首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Cha̍p ê kò͘-sū.   十個故事
作者是
Bûn Ko͘-niû Chu Ko͘-niû tâng hoan-e̍k   文姑娘朱姑娘同翻譯。
出版社
Ē-mn̂g Bân-lâm Sèng-kàu-su Ke̍k   廈門閩南聖教書局
出版年
1913
篇名
7.Hái-lí.   Hái-lí
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Saⁿ-cha̍pchêngLûn-tunsiâⁿūchi̍têta-po͘gín-námiâkiòHái-lí. Ibat, kohchinsòng-hiong, só͘tòaêsó͘-chāichin. HittiâukoeūmiâChha̍t-lō͘, in-ūihiaūhithúi-lūiêpháiⁿ-lângkiat-tóng. Hái-líêpē-búbatkà-sīiêkiáⁿ, ingâuchia̍hchiú, pháiⁿchhùi, tek-hēngêlâng. Hái-líchhut-chāii êsó͘ài, lângiok-soki, chiūkaphia-êpháiⁿgín-náoang-tóng.
三十倫敦ta-po͘ gín-náHái-líbatkohsòng-hiongtòa ê所在Hit賊路因為hiahit匪類ê歹人結黨Hái-lí ê父母bat教示ê ingâu德行êHái-lí出在伊ê約束kap hia-êgín-ná嚾黨
Inta̍kji̍tsì-kòekhìàithau-the̍hlângêmi̍h. Hittóngūchi̍têthâu-lângsìⁿSo͘, miâÛi-lîm. Hitêlângcha̍p-jī hunpháiⁿ, ta̍uh-ta̍uhchiohia-êkhahsòe-hànêgín-náinkóng, gâuchhiúⁿ-kiaplângêmi̍hibehphahinkàuchinthiám. Só͘-ítio̍hkhìkhahlāu-jia̍têsó͘-chāitnglângbehchēhé-chhiaoe-khoehêsî-chūn, chiūlângchiánliú, he̍k-sīchîⁿ, ápió-áêmi̍h. Chi̍ttónglóngthànchitchia̍h.
In四界偷拿êHit頭人為霖Hit ê沓沓hia-ê khah細漢ê gín-ná ingâu搶劫êbeh phah in所以khah鬧熱ê所在beh火車oe-khoeh ê時chūnliú或是á錶á êlóngchit
Ūchi̍tê-hngHái-líbehtò-tńg-khìchhù-n̍i̍hê, lō͘-n̍i̍htú-tio̍hchi̍têtâng-phōaⁿikiòmn̄gkóng, ūthiaⁿsiau-si̍tá? So͘Ûi-lîmí-kénghō͘ kèng-chhatlia̍hkhìlah. Itú-átehcheng-piàngêhō͘ilia̍h-tio̍h, taⁿtek-khakōeikoaiⁿ-kaⁿkàunn̄glah.Hái-líthiaⁿ-liáuchiūkóng, Taⁿlánbehcháiⁿ-iūⁿah! Khiàmchi̍têthâulângkáⁿtio̍hsiukha, thangkohchòechha̍tlah.
ê-hng Hái-lí beh倒轉去厝裡ê路裡tú著同伴消息á為霖已經hō͘tú-á teh舂乓êhō͘掠著taⁿ的確關監Hái-lí聽了Taⁿbeh怎樣ahthang koh
Tùihittia̍pHái-líthoat-lîÛi-lîmchân-jímêchhiú, chū-jiânchi̍thāngkhahkhoài-oa̍h, nā-sīiêsimlóngbōepêng-an, in-ūichaichêngji̍tsó͘chòetōatio̍h.
Tùi hit tia̍p Hái-lí脫離為霖殘忍ê自然khah快活但是êlóng bōe平安因為
KūnChha̍t-lō͘ūchi̍tkengêHok-im-tn̂gūlângta̍kê-hngtehkóngtō-lí; Hái-líūji̍pkhìthiaⁿ; thiaⁿ-liáusimchiūsiūkám-kek, in-ūisian-siⁿtehkóngKiù-chúIâ-so͘chinthiàⁿsè-kanêgín-náthòein, sòaōekiùinthoat-lîta̍khāngêpháiⁿ, hō͘inpìⁿchòechheng-khì-siùⁿêlâng. Chitêtō-líchêngHái-lílóngbatthiaⁿ-kìⁿ, chai-iáⁿ, kàuhittit-tio̍hhóan-hóeêsim, lâisìnIâ-so͘, chiūlóngkohchòechha̍t. Hittia̍pchiūkhìchhēthâu-lō͘, kàulō͘-béhō͘seng-lílângchhiàⁿchòegín-nákang, thànsió-khóachîⁿ, lia̍hchòechitêêthâu-lō͘, in-ūibiánchòechha̍tlâiji̍t. Iji̍tput-chíchhut-la̍tchòekang, ta̍kê-hngkhìHok-im-tn̂glâiha̍k-si̍ptō-lí; kàuāu-lâiichinhó-táⁿkan-chèngKiù-chúkiùichhutpháiⁿêtāi-chì; sòakhó͘-khǹghiahêchêngkapikiat-tóngêpháiⁿgín-ná, inkóngtio̍hhóan-hóechōelâisìnIâ-so͘. KàuHái-lícha̍p-jīê, ū-chi̍tji̍tkapiêsió-tīchēLé-pài-tn̂gêgîm-kîⁿtehchia̍htiám-sim, hut-jiâniêsió-tīkhiúiêsaⁿkóng, Án-hiaⁿūkhòaⁿ-kìⁿiá? Hái-líchi̍t-ēkhòaⁿchiūchaiSo͘Ûi-lîmchhutkaⁿ, chiūkiaⁿchi̍t-ē, sòe-ásiaⁿkóng, Taⁿǹg-bāngikhòaⁿ-kìⁿlán.Chóng-sīí-kengkhòaⁿ-kìⁿ, óaHái-líkóng, tio̍hkapgóalâi-khì.In-ūiSo͘Ûi-lîmchintōahàn, kohchinok, ba̍k-chiutōalúitehsiòngi, Hái-líchinkiaⁿ, seng-khugī-gī-chhoah, chaiÛi-lîmbehcháiⁿ-iūⁿkhóan-thāii, chiūsim-lāikiûIâ-so͘lâichāni; chiahhó-táⁿikóng, Góakapkhì, chòechha̍têtāi-chìgóaí-kengpàng-sakchinlah.Ûi-lîmchinsiū-khìikóng, kiámūpàng-sakmah? Taⁿbiánkóng, tio̍hkohlâi-khìchòe.Hái-líìnkóng, káⁿ, góatek-khakho̍k-sāiSiōng-tè, sìnIâ-so͘, àikohchòepháiⁿ, in-ūiIâ-so͘í-kengkiùgóa.Ûi-lîmthiaⁿ-kìⁿchitêōe, chiū it-hoatsiū-khì, kiâⁿ-óaHái-líikóng, tio̍hliâm-piⁿkapgóalâi-khì, góachiūbehphahkàuchinsiong-tiōng.” Chiū lia̍h Hái-lí, ēng chin tōa ê la̍t kā i siak tùi gîm-kîⁿ lo̍h khì, tì-kàusiong-tio̍hka-chiah. Hái-líháuchi̍tsiaⁿ, sió-tīmn̄gikóng, Án-hiaⁿsiong-tio̍hta̍h-lo̍hchi̍tūitehkan-khó͘?Hái-líkohaichi̍t-ēikóng, Sió-thêngkiám-chháiōekhahnā-sīchi̍tchūnkhala̍t, chaicháiⁿ-iūⁿ?Kohtia̍p-á-kúisiūⁿài-behpeh-khí-lâichòekang, chaitio̍htāngsiong, pehbōekhí, kòe-lō͘êlângchē-chēûi-tehkhòaⁿi, thòeithó͘-khùi, ikhó-lîn. Ūhó-simêlângikngkàui-seng-kóan, ǹg-bāngōetáⁿ-tia̍ptit. I-sengchiūgiāmkhòaⁿiêseng-khu, chaiǹg-bāngêtāi-chì, in-ūika-chiah-kutí-kengchi̍h-lah, gín-nábōeoa̍h. Kóan-lāiêi-sengkapkò͘pīⁿêlânggâuchiàu-kò͘i, tāi-kechaiilōaêlâng. Kai-chàiipún-sinchinpêng-an, lóngkhòa-lū, chaithiàⁿiêKiù-chúkapitī-teh.
賊路ê福音堂ta̍k ê-hng teh道理Hái-lí聽了感激因為先生teh救主耶穌世間ê gín-náinsòain脫離êhō͘ in清氣相êChit ê道理Hái-lí lóng bat聽見知影hit得著反悔ê耶穌lóngkohHit tia̍pchhē頭路路尾hō͘ seng-lígín-ná小可chit êê頭路因為不止出力ta̍k ê-hng福音堂學習道理後來好膽干證救主ê tāi-chìsòa苦勸hiah êkap結黨êgín-náin反悔chōe耶穌Hái-lí十二ê有一kapê小弟禮拜堂ê gîm-kîⁿ teh點心忽然ê小弟khiúê俺兄看見áHái-lí一下為霖一下細仔Taⁿ 向望看見總是已經看見Hái-líkap來去因為為霖koh目睭tehHái-lí身軀gī-gī-chhoah為霖beh 怎樣款待心內耶穌好膽kapê tāi-chì已經放sak為霖受氣放捒mahTaⁿkoh來去Hái-lí的確服事上帝耶穌koh因為耶穌已經為霖聽見chit ê受氣行倚Hái-lí liâm-piⁿ kap來去beh phah傷摔tùi砛簷落去致到傷著尻脊Hái-lí小弟俺兄傷著ta̍h-lo̍hteh艱苦Hái-lí koh一下小停kiám-chháikhah但是怎樣Koh tia̍p-á久ài-beh peh起來peh bōe過路êchē-chē圍teh吐氣可憐好心ê醫生館向望打揲醫生ê身軀向望ê tāi-chì因為尻脊骨已經折啦gín-ná bōe館內ê醫生kapêgâu照顧大家ê佳哉本身平安lóng掛慮ê救主kaptī-teh
Ūchi̍tji̍thia-êkiat-tóngêchhiat-áchi̍têlâii-kóanchhiat-ìàikhòaⁿHái-lí, chiniu-būntehlâuba̍k-sái, in-ūithiaⁿ-kìⁿHái-líbeh. Chi̍tēji̍ppâng-keng, koh-khahtōasiaⁿháukóng, Hái-líah! Hái-líah! thang, góabehcháiⁿ-iūⁿah, pang-chāngóalâibatIâ-so͘, góachiūchinchhám.Hái-lísui-jiântó-teh, simchinpêng-an, chiūan-ùiiêtâng-phōaⁿkóng. thangkhàu, góabehkhìIâ-so͘hiahióng-siūhok-khì, tio̍hsiūⁿIâ-so͘kàupa̍tji̍tōeji̍pêng-kngêsó͘-chāi.hiti-kóanūchinjia̍t-simsìnChúêkhàn-kò͘-huūbatgîmsihō͘ithiaⁿ, Hái-líchinhoaⁿ-hí, móasimpêng-an. Ūchi̍tji̍timn̄gHái-líkóng, hō͘So͘Ûi-lîmhāikàuán-ni, ūkam-gōansià-biániá.Kóng, Chinkam-gōan, hoaⁿ-hísià-biáni, tio̍hkiòilâi.HitHái-líchinlîm-gûisiong-tiōng, kàuthiⁿbehkngchiūhō͘ChúIâ-so͘tiàuiji̍pThiⁿ-siâⁿ, hióng-siūéng-óanêhok-khì.
hia-ê結黨ê賊á醫館切意Hái-lí憂悶teh目屎因為聽見Hái-lí beh房間koh-khahHái-lí ahHái-lí ahthangbeh怎樣ah幫贊bat耶穌Hái-lí雖然倒teh平安安慰ê同伴thangbeh耶穌hia享受福氣耶穌榮光ê所在hit醫館熱心ê看顧婦bathō͘Hái-lí歡喜滿平安Hái-líhō͘ 為霖按呢甘願赦免á甘願歡喜赦免HitHái-lí臨危傷重behhō͘耶穌天城享受永遠ê福氣
Taⁿchhì-siūⁿchi̍têgín-nákiámūi-tio̍hChúIâ-so͘êtō-lílâisit-lo̍hsìⁿ-miāmah?
Taⁿ試想gín-ná kiám 為著耶穌ê道理失落性命mah
回上一頁