chi̍t-ēkàuchúi-bīnchúichòeikhì.
蟲伴但是按呢beh水蛙ê倒轉hit tia̍p綴後隨伊大家beh看小蟲按怎樣變無拍算小蟲一下水面
Thâng-phōaⁿchiūkhòaⁿbōetio̍h, in-ūichúi-lāiêthângbōekhòaⁿchúi-gōaêmi̍h. Tāi-kesiong-simtò-khì, tâng-siaⁿtehthó͘-khùikóng, Sió-thângchaitah-lo̍hkhì, it-ti̍tǹg-bāngihôelâisìnchiahōebêng-pe̍k.Thèng-hāuchinlóngsiau-sit, ūêkóng, Sió-thângbōekì-tit;ūêkóng, Sió-thângchin-chiàⁿ; ūêkóng, Sió-thângbān-bānkáⁿōekohoa̍htò-tńglâi.kàuāu-lâisî-hāuchi̍t-ēkàu, inchitêchi̍têlóngsiângchi̍t-poaⁿ-iūⁿlô͘-tek-ápeh chiūⁿchúikhì, chhin-chhiūⁿsúi-koesó͘kóngêōe; to̍k-to̍kiáuchúitiong-ngêthângiû-gôantehkóng, Lî-khuichúi-bīnput-kò;ūêkóng, Kàusit-bāng, góanbehǹg-bāngkohoa̍h.Ūêtehléng-chhiò, ūêkóng, Put-kòtāi-sengchiūⁿchúi-bīn, khiok.Gī-lūnlōan-lōanpîⁿ.
蟲伴bōe因為水內êbōe水外ê大家傷心tò去同聲teh吐氣小蟲tah-lo̍h一直向望明白等候lóng消息ê小蟲bōe記得ê小蟲真正ê小蟲慢慢koh倒轉後來時候一下inlóng siâng一般樣蘆竹仔親像水蛙ê獨獨iáu 中央ê猶原teh離開水面不過ê失望beh向望kohê teh冷笑ê不過代先水面議論亂亂
Lūn-kàusìnsúi-koetāi-sengchúihitêsió-thâng, hittùikhak-lāichhutlâi, cha̍p-hunêtek-ì, chai-kiohchin-chiàⁿūêng-kngêsè-kài, chiahsìnsúi-koeêōeūiáⁿ, phiànlâng. Sî-sîkhek-khekkáⁿbōekì-titchúi-lāiêthâng-phōaⁿ, siông-siôngsiūⁿbehinêsiau-si̍t, khó-siohbōeōekoh-chàiji̍pchúi, kan-tape-lâipe-khìtiàmhōaⁿ-piⁿthèng-hāu, bêng-bêngchaichúi-lāiêthângsî-chūnkàutek-khakbehchhutchúi-n̍i̍h, kàukó-jiânta̍kêlóngkhí-lâi, tāi-ketângpetângkiâⁿ-iûcha̍phunkhòaⁿ-oa̍h.
論到水蛙代先hit ê小蟲hit殼內十分ê得意知kioh真正榮光ê世界水蛙ê時時刻刻bōe記得水內ê蟲伴常常behin ê消息可惜bōekoh再kan-ta飛來飛去tiàm岸邊等候明明水內ê時陣的確beh水裡果然ta̍k ê lóng起來大家行遊看活
Tha̍k-chhehlângkóngkàuchit-n̍i̍hthó͘-khùichi̍tsiaⁿ, tùita-po͘-kiáⁿkóng, Khó-siohah! khó-siohah! hiān-chāichúi-lāiêthângbōeōechiâuchaichúi-bīnêpêng-ankhoài-lo̍kchhàn-lānêng-kng, chíūōechiongsúi-koeêōesìnsimǹg-bāng. Lánêlângán-ni, hiān-sîsiūⁿbōechhutcháiⁿ-iūⁿêêng-kng. êtōa-chíput-kòchhin-chhiūⁿsió-thângtāi-sengkhìpēngsit-lo̍h.
讀冊chit裡吐氣ta-po͘囝可惜ah可惜ah現在水內êbōe水面ê平安快樂燦爛榮光水蛙ê向望ê按呢現時bōe怎樣ê榮光ê大姊不過親像小蟲代先失落
Sèng-kengSat-bó͘-jíHā-kòan12chiuⁿ23chatTāi-pi̍tôngkóng, Taⁿkiáⁿí-keng, góakìm-chia̍hsiáⁿ-sū, kiámōehō͘iêlêng-hûntò-tńgmah? góateh-behkuikiáⁿêsó͘-chāi, kiáⁿbōeōekohchiū-kūngóa.Chiàuán-nikóng, tāi-sengsengthianêpēngsit-lo̍hsìⁿ-miā, lângtehiu-chhiûūsím-mi̍hlī-eklah!
聖經撒母耳下卷1223大衛Taⁿ 已經禁食啥事kiámhō͘ê靈魂倒轉mahteh-behê所在bōekoh就近按呢代先ê失落性命teh憂愁甚麼利益
回上一頁