首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Cha̍p ê kò͘-sū.   十個故事
作者是
Bûn Ko͘-niû Chu Ko͘-niû tâng hoan-e̍k   文姑娘朱姑娘同翻譯。
出版社
Ē-mn̂g Bân-lâm Sèng-kàu-su Ke̍k   廈門閩南聖教書局
出版年
1913
篇名
3.Kî-tó ê lō͘-ēng.   祈禱ê路用
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Cha̍p-gōachêngūchi̍têsìnChúêta-po͘gín-námiâkiòNgá-kok, chinjia̍t-sim, ka-kītit-tio̍hkiùia̍hhoaⁿ-híchiongseng-khusim-sîn, it-chīnhiànhō͘Iâ-so͘, kohūSèngSînchhiong-móaiêsim.
十外ê ta-po͘ gín-ná雅各熱心家己得著歡喜身軀心神一盡hō͘耶穌koh充滿ê
Í-kengcha̍p-la̍k, pē-búhō͘ikhìo̍h-n̍i̍htha̍kchheh. Hitkengo̍hchintōa, chhiâng-chāitī-teh, sian-siⁿha̍k-sengí-ki̍pchhe-ēngêlânglóng-kiōngūsaⁿ-pah-gōalâng. Intiong-kankhahchōebatKiù-chú; ūêthàngōa-phêlâipàiSiōng-tè, chóng-sīsimchinléng-tām, chí-ūêkhahjia̍t-simêkhóan-sit.
已經十六父母hō͘學裡Hit常在tī-teh先生學生以及差用êlóng共三百外In中間khah chōe bat救主ê外皮上帝總是冷淡只有khah熱心ê款式
Ngá-kokkhòaⁿintāi-kechitsim, bōebián-titchinkan-khó͘, tòngbōetiâu, chhiat-ìkiûSiōng-tèlîn-bíniêchhong-iú, kàng-lo̍hSèng-Sîninêtiong-kan. Iūsòachhiáⁿhitêpêng-iúkapitàukiûhitchân. Ingō͘êtiāⁿ-tio̍hchi̍tlé-pàichi̍tpáibehchū-chi̍pinêpâng-keng, chi̍t-tiám-chengtâng-simchi̍t-ìpek-chhiatkî-tó. Inlóngbatgiâu-gî, hóan-tńgsimkhui-khoahtehhim-bō͘Chúêun, , hó-táⁿlâikiûchi̍thāng, chiū-sīgōanChúhián-chhutIêkôan-lêngo̍hlāi, hō͘sian-siⁿ, ha̍k-sengí-ki̍pchhe-ēngêlânglóng-chóngōechhíⁿ-gō͘, sìnIâ-so͘lâititkiù.
雅各in大家chitbōe免得艱苦bōe tiâu切意上帝憐憫ê窗友降落聖神in ê中間sòahit朋友kaptàuhit chânIn定著禮拜pái beh聚集in ê房間一點鐘同心一意迫切祈禱In lóng bat僥疑反轉開闊teh欣慕ê好膽就是顯出ê權能hō͘先生學生以及差用ê攏總醒悟耶穌
Í-kengkeng-kèchōe-chōelé-pài, hitgō͘êiû-gôansaⁿ-kapkî-tó. Taⁿsui-jiânkhòaⁿinêchhong-iúpêng-pêngchhin-chhiūⁿéng-siông-sîêkhóan-sit, m̄-kúinlóe-chìia̍hià-siān, hóan-tńgkoh-khahchhiat-ìkiû.
已經經過濟濟禮拜hit猶原saⁿ-kap祈禱Taⁿ雖然in ê窗友平平親像往常時ê款式m̄-kú in餒志厭僐反轉koh-khah切意
Kî-tóge̍h-ji̍tmóa, ūchi̍tji̍tsian-siⁿji̍po̍h-thiaⁿ, behthong-tiha̍k-sengchi̍thāng, só͘kóng-khíchiū-sīintông-chhongchi̍têhut-jiân-kankhípīⁿ, taⁿí-kenglah. Thiaⁿ-kìⁿchitêsiau-si̍t, tāi-kehôan-ló, chòechi̍t-ēsiūkám-kek.
祈禱月日滿先生學廳beh通知學生講起就是in同窗忽然間taⁿ已經聽見chitê消息大家煩惱一下感激
Ngá-koktehsiūⁿSiōng-tètaⁿbehēngchitêhong-hoatthòeinkhuilō͘, chiūsūn-sòachhiáⁿsian-siⁿlâichúningō͘êkapchèngha̍k-seng, chū-chi̍pchòekî-tóhōe. Sian-siⁿhoaⁿ-hííni. Tú-túē-tàu, ingō͘êkhìpài-tn̂g, í-kengkàuūichīnkhòaⁿthongo̍h-n̍i̍hêha̍k-senglóngchiâu-pītehthèng-hāuinhoaⁿ-hísūnki-hōelâikóngtō-lí, sòabián-lēkhó͘-khǹg. KóngliáuSèngSîntōa-ēkám-tōngha̍k-sengêsim, khòaⁿinchōe-chōetehiu-būnhôan-lóinêchōe. ChêngIâ-so͘só͘èng-únêōekóng, Línthok-tiōnggóaêmiâūbehkiûsím-mi̍h, góachiūtek-khakhō͘ichiâⁿ, hō͘in-ūiIêKiáⁿêng-hián,hitkó-jiânèng-giām.
雅各teh上帝taⁿ behchit ê方法in順sòa先生inkap學生聚集祈禱先生歡喜Tú-tú下晝in拜堂已經學裡ê學生lóng齊備teh等候in歡喜機會道理sòa勉勵苦勸大下感動學生êin chōe-chōe teh憂悶煩惱in ê耶穌應允êLín託重êbeh甚麼的確hō͘hō͘因為ê榮顯hit果然應驗
Hitgō͘ê, taⁿchhiáⁿha̍k-seng, tiāⁿ-tio̍hêì-sùbehkapChúIâ-so͘chheng-chhó, tio̍hpiⁿ-áchi̍tkenglēng-gōakohchū-chi̍p. Intāi-kechinkam-gōan, hitkengliâm-piⁿūlângchēkàumóa. Ngá-kokkapiêtâng-phōaⁿchintì-ìkóng-khíKiù-chúsio̍kchōekiùlângiàu-kínêtō-líhō͘lângtit-tio̍htháu-pàngchōe-ok, thoat-līlóng-chóngêpháiⁿ.
Hittaⁿ學生定著ê意思beh kap耶穌清楚邊á另外koh聚集In大家甘願hitliâm-piⁿ滿雅各kapê同伴致意講起救主要緊ê道理hō͘得著tháu放罪惡脫離lóng總ê
Ha̍k-sengêtiong-kanūchi̍têchinngī-sim, sui-jiânikapchèngha̍k-sengchū-chi̍p, iáu-kúkhéngsìnIâ-so͘hóan-tńgsiū-khìlóe-mēⁿ, koat-ìbehhâng-ho̍kChú. Inlēng-gōakohchū-chi̍p, chí-ūichitêthàn, chiūkhìka-kīêpâng-keng, tiâu-kò͘-ìbehtha̍kchheh. Hian-khuihitpúnbehkhòaⁿ, chóng-sīsimchiâⁿti̍t-ti̍ttòng-bōe-tiâu, put-tek-ítio̍hkhìchhēiêchhong-iú, í-kengkàumn̂g-gōatehkhiā, tú-túbehchōan-khuihitêmn̂g, Mô͘-kúichi̍t-ēji̍piêsimchiahhoatsèngchiù-chōa, kohcháutò-tńg, sim-lāitehkóng, Góakoat-tòanbehchòeIâ-so͘êha̍k-seng.páiia̍hán-ni. Kàusaⁿpáichhin-chhiūⁿSèngSînbián-kióngikhì, chiūit-ti̍tcháuji̍phitlāi-bīnseng-khusiakthô͘-kha, kan-taliāmchi̍tkóng, KiûSiōng-tèlîn-bíngóaūchōeêlâng.Khòaⁿiêkhóanpek-chhiat, chhin-chhiūⁿMô͘-kúipàngisoah. hiakūi-lo̍htiám-cheng-kú, ChúIâ-so͘itháu-pàng, pún-sintaⁿchaichêngsó͘pé-pa̍kiê, í-kengthoat-lîliáu, ia̍hchaiKiù-chúkó-jiânūsóe-chhengiêsim, tû-khìiêchōe-ok, chin-chiàⁿūhoaⁿ-híkàu-ke̍k. Kin-á-ji̍tchi̍têha̍k-sengūtngbo̍k-suêchit.
學生ê中間硬心雖然kap學生聚集iáu-kú耶穌反轉受氣詈罵決意beh降服In另外koh聚集只有chit ê家己ê房間刁故意beh掀開hitbeh總是直直擋bōe-tiâu不得已chhēê 窗友已經門外teh khiātú-tú beh轉開hit ê魔鬼一下ê咒誓koh倒轉心內teh決斷beh耶穌ê學生pái按呢pái親像勉強一直hit內面身軀土腳kan-ta上帝憐憫êê迫切親像魔鬼hia跪落點鐘久耶穌tháu放本身taⁿ把縛ê已經脫離救主果然洗清ê除去ê罪惡真正歡喜到極今á日學生牧師ê
Taⁿhitê-hngchèngha̍k-senghâng-ho̍kIâ-so͘tāi-ketōahoaⁿ-hí; kàubîn-á-chàikohchū-chi̍p, àisiàu-liāmChúêthiàⁿ-thàng, hitm̄-nāhiahêha̍k-sengnā-tiāⁿ, liânsian-siⁿkapchhe-ēng, ūsìn, tú-túchiàuingō͘ê, chêngsó͘kiû, ta̍klóngèng-giām.
Taⁿ hit ê-hng學生降服耶穌大家歡喜明仔載koh聚集數念ê疼痛hitm̄-nā hiah ê學生nā-tiāⁿ先生kap差用tú-túinta̍klóng應驗
Téng-bīnsó͘siálóngchin-si̍tê. Hiān-sîNgá-kokchòebo̍k-su, chinūtitlângo-lóiêkèng-khiân, gâulī-ekSiōng-tèêpeh-sìⁿ. Lūnkàukî-ûêha̍k-seng, kūn-lâiūlângchhâ-khóināu-lâisím-mi̍hkhóan, chhâliáuchiūchaipòaⁿêpōe-biū, chi̍têpàng-sak Chú. Chitchânsi̍t-chāithangkám-keklánêsim, hō͘lánkî-tóêtiong-kantio̍hàio̍hhitgō͘êgín-náêkhiam-sùnpek-chhiatlâikhún-kiû.
頂面lóng真實ê現時雅各牧師o-lóê敬虔gâu利益上帝ê百姓其餘ê學生近來查考in後來甚麼悖謬Chit chân實在thang感激êhō͘祈禱ê中間hitgín-ná ê謙遜迫切懇求
Lánêkàu-hōekhiokūtōa-tōakhiàm-kheh, bāngSiōng-tèsiunhō͘o̍h-n̍i̍hêha̍k-seng, í-ki̍pchènghiaⁿ-tīchí-bē, tāi-ketâng-simchi̍t-ìkî-kiûSèng-Sînkàng-lîmlánêtiong-kan, hō͘chōelângkui-ho̍kIâ-so͘.
ê教會大大欠缺上帝hō͘學裡ê學生以及兄弟姊妹大家同心一意祈求聖神降臨ê中間hō͘ chōe歸服耶穌
回上一頁