首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Biāu-chiok būn-tap   廟祝問答
作者是
put siông   不詳
出版社
Tâi-lâm: Chū-tin-tông ìn.    台南:聚珍堂印
出版年
1914
篇名
Tē it pún   第一本
顯示的樣式
 右邊漢譯  
phô͘-sat, án-chóaⁿtian-tòkónghok-khì?
菩薩按怎顛倒福氣
Lāu-lângkóng, Góathèpeh-sèⁿho̍k-sāiphô͘-sat, kong-tekchū-jiânkuipeh-sèⁿ, chhamgóakhiokkan-sia̍p.
老人百姓服侍菩薩功德自然百姓chham干涉
Thôan-tō--êkóng, Batthiaⁿ-kìⁿkóng, Phô͘--jīêké-soehchūi-sīpiàn-piàn, Sat--jīêké-soehchiū-sīhû-chō͘, án-niēpiàn-piànhû-chō͘sè-kanlângêì-sù, hô-hòngchá-àmtehho̍k-sāiphô͘-sat, àn-chóaⁿkóngkong-tekkapkan-sia̍p?
傳道êbat聽見菩字解說就是遍遍薩字解說就是扶助按呢遍遍扶助世間意思何況早暗teh服侍菩薩按怎功德kap干涉
Lāu-lângkóng, Góaho̍k-sāiphô͘-satsò͘-cha̍póa-khòilâikóahiuⁿ-chek, múi-ji̍tkiûtō͘nn̄g-tǹgchia̍h, ū-sîū-sîiau, lóngsǹg-tit, tùitó-ūithangkónghok-khì--leh!
老人服侍菩薩數十倚靠香燭每日兩頓有時有時算得tùi佗位thang福氣咧
Thôan-tō--êkóng, siông-siôngho̍k-sāiphô͘-sat, tehitiámhiuⁿ-chek, siōng-chhiáⁿtit-tio̍hhok-khì, hô-hòngpeh-sèⁿbehǹg-bāngphô͘-sathok-khìhō͘i, kiámkoh-khahohmah?
傳道ê常常服侍菩薩teh 香燭尚且得著福氣何況百姓beh向望菩薩福氣hō͘kiámkoh-khahmah
Nn̄glângchò-hóetâm-lūniáu-bōesoah, hut-jiânūlângji̍pbiō-lāichè-sîn; Biō-kongkhòaⁿ-kìⁿchiūtòeiji̍p--khì, Thôantō--êtòeiji̍p--khì; chiūkhòaⁿ-kìⁿhit-êlângtiámcheksiohiuⁿ, pâiseng-léthîn-chiú, kūilo̍h-khìsîn-bêng, poa̍h-poethiu-chhiam, khí-lâisio-kim, Biō-kongkhau-chenglūi-kó͘, hàupu̍têlângkoh-chàipàng-phàu; tāi-chìbêng-pe̍ksiu-si̍phiah-êlé-mi̍hchiūtò--khì.
做伙談論猶未soah忽然廟內祭神廟公看見入去道ê入去看見hit-ê牲醴斟酒落去神明跋杯抽籤起來燒金廟公敲鐘擂鼓koh再放炮tāi-chì明白收拾hiah-ê禮物tò去
Thôan-tō--êkīn-óalâimn̄gBiō-kongkóng, Tiám-cheksio-hiuⁿ, sìm-mi̍hì-sù?
傳道ê近倚廟公點燭燒香啥物意思
Biō-kongìnkóng, piáu-bêngi-êsêng-simkèng-ìniā-niā.
廟公表明伊的誠心敬意niā-niā
Thôan-tō--êkóng, Sêng-simkèng-ìko͘-tâêchhâ, ūsím-mi̍hlī-ekmah?
傳道ê誠心敬意枯焦啥物利益mah
Biō-kongkóng, M̄-sīkèngchit-êchhâsó͘tiauêsiōng, kèngchit-êsiōngsó͘êsîn; hōanlâipàiiêlânglóngtit-tio̍hipó-pì.
廟公M̄是chit-êchit-ê得著保庇
Thôan-tō--êkóng, Kó-jiânūsînchit-êsiōngmah?
傳道ê果然chit-êmah
Biō-kongkóng, .
廟公
Thôan-tō--êkóng, Kì-jiânūsînsiōng--n̍i̍h, àn-chóaⁿhō͘niáu-chhúchhńg-khang, hō͘pe̍h-hiāchhia-chiù, chū-sinbē-ēka-tī; phô͘-satka-tī, behtháiēbānpeh-sìⁿleh! Ēngēseⁿēoa̍hêseng-khukhìkèng-pàiēpāi-hoāiêthô͘chhamchhâ, pàikuchôa--êkoh-khahgōng. Tiám-cheksio-hiuⁿkì-jiânthangpiān, nā-sīpâiseng-léthînchiú, sím-mi̍hì-sù?
傳道ê既然像裡按怎hō͘鳥鼠chhńg孔hō͘白蟻chhia蛀自身bē會家己菩薩家己beh thái百姓身軀敬拜敗壞chham蛇的koh-khah點燭燒香既然thang若是牲醴啥物意思
Biō-kongkóng, Chebehhō͘phô͘-satkàm-la̍p.
廟公Chebeh hō͘菩薩鑒納
Thôan-tōkóng, Góakhòaⁿhiàn-chèêmi̍hlóngtī-teh, m̄-chaiphô͘-sattùitó-lo̍hkàm-la̍p--khì?
傳道獻祭tī-tehm̄知菩薩tó-lo̍h鑒納去
Biō-kongkóng, Phô͘-satm̄-sīkàm-la̍phiàn-chèêmi̍h, to̍k-to̍kkàm-la̍pmi̍hêkhì-bī.
廟公菩薩m̄是鑒納獻祭獨獨鑒納氣味
Thôan-tō--êkóng, Nā-sīán-nichè-hiànliáu-āuhiah-êmi̍htek-khakkhì-bī; chóng-sīgóabōe-batthiaⁿ-kìⁿchè-sūêchiúhòachòchúi, chè-sūêbahpìⁿchòchhâ; mi̍hsui-jiânléngsioūkoh-iūⁿ, chóng-sīsit-bī, phô͘-satbeh-thàiūkàm-la̍p-tio̍hkhì-bīleh! Siōng-tèhō͘lângiúⁿ-chhīoa̍h-miāêmi̍h, lânghóan-tńgthe̍hkhìhàubē-ēchia̍hêchhùi, chechin-chiàⁿgōng--o͘h. Chhiáⁿmn̄gpoa̍hpoeūsím-mi̍hì-sù?
傳道ê若是按呢祭獻了後hiah-ê的確氣味總是bōe-bat聽見祭祀祭祀雖然各樣總是失味菩薩beh-thài鑒納著氣味上帝hō͘養飼活命反轉bē會che真正戇o͘h啥物意思
Biō-kongkóng, Àikiûphô͘-satlângchaikiat-hiongê.
廟公菩薩吉兇
Thôan-tō--êkóng, Behthàiēchai?
傳道êbeh-thài
Biō-kongkóng, Nā-sīliân-liânpoa̍hsaⁿêsiūⁿ-poe, chiū-sīkiat, siat-súūim-poechhiò-poesaⁿchhap-cha̍p, chiū-sīhiong.
廟公若是連連siūⁿ杯就是設使陰杯笑杯插雜就是
Thôan-tō--êkóng, Hiah-êkiat-hiongūèng-giāmá-bô?
傳道êhiah-ê吉兇應驗á無
Biō-kongkóng, Ū.
廟公
Thôan-tō--êkóng, Góakhòaⁿchē-chēlângchòseng-lí, tek-khaktāi-sengkhìm̄ngphô͘-sat, poa̍hūsaⁿ-êsiūⁿ-poe-êchió, àn-chóaⁿēkiatpìⁿ-chòhiong, lóng-chóngèng-giāmmah?
傳道êchē-chē生理的確代先菩薩三個siūⁿ杯的按怎變做攏總應驗mah
Biō-kongbehìn--i.
廟公beh應伊
Thêngūchi̍t-tia̍p-á-kú, Thôan-tō--êkohkóng, Thiu-chhiamsím-mi̍hì-sù?
一點á久傳道ê koh抽籤啥物意思
Biō-kongkóng, àiphô͘-satchí-tiámhō-toanhok-khìcháiⁿ-iūⁿ.
廟公菩薩指點禍端福氣怎樣
Thôan-tō--êkóng, Phô͘-satūchhùikóng-ōe, behthàiētāi-sengchí-tiámlângêhō-hok?
傳道ê菩薩講話beh-thài代先指點禍福
Biō-kongkóng, Phô͘-satsui-jiânkóng-ōe, nā-sīiêì-sùí-kengàm-chēⁿchāitī hit chhiam-si--n̍i̍h; siông-sèkhòaⁿchhiam-sicháiⁿ-iūⁿ, chiūēchaichiong-lâiêhō-tōanhok-khìàn-chóaⁿ-iūⁿ.
廟公菩薩雖然講話若是意思已經暗靜籤詩裡詳細籤詩怎樣將來禍端福氣按怎樣
Thôan-tō--êkóng, Piatchhiamēngsím-mi̍hhoat-tō?
傳道êPiat啥物法度
Biō-kongkóng, Chhin-chhiūⁿchiaⁿ-goe̍hlâikiû, chhiamsǹg-chòchi̍t-nîê, kiûtio̍hsiōng-chhiam, chiūkin-nîêlóngkiat-khèng; kiû-tio̍htiong-chhiam, pêng-ún; nā-sīkiû-tio̍hhā-chhiam, chiūkiat-sūkhah-chió, hiong-sūkhah-chē.
廟公親像正月算做一年上籤今年吉慶求著中籤平穩若是求著下籤吉事khah少兇事khah-chē
Thôan-tō--êkóng, Ūèng-giāmá-bô?
傳道ê應驗á無
Biō-kongkóng, Tek-khakèng-giām.
廟公的確應驗
Thôan-tō--êkóng, kóngūèng-giām, tek-khakkiànkiûkiànū-iáⁿ, m̄-kúgóakhòaⁿ-kìⁿchē-chēlângkiû-tio̍hsiōng-chhiam, pēng-bôtit-tio̍hkiat, hóan-tńgtú-tio̍hhiong, ū-êkiû-tio̍hhā-chhiam, tú-tio̍hhiong, hóan-tńgtit-tio̍hkiat; chiông-tiongū-êūèng-giām, put-kòchhàu-khiáuêniā-niā, beh-thàiēkóng-titsiūⁿ-poekapchhiam-siēèng-giām--leh!
傳道ê應驗的確有影m̄-kú看見chē-chē求著上籤並無得著反轉tú-tio̍h有的求著下籤tú-tio̍h反轉得著從中有的應驗不過湊巧niā-niābeh-thài講得siūⁿ杯kap籤詩應驗咧
Biō-kongiô-thâubehìn.
廟公搖頭beh
Thôan-tō--êkohkóng, Siogôan-pó, hiànchóa-i, ūsím-mi̍hì-sù?
傳道ê koh元寶紙衣啥物意思
Biō-kongkóng, Gôan-póchòkim-gîn, chóa-ichòi-chiûⁿ.
廟公元寶金銀紙衣衣裳
Thôan-tō--êkóng, Phô͘-satūthe̍h--khìá-bô?
傳道ê菩薩提去á無
Biō-kongkóng, The̍h--khì.
廟公提去
Thôan-tō--êkóng, Phô͘-satsiōng-kútio̍hóa-khòlângêchóa-ichòi-chiûⁿ, óa-khòlângêgôan-póchòkim-gîn, beh-thàiēhok-khìhō͘lângmah. Iū-kohhit-tia̍psio-ihòa-póê, khòaⁿ-kìⁿphô͘-satlâichiap, to̍k-to̍kgîn-chóa-hulâu--tehniā-niā, chóa-hubeh-thàiēpìⁿ-chòkim-gîni-chiûⁿleh! Góabatichhâ-khó, chóa-liāutùiChîn, Hànchō-khí--ê, chóa-saⁿtùiTông-tiâuchō-khí--ê. Chitsaⁿ-tāiêtāi-seng, hit-sîiáu-bōeūchóa, Chîn-tiâuHàn-tiâuêténg-bīn, bōe-batēngchóachò-chîⁿchò-saⁿ; hit-sîêphô͘-sat, tùitó-ūitit-tio̍hkim-gîni-chiûⁿthangēng--leh! Iū-kohphô͘-satchin-chiàⁿsîn, chiūtek-khakūlêng-èngūkôan-lêng, kì-jiânēēng-titchóa-hulâichòkim-gîni-chiûⁿ, kiámka-tīchòkim-gîni-chiûⁿ--mah. Chem̄-sīgóasó͘ē-hiáu--tit. Sè-kanlângsó͘ēngêkim-gîni-chiûⁿm̄-sáióa-khòphô͘-satêchhúilâichiâⁿ; to̍k-to̍hphô͘-satsó͘ēngêkim-gîni-chiûⁿhóan-tńgtio̍hóa-khòlângêchhiúlâichò, tùichiathangchaiphô͘-satêtì-sekm̄-ta̍tlâng, iêkhùi-la̍tm̄-ta̍t-tio̍hlâng. Siochóa-saⁿ, hòagôan-pókan-tahùi-liáuchîⁿ-châi, lâihitlō͘-ēng--n̍i̍h, nā-m̄chiongchechîⁿ-châilâichín-chèsàn-hiong-lâng, koh-khahūlī-ek, chhián-siūⁿkhòaⁿ-bāi--teh.
傳道ê菩薩尚久倚靠紙衣衣裳倚靠元寶金銀beh-thài福氣hō͘mah又koh hit-tia̍p燒衣化寶看見菩薩獨獨銀紙灰留teh niā-niā紙灰beh-thài變做金銀衣裳bat 查考紙料造起的紙衫唐朝造起的Chit三代代先hit時猶未秦朝漢朝頂面bōe-bat做錢做衫hit時ê菩薩tùi佗位得著金銀衣裳thang用咧又koh菩薩真正的確靈應權能既然用得紙灰金銀衣裳kiám 家己金銀衣裳mahChe m̄是會曉得世間金銀衣裳m̄使倚靠菩薩獨獨菩薩金銀衣裳反轉倚靠tùi chia thang菩薩智識m̄值氣力m̄值著紙衫元寶kan-ta費了錢財hit路用裡若m̄che錢財賑濟sàn-hiong人koh-khah利益淺想看bāi--teh
Biō-kongtiām-tiāmkóng-ōe.
廟公恬恬講話
Thôan-tō--êkohkóng, chhin-chhiūⁿū-sîgóatùilínpúnbiō-úkeng-kòesiông-siôngthiaⁿ-kìⁿkhau-chenglūi-kó͘ūsím-mi̍hì-sùmah.
傳道ê koh親像有時廟宇經過常常聽見敲鐘擂鼓啥物意思mah
Biō-kongkóng, Lūi-kó͘khau-chengūnn̄gêì-sù; chi̍t-êchá-àmê, hián-hekphô͘-satêlêng-ui, chi̍t-êsio-kimê, phô͘-satchaithangkàm-la̍p.
廟公擂鼓敲鐘意思一個早暗顯赫菩薩靈威一個燒金菩薩thang鑒納
Thôan-tō--êkóng, Tio̍hkā-ikhau-chenglūi-kó͘chiàⁿchaithangkàm-la̍p, án-niphô͘-satsiông-chhiáⁿm̄-chailângsio-kimsio-chóaiêbīn-chêng, behthài-ēchailângāu-lâiêhō-hok--leh! Ēngoa̍h-oa̍hêseng-khu, lâiho̍k-sāilêngsí-síêmi̍h, àn-chóaⁿēgōngkàuán-ni--leh!
傳道êkā伊敲鐘擂鼓thang鑒納按呢菩薩尚且m̄知燒金燒紙面前beh-thài會後來禍福咧活活身軀服侍死死按怎按呢咧
Biō-kongm̄-ìnkóng, Tio̍h--leh.
廟公m̄應著咧
Thôan-tō--êiū-kohmn̄g-kóng, Pàng-phàusím-mi̍hì-sù?
傳道ê又koh問講放炮啥物意思
Biō-kongkóng, hoaⁿ-híhiáng-liāngtap-siāêì-sù.
廟公歡喜響亮答謝意思
Thôan-tō--êkóng, Lângsó͘-siūêin-chênglóng-sītùiSiōng-tèhialâi, hoaⁿ-híkám-siāSiōng-tè, hóan-tńgchiongSiōng-tèsiúⁿ-sùlâng--êkhìsiāko͘-tâêngó͘-siongphô͘-sattek-chōetio̍hSiōng-tè, lân-tôkong-gīêhêng-hoa̍t. Phí-lūnkiáⁿput-siàu, bē-hiáukám-siāpē-bóêin, hóan-tńgthau-the̍hpē-bóêmi̍h, khìsiāpē-bóêsiû-jîn, chòpē-bóêlângthái-thóēsiū-khì, hêng-hoa̍t--leh! Ko͘-hūpē-bóêin, siōng-chhiáⁿchaiūchōe, hô-hòngûi-ke̍hSiōng-tè, to̍k-to̍km̄-chaiūchōemah. Taⁿlūnkàutek-chōeSiōng-tètàngkî-tó, chiū-sīpàisîn-bêng, pàipu̍t-chó͘, bē-bián--titSiōng-tèêhêng-hoa̍t.
傳道ê所受恩情攏是上帝hia歡喜感謝上帝反轉上帝賞賜人的枯焦偶像菩薩得罪上帝難逃公義刑罰譬論不肖bē曉感謝父母反轉偷提父母父母仇人父母thái-thó受氣刑罰咧辜負父母ê尚且何況違逆上帝獨獨m̄知mah得罪上帝tàng祈禱就是神明佛祖bē免得上帝刑罰
Biō-kongkóng, Siông-siôngtehkóng, lângǹg-bāngsîn-bêngpó-pì, chháu-áǹg-bāngchhun-thiⁿhoat-seⁿ; góanchiah-êho̍k-sāisîn-bêng, lóng-sīǹg-bāngsînêin-tiánlâihû-chō͘, to̍k-to̍kkóngtio̍hpàng-sakphô͘-sat, kiámm̄-sīchêng-líêōemah?
廟公常常teh向望神明保庇草仔向望春天發生chiah-ê服侍神明攏是向望恩典扶助獨獨放捒菩薩kiám m̄是情理mah
Thôan-tō--êchiūkóng, M̄-sīgóaêōechêng-lí, êsimbêng-pe̍k, m̄-batphô͘-satbē-ēhû-chō͘--lâng, m̄-chaiho̍k-sāiphô͘-satji̍pèng-óanhō-toanêlō͘; in-ūián-ne, góatiâu-tîlâithôanSiōng-tèchinêtō-lí, hō͘lângpàng-sakké-iàⁿlâikuichin-chiàⁿ--ê, ho̍k-sāiSiōng-tè, thangthoat-lītē-ge̍k, chìn-ji̍pthian-tông. Siat-súūlânghóan-pōechèng-ti̍têlō͘, ji̍pphian-phiah-êlō͘, lângichí-tiámín-chhōa, chiūm̄-chaiisó͘-kiâⁿūchhò-gō͘. Taⁿgóaliû-thôanchetō-lí, it-líchhin-chhiūⁿchí-tiámín-chhōatio̍hêlō͘chi̍t-poaⁿ-iūⁿ; beh-sìnám̄-sìn, chóng-sīchhut-chāi, hoaⁿ-híám̄-hoaⁿ-hí, chhut-chāilâng. Nā-sīkóngkàusiông-siôngsè-sè, bô-hiâmlô-khó͘ià-siān, góaêpún-hūneng-kai-jiân--ê.
傳道êm̄是情理明白m̄-bat菩薩bē會扶助人m̄知服侍菩薩永遠禍端因為按呢刁持上帝道理hō͘放捒假佯真正的服侍上帝thang脫離地獄進入天堂設使反背正直偏僻的指點引chhōam̄知所行錯誤流傳che道理it-lí親像指點引chhōa一般樣beh信á m̄信總是出在歡喜á m̄歡喜出在若是詳詳細細無嫌勞苦厭倦本份應該然的
Biō-kongsiū-khìkóng, Kín-kínkhì, kín-kínkhì, bo̍h-tittiàm-chiachhiok-hōansîn-bêng.
廟公受氣緊緊緊緊莫得tiàm-chia觸犯神明
Thôan-tō--êkóng, Chhiáⁿlāu-pehsèng-tēpàng-khoaⁿ, thiaⁿgóachi̍t-chânchi̍t-chânsiông-sèkónghō͘thiaⁿ. Sè-kanlângho̍k-sāiphô͘-sat, lóng-sīkhang-hiké-iàⁿ. Chāi-cháSîn-lông, N̂g-tè, Giâu, Sùn, Ú, Thonglóngūhiónghok-siū, peh-sèⁿan-jiânkhoài-lo̍k. Tnghit-sî, Tiong-kokiáu-bōeūngó͘-siōng; kàuHā-tiâu, Siong-tiâuê, lângêsimphian-phianhiòngchōe-oksūn-thànké-iàⁿ--ê, lī-khuichin-chiàⁿ--ê; lām-sámchheng-ho͘thiⁿchòSiōng-tè, thiám-mīpài-kèngkúi-sîn, lām-sámkiûhok-khì. KàuHàn-tiâuBêng-tèê, pu̍t-hoatchiàⁿtaⁿ-chiahji̍pTiong-kok; ho̍k-sāingó͘-siōngêhong-sio̍k, tùihit-tia̍psòachiām-chiāmheng-ōng. Hit-hōhō-toan, liû-ji̍plâiTiong-kok, hām-hāim̄-sīsió-khóa. Taⁿlūn-kàuchiah-êphô͘-sathitêkin-gôanpún-jiânm̄-sīTiong-kokchhut--ê, tùiThian-tek-koklâi--ê; Tiong-koklângsìnichuni, jiám-tio̍hpháiⁿhong-sio̍k, behkàu-khàmiêlām-sám. TùiHàn-tiâuliáu-āu, Tiong-koklângsòam̄-jīnSiōng-tèchòtōaChú-cháiⁿ, chiūsòakhìsìnīⁿ-toan, pàingó͘-siōng, siothâu-khak, siochéng-thâu-á, kui-pahkui-cha̍pchiâⁿ-kûnchiâⁿtóng, kái-isàn-chîⁿ, tùi-chákàu-àmtāi-kesiokhòaⁿ-iūⁿ, lāuchhamsiàu-liânpha-pha-cháu, hōa-hōa-kún, hong-hòepàng-sakpún-gia̍p, hit-hōêpè-toankiámkóngēliáumah? TùiHàn-tiâukàutaⁿta̍k-ūitoūbiō-ú, iū-kiamkoaⁿ-húpeh-sèⁿkhiân-simho̍k-sāi. khòaⁿ, phô͘-satkó-jiânēchai-eh, kànghok-khì, chiūho̍k-sāiphô͘-satêsè-tāieng-kailóngtú-tio̍hthài-pêng, lângêhòe-siūtio̍hná-tn̂g, Giâu, Sùnhit-sîkoh-khah; àn-chóaⁿ-iūⁿ-áchūHàn-tiâuChìn-tiâuí-lâihóan-lōansí-sitsio-chiap-sòa, kok-ūntn̂g, sè-tāisoe-bî, lângiáu-siū, kan-kotāng, chha̍t-béchai-ehgûi-hiám, bô-sîan-chēng? Chithō-toankiám-m̄-sītùiho̍k-sāiphô͘-satsó͘-tìmah? Koh-chàisè-kanlângho̍k-sāiphô͘-satbehkiûhok-khì, hóan-tńgtú-tio̍hhō-hōan, chiū-sīphô͘-satêm̄-thangho̍k-sāi, chiūkhó-íthangchailah. Nā-sīgóasó͘-kóngphô͘-satké--ê, bānglāu-pehchēng-chēngisiūⁿ-khòaⁿ-māi--teh, bo̍h-titkhì-hiâmgóaêōe, chin-sīkai-chài.
傳道ê老伯性地放寬一層一層詳細hō͘世間服侍菩薩攏是空虛假佯在早神農黃帝福壽百姓安然快樂hit時中國猶未偶像夏朝商朝偏偏罪惡順趁假佯的離開真正的lām-sám稱呼上帝諂媚拜敬鬼神lām-sám福氣漢朝明帝佛法taⁿ-chiah中國服侍偶像風俗tùi hit-tia̍p漸漸興旺Hit號禍端流入中國陷害m̄是小可論到chiah-ê菩薩hit ê根源本然m̄是中國出的天竺國來的中國染著風俗beh較勘lām-sámTùi漢朝了後中國sòa m̄認上帝主宰sòa異端偶像頭殼指頭á規百規十成群解衣散錢tùi早到暗大家看樣chham少年拋拋走嘩嘩滾荒廢放捒本業Hit號弊端kiámmah漢朝逐位廟宇又兼官府百姓虔心服侍菩薩果然災厄福氣服侍菩薩世代應該tú-tio̍h太平歲壽愈長hit時koh-khah按怎樣á漢朝晉朝以來反亂死失相接續國運世代衰微夭壽干戈賊馬災厄危險無時安靜Chit禍端kiám m̄是服侍菩薩所致mahKoh再世間服侍菩薩beh福氣反轉tú-tio̍h禍患就是菩薩m̄-thang服侍可以thang若是所講菩薩假的老伯靜靜想看覓teh莫得棄嫌真是佳哉
Biō-kongkóng, Góanchiah-êho̍k-sāiphô͘-satsîn-bêng. m̄-sīlóngóa-khòitehpó-pìgóan, chhin-chhiūⁿkóngkó͘-cháphô͘-sat, nā-sīán-nikó͘-cháêlângóa-khòsím-mi̍hlâipó-pì?
廟公chiah-ê服侍菩薩神明m̄是倚靠teh保庇親像古早菩薩若是按呢古早倚靠啥物保庇
Thôan-tō--êkóng, Thiⁿ-ēbān-lângchi̍t-êm̄-siūSiōng-tèpôe-iúⁿêin, hōan-nāheng-ōngsoe-bî, ēoa̍hē, sàn-hionghó-gia̍hlóng-sītùiSiōng-tèsó͘siúⁿ-sù--ê, chhamphô͘-satkan-sia̍p. LūnTiong-koklângsó͘ho̍k-sāiêphô͘-sat, lóngkó͘-cháêlâng, í-keng, lângchiongchhâchhamchio̍hitiau-kheki-êhêng-siōng, lām-sámchhui-chun--ihō-chòsîn; hit-hōgōnghit-hōchōe, kiámsǹgēliáumah?
傳道ê天下萬人一個m̄受上帝培養凡若興旺衰微sàn-hiong好額攏是上帝賞賜的chham菩薩干涉中國服侍菩薩古早已經chham雕刻伊的形象lām-sám推尊伊號做hit號hit號kiámmah
Biō-kongkóng, Phô͘-satlóngūsiūthek-hong, só͘-ísui-jiânpàingó͘-siōngsi̍t-chāitehpài-sîn.
廟公菩薩敕封所以雖然偶像實在teh拜神
Thôan-tō--êkóng, Phô͘-satsiūsáⁿlângthek-hong?
傳道ê菩薩敕封
Biō-kongkóng, ūsiūGio̍k-hôngthek-hong, ūsiūHông-tèthek-hong.
廟公玉皇敕封皇帝敕封
Thôan-tō--êkóng, Gio̍k-hôngSòng-tiâuHui-chongsó͘hong, isiōng-chhiáⁿtio̍hhō͘lânghong--i, thái-thóēhongpa̍t-lângleh? Chithô͘-hûnêōeoh-tithō͘lângēchhú-sìn--tit. behkóng-kiòHông-tèthek-hongsí-lângchòsîn, chhiáⁿmn̄gi-êkôanchī-chūihō͘--i?
傳道ê玉皇宋朝徽宗尚且hō͘封伊thái-thó別人Chit糊混僫得hō͘取信得beh講叫皇帝敕封死人伊的chī-chūi hō͘伊
Biō-kongkóng, Hông-tèêkôanmiâ-siaⁿpò-iôngmóathiⁿ-ē, i-êūiêtōa, i-êtek-hēngê, kiámūbē-ēmah?
廟公皇帝名聲播揚滿天下伊的伊的德行kiámbē會mah
Thôan-tō--êkóng, Hông-tèêkôanbē-ēhongi-êjîn-sînchòkoaⁿpa̍t-kok, thàiēhongsí-lângchòsînthiⁿ--n̍i̍h. Bēng-chúūkóng, Hông-tèēchiànlânghō͘thiⁿ, bē-ēkahthiⁿhō͘ithiⁿ-ūi; kì-jiânbē-ēkahthiⁿhō͘ithiⁿ-ūi, hô-hòngkóngēhonglângtiàmthiⁿ-n̍i̍hchòsînhò͘? Iū-kohHông-tèlâng, só͘liāu-lí--êlâng; lângchāiiông-kan, kúichāiim-hú, chiūchhamthiⁿlâilūnsái-tit; chi̍tlângseⁿsò͘pahchêng, chi̍tlângseⁿsò͘pahāu, chiūchhamlâilūnbē-ē. Nā-sīchiongiseⁿihō-chòlâng, chiongiihō-chòsîn, góam̄-chaihit-tia̍pbōe-seⁿbōe-síê, tng-sîêlângtàu-tíēngsím-mi̍hsînlâiho̍k-sāi.
傳道ê皇帝bē會伊的人臣別國thài死人天裡孟子皇帝hō͘bē會hō͘天位既然bē會hō͘天位何況tiàm天裡hò͘又koh皇帝料理的陽間陰府chham使得chhambē會若是號做號做m̄知hit-tia̍p bōe生bōe死當時到底啥物服侍
Biō-kongkóng, kónggóanchiah-êho̍k-sāiêsîn-bênglónglām-sámiáⁿ, m̄-thangkhìho̍k-sāi, nā-sīán-nechī-chūi-áēkham-tithō͘lângho̍k-sāi?
廟公chiah-ê服侍神明lām-sámm̄-thang服侍若是按呢chī-chūi-á堪得hō͘服侍
Thôan-tō--êkóng, Thiⁿnn̄g-êji̍t, lângnn̄g-êchú, thiⁿ-tēêlāi-bīnto̍k-to̍kchi̍t-êSiōng-tènā-tiāⁿ.
傳道ê兩個兩個天地內面獨獨一個上帝nā-tiāⁿ
Biō-kongkóng, Thiⁿ-tēhiah-n̍i̍htōa, chi̍t-êSiōng-tèbehàn-chóaⁿliāu-lí? Chhin-chhiūⁿkok-ôngchi̍t-lângka-tīliāu-lí, tek-khaktio̍hhongpah-koaⁿlâipang-chān, liōng-pitSiōng-tètio̍hēngsó͘hongêsînlâipang-chō͘.
廟公天地hiah-n̍i̍h一個上帝beh按怎料理親像國王一人家己料理的確百官幫贊諒必上帝幫助
Thôan-tō--êkóng, Siōng-tèchiâu-chn̂gta̍k-hāngē: ēchhòng-chōthiⁿ-tē, chiūē-hiáuliāu-líthiⁿ-tē; ēchōbān-lângbān-mi̍h, chiūē-hiáuliāu-líbān-lângbān-mi̍h. Nā-sīSiōng-tètio̍hkhòsí-lângchō͘--i, lângiáu-bōeêchī-chūi-átehchō͘Siōng-tèleh? Chegóasó͘bêng--ê.
傳道ê上帝齊全逐項創造天地會曉料理天地萬人萬物會曉料理萬人萬物若是上帝死人助伊猶未chī-chūi-á teh上帝Che明的
Biō-kongkóng, só͘kóngêSiōng-tèphô͘-satá-bô?
廟公上帝菩薩á無
Thôan-tō--êkóng, M̄-sī; Siōng-tètōaChú-cháiⁿ, chiángseⁿ-síhō-hokêtōakôan-pèng, chì-chunbû-tùito̍k-itbû-jī--ê.
傳道êm̄是上帝主宰生死禍福權柄至尊無對獨一無二的
Biō-kongkóng, Gio̍k-hôngSiōng-tè?
廟公玉皇上帝
Thôan-tō--êkóng, Gio̍k-hôngpúnsèⁿTiuⁿ, chiaⁿgoe̍hchhe-káuseⁿ-ji̍t; kì-jiânūseⁿ-ji̍ttek-khakūpē-bó, tùipē-bóseⁿ--êtek-khaklâng; thàiēsái-titlām-sámchheng-chòSiōng-tè?
傳道ê玉皇初九生日既然生日的確父母tùi父母生的的確thài使得lām-sám稱做上帝
Biō-kongkóng, Gio̍k-hôngm̄-sīSiōng-tè, thiⁿSiōng-tè?
廟公玉皇m̄是上帝上帝
Thôan-tō--êkóng, m̄-sī; Siōng-tèchun-kùiiâⁿ-kòethiⁿ.
傳道êm̄是上帝尊貴贏過
Biō-kongkóng, Kôanlòng-lòngto̍k-to̍kthiⁿtē-ittōa; Siōng-tèkiámēkhahtōathiⁿ--mah?
廟公攏攏獨獨第一上帝kiámkhah天mah
Thôan-tō--êkóng, ThiⁿSiōng-tèêchō-ūi, góachhiáⁿphì-lūnhō͘thiaⁿ; chhì-mn̄gHông-tèchun-kùi, á-sīkeng-tiānchun-kùi?
傳道ê上帝座位譬論hō͘試問皇帝尊貴á是宮殿尊貴
Biō-kongkóng, Hông-tèchun-kùino͘h; Hông-tèkeng-tiānêchú.
廟公皇帝尊貴no͘h皇帝宮殿
Thôan-tō--êkóng, Kì-jiânchaiHông-tèkeng-tiānêchú, àn-chóaⁿm̄-chaiSiōng-tèthiⁿêChúmah? Thiⁿchiū-sīSiōng-tèchò-chiâⁿêkhì-khū, m̄-sīSiōng-tèlah.
傳道ê既然皇帝宮殿按怎m̄知上帝mah就是上帝做成器具m̄是上帝
Biō-kongkóng, Siōng-tèūseⁿ-ji̍t?
廟公上帝生日
Thôan-tō--êkóng, Siōng-tèchū-jiânū--ê, bōekhuithiⁿ-tēí-chêng, tāi-sengūSiōng-tè, khí-thâusoah-bóe; chū-jiânseⁿ-ji̍tchhamkī-sîn, khó-íthangchaiSiōng-tèbān-lângbān-tāiêChú-cháiⁿ; bānpeh-sèⁿpêⁿ-pêⁿtio̍hho̍k-sāiI. Lāu-peh, thài-m̄pàng-sakké-iàⁿlâikuichin-si̍t, lâichun-kèngSiōng-tèmah?
傳道ê上帝自然有的天地以前代先上帝起頭soah尾自然生日chham忌辰可以thang上帝萬人萬代主宰百姓平平服侍老伯thài-m̄放捒假佯真實尊敬上帝mah
Biō-kongkóng, Hā-chiānêlângkiámē-titthangpàiSiōng-tèmah?
廟公下賤kiám會得thang上帝mah
Thôan-tō--êkóng, Siōng-tèbānlângêThiⁿ-pē, tùiHông-tèkhíí-ki̍ppeh-sèⁿ-ke, lóngsio̍kIkóan-hat--ê, chiūlângeng-kaitio̍hchīnpún-hūnlâiho̍k-sāiI, beh-thàiūlūnchun-pikôan-kēleh? Sui-jiânūpháiⁿlâng, siat-súhóan-hóechiông-chiânêkòe-sit, thangho̍k-sāiSiōng-tè.
傳道ê上帝天父tùi皇帝以及百姓家管轄的應該本份服侍beh-thài尊卑kôan低雖然設使反悔從前過失thang服侍上帝
Biō-kongkóng, Hông-tèchè-hiànthiⁿ-tē, nā-sīpeh-sèⁿho̍k-sāiSiōng-tèchiū-sīchhiàm-kôan.
廟公皇帝祭獻天地若是百姓服侍上帝就是僭權
Thôan-tō--êkóng, Chetùilângêsim-ìtehhun-piatchun-pinā-tiāⁿ, si̍t-chāim̄-sīSiōng-tèêchí-ìlah. Phì-lūnchi̍t-êlângseⁿkúi-nāêkiáⁿ; hit-êtōa-kiáⁿlām-sámkhòikhahsī-tōa, àibehka-tīho̍k-sāipē-bó; tē-jīkiáⁿàiho̍k-sāi, m̄-kútōa-hiaⁿchún--i; taⁿchhìmn̄g, inpē-bóhoaⁿ-hítōa-kiáⁿsó͘-chòmah? Á-sītē-jīkiáⁿsūntōa-hiaⁿêì, khìho̍k-sāipē-bó, inpē-bóūhoaⁿ-hítē-jīkiáⁿêsó͘kiâⁿmah?
傳道êChe心意teh分別尊卑nā-tiāⁿ實在m̄是上帝旨意譬論一個幾若hit ê大囝lām-sámkhah序大ài beh家己服侍父母第二服侍m̄-kú大兄准伊in父母歡喜大囝所做mahÁ是第二大兄服侍父母in父母歡喜第二mah
Biō-kongkóng, Lónghoaⁿ-híchiàⁿ-tio̍h.
廟公歡喜正對
Thôan-tō--êkóng, Kiámchí-ūhoaⁿ-hínā-tiāⁿ, tek-khakgiâm-giâmchek-pīhiah-êkiáⁿêput-hàu. In-ūitùiHông-tèí-ki̍pchèngpeh-sìⁿ, lóng-sīSiōng-tèchhòng-chō--ê; insui-jiânūhunkôan-kē, nā-sīho̍k-sāiSiōng-tèêpún-hūnchiūsiāngchi̍t-iūⁿ.
傳道êkiám只有歡喜nā-tiāⁿ的確嚴嚴責備hiah-ê不孝因為皇帝以及百姓攏是上帝創造的in雖然kôan低若是服侍上帝本份siāng一樣
Biō-kongkóng, Góankhiokūho̍k-sāiSiōng-tè, chiū-sītngthiⁿlâihàu-kèngchè-sūlah.
廟公服侍上帝就是孝敬祭祀
Thôan-tō--êkóng, Chè-hiànThiⁿ-tēm̄-sīho̍k-sāiSiōng-tè, ho̍k-sāiSiōng-tèchhòng-chōêmi̍hnā-tiāⁿ. Phì-lūnkhíchhùhō͘kiáⁿtòa, kiáⁿm̄-khìho̍k-sāipē-bó, hóan-tńgkhìho̍k-sāipē-bósó͘khíêchhù, chiūkoh-iūⁿán-ne.
傳道ê祭獻天地m̄是服侍上帝服侍上帝創造nā-tiāⁿ譬論hō͘m̄去服侍父母反轉服侍父母各樣按呢
Biō-kongkóng, Kèng-pàiSiōng-tè, tio̍hsiat-li̍pbiō-úá-bô?
廟公敬拜上帝設立廟宇á無
Thôan-tō--êkóng, M̄-bián; Sèng-kengūkóng, Siōng-tèkhiā-khílâng-kangsó͘chòêtiān.
傳道êM̄免聖經上帝徛起人工殿
Biō-kongkóng, Tio̍hsiat-li̍pSiōng-tèêsiōngmah?
廟公設立上帝mah
Thôan-tō--êkóng, Siōng-tèSîn, hêngsiōng, m̄-sīchhin-chhiūⁿlângē-titthangkhòaⁿ-kìⁿ, só͘-íbē-ēchòsiōnglâichhin-chhiūⁿI. Sèng-kengūkóng, Bo̍h-titsiūⁿSiōng-tèchhin-chhiūⁿkimgînchiah-êmi̍h, ēnglângkî-kháêkang-hulâitiau-tokchòchiâⁿi; hòng-kiamsiat-li̍psîn-siōnghōan-tio̍hSiōng-tèêkìm-lēng.
傳道ê上帝m̄是親像會得thang看見所以bē會親像聖經莫得上帝親像chiah-ê奇巧工夫雕琢況兼設立神像犯著上帝禁令
Biō-kongkóng, PàiSiōng-tèūtiāⁿ-tio̍hêsó͘-chāi?
廟公上帝定著所在
Thôan-tō--êkóng, Siōng-tèlánkok-lânghn̄g, Siōng-tèta̍ksó͘-chāitī--teh; he̍k-sīkhiā-ke, he̍k-sīchhut-gōa, he̍k-sīliâu-chúi, he̍k-sīchiūⁿ-soaⁿ, ta̍ksó͘-chāitothangpài; Siōng-tèthiaⁿlánêkî-tólâièng-únlán.
傳道ê上帝各人上帝所在tī--teh或是徛家或是出外或是liâu水或是上山所在thang上帝祈禱應允
Biō-kongkóng, Kèng-pàiSiōng-tèū-ēngsam-sengchiú-lékóe-phín?
廟公敬拜上帝有用三牲酒禮果品
Thôan-tō--êkóng, Siōng-tèkhiàm-ēngmi̍h; Iēngoa̍h-miāêchhóan-khùikaplóng-chóngêchhìn-chháimi̍hlâisiúⁿ-sùbān-bānlâng. Siōng-tèpún-jiânke̍kchhiong-chiok, ke̍khù-hō͘, mi̍h-sáitio̍hēngmi̍hho̍k-sāiI? Sèng-kengūkóng, Siōng-tèsîn, hōan-nāpàiIêlângtio̍hēngsim-sînēngsêng-si̍tchoan-simchi̍t-ìho̍k-sāiInā-tiāⁿ.
傳道ê上帝欠用活命喘氣kap攏總凊彩賞賜萬萬上帝本然充足富戶乜使服侍聖經上帝凡若心神誠實專心一意服侍nā-tiāⁿ
Biō-kongkóng, ēngmi̍hbehthài-ēpiáu-bêngàikèngêsimleh?
廟公beh-thài會表明
Thôan-tō--êkóng, Keng--n̍i̍hūkóng, Hiànpún-sinchhin-chhiūⁿchheⁿ-oa̍hêchè-hiàn, to̍k-to̍kēngka-tīêseng-khusim-sînthànsèngêtō-lílâikiâⁿlóng-chóngêhó-sū, khahēngmi̍hlâipiáu-bêngàikèngêsim.
傳道ê經裡本身親像生活祭獻獨獨家己身軀心神道理攏總好事khah表明
Biō-kongkóng, PàiSiōng-tètio̍hēngchhe-itcha̍p-gō͘êji̍t-kî?
廟公上帝初一十五日期
Thôan-tō--êkóng, Sèng-kengūkóng, Tek-khaktio̍hsiông-siôngkî-tó, lóngià-lán; in-ūiSiōng-tèêjîn-àichû-piiúⁿ-chhīlánêlêng-hûnsin-thépàng-soah; khó-kiànpàiSiōng-tèm̄-nākan-tachhe-itcha̍p-gō͘, si̍t-chāichi̍teng-kaipài.
傳道ê聖經的確常常祈禱厭懶因為上帝仁愛慈悲養飼靈魂身體放soah可見上帝m̄-nā kan-ta初一十五實在應該
Biō-kongkóng, Kî-tóSiōng-tètio̍hēngthiaⁿêōe?
廟公祈禱上帝
Thôan-tō--êkóng, Sèng-kengūkóng, Lângkhòaⁿgōa-māu, Siōng-tèkhòaⁿsim-lāi; kî-tóSiōng-tèm̄-sáitek-khakch ng chòhó-thiaⁿêōe, chiūtio̍hēngchīn-simsi̍t-ì; bo̍h-titkónghóan-hóanhok-hokêōe, tio̍hchûnkhiam-pikín-sīnêliām-thâu, tehkiûIchhin-chhiūⁿkiáⁿtehkiûlāu-pēchi̍tpoaⁿ-iūⁿleh. Lāu-peh--ah, tio̍hthàn-cháhôe-thâukui-simho̍k-sāiSiōng-tè, kàuēthangtit-tio̍hkiông-chīnêhok-khì; kiámchin-chiàⁿmah?
傳道ê聖經外貌上帝心內祈禱上帝m̄使的確好聽盡心實意莫得反反覆覆謙卑謹慎念頭teh親像teh老父般樣老伯ah趁早回頭規心服侍上帝thang得著窮盡福氣kiám 真正mah
Biō-kongkóng, Góasiàu-liânūthiaⁿ-kìⁿchetō-líchiūtek-khaksūn-thàn; chóng-sīkàutaⁿnî-hòechiahlāubehàn-chóaⁿleh?
廟公少年聽見che道理的確順趁總是年歲chiahbeh按怎
Thôan-tō--êkóng, iáu-bōe, iáu-kúthangsūnki-hōe, eng-kaitio̍hthàn-chásìn-khòIâ-so͘êhok-im; nā-sīchit-tia̍pm̄-sìn, āu-lâihóan-hóechiūkhaho͘h. Bānglāu-pehchài-samsiūⁿ-khòaⁿ-bāi--teh.
傳道ê猶未iáu-kú thang機會應該趁早信靠耶穌福音若是chit-tia̍p m̄信後來反悔khaho͘h老伯再三想看bāi--teh
Thôantō--êhit-sîkhòaⁿ-kìⁿji̍t-thâuí-kengchhiâ-sai--lah, chiūchhamBiō-kongsio-sîtò--khì.
道ê hit時看見日頭已經斜西啦chham廟公相辭tò去
回上一頁