首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Cha̍p ê kò͘-sū.   十個故事
作者是
Bûn Ko͘-niû Chu Ko͘-niû tâng hoan-e̍k   文姑娘朱姑娘同翻譯。
出版社
Ē-mn̂g Bân-lâm Sèng-kàu-su Ke̍k   廈門閩南聖教書局
出版年
1913
篇名
4.Khám-gām pìⁿ-chòe tì-sek.   憨儑變做智識
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Sio̍kSo͘-kek-lânūchi̍têkhám-gāmêgín-námiâkiòIok-se. Ikhioktiām-chēngêkhóan-sit, sì-kòethit-thô, chòekang.
蘇格籣憨儑ê gín-ná約西恬靜ê款式四界thit-thô
Hitūiêlângchinkhó-liâni, in-ūiiêpē-búí-keng, ia̍hlóngchhinlângthangchiàu-kò͘. Ūchi̍têlāuchí-bēka-kīchinsòng-hiongsó͘tòam̄-chiâⁿsó͘-chāi, iáu-kúkam-gōanchi̍tkeng-ápunitòa, sòahō͘ichia̍h.
Hitê可憐因為ê父母已經lóngthang照顧姊妹家己sòng-hiongtòa毋成所在iáu-kú甘願間仔tòasòa hō͘
Iok-selóngchhin-chhiūⁿpêng-siôngêgín-ná, tehkiâⁿlō͘ê, ita̍uh-ta̍uhēngsòe-ásiaⁿgōng-gōngliām. tì-kàulângàichhòng-tī, kapikún-chhiò. Inlóngchaihitêgín-nákî-si̍tsìnChúêlâng. Iok-selâng-khóangām-gām, gín-náàikapikóng-chhiò, ūchi̍têtùiikóng, Iok-se, chēbé-chhia, chiūún-tàngtú-tio̍htōachai-ē.Chitōekhiokbehphiàni, chóng-sīIok-seput-chísìniêchhùi, āu-lâisui-jiânlé-pài-tn̂gchinhn̄g, chōe-chōepêng-iúchioichēinêbé-chhia, ikoat-tòan, tiāⁿ-tiāⁿkóng, Góapō͘-kiâⁿōekàuSiōng-tèêchhù, iân-lō͘ia̍hthangkapChúIâ-so͘kóng-ōe.
約西lóng親像平常ê gín-nátehê沓沓細仔戇戇致到創治kap滾笑In lónghit ê gín-ná其實ê約西人款儑儑gín-nákap講笑約西馬車穩當tú著災厄Chitbeh總是約西不止ê後來雖然禮拜堂chōe-chōe朋友in ê馬車決斷定定步行上帝ê沿路thang kap耶穌講話
Bó͘ji̍tūchi̍têgín-náthiaⁿ-kìⁿilō͘-n̍i̍hchiàu-kūtehliām, kapikún-chhiòkóng, Iok-setùisím-mi̍hkúi-sîntehkiû-unmah!Iìnkóng, M̄-sīkiûkúi-sîn, si̍t-chāitehho̍k-sāiThiⁿ-n̍i̍hêSiōng-tè, lánkhiokthangkhòaⁿIêhêng-siōng, chóng-sīIputtehkàm-chhatlán.
gín-ná聽見路裡照舊tehkap滾笑約西甚麼鬼神teh求恩mah毋是鬼神實在teh服事天裡ê上帝thangê形象總是teh鑒察
Ūchi̍tji̍tIok-sekhìchhēthôan-tōsian-siⁿikiâⁿ, kóng, Behchhiáⁿ-mn̄gsian-siⁿchi̍thāng. An-hioh-ji̍tchaikam-gōanhō͘gû-gōngêIok-se, kapChúIâ-so͘limchia̍há?
約西chhē傳道先生Beh請問先生安息日甘願hō͘愚戇ê約西kap耶穌á
Sian-siⁿchinêngàithe-sî, chóng-sīIok-sepek-chhiatkiûkóng, Sian-siⁿ, chaigóaàn-cháiⁿ-iūⁿthiàⁿChú, tek-khakhoaⁿ-híhō͘góachēIêtoh.Chiahêōechinūkám-keksian-siⁿêsim, só͘-íkáⁿchó͘-tòng, chiūchúnikapSiōng-tèêpeh-sìⁿsaⁿ-kapchētoh.
先生推辭總是約西迫切先生按怎樣的確歡喜hō͘êChiah ê感激先生ê所以阻擋kap上帝ê百姓saⁿ-kap
Kàulé-pài-ji̍tIok-seliōng-chápī-pān, ūlânglâi, ií-kengkàupài-tn̂g, hiachēpiān-piān. Tehlé-pàiêIok-seti̍t-ti̍tlâuba̍k-sái, thiaⁿsian-siⁿliāmIâ-so͘êmiâ, ichiniu-būn, thâukóng, Góaiáu-bēkìⁿ-tio̍hIêbīn.Tō-líkóngbêng-pe̍ktāi-kechēChúêtoh, saⁿ-kapchia̍h, hitIok-sekia̍hba̍kbīnchhiò-chhiò, tehkhòaⁿsian-siⁿitìm-thâu, āu-lâichiūēngchhiúngbīnphak-tehkàulé-pàisoah. Tāi-kebehsì-sòaⁿIok-seia̍hkhí-lâi, hitkhòaⁿiêbīnkng-kng. Behtò-khìêūkúi-nālâng-àikapikóng-ōe. Iok-selóngìn, ū-gín-náti̍t-ti̍tmn̄g, chiūikóng,Kin-á-ji̍tbo̍htitkiáu-chháin-ūigóaí-kengkìⁿ-tio̍hChúêbīn, Ichhinba̍kkhòaⁿgóa, chhin-chhùikapgóakóng-ōe. Taⁿkàuchi̍t-sì-lânggóabehkapIsaⁿkau-pôe.
禮拜日約西量早備辦已經拜堂hia便便Teh禮拜ê約西直直目屎先生耶穌ê憂悶猶未見著ê道理明白大家êsaⁿ-kaphit約西kia̍h笑笑teh先生tìm頭後來仆teh禮拜soah大家beh四散約西起來hitê光光Beh tò去ê幾若人愛kap講話約西lóng有gín-ná直直今á日攪吵因為已經見著ê親嘴kap講話Taⁿ一世人beh kap交陪
Thiaⁿikóngchitōe, gín-náhut-jiân-kangông-ngia̍hsòe-ásiaⁿtâm-lūnkóng, Kin-á-ji̍tIok-sekáⁿkhám-gām, khòaⁿiêkhóankhahcheng-eng.
chitgín-ná忽然間gông-ngia̍h細仔談論今仔日約西憨儑êkhah精英
Kàuchhù-n̍i̍hIok-seiû-gôanàikóng-ōe, kan-takiòhitêlāuchí-bēikóng, A-má, ê-hnggóachia̍h.Thiaⁿhitibōebián-titkî-koài, in-ūiIok-sesiông-siôngchiniau, ūàichia̍hnn̄g-lângêgia̍h.
厝裡約西猶原講話kan-tahit ê姊妹阿媽ê-hnghit免得奇怪因為約西常常兩人ê
Ji̍ppâng-kengchiūthiaⁿisòe-ásiaⁿti̍t-ti̍tkî-tókàuàm-àm, kóng, Chú-á, gū-gōngêIok-sekú-kútehchhē, kai-chàikin-á-ji̍thō͘chhē-tio̍h, taⁿhoaⁿ-híkàubōe-kò͘-tit, kàuéng-óanbehkapsaⁿ-lī. Khòaⁿchitkeng-áthian-tông, sì-bīnūpó-ge̍kkngiàⁿ-iàⁿ.
房間細仔直直祈禱暗暗主á愚戇ê約西久久teh chhē佳哉今仔日hō͘chhē著taⁿ歡喜bōe顧得永遠beh kap相離chit間仔天堂四面寶玉映映
Ián-niliāmkàusiaⁿ, hitêlāuchí-bēlia̍hchòeitaⁿí-kengkhùnlo̍hbîn.
按呢hit ê姊妹taⁿ已經
Bîn-á-chá-khíkáⁿphahchhíⁿIok-sekiaⁿ-liáuíià-siān; thé-thiapichêngji̍tkiâⁿhn̄glō͘, tò-lâiia̍hlóngchia̍h, chiūpún-sinchhiūⁿchúi, khiohchhâ. Pn̄gchú-se̍k, chiūkhìkiòhitêgín-nákóng, Iok-seah, tio̍hlâichia̍h.Í-kengkiòkúi-nāsiaⁿlângìn, chiūkóaⁿ-kíncháuji̍piêpâng-keng, khòaⁿIok-sekūi-lo̍hthô͘-kha, ná-chúntehkî-tó. Lāuchí-bēchhunchhiúbongiêbīn, liâm-piⁿchhiⁿ-kiaⁿin-ūiiêseng-khuléngki-ki, chaiIok-seí-keng.
明仔早起phah約西驚了厭倦體貼倒來lóng本身chhiūⁿ煮熟hit ê gín-ná約西ah已經幾若趕緊ê房間約西跪落土腳若準teh祈禱姊妹êliâm-piⁿ生驚因為ê身軀吱吱約西已經
Kó-jiânūtit-tio̍hsimsó͘àichiū-sīIâ-so͘, tiàuikhìthian-tông, hiakapChúéng-óantòa, kohsaⁿ-lī.
果然得著就是耶穌天堂hia kap永遠tòakoh相離
Sian-siⁿkapchènghiaⁿ-tīchí-bēthiaⁿiêsiau-sit, bōebián-titkî-koàikóng, Taⁿūsi̍t-si̍têpîn-kù, chāji̍tKiù-chúlánêtiong-kan. Hitêgín-nákiámIâ-so͘só͘thiàⁿêha̍k-seng, hiān-sîtehhióng-siūkú-tn̂gêhok-khì.
先生kap兄弟姊妹ê消息bōe免得奇怪Taⁿ實實ê憑據救主ê中間Hit ê gín-ná kiám 耶穌ê學生現時teh享受久長ê福氣
回上一頁