首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Biāu-chiok būn-tap   廟祝問答
作者是
put siông   不詳
出版社
Tâi-lâm: Chū-tin-tông ìn.    台南:聚珍堂印
出版年
1914
篇名
Tē jī pún.    第二本
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Kehchi̍t-ji̍tThôan-tō--êkoh-chàikhìhitkengbiō, Biō-kongkhòaⁿ-kìⁿchiūchhiáⁿichē, phângchhiáⁿi, lio̍k-sio̍ktâm-lūnkóasè-kan. Thôan-tō--êkóng, Cha-á-ji̍tchhamlāu-pehgī-lūnsè-kanlângho̍k-sāiphô͘-satm̄-sīchin, lāu-pehsiūⁿliáuū-iáⁿá-bô?
一日傳道ê koh再hit廟公看見陸續談論kóa世間傳道ê昨á日chham老伯議論世間服侍菩薩m̄是老伯有影á無
Biō-kongkóng, kóngphô͘-sat, góaêsimm̄-sīm̄-sìn; chóng-sīchiàugóatehsiūⁿiû-gôanūgiân-gîchi̍thāng. Lâng-lângtolóngliû-thôanSin-anChhiah-oanêThian-hō͘-niû-niûūlêng-èng, siông-siôngbathián-sèngkiùpeh-sèⁿ; só͘ūchûn-chiahtùichitkengbiōkeng-kòe, kohlâisio-kimkhau-chengkiûipó-pì; hōan-nākhìChhiah-oankiûhokūín-poe--ê, tek-khakthàn-tio̍hchîⁿ; phô͘-satnā-sīké--êkiámēkàuchiah-n̍i̍hlêng-èngmah?
廟公菩薩m̄是m̄信總是teh猶原憢疑人人流傳新安Chhiah-oan天后娘娘靈應常常bat顯聖百姓船隻chit經過koh 燒金敲鐘保庇凡若Chhiah-oan允杯的的確趁著菩薩若是假的kiámchiah-n̍i̍h靈應mah
Thôan-tō--êkóng, thài-m̄siūⁿhái-chha̍téng-éngtiàmChhiah-oanêkéng-lāiteh lām-sámchhiúⁿ-kiaplângêchûn; Thian-hō͘nā-sīūlêng-èng, hit-sîthài-m̄hián-sèngkhìkiùin, hō͘inthoat-līhitkan-khó͘? Tiàmibīn-chêngsiōng-kúhû-chhîkiùlâng, bo̍h-kohchhutkhìgōa-háibehbāngipó-pì--ê, kiámkoh-khah-ohmah? Hòng-kiamkohūchē-chēlângkhìChhiah-oanpàiThian-hō͘, ētit-tio̍hchîⁿ-châichìn-iah; ūkhìChhiah-oanpàiThian-hō͘--êhóan-tńgsiū-tio̍hkan-lângûi-hiám, hitpò-èngkì-jiânsio-tùi-hóan, sîn-bênglêng-èngtó-lo̍h--leh? Thian-hō͘m̄-sīsîn, m̄-sīsèng, liáu-āuêlâng; ibehtoka-tīkiù, behthài-ēkiù-titpa̍tlângêleh? Iêoa̍hto ka-tīpó-tit, sí-liáuiáu-ēpó-titpa̍t-lângmah? Sè-kanêēheng-ōngēsoe-bî, ēseⁿē, hōan-nāhó-pháiⁿhō-toanhok-khì, lóng-chóngkuiSiōng-tèêkong-gītehpò-siúⁿchhamhêng-hoa̍t, si̍t-chāim̄-sīThian-hō͘só͘ēchhui-pâi--tit.
傳道êthài-m̄海賊往往tiàm Chhiah-oan境內tehlām-sám搶劫天后若是靈應hit時thài-m̄顯聖inhō͘ in脫離hit艱苦tiàm 面前尚久扶持莫koh外海beh保庇的kiámkoh-khah僫mah況兼kohchē-chēChhiah-oan天后得著錢財進益Chhiah-oan天后的反轉受著艱難危險hit報應既然相對反神明靈應tó-lo̍h咧天后m̄是m̄是了後beh家己beh-thài會救得家己保得死了猶會保得別人mah世間興旺衰微凡若好歹禍端福氣攏總上帝公義teh報賞chham刑罰實在m̄是天后催排得
Biō-kongkóng, Thian-hō͘siūHông-tèthek-hongchiahchòsînchòsèng.
廟公天后皇帝敕封
Thôan-tō--êkóng, Thian-hō͘kì-jiânsiūHông-tèthek-honglâichòsîn-sèng, nā-ēpó-pìbānpeh-sèⁿàn-chóaⁿpó-pìHông-tèêkang-santhài-pêngkàubān-bān, kiámm̄-sībông-inpōe-gīmah? Iū-kohchhut-lēnglâihongpa̍tlângêtek-khakhō͘ihongêkoh-khahchun-kùi; nā-sīán-nechiūóa-khòHông-tèpó-hō͘khahóa-khòHông-tèsó͘hongêphô͘-satlâipó-hō͘lah. to̍k-to̍km̄-siūⁿHông-tèêkôan, siōng-kúpó-niáiêpeh-sèⁿhòe-siūtn̂g-tépîn-chiānhù-kùi, hòng-kiamóa-khòHông-tèsó͘hong--êkoh-khahohmah?
傳道ê天后既然皇帝敕封神聖若會保庇百姓按怎保庇皇帝江山太平萬萬kiám m̄是忘恩背義mah又koh出令的確hō͘koh-khah尊貴若是按呢倚靠皇帝保護khah倚靠皇帝菩薩保護獨獨m̄想皇帝尚久保領百姓歲壽長短貧賤富貴況兼倚靠皇帝封的koh-khahmah
Biō-kongkóng, ChiàuSian-seⁿsó͘kóng, chiū-sīThian-hō͘phô͘-satlah?
廟公先生就是天后菩薩
Thôan-tō--kóng, Kó-jiânán-ne.
傳道ê果然按呢
Biō-kongkóng, Ho̍k-sāiSiōng-tèkohthangkiamho̍k-sāiphô͘-sat?
廟公服侍上帝koh thang服侍菩薩
Thôan-tō--êkóng, M̄-thang; sè-kanlânghóan-pōelī-khuiSiōng-tè, ho̍k-sāiphô͘-satchòchú, óan-jiânchhin-chhiūⁿhóan-pōanka-tīêông, khìho̍k-sāipōe-ge̍kêchha̍t; taⁿūhóan-hóetò-tn̄glâiho̍k-sāiSiōng-tè, khó-píchhin-chhiūⁿpōe-ge̍k--êtò-tńglâiho̍k-sāiiêpúnông, chhiáⁿmn̄gkhòaⁿho̍k-sāiHông-tèiū-kohthangkiamho̍k-sāipōan-chha̍tá-bô? Chekoat-tòanthang, in-ūichin-képún-téha̍pchò-hóetit, sūn-thànchit-ê, tek-khakûi-ke̍hhit-ê; chi̍t-lângho̍k-sāinn̄gêchú, iáu-bōeūhit-êchêng-lí.
傳道êm̄-thang世間反背離開上帝服侍菩薩宛然親像反叛家己服侍悖逆反悔倒轉服侍上帝可比親像悖逆的倒轉服侍服侍皇帝又koh thang服侍叛賊á無Che決斷m̄-thang因為真假本底做伙順趁chit-ê的確違逆hit-ê一人服侍猶未hit-ê情理
Biō-kongkóng, Kó-chinán-ni-siⁿ, góaàiho̍k-sāiSiōng-tè.
廟公果真按呢生服侍上帝
Thôan-tō--êkóng, Hōan-nāàiho̍k-sāiSiōng-tètek-khaktio̍htāi-sengsìnIâ-so͘, in-ūiSiōng-tèài-hóòan-pháiⁿ, behchhamū-chōeêlângsaⁿkau-chiap. Hōan-nāūchōeêlângm̄-káⁿchiū-kīnSiōng-tè, chhin-chhiūⁿhōankok-hoatêlângm̄-káⁿji̍p-khìkìⁿHông-tèlah. Taⁿsè-kanlânglóngtek-chōe--tio̍hSiōng-tè; hit-hōchōechhin-chhiūⁿchhiûⁿ-piahsiokeh-kàibē-titthong-thàu. Kiù-chúIâ-so͘chòsè-kanlângêpó-ke, lâu-chhutika-tīêpó-hoehlâisio̍klângêchōe-kòa, thiah--khìkeh-kàiêchhiûⁿ-piah, hō͘lângchhamSiōng-tèkoh-chàihô-hóthanglâiho̍k-sāiSiōng-tè.
傳道ê凡若服侍上帝的確代先耶穌因為上帝愛好怨歹beh chham有罪交接凡若m̄敢就近上帝親像國法m̄敢入去皇帝世間得罪著上帝hit號親像牆壁隔界bē得通透救主耶穌世間保家流出家己寶血罪過拆去隔界牆壁hō͘chham上帝koh再和好thang服侍上帝
Biō-kongkóng, Iâ-so͘sím-mi̍hlâng?
廟公耶穌啥物
Thôan-tō--êkóng, Iâ-so͘Siōng-tèêKiáⁿ.
傳道ê耶穌上帝
Biō-kongkóng, In-hôchiahchheng-chòIâ-so͘?
廟公因何稱做耶穌
Thôan-tō--êkóng, Iâ-so͘nn̄g-jīSe-kokêthó͘-im, pún-jiânchhengikiù-lângêì-sù, hoan-e̍kchòHàn-jînêōe, chiū-sīkiù-sèêChú. In-ūiIlī-khuithian-tôngkàng-lo̍htē-ē, lâikiùlâng, só͘-íchhengchòIâ-so͘.
傳道ê耶穌兩字西國土音本然救人意思翻譯漢人就是救世因為離開天堂降落地下所以耶穌
Biō-kongkóng, Iâ-so͘Siōng-tèêKiáⁿ, nā-sīSiōng-tèkiámūKiáⁿmah?
廟公耶穌上帝若是上帝kiámmah
Thôan-tō--êkóng, Iâ-so͘chhamSiōng-tèsiāngchi̍t-thé, siāngchi̍t-sèng, siāngchi̍t-êkôan-lêng, in-ūiItùiSiōng-tèchhut-lâi--ê, só͘-íchhengchòSiōng-tèêKiáⁿ; chechioh-ēngsè-kanlângpē-kiáⁿlâisiochheng-ho͘, hō͘lângchaiitùiSiōng-tèlâi--ê, kapSiōng-tèchì-chhinêì-sù.
傳道ê耶穌chham上帝siāng一體siāng一聖siāng一個權能因為上帝出來的所以上帝che借用世間父囝稱呼hō͘上帝來的kap上帝至親意思
Biō-kongkóng, Iâ-so͘kiùsím-mi̍hlâng?
廟公耶穌啥物
Thôan-tō--êkóng, Sèng-kengūkóng, thongsè-kantek-chōe--tio̍hSiōng-tè, tùikhuithiⁿ-tēsè-kàiêkhí-thâukàusè-kàiêlō͘-bóe, bān-kokêlângtùiHông-tèí-ki̍ppeh-sèⁿ, tiàmSiōng-tèêbīn-chênglóngūchōe; Kiù-chúIâ-so͘tùithiⁿkàng-lo̍hlâichhut-sì, chhōethongthiⁿ-ēhōan-chōeêlânglâikiù--in.
傳道ê聖經thong世間得罪著上帝tùi天地世界起頭世界路尾萬國皇帝以及百姓tiàm 上帝面前救主耶穌tùi降落出世chhōe thong天下犯罪救in
Biō-kongkóng, Thongsè-kanêlângkó-jiânchi̍t-êhōan-chōemah?
廟公世間果然一個犯罪mah
Thôan-tō--êkóng, Sèng-kengūkóng, chōe--êm̄-batkhòaⁿ-kìⁿ; sè-kanlângta̍kji̍thōan-pōeSiōng-tèêtōain, ta̍uh-ta̍uhhōan-tio̍hSiōng-tèsèngêhoat-tō͘, pèngàijīnSiōng-tèchòjîn-àiê, kèngSiōng-tèchòtōaChú-cháiⁿ, óa-khòSiōng-tèchòbān-hokêkin-gôan, hitchōekiámsió-khóamah? Siat-súIâ-so͘lâisè-kansio̍k-chōekiùlâng, chiūchi̍t-êēka-tīkiù.
傳道ê聖經罪的m̄-bat看見世間反背上帝沓沓犯著上帝法度上帝仁愛上帝主宰倚靠上帝萬福根源hitkiám小可mah設使耶穌世間贖罪一個家己
Biō-kongkóng, Kó͘-chálângkóng, Kòe-sitêké-pìⁿpa̍t-mi̍hkhah; nā-sīēhóan-hóekái-kò, piān-sīchōe, mi̍h-sáitio̍hIâ-so͘lâisio̍k-chōeleh?
廟公古早過失改變別物khah若是反悔改過便是乜使耶穌贖罪
Thôan-tō--êkóng, Chaikòe-sitē-hiáu, put-kòlī-khuióng-ji̍têpháiⁿ, kín-sīnāu-lâiêchōe, tàu-tí m̄-sīētû-khìchá-chêngêchōe-kòa.
傳道ê過失會曉不過離開往日謹慎後來m̄是除去早前罪過
Biō-kongkóng, chòchē-chē, khó-ípó͘chá-chêngêkòe-sit, chiūm̄-sáiIâ-so͘êkong-lôlâisio̍k-chōe.
廟公chē-chē可以早前過失m̄使耶穌功勞贖罪
Thôan-tō--êkóng, Sèng-kengkóng, It-chīnchòlóng-chóngsó͘kahê, tio̍hka-tīkóngbû-ekêlô͘-po̍k, in-ūisó͘chò--êto̍k-to̍kpún-hūneng-kaichònā-tiāⁿ. Chhin-chhiūⁿūchi̍tlângpêng-sò͘só͘chò--êpōe-ge̍k, chhiúⁿ-kiap, thâi-sílâng, kiâⁿkan-îm, āu-lâichhéⁿ-gō͘hóan-hóeké-pìⁿ, piànchòchīn-tiongū-hàusiān-liông, chi̍t-si-áthanghiâm, chiūba̍k-chiu-chênglâilūnkhiokkhui-simhōankok-hoat; nā-sīisó͘chòpún-hūneng-kaitio̍h--ê. Siat-súchit-sîūlângkhìikū-tétehchòpháiⁿ, koaⁿ-hútek-khaklia̍hikàuKong-tn̂gsím-mn̄g, mn̄gkàugí-chōetiāⁿ-tio̍h, tek-khaktio̍hūlângkhìpó-niá--ichiàⁿē-titpàngchhut--lâi; lângpó-niáchiūtek-khakchiàulu̍t-hoathêng-hoa̍t--i. TaⁿSiōng-tèsím-phòaⁿlângchhin-chhiūⁿán-ne; lánlângsiū-tio̍hSiōng-tèchhòng-chōiúⁿ-chhītōain, chiū-sīsiúSiōng-tèêhoat-lu̍t, lângêpún-hūn; kì-jiânpún-hūn, chiūlánsó͘kiâⁿ--êūlēng-gōaêtek-hēngkong-lô; í-kenglēng-gōatek-hēngkong-lô, behthài-ēpó͘-titchá-chêngêchōe-okleh? Siat-súchi̍t-sì-lângkiâⁿ-hó, ūchi̍tpáihōan-chōe, chiūkàu-gia̍hhō͘lánsiūhêng-hoa̍t; hô-hòngchòéng-éngkiaⁿ-liáubô-kàu, chò-pháiⁿéng-éngkiaⁿ-liáuūchhun. Nā-sīka-ti chai hōan-chōebián-tithō͘Siōng-tèchiàuhoat-lu̍tsím-phòaⁿ, ūchi̍têpêng-iúthètam-tngchitin-tián, chitkong-tek, behàn-chóaⁿ-iūⁿ-álâipò-tapileh? Iáu-kúhōan-tio̍hSiōng-tèêhoat-lu̍t, m̄-sīpêng-iúsó͘ēsio̍k-hôe--tit; chiū-sītiong-sînsio̍k-titiêkun, hàu-chúsio̍k-titiê, chiūkàuhiaⁿ-tīang-bó͘koh-khahm̄-sáilūn; jīmchì-hóêchhin-chhekpêng-iúbē-ēpàng-sakseng-khulâithèlánsio̍k-chōe. To̍k-to̍kIâ-so͘pàng-sakseng-khuthèlánsio̍k-chōe, Ián-nepek-chhiatthiàⁿ-thàngsè-kanlâng, kong-tekhān-liōng; lângeng-kaitio̍hsìn-khòilâiǹg-bāngiin-tiánsià-chōe. Nā-m̄óa-khòlánêChúIâ-so͘Ki-tok, khó-píchhin-chhiūⁿgín-nápoa̍h-lo̍hchhim-kheⁿlângkhìkhanikhí--lâi, iêkhùi-la̍tkiámēka-tīpehkhí--lâiho͘h? Á-sī hit piàn-sūikapsí--êēkhìkhanikhí--lâiho͘h? Taⁿlūnkàusè-kanlânghōan-chōeeng-kaisiūSiōng-tèêhêng-hoa̍t, tîm-lûnéng-óankan-khó͘, chhin-chhiūⁿgín-nápoa̍h-lo̍hchhim-kheⁿbehchi̍ttia̍p-á-kú; sè-kanlângkhòika-tīkong-lôtek-hēngsiūⁿbehthoat-līSiōng-tèêhêng-hoa̍t, chhin-chhiūⁿpoa̍h-lo̍hchhim-kheⁿêgín-ná, behóa-khòka-tīêkhùi-la̍tka-tīpehkhí--lâi. ūhitkan-taóa-khòpu̍tho̍k-sāiphô͘-sat, àibehkhòilâithoat-līSiōng-tèêhêng-hoa̍t, hekoh-iūⁿpoa̍h-lo̍hkheⁿêgín-náthèng-hāusí-lânglâikhanikhí--lâi, chhamthèng-hāupiàn-sūi--êlâiphōikhì--lâi.
傳道ê聖經一盡攏總家己無益奴僕因為做的獨獨本份應該nā-tiāⁿ親像平素做的悖逆搶劫刣死姦淫後來醒悟反悔改變盡忠有孝善良一絲仔thang目睭前虧心國法若是本份應該著的設使chit時舊底teh官府的確公堂審問擬罪定著的確保領伊會得出來保領的確律法刑罰伊上帝審判親像按呢受著上帝創造養飼就是上帝法律本份既然本份行的另外德行功勞已經另外德行功勞beh-thài會補得早前罪惡設使一世人行好犯罪夠額hō͘刑罰何況往往驚了無夠做歹往往驚了若是家己犯罪免得hō͘上帝法律審判朋友擔當chit恩典chit功德beh按怎樣á報答Iáu-kú犯著上帝法律m̄是朋友贖回得就是忠誠贖得孝子贖得兄弟翁某koh-khah m̄使至好親戚朋友bē會放捒身軀贖罪獨獨耶穌放捒身軀贖罪按呢迫切疼痛世間功德限量應該信靠向望恩典赦罪若m̄倚靠耶穌基督可比親像gín-ná跋落深坑起來氣力kiám家己peh起來ho͘hHit半遂kap死的起來ho͘h世間犯罪應該上帝刑罰沉淪永遠艱苦親像gín-ná跋落深坑behtia̍p-á久世間家己功勞德行beh脫離上帝刑罰親像跋落深坑gín-nábeh倚靠家己氣力家己peh起來hitkan-ta倚靠服侍菩薩ài beh脫離上帝刑罰he各樣跋落gín-ná聽候死人起來chham聽候半遂的起來
Biō-kongkóng, Iâ-so͘ēngsím-mi̍hkong-lôlâisio̍klângthoat-līchōe?
廟公耶穌啥物功勞脫離
Thôan-tō--êkóng, Kiù-chúIâ-so͘lī-khuithian-tôngkàng-lo̍htē-ē, chhut-sìchòlâng, thèlângsiū-khó͘, thèlângpàng-saksèⁿ-miā, ēngichun-kùichì-sèngêseng-khutèngsi̍p-jī-kè, siū-khó͘siū-sí, án-nelâisio̍klângêchōe.
傳道ê救主耶穌離開天堂降落地下出世受苦放捒性命尊貴至聖身軀十字架受苦受死按呢
Biō-kongkóng, lâ-so͘kì-jiânSiōng-tèêKiáⁿ, in-hôsiūhiah-chēkan-khó͘mah?
廟公耶穌既然上帝因何hiah-chē艱苦mah
Thôan-tō--êkóng, In-ūilângtek-chōetio̍hSiōng-tè, eng-kaitio̍hsiū-khó͘, Iâ-so͘piàn-piànthiàⁿsè-kanlâng, só͘-íthèlângsiū-khó͘.
傳道ê因為得罪上帝應該受苦耶穌遍遍世間所以受苦
Biō-kongkóng, Iâ-so͘kì-jiânsiūchē-chēkan-khó͘, in-hôiū-kohtèngsi̍p-jī-kèlâimah?
廟公耶穌既然chē-chē艱苦因何又koh十字架mah
Thôan-tō--êkóng, In-ūilânghōan-chōeSiōng-tèeng-kaisiū, Iâ-so͘thiàⁿlâng, só͘-íthèlângsiūhêng-hoa̍tlâi, kohpàng-sakiêsèⁿ-miālâisio̍k-hôelângêsèⁿ-miā; iêin-tiánchhamiêkong-tek, si̍t-chāichhin-chhiūⁿthiⁿkôankāu, isiū-síêkan-khó͘sio̍kchōeêkong-lô. Lāu-pehchhamgóalóngūhūn--lah.
傳道ê因為犯罪上帝應該耶穌所以刑罰koh放捒性命贖回性命恩典chham功德實在親像kôan受死艱苦功勞老伯chham份啦
Biō-kongkóng, Iâ-so͘siū-síêkan-khó͘, in-hôgóalóngū-hūnleh?
廟公耶穌受死艱苦因何有份
Thôan-tō--êkóng, Iâ-so͘tèngsi̍p-jī-kèsiū-khó͘lâi, lóngtam-tngkapgóaêchōeêiân-kò͘.
傳道ê耶穌十字架受苦擔當kap緣故
Biō-kongkóng, Góabōe-bathōan-hoat, ūsím-mi̍hchōeleh?
廟公未bat犯法甚物
Thôan-tō--êkóng, sui-jiânbōe-bathōan-tio̍hkok-hoat, iáu-kúbathōan-tio̍hSiōng-tèêlu̍t-hoat.
傳道ê雖然未bat犯著國法iáu-kú bat犯著上帝律法
Biō-kongkóng, Góait-sengbōe-batkiâⁿkan-îm, thau-the̍h, hóan-pōan, thâi-lâng, m̄-batsiong-hāilângchhammi̍h; só͘chò--êūsím-mi̍hhōan-tio̍hSiōng-tèêlu̍t-hoat?
廟公一生未bat姦淫偷提反叛刣人m̄-bat傷害chham做的甚麼犯著上帝律法
Thôan-tō--êkóng, Línchí-ūchaihōanKok-kunêhoat, m̄-chai-kiòhōanSiōng-tèêhoat, chhin-chhiūⁿkhiā-khíàm-pâng, khòaⁿ-kìⁿpâng-tiong-ngêlâ-sâm, Iâ-so͘kàng-lo̍hsè-kanliû-thôanthian-kokêhok-im, piáu-bêngsè-kan-lângêchōe-ok, tiám-chhéⁿsè-kanêbê-lō͘, chhin-chhiūⁿji̍t-thâuchiò-kngji̍pàm-chhù, hō͘lângchaithanglī-khuiàm--ê, chiū-kīnkng--ê. Lāu-pehchiàulu̍t-hoatchhâ-khó, chiūêsim-ìliām-thâuchhamsó͘-kóngsó͘-chòlónghōan-tio̍hSiōng-tèêhoat, khó-íka-tībêng-pe̍k.
傳道ê只有國君m̄知叫上帝親像徛起暗房看見房中央lâ-sâm耶穌降落世間流傳天國福音表明世間人罪惡點醒世間迷路親像日頭照光暗厝hō͘thang離開暗的就近光的老伯律法查考心意念頭chham所講所做犯著上帝可以家己明白
Biō-kongkóng, Siōng-tèêlu̍t-hoatàn-chóaⁿ-iūⁿ?
廟公上帝律法按怎樣
Thôan-to--êkóng, Siōng-tèêlu̍t-hoatkè-kiōngūcha̍p-tiâu; tē-ittiâu, siōng-tèí-gōam̄-thangūpa̍t-êsiōng-tè; tē-jītiâu, M̄-thangpàingó͘-siōng; tē-saⁿtiâu, Bo̍h-titsiat-to̍kSiōng-tèsèngêmiâ; tē-sìtiâu, Tio̍hsiúAn-hioh-ji̍t; tē-gō͘tiâu, Tio̍hhàu-kèngpē-bó; tē-la̍ktiâu, Bo̍h-titthâilâng; tē-chhittiâu, Bo̍h-titkan-îm; tē-pehtiâu, Bo̍h-titthau-the̍h; tē-káutiâu, Bo̍h-titlām-sámkan-chèng; tē-cha̍ptiâu, Bo̍h-tittham-sim. Chitcha̍p-tiâuêSèng-kàiSiōng-tèêlu̍t-hoat, Lāu-pehka-tīsiūⁿkhòaⁿ-bāi-teh, khòaⁿūhōan-tio̍há-bô?
傳道ê上帝律法計共十條第一上帝以外m̄-thang別的上帝第二m̄-thang偶像第三莫得褻瀆上帝第四安息日第五孝敬父母第六莫得第七莫得姦淫第八莫得偷提第九莫得lām-sám干證第十莫得貪心Chit十條聖誡上帝律法老伯家己看bāi--teh犯著á無
Biō-kongkóng, Góaiáu-bōechn̂ghōan-tio̍hcha̍p-kài.
廟公猶未犯著十誡
Thôan-tō--êkóng, Sèng-kengūkóng, Nā-sīhōan-tio̍hchi̍t-hoat, chiū-sīhōan-tio̍hchn̂ghoat, bo̍h-kohlánsè-kanlângsim-simliām-liāmsó͘-kóngsó͘-kiâⁿchi̍t-hānghōan-tio̍hSiōng-tèêhoatmah?
傳道ê聖經若是犯著一法就是犯著莫koh世間心心念念所講所行一項犯著上帝mah
Biō-kongkóng, Àn-chóaⁿ-iūⁿleh?
廟公按怎樣
Thôan-tō--êkóng, Sé-kanlângêtehhōanSiōng-tèêhoat, góachhìlio̍h-ákóng-bênghiah-êchōe. Sè-kanlângsim-lāikhǹgpháiⁿêliām-thâu, siàu-siūⁿlângke-lāiêbó͘-kiáⁿ, òan-tò͘lâng, khioh-hīnlâng, kiau-ngō͘khoa-kháu, khúi-khiat, kan-chà, pò-siû, tham-sim, siong-hāipa̍t-lâng, lī-ekka-tī, kian-līn, ké-hó, chit-hōsim-liāmhōanSiōng-tèêhoatêchōelah; lām-sámsiat-to̍kSiōng-tèêSèng-miâ, kóngpe̍h-chha̍tkhi-phiàn, so-lōnghúi-pòng, to̍k-ōelé-mē, lām-sámchiù-chōa, kóngîm-sû, sit-iok, chit-hōgiân-gúhōan-tio̍hSiōng-tèêhoatêchōe, sìnsiâ-su̍tīⁿ-toan, pàiphô͘-satngó͘-siōng, kappàisí-lângsîn-chúlêng-ūisoaⁿ-hûn, ngó͘-ge̍kpē-bó, bô͘-hóanhóan-pōan, thâi-lâng, kiâⁿkan-îm, hoòⁿlâm-sek, poa̍h-kiáu, lia̍h-thau, chiú-chùi, sio-phah, koái-phiàn, phiâu-piáu, khuipiáu-keng, kiáu-keng, a-phiàn, chia̍ha-phiàn, chitphín-hēnghōanSiōng-tèêhoatêchōe.
傳道ê世間teh上帝略á講明hiah-ê世間心內khǹg念頭數想家內bó͘-囝怨妒抾恨驕傲誇口詭譎奸詐報仇貪心傷害別人利益家己堅吝假好chit號心念上帝lām-sám褻瀆上帝聖名白賊欺騙唆弄譭謗毒話詈罵lām-sám咒誓淫詞失約chit號言語犯著上帝邪術異端菩薩偶像kap死人神主靈位山魂忤逆父母謀反反叛刣人姦淫男色跋kiáu掠偷酒醉相拍拐騙嫖婊婊間kiáu間鴉片鴉片chit品行上帝
Biō-kongkóng, Nā-sīlónghōanSiōng-tèêhoat, lánchiah-êchiūlóngūchōeêlâng, chóng-sīkóngpàisoaⁿ-hûnsǹgchōe, góakiaⁿ-liáum̄-sīán-ni, in-ūiKhóng-chúūkóng, chāi-seⁿho̍k-sāi--iēng, sí-liáubâi-chòng--iēng, hòng-kiampah-hēngchionghàuchòtāi-seng, chèsoaⁿ-hûnchiàⁿ-sīchīnhàu-tō; àn-chóaⁿtian-tòkóngūchōeleh?
廟公若是上帝chiah-ê總是山魂驚了m̄是按呢因為孔子在生服侍伊死了埋葬伊況兼百行代先山魂正是孝道按怎顛倒
Thôan-tō--êkóng, Pàisoaⁿ-hûnchin-chiàⁿput-hàu, chiông-tiongūsì-chânêpē-pēng, chi̍t-chânlí-khìêtāi-chì; jī-châniú-ekê; saⁿ-chânkàu-gia̍hthangpîn-kùiêū-hàu; sì-chânhōan-tio̍hSiōng-tèêlu̍t-hoat. Góakóng, Cheng-chúūkóng, Ēngpûiêkhìchèpē-bóêbōng, m̄-ta̍t-tio̍hēngketilâiiúⁿ-chhīpē-bótī-teh, chebêng-bênglângho̍k-sāipē-bó, tio̍hthànichāi-seⁿiúⁿ-chhīi, m̄-sáikòe-óngiáutehhàu--i, hòng-kiamtehhàuêmi̍hsui-jiânchē, pē-bóchia̍hchi̍thāng, in-ūiêlângēngchitsè-kanêniû-chháu, chia̍hchitsè-kanêbī-sò͘, só͘-íchiahhō-chòlí-khìê. Hàu--ichiū-sībehkiûchó͘-sianêhok-khìlâipó-pì; nā-sīhok-khìkiûtit-tio̍h, behhō͘chó͘-kongchia̍h, nā-sīchó͘-kongchia̍hbē-tit, kan-taphah-sńgthiⁿ-tēêchîⁿ-châi, nn̄g-hāngtochi̍t-hāngūlī-ek, só͘-íhō-chòiú-ekê. Lūn-kàuchè-bōngêlânglóng-chóngm̄-sīūi-tio̍hpē-bóchó͘-kongêiân-kò͘, chhian-khòngsóa-bōng, jiáu-lōanpē-bóan-únêkut-hâi, ēng-lâikiûkong-bênglī-lō͘hián-ta̍t, chè-thiónghàu-bōng, lām-sámkóngchó͘-sianêbông-hûntehkàm-la̍p, lâikiûū-hàuêmiâ, kohūhit-hōpêⁿ-pêⁿkiáⁿ-sun, punchè-chó͘êbah, chiàⁿūkhìpàichó͘-bōng, pun-tio̍hbahchiūbô-behkhìpài, chepàisoaⁿ-hûnkàu-gia̍hthangpîn-kùūhàu--lah. Taⁿthiⁿ, ē-kham-tithō͘lângpài-kūi--ê, to̍k-to̍kchi̍t-êSiōng-tènā-tiāⁿ, seⁿ-síhō-hokêkôan, lóngkuiSiōng-tèchú-cháiⁿ, nā-sīlínlām-sámchiongSiōng-tèêkôanchhìn-chháikahō͘chó͘-kong, jīm-ìkhìchè-hiàn, kiûisù-hokkái-eh, khang-khangpàiko͘-tâêchhâ, tì-kàute̍k-chōe--tio̍h Siōng-tè, tùi-chiasiūⁿ, chiūchaisoaⁿ-hûnêm̄-thangchè, nā-sīkì-jiânchaiphô͘-sat, àn-chóaⁿm̄-chaisoaⁿ-hûnké--mah? Góatāi-sengsó͘-lūnta̍k-khóanhōan-tio̍hSiōng-tèêlu̍t-hoat, Lāu-pehka-tīsiūⁿpêng-sîūhōan-tio̍hchit-hōá-bô?
傳道ê山魂真正不孝從中四層弊病一層理氣tāi-chì二層有益三層夠額thang憑據有孝四層犯著上帝律法曾子父母m̄值著養飼父母tī-tehche明明服侍父母在生養飼m̄使過往teh孝伊況兼teh雖然父母因為chit世間糧草chit世間味素所以號做理氣孝伊就是beh祖先福氣保庇若是福氣得著beh hō͘祖公若是祖公bē得kan-ta拍算天地錢財兩項一項利益所以號做有益論到祭墓攏總m̄是為著父母祖公緣故遷壙徙墓擾亂父母安穩骨骸用來光明利路顯達祭塚孝墓lām-sám祖先亡魂teh鑒納有孝kohhit號平平囝孫祭祖祖墓分著無behche山魂夠額thang憑據孝啦會堪得hō͘拜跪的獨獨一個上帝nā-tiāⁿ生死禍福上帝主宰若是lām-sám上帝凊彩hō͘祖公任意祭獻賜福改厄空空枯焦致到得罪上帝tùi chia 山魂m̄-thang若是既然菩薩按怎m̄知山魂假mah代先所論逐款犯著上帝律法老伯家己平時犯著chit號á無
Biō-kongkóng, Nā-sīán-ne, góachiū-sītōa-chōeêlâng--liáu!
廟公若是按呢就是大罪人了
Thôan-tō--êkóng, kì-jiânka-tīchaitōa-chōe, chiūtio̍hóa-khòIâ-so͘, bián-siūSiōng-tèui-giâmêsím-phòaⁿ, éng-éngêhêng-hoa̍t. án-nekàusèⁿ-miālîm-chiongêchiūhoat-tō͘thangkiù.
傳道ê既然家己大罪倚靠耶穌免受上帝威嚴審判永永刑罰按呢性命臨終法度thang
Biō-kongkóng, Kiaⁿ-liáuIâ-so͘kiùgóapîn-chiānêlâng.
廟公驚了耶穌貧賤
Thôan-tō--êkóng, Iâ-so͘ūkóng, Lô-khó͘pōetāng-tàⁿ--êchiū-kīngóa, góabehpêng-an; Iâ-so͘bān-bānlângêKiù-chú, lūnhitêlângchhut-sìsím-mi̍hsó͘-chāi, tòató-lo̍h, ūsi̍t-simhóan-hóechōelâisìn-khòI, hit-êchōesui-jiânchhin-chhiūⁿsoaⁿhiah-tāng, chhin-chhiūⁿháihiah-chhim, chi̍t-êtit-tio̍hIsià-bián, chāiKiù-chúsio̍k-chōekong-pêⁿêsim, khòaⁿlângpēngsu-phian. Lāu-pehthangkian-simkhòIêkong-lô, sio̍kêchōe-ok, kiùêlêng-hûn, ǹg-bāngbo̍h-titgiâu-gîm̄-sìn.
傳道ê耶穌勞苦重擔的就近beh平安耶穌萬萬救主hit ê出世甚物所在tòa tó-lo̍h實心反悔信靠hit ê雖然親像hiah重親像hiah深一個得著赦免救主贖罪公平私偏老伯thang堅心功勞罪惡靈魂向望莫得憢疑m̄信
Biō-kongkóng, Sìn-khòIâ-so͘ēngsím-mi̍hhoat-tō͘?
廟公信靠耶穌甚物法度
Thôan-tō--êkóng, Sèng-kengūkóng, Sìnlâisiūsé-lé--ê, tit-tio̍hkiù.
傳道ê聖經洗禮的得著
Biō-kongkóng, Sé-lésím-mi̍hmah?
廟公洗禮甚物mah
Thôan-tō--êkóng, Sé-lésìn-thànIâ-so͘êlâng, taⁿ-chiahji̍pêmn̂g-lō͘, khí-sinkiâⁿhok-khìêlō͘êlé-sò͘. Kiù-chúIâ-so͘hoan-hùI-êha̍k-sengkhìthongthiⁿ-ēthôanthian-kokêhok-im, kiâⁿsé-lésìnêlânghō͘lângchiap-la̍pSiōng-tèsià-chōeêiní-ki̍psiūSèng-sînchheng-khìêtek-hēng, lâiniásé-lé--ê, tit-tio̍hsiàlóng-chóngêchòechhamtit-tio̍hlêng-hûnêkiù.
傳道ê洗禮信趁耶穌taⁿ-chiah門路起身福氣禮數救主耶穌吩咐祂的學生thong天下天國福音洗禮hō͘hō͘接納上帝赦罪以及聖神清氣德行洗禮的得著攏總chham得著靈魂
Biō-kongkóng, Ia̍hāu-lâitio̍h àn-chóaⁿchò?
廟公後來按怎
Thôan-tō--êkóng, Niásé-léliáu-āu, sim-liāmchhamsó͘-kóngsó͘-kiâⁿ, tek-khaktio̍hsūn-thànIâ-so͘êtō-lí, thun-lúnchiah-êkan-khó͘, kian-kò͘siútō-lípàng-lī, àikèngSiōng-tèchhamKiù-chúIâ-so͘, í-ki̍pchun-tiōngkun-ông, ū-hàupē-bó, siú-kían-hūn, ēngjîn-gīkhóan-thāipa̍t-lâng, ǹg-bāngchiông-lâitit-tio̍hèng-únêéng-óanhok-khì. chiàuSiōng-tèêtō-lílâikiâⁿ, hóan-pōanûi-ke̍hchin-chiàⁿêtō-lí, siat-to̍kSiōng-tèêKiáⁿ, Sèng-sînêmiâ, chiūhitêchōekoh-khahtāngta̍h--tio̍hchiông-chiânêkòe-sit. Lāu-pehah, tio̍hthàn-cháhôe-thâujīn-chōehóan-hóekái-kò, sìnIâ-so͘lâiniásé-lé, tek-khakētit-tio̍hSiōng-tèsià-chōeêtōain-tián, kaphióng-siūthian-tôngéng-óanêhok-khì. Siat-súūcheki-hōem̄-thàn, chin-chiàⁿka-chū-gō͘--ê.
傳道ê洗禮了後心念chham所講所行的確順趁耶穌道理吞忍chiah-ê艱苦堅固道理放離上帝chham救主耶穌以及尊重君王有孝父母守己安份仁義款待別人向望從來得著應允永遠福氣上帝道理反叛違逆真正道理褻瀆上帝聖神hit êkoh-khah,就是謹慎no͘h,m̄-thang踏著從前過失老伯ah趁早回頭認罪反悔改過耶穌洗禮的確得著上帝赦罪恩典kap享受天堂永遠福氣設使che機會m̄趁真正家己誤的
Biō-kongkóng, Léng-kàuléng-kàu.
廟公領教領教
Thôan-tō--êkóng, Góakhahto-giân, chóng-sīgóasó͘kóng--ê, sit-chāikim-chio̍hêhó-ōe, bē-îbē-e̍k--tit, bāngLāu-pehchhiat-chhiatkì--teh, bo̍h-titbē-kì--tit, chinhoaⁿ-híchinhoaⁿ-hí. Thôan-tō--êkhòaⁿ-kìⁿthiⁿí-kengbeh-àmlah, chiūchhamBiō-kongsio-sîtò--khì. (Hàn-bûnhoan-e̍kPe̍h-ōe.)
傳道êkhah多言總是講的實在金石好話bē移bē易得老伯切切記teh莫得bē記得歡喜歡喜傳道ê看見已經beh暗chham廟公相辭tò去(漢文翻譯白話)
回上一頁